Úřední deska

Úřední deska

 

Školní řád platný od 1. září 2020:
 
Harmonogram školního roku 2023/2024

 

Sazebník poplatků pro studenty platný od 1. září 2022:
Sazebnik_2022.pdf (950 kB)


 

Kariérové a školní poradenství

Kariérové a školní poradenství

Školní poradenské pracoviště, kariérové poradenství

Pracoviště je zřízeno podle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje poradenské služby ve škole uchazečům o studium, studentům a absolventům školy. Poskytování služeb je bezplatné.

Služby jsou poskytovány pouze na žádost studenta nebo absolventa, případně na základě žádosti jiných školských zařízení nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci. Pracoviště dále poskytuje poradenské a konzultační služby pedagogům.

Školské poradenské pracoviště spolupracuje s vedoucími oborů, s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy. V konkrétních záležitostech zajišťuje pracoviště také koordinaci a spolupráci s jinými školskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologickou poradnou nebo speciálně pedagogickým centrem).

Smyslem služeb je především zajištění kariérového poradenství, vytvoření vhodných podmínek vzdělávání, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb studentů, prevence rizikového chování, metodická a další podpora pedagogických pracovníků. Služby kladou důraz na naprostou důvěrnost jednání a ochranu osobních dat.

Program školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole

 • kariérové poradenství,
 • podpora studentů se vzdělávacími obtížemi,
 • prevence školního neúspěchu,
 • podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • podpora nadaných a mimořádně nadaných studentů,
 • metodická podpora učitelů,
 • prevence rizikového chování,
 • včasná intervence při problémech studentů,
 • spolupráce s jinými školskými zařízeními.

V rámci poradenství nabízíme uchazečům a studentům naší školy pomoc při volbě povolání, při plánování a řízení kariéry a poradenství při hledání zaměstnání. Pomůžeme vám identifikovat vhodné pracovní uplatnění a efektivní metody jeho nalezení.

Cílem našeho kariérového poradenského centra je již v průběhu studia připravovat budoucí absolventy naší školy pro vstup na trh práce s ohledem na jejich obor a osobnostní předpoklady. Naší snahou je zajištění úspěšnosti absolventů na trhu práce.

Během individuální kariérové konzultace můžete přijít probrat:

 • možnosti uplatnitelnosti ve Vámi vybraném oboru,
 • aktuální možnosti navazujícího studia na VŠ,
 • tvorbu nebo úpravu životopisu,
 • tvorbu nebo úpravu motivačního dopisu,
 • přípravu na pohovor, sebeprezentaci,
 • otázky Vašeho rozhodování ohledně kariéry.

Poradenství můžete využít i v případě, že se nacházíte v obtížné studijní situaci nebo máte potíže se studiem. Většina těžkostí se dá řešit, nevzdávejte nic předem. Kde je vůle, je i cesta, přijďte ji hledat co nejdříve. 

Uchazečům o studium poskytujeme podporu při volbě studijního oboru.

Pokud se rozhodnete využít služeb kariérního poradenství, které poskytujeme pro uchazeče i studenty zdarma, domluvte si individuální konzultaci. Termín konzultace lze domluvit na níže uvedeném kontaktu, elektronicky, osobně nebo telefonicky.

Konzultační hodiny: PO 14:00 – 15:00 hodin, je nutné se ohlásit předem. Lze domluvit individuální termín. Konzultace trvají obvykle 1 hodinu.

Kariérový poradce, školní metodik prevence:

Mgr. Helena Layerová
– pro obory Sociální práce, Systémový administrátor IT, Dilomovaný oční optik,
Diplomovaná dentální hygienistka, Diplomovaný zubní technik
mobil: +420776008126
tel.: +420377534450
 

Kariérový poradce:

Mgr. Vladimír Kalina
– pro obory Veřejná správa, Bezpečnost obyvatelstva, Cestovní ruch, Management sportovních aktivit
tel.: +420377534450
Inspekční a výroční zprávy

Inspekční a výroční zprávy

Výroční zprávy:

Inspekční zprávy:
Inspekcni_zprava_2017.pdf (1,8 MB)
Inspekcni_zprava_2014.pdf (728 kB)

Česká školní inspekce - protokol:
CSI_protokol_2017.pdf (1,2 MB)

GDPR

GDPR

Povinný dokument o zpracování osobních údajů naší organizací:
GDPR_zpracovani_osobnich_udaju.pdf (422kB)

Závazná směrnice vedení školy:
GDPR_smernice.pdf (1 MB)

Projekty a granty

Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií se spolupodílí v období roku 2022 a 2023 (od 1. 2. 2022 do 30. 11. 2023) na realizaci projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“, který je spolufinancován z finančních prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Detaily projektu

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 19_0678

Název výzvy: Implementace krajských akčních plánů

Název projektu: Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji
Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021

 

Obsah a cíle projektu

Plzeňský kraj uspěl se svou žádostí ve výzvě Implementace krajských akčních plánů a byl tak podpořen v rámci individuálních projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kterou 31. 10. 2019 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Realizace spadá do období 1. 1. 2021 až 30. 11. 2023.

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se tak může naše škola spolupodílet na realizaci projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“, s rozpočtovým podílem maximálně 277.068,- Kč. Celkový rozpočet má naše škola sestavený na částku 304.304,- Kč.

Projekt „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ plynule navazuje na projekt „VOŠZMVS s.r.o. - ŠABLONY II - spolupráce vyšší odborné školy a zaměstnavatelů“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016622, který byl úspěšně ukončen 31. 1. 2022.

Do projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“  je zapojeno 26 subjektů Plzeňského kraje, kteří jsou partnery projektu s finančním příspěvkem. Spolupracovat v rámci jednotlivých klíčových aktivit bude dalších 88 základních a 19 mateřských škol v plzeňském regionu.

Cílem výzvy je podpořit intervence naplánované v krajském akčním plánu vedoucí ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality vzdělávání na území krajů prostřednictvím realizace zastřešujících aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků, podnícení zájmu dětí a žáků o technické obory cestou intenzivní spolupráce mezi mateřskými, základními, středními a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele. Nedílnou součástí je podpora aktivit vedoucích k vytvoření podpůrných a motivačních sítí pro žáky a studenty ohrožené školním neúspěchem s cílem prevence předčasného ukončení vzdělávání.

Naše škola se bude na projektu podílet dvěma personálními podporami – Školní kariérový poradce a Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele.

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. si velice váží podpory Evropské unie a operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, podpory Plzeňského kraje a za poskytnutou finanční podporu děkuje.

Šablony II. 2020-2022

Šablony II. 2020-2022

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií realizuje v období 2020-2022  (od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2022) projekt „VOŠZMVS s.r.o. - ŠABLONY II - spolupráce vyšší odborné školy a zaměstnavatelů”, který je spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie.

Detaily projektu

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_065
Název výzvy: Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)
Název projektu: VOŠZMVS s.r.o. - ŠABLONY II - spolupráce vyšší odborné školy a zaměstnavatelů
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016622

Obsah a cíle projektu

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání může naše škola realizovat projekt „VOŠZMVS s.r.o. - ŠABLONY II - spolupráce vyšší odborné školy a zaměstnavatelů”, jehož rozpočet je 1.208.808,- Kč, přičemž naše škola získá podporu ve výši 100%, a to z rozpočtu EU 85 % a z národních veřejných zdrojů ČR celkem 15 %.

Projekt "VOŠZMVS s.r.o. - ŠABLONY II - spolupráce vyšší odborné školy a zaměstnavatelů” plynule navazuje na projekt „Šablony II“, který byl úspěšně ukončen 31. 1. 2020.

Hlavním cílem nového projektu "VOŠZMVS s.r.o. - ŠABLONY II - spolupráce vyšší odborné školy a zaměstnavatelů” je podpora naší školy v oblasti personální, prostřednictvím poskytnuté dotace na rozvoj kariérového poradentství a koordinace spolupráce se zaměstnavateli. Projekt je zaměřen především na propojení školy a praxe: na spolupráci se zaměstnavateli a na další vzdělávání našich pedagogických pracovníků prostřednictvím podpory jejich kontaktu s praxí (zaměstnavateli) a přenášení aktuálních poznatků získaných z praxe do výuky na naší škole. K tomuto dochází právě díky Evropskou unií podpořenou realizací stáží pedagogů školy u zaměstnavatelů (celkem 24 stáží u zaměstnavatelů po 60 hodinách u jedné stáže).

Novinkou tohoto projektu, oproti projektu „Šablony II“, je realizace Projektových dnů ve škole. Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí studentů. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí studentů. Projektovou výuku charakterizuje důraz na aktivizační metody výuky, zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti, rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky, důraz na praktickou využitelnost poznatků a na mezipředmětovou spolupráci. Aktivita je určena vždy pro jednoho pedagoga VOŠ a jednoho odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektové výuky) pro jednu třídu/skupinu studentů. Celkem je naplánováno 27 Projektových dnů.

V současné době je projekt ve fázi realizace prvního plánovaného roku. Po skončení prvního roku realizace budou na stránkách uveřejněny naplněné cíle a výstupy z první fáze realizace projektu.

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. si velice váží podpory Evropské unie a operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a za poskytnutou finanční podporu děkuje.

Šablony II. 2018-2020

Šablony II. 2018-2020

Naše škola realizuje v průběhu roků 2018-2020 (od 1.2.2018 do 29.2.2020) projekt „Šablony II”, který je spolufinancován z finančních prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Detaily projektu

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_035
Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)
Název projektu: Šablony II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008109

Obsah a cíle projektu

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání může naše škola realizovat projekt „Šablony II”, jehož rozpočet je 777.012,- Kč, přičemž naše škola získá podporu 100% - a to z rozpočtu EU a ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu "Šablony II” je podpora naší školy v oblasti personální, prostřednictvím poskytnuté dotace na rozvoj kariérového poradentství, spolupráci se zaměstnavateli, dále na další vzdělávání našich pedagogických pracovníků, zejména prostřednictví podpory jejich kontaktu s praxí a přenášení aktuálních poznatků z praxe do výuky na naší škole, díky podpoře realizaci stáží pedagogů školy u zaměstnavatelů.

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. si velice váží této pomoci Evropské unie a operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a děkuje za její podporu.

V současné době je projekt ve fázi realizace prvního plánovaného roku. Po skončení prvního roku realizace budou na stránkách uveřejněny naplněné cíle a výstupy z první fáze realizace projektu.

.

Modernizace a vybavení specializovaných učeben IT a vybavení specializovaných učeben cizích jazyků výukovým zařízením a výukovými pomůckami

Modernizace a vybavení specializovaných učeben IT a vybavení specializovaných učeben cizích jazyků výukovým zařízením a výukovými pomůckami

Detaily projektu

Název projektu: Modernizace a vybavení specializovaných učeben IT a vybavení specializovaných učeben cizích jazyků výukovým zařízením a výukovými pomůckami
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002763
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2017
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2018
Celkové předpokládané výdaje projektu:  7 740 676,39 Kč

Obsah a cíle projektu

Obsahem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencí ve vazbě na budoucí uplatnění studentů VOŠ ZMVS na trhu práce. Tohoto cíle projekt dosáhne prostřednictvím pořízení výukových pomůcek a moderního vybavení vybraných učeben IT a specializovaných učeben cizích jazyků, díky kterému dojde ke zkvalitnění výuky vzdělávacích programů Diplomovaný oční optik (denní i kombinovaná forma), Diplomovaný zubní technik a Systémový administrátor IT. Projekt zajistí i bezbariérovost VOŠ ZMVS.

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky na VOŠ ZMVS prostřednictvím zlepšení výukových podmínek pro zajištění praktických, odborných a jazykových znalostí absolventů oborů DOO, DZT a AIT dle aktuálních požadavků zaměstnavatelů a dle měnících se požadavků trhu práce na absolventy oborů DOO, DZT a AIT.

Díky realizaci projektu bude možno aktualizovat výuku a praktickou výuku provádět na moderním HW a SW vybavením, které umožní výuce srovnat krok a v některých oblastech i předehnat technologický stav používaný v současných standardních podmínkách odborných provozů, pro které jsou absolventi oborů DOO, DZT a AIT na VOŠ ZMVS připravováni. Cílem realizace projektu je odstranění vznikající disbalance a diskompatibility mezi vybavením výuky a reálnou praxí. Díky realizaci projektu bude zajištěna modernost přípravy absolventů a bude zvýšena schopnost a rychlost adaptace absolventů po ukončení studia na odborné pracovní pozici. Díky realizaci projektu bude nadále zajištěna vynikající uplatnitelnost absolventů oborů DOO, DZT a AIT, která je vysoce nad průměrem jiných oborů VOŠ i celorepublikovým průměrem VOŠ absolventů.

Aby mohlo být těchto cílů dosaženo, je nutné dosáhnout i zlepšení jazykového vybavení absolventů oborů DOO, DZT a AIT. Tomu brání nevyhovující technologické vybavení specializovaných učeben cizích jazyků. Proto je cílem projektu vytvořit a vybavit dvě moderní multimediální učebny cizích jazyků, kde bude možné lépe realizovat interaktivní výuku cizího jazyka, simulovat cizojazyčné podmínky reálné praxe a lépe připravovat absolventy na cizojazyčnou komunikaci v odborné praxi. Cílem je zajištění vyšší efektivity a kvality jazykové přípravy.

Posledním hlavním cílem projektu je zajištění bezbariérového přístupu ke studiu na VOŠ ZMVS. Tohoto cíle bude dosaženo stavebními úpravami budovy VOŠ ZMVS, dále pořízením zařízení pro přepravu vozíčkářů po schodech, tzv. "schodolezu", a provedením bezbariérových terénních úprav v areálu školy.

Očekávané změny

Očekávané změny v důsledku realizace projektu jsou následující:

Dojde ke zvýšení kvality výuky odborných předmětů v rámci vzdělávacích programů AIT, DOO a DZT.

Dojde ke sladění výukových podmínek a podmínek současných provozů, pro které jsou absolventi oborů AIT, DOO a DZT připravováni.

Bude zajištěno vysoké uplatnění absolventů oborů AIT, DOO a DZT na trhu práce.

Profil, znalosti a dovednosti absolventů oborů AIT, DOO a DZT budou odpovídat potřebám a požadavkům současných zaměstnavatelů.

Zlepší se image oborů DOO, DZT a AIT a zvýší se atraktivita těchto oborů v očích potencionálních zájemců o studium těchto oborů.

Z VOŠ ZMVS se stane bezbariérová škola, která bude umožňovat studium i zdravotně znevýhodněným studentům (pohybujícím se na invalidním vozíku).

Směrnice o ochraně oznamovatele

Směrnice k zákonu č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, tzv. whisteblowing, která upravuje postup podávání oznámení o možném protiprávním jednání a podmínky poskytování ochrany tomu, kdo oznámení učinil (oznamovatel). Oznámení (podání informace oznamovatelem – ústní, písemné nebo osobní) o možném protiprávním jednání ve škole, které má znaky trestného činu, přestupku nebo porušuje tento zákon, nebo jiný právní předpis EU v oblastech, které tento zákon stanoví, lze učinit podle této směrnice: zde

Řekli o nás

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.

Tomáš Pejchar, DiS.

Trenér dorostu HC Škoda Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Škola mi přinesla řadu znalostí a zkušeností nejen z oboru, rád na dobu studia vzpomínám. Na škole jsem velmi ocenil vstřícnost a přátelský přístup ke studentům.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškerá má očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

Lukáš Hrubý, DiS.

Učitel ZŠ, trenér přípravky FC Viktoria Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem užitečné informace pro práci s kolektivem a pár dobrých přátel.

Bc. Lada Valentová, DiS.

Trenér individuálních a skupinových lekcí

Díky mému vzdělání se dnes mohu věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsem vděčná za praxi na VOŠ, kde jsem získala přehled o systému podpory a rozdělování dotací institucím, které se věnují sportu. Byl to pro mě skvělý impuls zůstat v oboru i po škole, což se zatím daří. Obor Management sportovních aktivit mohu jen doporučit.

Zdeněk Trnka junior, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

Mgr. Arnošt Rybner

Právník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.

H.K.

Policistka, absolventka oboru Bezpečnost obyvatelstva

Vyšší odbornou školu jsem začala studovat z důvodu možného kariérního postupu u Policie ČR. Díky absolvování studia na Vaší škole jsem byla v letošním roce povýšena.

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

Ing. Daniela Stanková

Sociální pracovnice TyfloCentrum Plzeň

Se studenty VOŠ, kteří vykonávají praxi v TyfloCentru Plzeň, jsme velmi spokojeni. Doprovázejí klienty po městě v rámci průvodcovské služby a pomáhají při volnočasových aktivitách v rámci sociálně aktivizačních služeb. Některé studentky se po absolvování praxe dokonce staly dobrovolnicemi a zúčastnily se např. vícedenního rekondičního pobytu s našimi klienty. Velké díky také patří studentům za jejich každoroční dobrovolnou účast na sbírce Bílá pastelka. Děkujeme.

Bc. Ondřej Čech

Odborný referent oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Při naší spolupráci si přejeme zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. A vošplzeň.cz to vždy nějak „vymyslí“.

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit dosavadní znalosti.  Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi.

Bc. Patrik Pondělík, DiS.

Fitness trenér, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Z praktických dovedností jsem se naučil vedení kolektivu a práci s jednotlivcem. Bohatě využiji znalosti psychologie a v současnosti i marketingu.

Lukáš Janerla, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Káča Jannová

Absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

Adéla Krejčí, DiS. et DiS.

Dentální hygienistka, absolventka oboru Diplomovaný zubní technik

Jsem člověk, kterého neuspokojuje mít tituly jenom proto, že se to nosí. Dala jsem přednost této VOŠce před vysokou školou, protože je tady svoboda a podpora toho, co mě zaujalo. Současně, a to bych podtrhla, je tady ceněna individualita. Mám dojem, že na vysokých školách dnes převažuje stádnost a anonymita. VOŠ mě navedla na moji úspěšnou cestu za skvělou prací ve zdravotnictví.

Mgr. Lenny Dianová

Ředitelka Základní školy Šťáhlavy

Sportovně animační den pro naši školu na Kozlu, perfektní den, organizovaný oborem Cestovní ruch na vošplzeň.cz

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala, co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Ing.Tomáš Kotora

Ředitel Bazénu Slovany a Bazénu Lochotín

Již několik let dochází do naší organizace na praxi studenti oboru Management sportovních aktivit. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a několik z nich u nás zůstalo i po skončení praxe. Jak se studenty tak i s učiteli funguje spolupráce na výbornou.

Mgr. Barbora Neckářová

Koordinátorka praxí, stáží a dobrovolníků Diakonie Západ

Poděkování za spolupráci se studenty VOŠ: Národní potravinová sbírka je každoroční akce, která probíhá v České republice vždy druhou sobotu v měsíci listopadu, již od roku 2012. Především díky obětavé pomoci dobrovolníků z řad studentů oboru sociální práce se každým rokem daří významně navýšit počet zboží, které nám zákazníci věnují pro dobročinné účely. V roce 2018 dosáhlo množství vybraných darů 2000 kg.

J.P.

Policista, absolvent oboru Bezpečnost obyvatelstva

Po absolvování VOŠ se spolužáky pokračujeme ve studiu na VŠ Příbram, v oboru Bezpečnostně právní studia. Zde jsme využili dohody mezi oběma školami, která umožňuje dostudovat za jeden rok titul Bc. Již za osm týdnů nás tak čekají státnice.

Jiří Hynek, DiS.

Šéftrenér mládeže HC Talent Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Na VOŠ jsem poznal spoustu zajímavých lidí a získal znalosti, které se mi ohromně hodí v mojí současné práci.

Libuše Drábková, DiS.

Odbor sociálních služeb, Magistrát města Plzně

Studium oboru sociální práce mi nabídlo kvalitní teoretický rámec, informace o aktuálních přístupech i vhodné zázemí pro všestranný praktický trénink. Tímto znovu děkuji všem vyučujícím za jejich smysluplnou práci, profesionální přístup a vstřícnost.

Ondřej Ulbrich, DiS.

Vedoucí střediska Alimex Nezvěstice a.s., absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem teoretické znalosti a první zkušenost s manažerským vedením skupiny lidí, které nyní bohatě využívám.

Bc. Ilona Šnebergerová 

Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Naše spolupráce trvá již několik let a věřím, že bude trvat i nadále, je totiž bezproblémová.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.