Úřední deska

Úřední deska

Školní řád platný od 1. března 2017:
Skolni_rad_2017.pdf (1 MB)

Harmonogram školního roku 2018/2019:
Harmonogram_2018.xls (57 kB)

Sazebník poplatků pro studenty platný od 1. února 2019:
Sazebnik_2019.pdf (950 kB)
 

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství

V rámci kariérového poradenství nabízíme studentům naší školy pomoc při volbě povolání, při plánování a řízení kariéry a poradenství při hledání zaměstnání. Pomůžeme vám identifikovat vhodné pracovní uplatnění a efektivní metody jeho nalezení.

Cílem našeho kariérního centra je již v průběhu studia připravovat budoucí absolventy naší školy pro vstup na trh práce s ohledem na jejich obor a osobnostní předpoklady. Naší snahou je zajištění úspěšnosti absolventů na trhu práce.

Během individuální kariérové konzultace můžete přijít probrat:

  • možnosti uplatnitelnosti ve Vámi vybraném oboru
  • aktuální možnosti navazujícího studia na VŠ
  • tvorbu životopisu, motivačního dopisu
  • přípravu na pohovor, sebeprezentaci
  • otázky Vašeho rozhodování ohledně kariéry

Poradenství můžete využít i v případě, že se nacházíte v obtížné studijní situaci nebo máte potíže se studiem. Většina těžkostí se dá řešit, nevzdávejte nic předem. Kde je vůle, je i cesta, přijďte ji hledat co nejdříve. 

Uchazečům o studium poskytujeme podporu při volbě studijního oboru.

Kontaktujte nás

Pokud se rozhodnete využít služeb kariérního poradenství, které poskytujeme pro studenty zdarma, domluvte si individuální konzultaci. Termín konzultace lze domluvit na níže uvedeném kontaktu, elektronicky, osobně nebo telefonicky.

Konzultační hodiny

Nejsou pevně stanoveny, záleží na individuální domluvě. Konzultace trvají obvykle 1 hodinu.

Kariérový poradce

Mgr. Helena Layerová
mobil: +420 776008126
tel.: +420 377534450
Inspekční a výroční zprávy

Inspekční a výroční zprávy

Výroční zprávy:
Vyrocni_zprava2017-2018.pdf (7,2 MB)
Vyrocni_zprava2016-2017.pdf (5,1 MB)
Vyrocni_zprava2015-2016.pdf (3,4 MB)
Vyrocni_zprava2014-2015.pdf (3,2 MB)

Inspekční zprávy:
Inspekcni_zprava_2017.pdf (1,8 MB)
Inspekcni_zprava_2014.pdf (728 kB)

Česká školní inspekce - protokol:
CSI_protokol_2017.pdf (1,2 MB)

GDPR

GDPR

Povinný dokument o zpracování osobních údajů naší organizací:
GDPR_zpracovani_osobnich_udaju.pdf (411kB)

Závazná směrnice vedení školy:
GDPR_smernice.pdf (1,6 MB)

Projekty a granty

Modernizace a vybavení specializovaných učeben IT a vybavení specializovaných učeben cizích jazyků výukovým zařízením a výukovými pomůckami

Modernizace a vybavení specializovaných učeben IT a vybavení specializovaných učeben cizích jazyků výukovým zařízením a výukovými pomůckami

Detaily projektu

Název projektu: Modernizace a vybavení specializovaných učeben IT a vybavení specializovaných učeben cizích jazyků výukovým zařízením a výukovými pomůckami
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002763
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2017
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2018
Celkové předpokládané výdaje projektu:  7 740 676,39 Kč

Obsah a cíle projektu

Obsahem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencí ve vazbě na budoucí uplatnění studentů VOŠ ZMVS na trhu práce. Tohoto cíle projekt dosáhne prostřednictvím pořízení výukových pomůcek a moderního vybavení vybraných učeben IT a specializovaných učeben cizích jazyků, díky kterému dojde ke zkvalitnění výuky vzdělávacích programů Diplomovaný oční optik (denní i kombinovaná forma), Diplomovaný zubní technik a Systémový administrátor IT. Projekt zajistí i bezbariérovost VOŠ ZMVS.

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky na VOŠ ZMVS prostřednictvím zlepšení výukových podmínek pro zajištění praktických, odborných a jazykových znalostí absolventů oborů DOO, DZT a AIT dle aktuálních požadavků zaměstnavatelů a dle měnících se požadavků trhu práce na absolventy oborů DOO, DZT a AIT.

Díky realizaci projektu bude možno aktualizovat výuku a praktickou výuku provádět na moderním HW a SW vybavením, které umožní výuce srovnat krok a v některých oblastech i předehnat technologický stav používaný v současných standardních podmínkách odborných provozů, pro které jsou absolventi oborů DOO, DZT a AIT na VOŠ ZMVS připravováni. Cílem realizace projektu je odstranění vznikající disbalance a diskompatibility mezi vybavením výuky a reálnou praxí. Díky realizaci projektu bude zajištěna modernost přípravy absolventů a bude zvýšena schopnost a rychlost adaptace absolventů po ukončení studia na odborné pracovní pozici. Díky realizaci projektu bude nadále zajištěna vynikající uplatnitelnost absolventů oborů DOO, DZT a AIT, která je vysoce nad průměrem jiných oborů VOŠ i celorepublikovým průměrem VOŠ absolventů.

Aby mohlo být těchto cílů dosaženo, je nutné dosáhnout i zlepšení jazykového vybavení absolventů oborů DOO, DZT a AIT. Tomu brání nevyhovující technologické vybavení specializovaných učeben cizích jazyků. Proto je cílem projektu vytvořit a vybavit dvě moderní multimediální učebny cizích jazyků, kde bude možné lépe realizovat interaktivní výuku cizího jazyka, simulovat cizojazyčné podmínky reálné praxe a lépe připravovat absolventy na cizojazyčnou komunikaci v odborné praxi. Cílem je zajištění vyšší efektivity a kvality jazykové přípravy.

Posledním hlavním cílem projektu je zajištění bezbariérového přístupu ke studiu na VOŠ ZMVS. Tohoto cíle bude dosaženo stavebními úpravami budovy VOŠ ZMVS, dále pořízením zařízení pro přepravu vozíčkářů po schodech, tzv. "schodolezu", a provedením bezbariérových terénních úprav v areálu školy.

Očekávané změny

Očekávané změny v důsledku realizace projektu jsou následující:

Dojde ke zvýšení kvality výuky odborných předmětů v rámci vzdělávacích programů AIT, DOO a DZT.

Dojde ke sladění výukových podmínek a podmínek současných provozů, pro které jsou absolventi oborů AIT, DOO a DZT připravováni.

Bude zajištěno vysoké uplatnění absolventů oborů AIT, DOO a DZT na trhu práce.

Profil, znalosti a dovednosti absolventů oborů AIT, DOO a DZT budou odpovídat potřebám a požadavkům současných zaměstnavatelů.

Zlepší se image oborů DOO, DZT a AIT a zvýší se atraktivita těchto oborů v očích potencionálních zájemců o studium těchto oborů.

Z VOŠ ZMVS se stane bezbariérová škola, která bude umožňovat studium i zdravotně znevýhodněným studentům (pohybujícím se na invalidním vozíku).

Vybavení odborných učeben a knihovny VOŠZMVS, s.r.o.

Vybavení odborných učeben a knihovny VOŠZMVS, s.r.o.

Detaily projektu

Název projektu: Vybavení odborných učeben a knihovny VOŠZMVS, s.r.o.
Prioritní osa: 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03206

Datum zahájení projektu: 01. 06. 2014
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 02. 2015
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 07. 2015
Datum ukončení projektu: 30. 08. 2015

Celkové předpokládané výdaje projektu:  8 265 702,00 Kč

Cíle projektu

Současné zařízení pro výuku studentů v oboru diplomovaný zubní technik již neodpovídají technologiím aktuálně využívaným ve stomatologických laboratořích. Naši absolventi se po ukončení studia stávají pracovníky v ortodontických laboratořích a pracovištích vybavených nejmodernějšími technologiemi, se kterými však neumějí pracovat, jelikož naše stávající přístroje určené k praktické výuce studentů jsou zastaralé a ve většině laboratoří se již nevyužívají. To snižuje možnosti jejich uplatnění na trhu práce. Bez realizace tohoto projektu budou absolventi hůře vybaveni pro vstup do zaměstnání vzhledem k tomu, že nebudou umět obsluhovat moderní techniku, která je pro podniky v konkurenčním prostředí trhu nutností. Proto je naprosto nezbytné praktickou výuku modernizovat pořízením aktuálních technologií.

Ze stejného důvodu chceme dovybavit naše učebny cizích jazyků interaktivní technikou, která zefektivní praktickou výuku jazyka zaměřenou na aktivní komunikaci v angličtině a němčině, což je vzhledem k narůstající zahraniční klientele žádoucí.

Povinností všech našich studentů je zpracování kvalitní absolventské práce, jejíž obhajoba je podmínkou řádného ukončení studia. Rádi bychom našim studentům tuto povinnost zkvalitnili tím, že vybudujeme při školní knihovně specializovanou učebnu pro výuku předmětu "Tvorba absolventských prací". Spojením knihovny s učebnou studenti získají možnost aktivně pracovat se všemi informačními zdroji v knihovně.

Projekt bude mít dopad zejména na studenty a potenciální zaměstnavatele absolventů zejména v Plzeňském kraji vzhledem k tomu, že více než 50 % studentů je z tohoto regionu.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku na naší škole modernizací stávajícího vybavení pro praktickou výuku studentů ve všech oborech a tím také usnadnit absolventům vstup na trh práce. Tento hlavní cíl rozdělujeme do tří dílčích cílů, kterých dosáhneme nákupem a instalací nových technologií:

  • Projekt, který na naší vyšší odborné škole uskutečňujeme, si klade za prvotní cíl moderně vzdělávat naše studenty v oboru Diplomovaný zubní technik. Za tímto účelem je nutno modernizovat a dovybavit specializované učebny pro uvedený obor tak, aby učebny odpovídali současným trendům a aktuálně využívaným technologiím. Tohoto cíle dosáhneme nákupem 20 souborů movitých věcí;
  • Druhým cílem projektu je zaměření na oblast jazykové připravenosti studentů, nezbytné pro uplatnění v zaměstnání. Cílem je dovybavení vybraných učeben pro výuku anglického a německého jazyka interaktivní technikou, která zkvalitní výuku a pomůže studentům v komunikaci v uvedených jazycích. Cíle bude dosaženo nákupem 4 souborů movitých věcí;
  • Třetím cílem je zřízení specializované učebny v rámci knihovny školy pro výuku předmětu "Tvorba absolventských prací". Tento předmět je určen všem studentům vyšší odborné školy a tím, že učebna bude součástí knihovny, mohou studenti využít i zdroje knihovny. Cíle bude dosaženo nákupem 2 souborů movitých věcí.

 

Šablony II.

Šablony II.

Naše škola realizuje v průběhu roků 2018-2020 (od 1.2.2018 do 29.2.2020) projekt „Šablony II”, který je spolufinancován z finančních prostředků a díky podpoře Evropské unie.

Detaily projektu

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_035
Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha)
Název projektu: Šablony II
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008109

Obsah a cíle projektu

Díky podpoře Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání může naše škola realizovat projekt „Cesta k rovnovážnému a dlouhodobému rozvoji SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara”, jehož rozpočet je 777.012,- Kč, přičemž naše škola získá podporu 100% - a to z rozpočtu EU a ze státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu "Šablony II”je podpora naší školy v oblasti personální, prostřednictvím poskytnuté dotace na rozvoj kariérového poradentství, spolupráci se zaměstnavateli, dále na další vzdělávání našich pedagogických pracovníků, zejména prostřednictví podpory jejich kontaktu s praxí a přenášení aktuálních poznatků z praxe do výuky na naší škole, díky podpoře realizaci stáží pedagogů školy u zaměstnavatelů.

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.si velice váží této pomoci Evropské unie a operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a děkuje za její podporu.

V současné době je projekt ve fázi realizace prvního plánovaného roku. Po skončení prvního roku realizace budou na stránkách uveřejněny naplněné cíle a výstupy z první fáze realizace projektu.

Řekli o nás

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

Ing.Tomáš Kotora

Ředitel Bazénu Slovany a Bazénu Lochotín

Již několik let dochází do naší organizace na praxi studenti oboru Management sportovních aktivit. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a několik z nich u nás zůstalo i po skončení praxe. Jak se studenty tak i s učiteli funguje spolupráce na výbornou.

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala, co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Mgr. Lenny Dianová

Ředitelka Základní školy Šťáhlavy

Sportovně animační den pro naši školu na Kozlu, perfektní den, organizovaný oborem Cestovní ruch na vošplzeň.cz

Ondřej Ulbrich, DiS.

Vedoucí střediska Alimex Nezvěstice a.s., absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem teoretické znalosti a první zkušenost s manažerským vedením skupiny lidí, které nyní bohatě využívám.

Lukáš Hrubý, DiS.

Učitel ZŠ, trenér přípravky FC Viktoria Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem užitečné informace pro práci s kolektivem a pár dobrých přátel.

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.

Bc. Ilona Šnebergerová 

Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Naše spolupráce trvá již několik let a věřím, že bude trvat i nadále, je totiž bezproblémová.

Zdeněk Trnka junior, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

H.K.

Policistka, absolventka oboru Bezpečnost obyvatelstva

Vyšší odbornou školu jsem začala studovat z důvodu možného kariérního postupu u Policie ČR. Díky absolvování studia na Vaší škole jsem byla v letošním roce povýšena.

Bc. Lada Valentová, DiS.

Trenér individuálních a skupinových lekcí

Díky mému vzdělání se dnes mohu věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsem vděčná za praxi na VOŠ, kde jsem získala přehled o systému podpory a rozdělování dotací institucím, které se věnují sportu. Byl to pro mě skvělý impuls zůstat v oboru i po škole, což se zatím daří. Obor Management sportovních aktivit mohu jen doporučit.

Káča Jannová

Absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit dosavadní znalosti.  Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi.

Bc. Patrik Pondělík, DiS.

Fitness trenér, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Z praktických dovedností jsem se naučil vedení kolektivu a práci s jednotlivcem. Bohatě využiji znalosti psychologie a v současnosti i marketingu.

Jiří Hynek, DiS.

Šéftrenér mládeže HC Talent Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Na VOŠ jsem poznal spoustu zajímavých lidí a získal znalosti, které se mi ohromně hodí v mojí současné práci.

Ing. Daniela Stanková

Sociální pracovnice TyfloCentrum Plzeň

Se studenty VOŠ, kteří vykonávají praxi v TyfloCentru Plzeň, jsme velmi spokojeni. Doprovázejí klienty po městě v rámci průvodcovské služby a pomáhají při volnočasových aktivitách v rámci sociálně aktivizačních služeb. Některé studentky se po absolvování praxe dokonce staly dobrovolnicemi a zúčastnily se např. vícedenního rekondičního pobytu s našimi klienty. Velké díky také patří studentům za jejich každoroční dobrovolnou účast na sbírce Bílá pastelka. Děkujeme.

Bc. Ondřej Čech

Odborný referent oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Při naší spolupráci si přejeme zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. A vošplzeň.cz to vždy nějak „vymyslí“.

Mgr. Barbora Neckářová

Koordinátorka praxí, stáží a dobrovolníků Diakonie Západ

Poděkování za spolupráci se studenty VOŠ: Národní potravinová sbírka je každoroční akce, která probíhá v České republice vždy druhou sobotu v měsíci listopadu, již od roku 2012. Především díky obětavé pomoci dobrovolníků z řad studentů oboru sociální práce se každým rokem daří významně navýšit počet zboží, které nám zákazníci věnují pro dobročinné účely. V roce 2018 dosáhlo množství vybraných darů 2000 kg.

Adéla Krejčí, DiS. et DiS.

Dentální hygienistka, absolventka oboru Diplomovaný zubní technik

Jsem člověk, kterého neuspokojuje mít tituly jenom proto, že se to nosí. Dala jsem přednost této VOŠce před vysokou školou, protože je tady svoboda a podpora toho, co mě zaujalo. Současně, a to bych podtrhla, je tady ceněna individualita. Mám dojem, že na vysokých školách dnes převažuje stádnost a anonymita. VOŠ mě navedla na moji úspěšnou cestu za skvělou prací ve zdravotnictví.

J.P.

Policista, absolvent oboru Bezpečnost obyvatelstva

Po absolvování VOŠ se spolužáky pokračujeme ve studiu na VŠ Příbram, v oboru Bezpečnostně právní studia. Zde jsme využili dohody mezi oběma školami, která umožňuje dostudovat za jeden rok titul Bc. Již za osm týdnů nás tak čekají státnice.

Lukáš Janerla, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Tomáš Pejchar, DiS.

Trenér dorostu HC Škoda Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Škola mi přinesla řadu znalostí a zkušeností nejen z oboru, rád na dobu studia vzpomínám. Na škole jsem velmi ocenil vstřícnost a přátelský přístup ke studentům.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškerá má očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

Mgr. Arnošt Rybner

Právník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.