Diplomovaný zubní technik

Vzdělávací program 53-44-N/11
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Forma studia: denní

Charakteristika vzdělávacího programu: Charakteristika_DZT.pdf (218 kB)

Podmínky přijetí ke studiu: Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou a zdravotní způsobilost pro tento obor.

Školné: viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Učební plán studia: UP_DZT.pdf (278 kB)
Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Profil absolventa vzdělávacího programu: Profil_DZT.pdf (191 kB)

Vzorové otázky přijímacího pohovoru zde

Možnosti uplatnění

Budoucí absolventy tohoto programu připravují v teoretických předmětech lékaři Stomatologické kliniky FN v Plzni s cílem vychovat z nich vysoce kvalifikované odborníky pro oblast stomatologické protetiky a management zubní laboratoře. Absolventi se uplatní ve všech typech stomatologických laboratoří, výzkumných ústavech, ve výrobě stomatologických produktů i v obchodě s nimi.
Praktickou výuku zajišťují atestovaní zubní technici zejména na pracovištích ve školních laboratořích a  při souvislé odborné praxi v laboratořích po celé republice (podle místa bydliště studentů). Během studia také studenti absolvují exkurze v ČR i u různých zahraničních stomatologických firem.
Prostřednictvím odborné praxe a exkurzí se studenti mimo jiné seznamují s použitím nově zaváděných materiálů a přístrojů.

Stručná anotace předmětů

Povinné předměty

Anglický jazyk (English Language, AJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Anglický, jazyk, gramatika, odborná terminologie, informační zdroje

Popis: Anglický jazyk rozšiřuje vědomosti studentů o poznatky vztahující se k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka směřuje k tomu, aby jim usnadnil přístup k informacím, vytváří předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání profesního cizího jazyka při výkonu povolání, a také pro lepší uplatnění na trhu práce.

Německý jazyk (German Language, NJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Německý jazyk, gramatika, odborná terminologie, informační zdroje

Popis: Německý jazyk rozšiřuje vědomosti studentů o poznatky vztahující se k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka směřuje k bezproblémovému používání profesního cizího jazyka při výkonu povolání, a také pro lepší uplatnění na trhu práce v zahraničí. Získané vědomosti využijí na zahraničních stážích a seminářích.

Latinská odborná terminologie (Latin Professional Terminology, LOT)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Latinský jazyk, gramatika, komunikace, odborná lékařská terminologie, lékařský slovník

Popis: Cílem tohoto předmětu je získání základů latinského jazyka potřebného pro studium odborných předmětů a pro vykonávání budoucího povoláni. Základní znalost latiny výrazně napomáhá pochopení odborného zdravotnického jazykového projevu.

Anatomie a fyziologie (Anatomy and Physiology, ANF)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Somatologie, pohybový a dýchací a trávicí a močový a pohlavní a nervový a kožní systém, krevní oběh, smyslové orgány, výživa, hormony

Popis: Studenti se seznámí s jednotlivými anatomickými soustavami lidského organismu a jejich fyziologickými procesy. Učí se základy medicínského jazyka a připravují se k vnímání základních potřeb organismu nezbytných pro kvalitní život a prevenci onemocnění.

Mikrobiologie, hygiena, epidemiologie (Mikrobiology, Hygiene and Epidemiology, MHE)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Patogenní organismy, epidemie, endemie, pandemie, imunita, infekce, ekologie, nákazy, desinfekce, dezinsekce, deratizace, sterilizace, očkování, prevence

Popis: Studenti získají poznatky z mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygieny, které využijí při práci zdravotnických pracovníků. Důležité jsou informace o vzniku, projevech a prevenci nákaz a o vztahu mikroorganismů k životnímu prostředí.

První pomoc a medicína katastrof (First Aid and Disaster Medicine, PPK)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO

Klíčová slova: První pomoc, resuscitace, krvácení, zástava, úrazy, ošetřování, šok, IZS, transport

Popis: Cílem výuky je seznámit studenty se zásadami poskytování první pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu, a při stavech bezprostředně ohrožující život. Studující získá základní znalosti laické první pomoci a je připraven je aplikovat v praxi.

Kreslení a modelování (Drawing and Modelling, KRM)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Topografie zubů, morfologie zubů, odborná terminologie - labiální, bukální, frontální, laterální, linguální, aproximální

Popis: Tento předmět je úvodním předmětem pro řadu dalších odborných předmětů, poskytuje studentům ucelený soubor vědomostí a dovedností tvarového uspořádání zubů a celého chrupu, naučí se zde odborné terminologii. Na osvojené vědomosti navazují studenti v ostatních odborných předmětech (Stomatologická protetika, stomatologie i Zhotovování stomatologických protéz).

Výchova ke zdraví (Health Education, VKZ)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO

Klíčová slova: Definice zdraví, nemoci, životní prostředí, IKT, masmédia, komunikace, reklama, výchova, zdravý životní styl, prevence, rizika

Popis: Cílem výuky je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti týkající se prevence nemoci a podpory zdraví. Výuka seznamuje s programy na podporu zdraví, zdravého životního stylu a životního prostředí.

Základy veřejného zdravotnictví (Public Health Service, ZVZ)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO

Klíčová slova: WHO, zdravotní péče, zdravotní politika, legislativa, karierní růst, celoživotní vzdělávání

Popis: Studentům poskytne ucelené vědomosti o systému zdravotnictví v České republice, o preventivních programech, o postavení zdravotnických pracovníků a o jejich karierním růstu. Vysvětlí funkci Světové zdravotnické organizace a spolupráci s ní.

Základy pedagogiky (Pedagogy Basics, ZPG)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: Pedagogika, výchova, vzdělávací soustava státu, socializace, speciální pedagogika, defekt, handicap, sociální pedagogika, zdravotnický pracovník, edukátor

Popis: Předmět Základy pedagogiky informuje o základních znalostech obecné pedagogiky a o formách výchovy. Rozebírá jednotlivé oblasti speciální pedagogiky a objasňuje důležitost sociální pedagogiky. Připravuje studenta na roli zdravotnického pracovníka – edukátora.

Základy ekonomie a managementu (Management and Economics Basics, ZEM)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: Ekonomika, management, podnikání, hospodářská politika státu, legislativa, rozpočet

Popis: Tento předmět připravuje studenty k adekvátnímu jednání s klienty, úřady, státními institucemi, firmami apod. Seznamuje je se základy moderního managementu, se základy ekonomického myšlení a se strategií řízení, motivací a hodnocení pracovníků.

Základy zdravotnického práva a legislativy (Basics of Medical Law and Legislative, ZZP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: Ústava ČR, zdravotnické, občanské a rodinné právo, právní normy, soudní jednání, judikáty, legislativa

Popis: Cílem předmětu je prohloubit právní vědomí studentů a seznámit je s právní úpravou týkající se poskytování zdravotní péče a sociální pomoci potřebným klientům nebo pacientům. Seznámí studenty s pracovně právními otázkami, občanským a rodinným právem.

Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology, IKT)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO

Klíčová slova: Software, zabezpečení dat, prostředky IKT, zdravotnické softwary, elektronická komunikace, tabulkový procesor, testový procesor

Popis: Během výuky předmětu IKT se studenti zdokonalí v dovednosti pracovat s prostředky IKT, s aplikačním programovým vybavením využívaným v praxi daného oboru. Studenti budou schopni efektivně používat různé softwarové programy, zpracovat text a různá data.

Psychologie a komunikace (Psychology and Communication, PSK)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: Psychologie obecná, vývojová, sociální, psychologie osobnosti, lidská psychika, nemoci, psychohygiena, zdraví životní styl

Popis: Studeni se seznámí s hlavními poznatky a teoriemi psychologie s důrazem na praktickou využitelnost informací v budoucí profesi. Získají základní vědomosti z oblasti obecné psychologie, vývojové a sociální psychologie, psychologie osobnosti a dalších aplikačních oblastí psychologie.

Seminář k absolventské práci (Graduate Work Seminar, SAP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: Absolventská práce, citační norma, parafráze, rešerše, etika, struktura, metody a fáze výzkumu, hypotézy, analýzy, prezentace

Popis: Zde se studenti seznámí s problematikou zpracování a prezentace závěrečné absolventské práce. S její strukturou, s  tvorbou odborného textu, s vyhledáváním a citováním zdrojů, s etickými normami při zpracování závěrečné práce a s formální úpravou podle doporučení školy.

Zdravotní a tělesná výchova (Health Sport, ZTV)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Zdravotní problémy, svalové dysbalance, rekondiční programy, regenerace, zranění, prevence, kompenzace

Popis: Cílem předmětu je rozvoj pohybových schopností a dovedností s orientací na správné držení těla. Dále informovat o možnostech kompenzace sedavého způsobu života. Seznámit studenty s cvičeními, sloužícími jako prevence ve smyslu regeneračním a zdravotním.

Patologie (Pathology, PAT)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO

Klíčová slova: Patologické procesy, lidský organismus, tkáně, symptom, syndrom, onemocnění, smrt

Popis: Studenti se seznámí s patologickými procesy ve tkáních a jednotlivých soustavách lidského organismu, s jejich příčinami a projevy a se zánikem lidského organismu.

Stomatologie (Dentistry, STO)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Stomatologie, anatomie, fyziologie, patologie, histologie, zubní kaz, parodontologie, čelistní kloub, vyšetřovací metody, onemocnění, tvrdé a měkké tkáně, péče o chrup, protetické defekty

Popis: Ve výuce se studenti naučí definovat základní pojmy, shrnout poznatky ze všech stomatologických oborů a vysvětlit odbornou stomatologickou terminologii.

Stomatologická protetika (Dental Prosthetics, STP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Estetika, historický vývoj, gnatologické pojmy, zhotovení zubních náhrad, fixní protézy, částečné snímatelné náhrady, celkové snímatelné náhrady, počítačové systémy, rekonstrukce chrupu, ortodontické přístroje, stomatologické dlahy

Popis: Studentům poskytuje základní a speciální vědomosti o indikacích a kontraindikacích, konstrukci a zhotovení všech typů stomatologických protéz. Důraz je kladen na provázání teoretických a praktických poznatků.

Protetická technologie (Prosthetic Technology, PRT)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: BOZP, PO, hlavní a pomocné protetické materiály, nástroje a přístroje, materiály pro ortodoncii, pro dentální implantologii, počítačové technologie, organizace provozu v zubních laboratořích

Popis: Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený soubor jak teoretických vědomostí a znalostí, tak i praktických dovedností v technologických postupech zpracování pomocných a hlavních protetických materiálů, seznámit je s jejich složením, s používáním přístrojové techniky, nástrojů a dalších pomůcek v laboratořích a s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovování stomatologických protéz (Manufacture of Dental Prostheses, ZSP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: BOZP, PO, protetické fixní náhrady, inlej, onlej, overlej, fazetované a celolité korunky, můstky, dočasné náhrady, snímatelné náhrady celkové i částečné, hybridní náhrady, immediátní náhrady, fóliová technika, celokeramika, metalokeramika, lisovací a licí technika, opravy náhrad, zásuvné spoje, CAD/CAM systém

Popis: Tento předmět je stěžejním předmětem po celou dobu studia oboru DZT, je nezbytný pro získání dovedností každého zubního technika. Studentům poskytuje důležité znalosti potřebné pro zhotovení protetických náhrad. Naučí se zhotovovat všechny základní typy stomatologických výrobků, postupně od nejjednodušších ke složitějším. Za celé tři roky studia si osvojí správné technologické postupy a své manuální dovednosti prohlubují. 1. ročník je zaměřen na výuku základních dovedností. Ve 2. ročníku se studenti věnují snímatelné protetice. Ve 3. ročníku si studenti zhotovují fixní náhrady a naučí se pracovat s nejmodernější technikou, s počítačovými systémy CAD/CAM.

Ottodontické pomůcky (Ortodontic Devices, ORP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: Ortodoncie, fixní a snímatelné ortodontické přístroje, anomálie, prevence, léčení, patrová deska, labiální oblouk, Adamsova spona, šípová spona, monoblok, sypací technika

Popis: Tento předmět studenty vede k získání základních znalostí a dovedností pro zhotovení prvků nejpoužívanějších snímatelných a fixních ortodontických přístrojů, řešících tuto problematiku na úsecích léčení a prevence anomálií.

Odborná praxe (Professional Praktice, ODP)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: BOZP, PO, stomatologická laboratoř, fixní náhrady, snímatelné náhrady,

Popis: Odborná praxe může probíhat skupinově i individuálně v přirozených podmínkách stomatologických pracovišť v přímém kontaktu se zdravotnickým personálem a pacienty. Studenti pracují pod odborným vedením. Mohou konzultovat, jejich práce je vyhodnocována. Získané vědomosti a dovednosti mají možnost aplikovat v praxi. Obsah praxe je přizpůsoben znalostem studentů konkrétního ročníku a také zaměření pracoviště.

Povinně volitelné předměty

Konverzace v anglickém jazyce (Conversation in English Language, KAJ)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: Anglický jazyk, konverzace, komunikace, informační a komunikační technologie, resumé, odborné texty

Popis: V tomto předmětu si studenti doplní a prohloubí znalosti v anglickém jazyce. Rozšíří si a procvičí komunikaci na dané téma s použitím související slovní zásoby, dokáží komunikovat v běžných životních situacích.

Konverzace v německém jazyce (Conversation in German Language, KNJ)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: Německý jazyk, konverzace, komunikace, informační a komunikační technologie, resumé, odborné texty

Popis: Cílem předmětu je osvojení komunikačních dovedností v ústním projevu. Studenti si prohloubí a rozšíří znalosti německého jazyka. Dokáží reagovat na situace každodenního života.

Nové technologie ve stomatologické protetice (New Technologies in Dental Prosthetics, NTS)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: Estetika, defekty, nové technologie, CAD/CAM systémy, implantologie, stomatochirurgie, keramické materiály

Popis: Zde se studenti seznámí s nejnovějšími trendy pro zhotovení stomatologické protetiky. Prohloubí si znalosti stomatologické protetiky, materiálů a přístrojového zařízení užívaných pro jejich zhotovení.

Špičkové laboratoře

Studenti oboru Diplomovaný zubní technik se mohou těšit od školního roku 2015/2016 na nové laboratoře a odborné učebny, které budou vybaveny nejmodernější technikou. Modernizaci, která přijde na více než 8 miliónů korun, umožní především finanční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, reg.číslo: CZ.1.14/2.4.00/34.03206 ve výši 7,2 miliónů korun.

Hlavním cílem je kompletní rekonstrukce obou výukových zubních laboratoří, aby umožňovaly výuku podle nejmodernějších trendů používaných v praxi. Laboratoře vybavíme špičkovým přístrojovým zařízením a novým funkčním nábytkem. Studenti se tedy od tohoto šk. roku učí v prostředí, které odpovídá novým trendům ve vývoji zubní protetiky a techniky.

V rámci projektu je od září 2015 k dispozici na naší voš nová počítačová učebna pro zubní techniky, kde bude nainstalována technologie CAD/CAM, která slouží ke zhotovení zubních náhrad. Další součástí projektu je zařízení Eclipse. Jde o novou technologii, která je založena na použití UV materiálu při zhotovování snímatelných náhrad.

K celkovému zkvalitnění výuky přispěje vybavení výukových laboratoří audiovizuální technikou, především interaktivními tabulemi, dataprojektory, vizualizéry a dalším zařízením, bez kterého se dnes moderní způsob vzdělávání nemůže obejít.

Níže si můžete prohlédnout záznam rekonstrukce výukových laboratoří včetně instalace nového přístrojového vybavení a výpočetní techniky:

Školení studentů

Studenti oboru Diplomovaný zubní technik absolvují během svého tříletého studia v rámci předmětu Zhotovování stomatologických protéz několik školení, která plně navazují na učební plán tohoto předmětu nebo jej rozšiřují o nové poznatky v oblasti nových materiálů a technologií ve stomatologické protetice.

Pravidelně absolvují následující akce:

Pragodent
-mezinárodní dentální veletrh

Soutěž Ústecký dent

Přehled školení studentů oboru Diplomovaný zubní technik:

 

Projektový den DZT3 2020

Projektový den DZT3 2020

Dne 13. 10. 2020 se studenti třetího ročníku oboru Diplomovaný zubní technik zúčastnili praktického workshopu na téma: Navržení a designování fixních náhrad kotvených na implantáty, který vedl odborník z praxe Ondřej Kovářík, DiS. Nejdříve se studenti seznámili s touto problematikou teoreticky. V praktické části pak samostatně navrhovali a designovali tříčlenný můstek a dvě korunky. Fixní náhrady byly kotvené na implantáty. Celý workshop byl zakončen diskuzí, kde studenti kladně ohodnotili možnost si toto vyzkoušet, protože s implantáty se v praxi často setkávají.

Úvod do morfologie a funkce - Ústí nad Labem, 2020

Úvod do morfologie a funkce - Ústí nad Labem, 2020

Pan János Makó přijel 12. 2. 2020 do České republiky, konkrétně do Ústí nad Labem na zdejší VOŠ a SŠZ, a pro studenty a vyučující si připravil rychlokurz týkající se anatomie a morfologie frontálních a laterálních zubů. Přednáška byla tlumočena do slovenštiny. Tento mezinárodně uznávaný lektor z Maďarska, který pořádá různé soutěže, kurzy a přednášky po celém světě, nám ukázal různé postupy, jenž vedou k jedinému cíli – vytvořit špičkovou modelaci zubů.

I když jsou jeho kurzy většinou alespoň třídenní, snažil se vše přednést během jediného dne. Bylo to sice časově náročné, ale pro nás všechny inspirující. Za naší školu se školení účastnili Bára Bomerová a Richard Kókay.

Souhrn školení ve školním roce 2018/2019

Souhrn školení ve školním roce 2018/2019

 • ZIRKON SHOW 2018. Dne 14. 9. 2018 se konalo na naší škole teoreticko – praktické školení, zaměřené na práci se zirkonem, pod záštitou firmy Rotadent. Nejdříve proběhla teoretická přednáška. Lektor školení Mgr. Lukáš Matejovič nás seznámil se zirkonem: tj. jeho složením, zpracováním, možnostmi broušení, nanášení keramického materiálu, artikulace a hlavně glazování. Věnoval se též ekonomice - výhodám a nevýhodám CAD/CAM systémů. Následovala praktická část školení, která se zabývala novým materiálem, vhodným na glazování zirkonových výrobků. Komet Dental vyrábí sprej CeraFusion evo, tento sprej je výborným prostředkem pro získání glazury, která je transparentní a přímo ideální pro anatomické práce. Ochraňuje dlouhodobě výrobky a nezvyšuje skus. Právě tento výrobek jsme si mohli vyzkoušet v praktické části tohoto školení. Mohu potvrdit, že práce s ním je jednoduchá a časově nenáročná. Velkou nevýhodou je finanční stránka. Dále jsme si mohli vyzkoušet rotační nástroje firmy Komet, které se používají na broušení zirkonových prací. Účastníci školení kladně hodnotili vybavenost naší školní laboratoře a též možnost, vyzkoušet si výrobky prakticky.

 • Konference zubních techniků – učitelů, řešení defektu II. třídy. Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2018 se konala konference zubních techniků – učitelů ve VOŠZ a SZŠ v Praze, které se zúčastnily Bc. Markéta Volrábová a Mgr. Jana Broumská. Téma přednášek se týkalo řešení defektu II. třídy. Zajímavé byly přednášky o skeletových náhradách či o teleskopických korunkách. Opět se řešily „náhrady budoucnosti“ zhotovené pomocí digitálních technologií.

Souhrn školení ve školním roce 2017/2018

Souhrn školení ve školním roce 2017/2018

 • Péče o zubní náhradu. Dne 25. dubna 2018 proběhla odborná přednáška, kterou si připravila paní Dita Homolová, zástupce firmy GSK. Popsala nám, jak správně pečovat o zubní náhrady s využitím produktů značky Corega. Vysvětlila velmi důležitou spolupráci zubních techniků, dentálních hygienistek a zubních lékařů. Přednáška byla velmi poučná a zajímavá.
Souhrn školení ve školním roce 2016/2017

Souhrn školení ve školním roce 2016/2017

 • Pragodent 2016. Dne 6. 10. 2016 se studenti naší školy, obor Diplomovaný zubní technik, zúčastnili 24. ročníku mezinárodního dentálního veletrhu Pragodent, který se konal ve dnech 6. 10. - 8. 10. 2016 na Výstavišti Praha v Holešovicích. Každoročně se zde představí naprostá většina českých firem z oboru a prostřednictvím svých českých zastoupení také světová špička. Ve svých expozicích se v rámci veletrhu představilo více než 90 vystavovatelů, přičemž celkový počet zastoupených firem přesáhl 279.

 • Microcent 2016. Dne 25.10. 2016 se studenti DZT1, DZT2 a DZT3 zúčastnili exkurze ve firmě Microdent v Turnově. Firma Microdent využívá moderních technologií ke zpracování všemožných materiálů od vosků, přes plasty, kovy, až po keramiku. Mimo jiné tato firma nabízí skvělý program CAD, který má mnoho pozitiv na své straně. Program byl vytvořen v Kanadě, ale je možné jej využívat i v českém jazyce. Další výhodou je jeho neustálé vyvíjení a tím se všechny systémy upgradují zdarma. Novou technologií je 3D tisk jak plastu, tak kovu.

 • Školení firmy GC. V pondělí 31. 10. 2016 se konalo školení v prostorech Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií pro studenty třetího ročníku. Naše škola hostila zástupce firmy GC. Přednášejícím byl Krešimir Varda, který má mnoho zásluh na propagaci GC Initial keramiky. Po přednášce následovala praktická část kurzu. Naším úkolem bylo zhotovit keramickou korunku na zub č. 21. Krešimir Varda nám jednotlivé fáze předváděl a svou práci doplňoval důležitými informacemi k bezchybnému zhotovení.

 • Studentská konference pro zubní techniky. Dne 25. 11. 2016 se konal 1. ročník Studentské konference pro zubní techniky. Akce, která probíhala v Hradci Králové, se zúčastnili někteří studenti druhého a třetího ročníku. Z první přednášky, kterou vedl MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D., se studenti mohli dozvědět, jak moc důležitý je dobrý vztah mezi zubním lékařem a zubním technikem. Druhá přednáška se týkala „keramiky bez preparace“. Neinvazivní fazety – funkce, estetika, tak znělo téma přednášky, kterou vedl Peter Kriška. Ondřej Adam se ve své přednášce věnoval rozsáhlé protetické rekonstrukci chrupu. Ukazoval případy svých pacientů, kteří přišli s poškozenými zuby. Ukázky z moderní laboratoře od Jakuba Hoška se týkaly jeho karierního vývoje. Celá akce byla uzavřena přednáškou Jakuba Exnera. Seznámil studenty se základními pravidly úspěšné protetické rekonstrukce horního frontálního úseku.

 • Technologie Giroform. Dne 30. 1. 2017 se v laboratoři L1 naší školy konalo školení, které vedl pan Petr Šrachta z firmy Henry Schein. Představil nám technologii Giroform. Tento unikátní systém pro zhotovení modelů, je nejpřesnější a maximálně vytvoří reálnou situaci v ústech, což je základ pro přesnou práci. Náhrady pak v ústech výborně sedí. Standardně se tento systém používá u práce, která má více než 3 členy. Cena této technologie je ovšem dost vysoká, ale jednotlivé plastové destičky (cena jedné je 80 Kč) se dají používat opakovaně. Studenti srovnávali tuto technologii s PIN systémem, který používají ve 3. ročníku a zhotovení modelu bez použití vteřinového lepidla se jim zalíbilo. Zvláště, když si to mohli vyzkoušet. 

 • Péče o zubní náhradu. Dne 3. dubna 2017 studenti DZT 2 absolvovali přednášku, kterou si připravila slečna Silva Řezníčková, zástupce firmy GSK. Popsala, jak správně pečovat o zubní náhrady s využitím produktů značky Corega. Patřičně nám vysvětlila velmi důležitou spolupráci zubních techniků, dentálních hygienistek a zubních lékařů. Přednáška byla velmi poučná a zajímavá.

 • Fotokompozit Signum. Dne 27. 3. se na naší škole konalo školení studentů DZT 3, o používání kompozitního materiálu Signum od firmy Heraeus Kulzer, pod vedením pana Radima Píštěka. První část školení probíhala formou přednášky s prezentací. Druhá část byla věnována praktické ukázce, po které následovalo osvojení techniky samotnými studenty. Toto školení hodnotili studenti velice kladně. Zvláště proto, že si vše mohli vyzkoušet v praxi.

 • Keramika Heraceram. Dne 25. 4. 2017 se konalo školení pro studenty naší školy, které bylo zaměřené na keramiku Heraceram 750 od firmy Heraeus Kulzer. Studenty seznámil s tímto výrobkem pan Jakub Hošek, který je velkým propagátorem této keramiky. Zaujal je poutavou prezentací. Byla hodně podrobná a velice zajímavá. Vše studentům vysvětlil a mohli se též na určité nejasnosti zeptat. Jeho hra se světlem a tvarem se studentům líbila.  Dozvěděli se potřebné teoretické základy pro práci s moderním dentálním materiálem.

Exkurze na I. stomatologickou kliniku v Praze 2015

Exkurze na I. stomatologickou kliniku v Praze 2015

Dne 13.2.2015 navštívili studenti DZT1 a DZT3 spolu s vyučujícími I. stomatologickou kliniku v Praze, Kateřinská 32. V budově kliniky se nachází muzeum, které je chloubou této instituce. Exkurze do Stomatologického muzea Dr. Jana Jesenského se konala po předchozí domluvě s prof. MUDr. Jiřím Mazánkem, DrSc. přednostou kliniky.  Právě on se zasloužil o znovuzrození tohoto muzea. Pan profesor měl připravenou velice poutavou přednášku, nejen o celé výstavě, ale také o historii zdejší školy a jejího okolí. Seznámil nás s vývojem zubního lékařství a s významnými osobnostmi, které se na tomto podíleli např. prof. František Nessel, prof. Eduard Nessel, prof. MUDr. Jan Jesenský či MUDr. František Kostečka.

Zubní klinika Karlovy university byla založena r. 1921 a v jejím vedení byli prof. Jan Jesenský a poté prof. František Kostečka.  V roce 1945 vznikla I. stomatologická klinika a v roce 1948 II. stomatologická klinika. Obě kliniky byly sloučeny roku 2001.  V současné době vede kliniku právě pan prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. Na klinice jsou odvětví jako maxilofacilární chirurgie, parodontologie, pedostomatologie, záchovná stomatologie, stomatochirurgie, stomalogická propedeutika, ortodoncie a fotonická medicína. My jsme se zajímali zejména o historii stomatologického oboru.

V prostorách bývalé márnice jsou umístěny exponáty v historických vitrínách. Vše, jak říkal pan profesor, se muselo očistit a popsat. Každý předmět (lebky, kosti, fotografie atd.) museli vzít do ruky a opatrně umisťovat, neboť jsou to velice staré a křehké kousky např. lebky různých živočichů od pana Hrdličky či vypreparovaný trojklanný nerv).

Studentům se exkurze líbila a také byli rádi, že jim pan profesor trpělivě odpovídal na jejich otázky. Byl potěšen naším zájmem o tuto historickou raritu.

VLC – světlem tuhnoucí materiály v zubní protetice 2014

VLC – světlem tuhnoucí materiály v zubní protetice 2014

Dne 23.4. 2014 se v hotelu Hazuka v Plzni konal teoreticko-demonstrační kurz zaměřený na VLC – světlem tuhnoucí materiály v zubní technice, který pořádala firma Henry Schein pod vedením pana Petra Šrachty. Z naší školy se ho zúčastnily studentky Dufková Romana, Pivoňková Barbara, Tereza Wegschmiedová a vyučující Bc. Jana Broumská.

Pod vedením přednášejícího pana Hynka Rožnovského jsme se mohli seznámit s novými materiály, které jsou hodně využívány na dentálním trhu. Přednáška byla velice pěkně připravena a také praktické ukázky se všem líbili. Kurz se týkal Eclipse – VLC materiál na výrobu snímacích náhrad. Mohli jsme sledovat zhotovení protézy a některé fáze výroby si i vyzkoušet. Dalším materiálem, který se nám líbil, byla Radica – VLC materiál na výrobu dlouhodobých provizorií s pevností 160 Mpa. Pan Rožnovský nám ukázal zhotovení tříčlenného můstku. Ocenili jsme rychlost a estetiku při výrobě náhrady. Také In:Joy je hodně využívaný materiál zubní laboratoři a to na estetické fazetování. Další materiál pod názvem Triad se používá na rebazi náhrad. Všechny tyto materiály se dají různě kombinovat.

Školení se všem moc líbilo a je dobře, že jsme se ho mohli zúčastnit, protože materiály i techniky zhotovení se stále vyvíjejí a zdokonalují.

Planetárium 3D 2013

Planetárium 3D 2013

Studenti DZT 1 se společně s vyučujícími Bc. M. Volrábovou a Bc. J. Broumskou zúčastnili dne 19.12.2013 exkurze do Planetária 3D.

Před hlavním programem se studenti mohli seznámit a ukázkami vztahujícími se k vesmírné problematice. Je zde využito interaktivních technologií a tak si mohou návštěvníci mnohé prakticky vyzkoušet.

Hlavní program se týkal hvězd na podzimním nebi nad Plzní a také vzniku vesmíru. Celé promítání bylo ve 2D a film byl opravdu zajímavě zhotoven. Právě prolínání různých barevných odstínů a možnosti různých kombinací studenty zaujali.

Master-Pin Systém 2013

Master-Pin Systém 2013

Ve dnech 1. a 10.11. 2013 se skupina DZT3. účastnila školení na téma zhotovení pracovních modelů pomocí Master-Pin systému. Předvádějící byl Tomáš Ruml, zástupce firmy Protetika Plzeň, který vysvětlil a ukázal pracovní postup a jednotlivé fáze výroby při použití tohoto systému. Školení probíhalo v rámci předmětu Zhotovování stomatologických protéz ve školní laboratoři.

CAD/CAM technologie, Sirona, SRN 2013

CAD/CAM technologie, Sirona, SRN 2013

Ve dnech 17.11. a 18.11. 2013 studenti DZT 2 a DZT 3 navštívili firmu Sirona, v městečku Bensheim, SRN. Exkurze do této firmy byla spojena s praktickou výukou CAD/CAM systémů Cerek In Lab, který si studenti sami vyzkoušeli ve výukové laboratoři firmy. Při prohlídce továrny se seznámili s jednotlivými fázemi výroby nejen CAD/CAM technologie pro laboratoře, ale i vybavení a přístrojů do stomatologických ordinací.

Exkurze na Stomatologické klinice FN Plzeň 2012

Exkurze na Stomatologické klinice FN Plzeň 2012

Dne 20.12.2012 se konala exkurze na kliniku zubního lékařství FN v Plzni. Studenti 1. ročníku oboru Diplomovaný zubní technik se podívali nejprve do zubní laboratoře, kde jim zubní technička Petra Zdeňková ukázala všechny místnosti jejich pracoviště. Následovala prohlídka „fantomové“ učebny, tj. učebny praktické výuky, s MUDr. Cimburou, kde se připravovali studenti zubního lékařství. Tato učebna je vybavena také moderními výukovými pomůckami. Poté studenti měli možnost vidět přípravu budoucích zubních lékařů v zubní ordinaci. Pod vedením zkušených lékařů nasazovali zubní náhradu přímo do úst pacienta.

Master-Pin Systém 2012

Master-Pin Systém 2012

Ve dnech 6.11. 2012 se skupina DZT3. účastnila školení na téma zhotovení pracovních modelů pomocí Master-Pin systému. Předvádějící byl Tomáš Ruml, zástupce firmy Protetika Plzeň, který vysvětlil a ukázal pracovní postup a jednotlivé fáze výroby při použití tohoto systému. Školení probíhalo v rámci předmětu Zhotovování stomatologických protéz ve školní laboratoři.

Studijní pobyt ve firmě Sirona, SRN, 2011

Studijní pobyt ve firmě Sirona, SRN, 2011

Ve dnech 17. - 18.10. 2011 byli někteří studenti DZT2 a DZT3 na studijním pobytu ve firmě Sirona v Německu. Tato firma se zabývá nejen vývojem a výrobou zařízení a technologií pro stomatologické ordinace, ale i vývojem a výrobou počítačových technologií pro zhotovování fixních stomatologických náhrad pro zubní laboratoře, tzv. CAD/CAM technologie. Jedná se počítačový program, který pomocí naskenovaných dat z pracovního modelu dokáže navrhnout definitivní fixní náhradu, takto získaná data pošle do frézovacího centra, kde se konkrétní náhrada zhotovoví . Na zubním technikovi je, aby takovou náhradu převedl do definitivní podoby dobarvováním. V poslední době je toto velkým trendem. Studenti naší školy měli možnost se s touto technologií seznámit nejen teoreticky, ale i prakticky. Viděli samotnou výrobu skenerů a dalšího zařízení a pak si tuto technologii sami vyzkoušeli ve školícím centru firmy Sirona. Celý studijní pobyt a odborné školení zajišťoval BSc. Štěpán Mašek, kterému tímto velmi děkujeme.

Markéta Volrábová (vedoucí oboru DZT)

DentCup 2011

DentCup 2011

V letošním roce nás na DentCupu reprezentovala studentka DZT3 Aneta Žižková.

Děkujeme.

Markéta Volrábová (vedoucí oboru DZT)

CAD/CAM technologie ve výuce Zhotovování stomatologických protéz

CAD/CAM technologie ve výuce Zhotovování stomatologických protéz

Studenti třetího ročníku měli možnost se v rámci předmětu Zhotovování stomatologických protéz seznámit osobně s počítačovou technologií CAD/CAM. Ve školních laboratořích si zhotovili pracovní modely na dvě korunky pomocí PIN systému. Po malých skupinách navštívili zubní laboratoř p. Michala Prantnera, kde si sami mohli vyzkoušet CAD/CAM technologii, data byla zaslána do frézovacího centra, kde byly zhotoveny dvě konstukce, jedna z chromkobaltu a druhá ze zirkonu. Ve školních laboratořích pak studenti napalovali metalokeramický a celokeramický systém firmy IVOCLAR.

Markéta Volrábová (vedoucí oboru DZT)

DentCup 2010

DentCup 2010

DentCup je nový název Soutěže zubních techniků, která se každoročně koná při mezinárodní dentální výstavě Pragodent. Letos se opět naše škola účastnila, reprezentovala nás slečna Markéta Skalová ze třetího ročníku, která obsadila krásné desáté místo.

Blahopřejeme a děkujeme za reprezentování naší školy.

Exkurze ve firmě SpofaDental, Jičín 2010

Exkurze ve firmě SpofaDental, Jičín 2010

Na jaře 2010 se studenti DZT1 zúčastnili exkurze ve firmě SapofaDental v Jičíně. Tato firma vyrábí dentální materiály pro zubní ordinace i laboratoře. Studenti měli možnost shlédnout přímo výrobní postupy jednotlivých materiálů, což bylo velmi poučné.
Dental Show 2010

Dental Show 2010

V říjnu 2010 se studenti všech ročníků zúčastnili Dental Show na Pražských zubotechnikcých dnech, které se každoročně konají při dentální výstavě Pragodent.

Na této akci měli možnost pozorovat zahraniční lektory, mistry ve svém oboru, při nanášení keramiky.

Školení Eclipse 2010

Školení Eclipse 2010

Na jaře 2010 měli studenti DZT2 a DZT3 možnost seznámit se s novou technologií v oblasti snímatelných náhrad Eclipse. Tento systém přijeli do školy prezentovat zástupci firmy Degudent.
Exkurze ve firmě Flava - Svitavy 2008

Exkurze ve firmě Flava - Svitavy 2008

Dne 8.4. 2008 se studenti 2. a 3. ročníků zúčastnili exkurze ve firmě Flava - Svitavy, která je předním českým výrobcem umělých pryskyřičných konfekčních zubů, jež se využívají při výrobě snímatelných náhrad. Studenti byli velmi překvapeni tím, kolik ruční práce je při výrobě zapotřebí, zvláště dnes, kdy se od tohoto způsobu ve všech odvětvích spíše upouští.

Školení studentů ve firmě VITA, SRN 2008

Školení studentů ve firmě VITA, SRN 2008

Ve dnech 27.- 30.4. 2008 se studenti 2. a 3. ročníků zúčastnili odborné stáže  ve firmě VITA, sídlící v Bad Säckingenu v SRN. Během dvou dnů si  mohli  ve výukové laboratoři firmy zhotovit výrobky z metalokeramiky. Pod vedením odborných lektorů  si 20 budoucích zubních techniků jistě prohloubilo svoje dosavadní zkušenosti s touto atraktivní problematikou. Jelikož se toto školení konalo po čtyřech letech, byl  mezi studenty velký zájem. Doufáme, že nově nabyté znalosti dobře zúročí ve svém budoucím profesním životě.

Zapsala RadislavaMarková, odborná učitelka DZT

Akce

Akce ve školním roce 2022/2023

Akce ve školním roce 2022/2023

Školení od firmy VITA.      Dne 5. 10. 2022 proběhlo ve školní zubní laboratoři školení od firmy Vita. Pan Jan Jirkovský, technický poradce této firmy, studenty seznámil s dobarvovacím systémem Vita Akzent LC. Nejdříve představil výrobky firmy Vita, a potom studentům názorně ukázal, jak lze dobarvit bázi celkové snímatelné náhrady. Toto si vyzkoušely i některé studentky.

22. kongres ČOS Ostrava 2022. Dne 6. –  9. 10. 2022 se konal v Ostravě 22. kongres České ortodontické společnosti. V pátek 7. 10. 2022 byli jeho účastníky i studenti a vyučující naší školy. Přednášky se týkaly nejen ortodontické léčby. Zajímavá byla přednáška např. MUDr. J. Oulické – digitálně navigované nepřímé lepení zámků, MDDr. M. Šrubaře – 3D tištěný Hyrax či O. Adama, který zde představil biomechanický princip a okluzální kompas. Moderní technologie se týkaly i workshopů (3D tisk či virtuální set up).

Školení na téma hybridní náhrady. Dne 25. 11. 2022 se studenti a vyučující oboru Diplomovaný zubní technik zúčastnili školení firmy Rotadent na téma Hybridní náhrady. Kurz obsahoval: rozdělení hybridních náhrad, indikace, ordinační a laboratorní postup při zhotovení teleskopických náhrad, jejich opravy a vlastní kazuistiky. Velkou polemiku rozpoutala část věnovaná teleskopickým náhradám.

Prezentace firmy Philips Sonicare. Bc. Kateřina Hořejší pracuje ve společnosti Philips Oral HealthCare a našim „zubním technikům“ 1. 12. 2022 představila sonické zubní kartáčky Philips Sonicare. Nejdříve v prezentaci přesně popsala jejich správné používání, a potom svých zkušeností využila při praktické zkoušce. Studentům to šlo opravdu výborně.

Ústecký Dent 2023. Studentky DZT 3, Anna Hecová a Alice Hajžmanová, se společně s vyučujícími Mgr. Věrou Tautovou, DiS. a Mgr. Janou Broumskou účastnili 6. ročníku mezinárodní soutěže Ústecký Dent, který se konal ve dnech 17. a 18. 1. 2023 na VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem. Studenti soutěžili v kresbě a anatomické modelaci korunek zubů z vosku. Letos se jednalo o druhý dolní premolár a první dolní molár. Za účasti 24 studentů SZŠ a VOŠ, z České republiky a Maďarska, obsadily 9. a 12. místo v anatomické modelaci a celkové 5. místo v bodování škol v této části soutěže. Během prvního dne soutěže byl zajištěn i doprovodný program pro pedagogy a hosty. Jako první nám byl představen software pro zubní laboratoře – Labino. Ten byl uveden na trh v roce 2021. Spolu se stomatologickým softwarem pro zubní ordinace XDENT, byla vytvořena webová a mobilní aplikace, kterou využívá cca 3500 zubních lékařů, a také velký počet zubních laboratoří. Díky propojení obou softwarů jsou všechna data vždy aktuální. Dále se zde prezentovala firma Svět rovnátek. Ve své prezentaci nám představili zhotovení tzv. neviditelných rovnátek. V závěrečné diskuzi museli zástupci této společnosti čelit množství dotazů.

Prezentace firmy Straumann. Zástupkyně firmy Straumann, Dr. Nadiia Dorokhova, představila dne 28. 3. 2023 "zubařům" Dental Implant Systém. Nejdříve proběhla prezentace výrobků této firmy. Studenti si mohli jednotlivé zubní implantáty tzv. osahat. Paní Dr. Dorokhova jim vše podrobně vysvětlila a též byla spokojena s odpovědmi na kontrolní otázky.

Kroužky pro žáky 2. stupně základních škol. Dne 15. a 22. 5. 2023 opět navštívili naši školu žáci 2. stupně několika základních škol. Nejdříve jsme žákům prezentovali náš obor – Diplomovaný zubní technik. Zajímalo je, jaké náhrady studenti zhotovují ve školních laboratořích. Mohli si je podrobně prohlédnout. Žáci se také seznámili s vybavením školních zubních laboratoří, včetně nejmodernějších technologií. Další část proběhla praktickou formou workshopu. Vyzkoušeli si práci se sádrou, se světlem polymerující pryskyřicí či s voskem.

Prezentace stomatologických výstav. Mezinárodní dentální výstava IDS v Kolíně nad Rýnem tento rok oslavila 100. narozeniny. Konal se již 40. ročník, a to od 14. do 18. 3. 2023. IDS patří k největším výstavám (rozloha 180 000m²), kdy se jenom letos účastnilo 1788 společností ze 60 zemí a na 120 000 odborných návštěvníků ze 162 zemí světa. Prezentoval se zde sortiment nejlepších produktů stomatologické medicíny a stomatologické techniky. Studentka Barbora Šteffelová, která se této výstavy zúčastnila, vytvořila prezentaci, abychom mohli vidět pokrok moderní techniky ve stomatologii.

AEEDC Dubaj 2023. Dubajské obchodní centrum ve Spojených arabských emirátech hostilo od 7. do 9. února 2023 27. ročník mezinárodní dentální konference, a také arabskou dentální výstavu (AEEDC Dubaj). Konference a výstava patří k největšímu setkání zubních profesionálů z celého světa. Je zde na 3600 vystavovatelů, 4800 značek ze 155 zemí a představují se zde významné společnosti v oblasti ústní hygieny a stomatologie. Studentka Alaa Shahin měla možnost tuto výstavu navštívit a připravila video, kde nám tuto výstavu přiblížila. Opět jsme zde mohli vidět moderní technologie.

 

Akce ve školním roce 2021/2022

Akce ve školním roce 2021/2022

 • Projektový den Giroform systém a jeho výhody. Dne 22. 9. 2021 se studenti DZT1, DZT2 a DZT3 účastnili projektového dne, který měl téma – Giroform systém a jeho výhody. V teoretické části se studenti seznámili s přístrojem Giroform, který jim pan Petr Šrachta, zástupce firmy HenrySchein, podrobně předvedl. V praktické části uvítali možnost si tuto technologii vyzkoušet. Studenti vyhodnotili tento systém jako jeden z nejpřesnějších pro zhotovení pracovních modelů. Pozitivně označili právě možnost praktické zkoušky.

 • Exkurze do frézovacího centra. Dne 8. 10. 2021 studenti DZT2 se svými vyučujícími, Bc. R. Markovou, P. Zapletalem a M. Kosturikovou, navštívili frézovací centrum MHdent.com s.r.o. a Střední zdravotnickou a vyšší odbornou školu zdravotnickou v Karlových Varech. Firma MHdent se řadí mezi největší frézovací centrum u nás. Tato firma se specializuje na komponenty dentálního průmyslu jako například protetika nesená implantáty. V prostorách ZŠ a VOŠZ si pak studenti mohli prohlédnout nové školní zubní laboratoře a také novou samostatnou učebnu pro výuku CAD/CAM technologie.

 • Pragodent 2021. 28. mezinárodní stomatologický veletrh navštívili všechny ročníky oboru DZT 15. 10. 2021. Konečně se mohli podívat, po dlouhé covidové době, na nové technologie v oblasti stomatologie. Mohli konzultovat se zástupci vystavujících firem např. novinky týkající se 3D tisku celkových snímatelných náhrad, částečných snímatelných náhrad či informace o frézovacích systémech atd.

 • Využití CAD/CAM technologie při zhotovení náhrad kotvených na implantátech. Dne 22. 10. 2022 se studenti DZT3 zúčastnili praktického workshopu týkajícího se CAD/CAM technologie se zaměřením na implantáty. Pan Ondřej Kovářík, DiS. spolupracoval se studenty nejen po stránce teoretické, ale pomáhal jim i v praktické části. Využili možnost použití intraorálního skenu a mohli též navrhovat a designovat můstky, jako v reálné praxi. Kladně ohodnotili možnost vyzkoušet a samostatně zhotovit náhrady kotvené na implantátech.

 • Kroužky pro žáky 2. stupně základních škol. Studentky DZT2, Kateřina Marková a Elisa Kubínová, pomáhaly při organizaci kroužků pro žáky 2. stupně základních škol MO Plzeň 1 dne 26. 5. 2022. Žáci se seznámili s vybavením školních zubních laboratoří, a také s oborem Diplomovaný zubní technik. Zajímalo je, jaké náhrady se studenti učí ve školní laboratoři zhotovovat. Studentky žákům pomáhaly v rámci praktického workshopu.

 • Ústecký Dent 2022. Studenti DZT 2 Alice Hajžmanová a Mikalai Bialiayeu se společně s vyučujícími Mgr. Věrou Tautovou, DiS. a Mgr. Janou Broumskou účastnili 5. ročníku mezinárodní soutěže Ústecký Dent, který se konal 6. 6. – 7. 6. 2022 na VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem. Studenti soutěžili v kresbě a modelaci zubů. Za účasti 25 studentů SZŠ a VOŠ z České republiky, Maďarska a Německa, můžeme vyzdvihnout 9. a 13. místo v modelaci a celkové 7. místo v bodování škol. Součástí soutěže byl i doprovodný program pro pedagogy a hosty. Mimo jiné i přednáška MUDr. Martina Čelka na téma CAD/CAM technologie a nutnost ji vyučovat. Následná diskuze, potvrdila trend většího objemu hodin věnované výuce moderních technologií. A to nejen CAD/CAM systémů, ale i nácvik práce s 3D tiskárnami. Právě tímto směrem se náš obor ubírá.

Ústecký Dent 2020

Ústecký Dent 2020

V Ústí nad Labem se uskutečnil ve dnech 14. a 15. ledna 2020 4. ročník soutěže Ústecký Dent za účasti 29 soutěžících studijních oborů Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik nejen z celé ČR, ale i z Německa a Slovenska.

Naší školu reprezentovaly studentky Barbora Bomerová ze 3. ročníku a Tereza Lepíčková z 1. ročníku. 

První disciplínou byla kresba žvýkací plochy druhého horního premoláru. Ve druhé disciplíně se modelovaly horní moláry. Hodnotila se precizní vosková modelace, a také to, kdo nejlépe vystihne morfologicky jejich přirozený tvar.

Porota měla těžkou práci, protože všechny práce byly na velmi vysoké úrovni. Barbora Bomerová obsadila v modelaci 12. místo a v kresbě dělené 17. pořadí. Tereza Lepíčková byla v modelaci 26. a v kresbě 27. Celkově se naše škola umístila na děleném 12. místě.

Divadelní představení Slunce, seno, Advaita 2019

Divadelní představení Slunce, seno, Advaita 2019

Ve středu 4. 12. 2019 se konalo divadelní představení v kulturním prostoru Moving station. Zúčastnilo se ho 53 studentů z většiny oborů naší školy. Představení s názvem Slunce, seno, Advaita si připravili členové komunity drogově závislých Advaita z Liberce. Celou akci zastřešoval Spolek Ulice Plzeň. Po představení následovala beseda. Studenty zajímali osudy těchto lidí - proč se stali drogově závislými, jak nyní s tímto bojují a jakou mají představu o budoucím životě. Toto jsou ohlasy:

 • bylo zajímavé slyšet příběhy lidí, kteří byli drogově závislí,
 • mladí by to měli slyšet,
 • některé příběhy mě zasáhly,
 • bylo těžké jim uvěřit,
 • opravdu bych nechtěla, aby se to stalo někomu z mých blízkých,
 • byl to velmi silný, autentický zážitek.
ITEP 2019

ITEP 2019

     Ve dnech 19. – 21. 10. 2019 se konal největší mezinárodní veletrh cestovního ruchu v ČR Itep. Akce proběhla ve sportovní hale TJ Lokomotiva Plzeň na Slovanech. Během třídenní akce se zde představilo přes 140 vystavovatelů. Naší školu zde prezentovaly obory cestovní ruch, oční optici, zubní technici, bezpečnost obyvatelstva a IT.

Modelování zubů 2019

Modelování zubů 2019

Studenti 1. ročníku oboru Diplomovaný zubní technik začali modelovat zuby větších rozměrů z hlíny. Někteří mají hlínu i ve vlasech. Nejen při modelaci, ale i při sestavování čelistí bylo „veselo“. Snaží se, jak můžete sami vidět..

Pragodent 2019

Pragodent 2019

Dne 3. 10. 2019 se studenti oboru Diplomovaný zubní technik zúčastnili mezinárodního stomatologického veletrhu Pragodent. V nových prostorech výstavních pavilonů Letňany se sešlo mnoho vystavovatelů produktů, týkajících se stomatologické péče.

Během výstavy se konala vědomostní soutěž, kterou připravila Komora zubních techniků. Naši studenti se jí účastnili a Mykhailo Bahrii z druhého ročníku se umístil na velmi pěkném třetím místě.

Nové prostředí výstavy a vědomostní soutěž hodnotili studenti velmi pozitivně.

Akce ve školním roce 2018/2019

Akce ve školním roce 2018/2019

 • CAD/CAM meeting. Ve dnech 7. a 8. 9. 2018 se v Přerově konala Konference zaměřená na CAD/CAM technologie a 3D tisk. Program byl připraven do celého komplexu hotelu Jana. Vystřídalo se zde přes 20 přednášejících a také 15 vystavujících firem. Jednotlivé přednášky byly doplněny o diskuse na dané téma, zajímavé byly i workshopy s praktickými ukázkami. Poznaly jsme např. Enrico Stegera, zakladatele společnosti Zikonzahn a také The Zirkonzahn School, tato škola kombinuje výuku odborných dentálních dovedností se školou života a kultury.

 • Pragodent 2018. Dne 19. 10. 2018 navštívili studenti DZT 1 a DZT 2 26. ročník mezinárodního dentálního veletrhu Pragodent 2018. který se konal 18. 10. – 20. 10. 2018 v areálu Výstaviště Praha, Holešovice. Během prohlídky měli možnost navštívit více než 50 výstavních stánků a mluvili s odborníky, kteří jim ochotně poskytli informace o prezentovaných novinkách. U vystavovatelů si mohli prohlédnout např. nové kolekce zubních kartáčků, nové možnostmi zubního vyšetření či novinky v oblasti implantologie. Seznámili se s novými technologiemi firmy Zirkonzahn. Prezentovala se zde snaha o digitalizaci zubních laboratoří, o zefektivnění a zpřesnění veškerých procesů. Studenty zaujala zejména 3D tiskárna, která dokáže vyrobit modely během několika minut. Právě tuto novinku by rádi uvítali ve školní laboratoři.

 • Exkurze do firmy Flava. Dne 14. 11. 2018 se studenti třetího ročníku oboru Diplomovaný zubní technik zúčastnili exkurze do firmy Flava ve Svitavách. Firma vznikla roku 1992 a zabývá se výrobou a prodejem umělých konfekčních zubů, nejen v České republice, ale také v zahraničí. Její majitel pan Petr Svatoš se nám spolu s panem Martinem Přikrylem věnovali po celou dobu exkurze. Studentům vysvětlili náročný proces výroby a také problematiku jejich distribuce.

 • Květnové kroužky pro žáky plzeňských základních škol. O této akci se více dozvíte zde.

Akce ve školním roce 2017/2018

Akce ve školním roce 2017/2018

 • Mezinárodní dentální veletrh Pragodent 2017. Dne 13. 10. 2017 se studenti naší školy, spolu s vyučujícími oboru Diplomovaný zubní technik, zúčastnili 25. ročníku mezinárodního dentálního veletrhu Pragodent, který se konal ve dnech 12. 10. - 14. 10. 2017 na Výstavišti Praha v Holešovicích. Každoročně se zde představí naprostá většina českých firem z oboru a prostřednictvím svých českých zastoupení také světová špička. Ve svých expozicích se v rámci veletrhu představilo velké množství vystavovatelů. Své produkty představily tradiční firmy např. Henry Schein, Straumann, NWD Česko.V halách Průmyslového paláce se objevilo i mnohonovinek – např. špičková 3D tiskárna firmy C-Works ASAP3, lupová světla – eBite3 či materiály nové generace BioHPP. firmy Bredent, vhodné pro tvorbu konstrukcí, můstků a korunek.Nabídka byla, nejen pro zubní laboratoře, opravdu rozmanitá.
 • „ÚSTECKÝ DENT“. Mezinárodní soutěž v modelovacích technikách pro studenty oboru Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik. Téma soutěže:  Anatomická modelace korunek z vosku.  Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická v Ústí nad Labem pořádala I2. ročník této soutěže pod záštitou ředitelky školy PhDr. Miroslavy Zoubkové. V prostorách školy se konala ve dnech 16. 1. a 17. 1. 2018 soutěž v kresbě okluze moláru tužkou a modelace moláru a premoláru z vosku. První den studenti plnili dané úkoly a den následující patřil vyhlašování výsledků soutěže. Odborná porota ve složení: Jiří Taufer, Jakub Hošek, Michal Nový a Franziska Schütz se snažila vybrat nejlepší práce. Měla to opravdu těžké. Z 27 soutěžících se na prvních místech umístila studentka Olga Ryglová z Nymburka. Naší školu reprezentovala studentka 3. ročníku Diplomovaný zubní technik Denisa Ponechalová. Za vymodelovaný molár a premolár se umístila na velice pěkném 7 místě. Umístění v takové konkurenci ji samotnou překvapilo a byla moc ráda za novou zkušenost.
 • Exkurze do Muzea loutek.  Dne 8. 12. 2017 se studenti 2. ročníku zúčastnili exkurze do Domu loutek. Spolu s vyučujícími obdivovali expozici věnovanou dílu pana Skupy a jeho následovníků. Mohli zde vidět barevné kontrasty a souhru jednotlivých částí loutek, jejichž spojením vzniká pohybový soulad.

 • Péče o zubní náhradu. Dne 25. dubna 2018 proběhla odborná přednáška, kterou si připravila paní Dita Homolová, zástupce firmy GSK. Popsala nám, jak správně pečovat o zubní náhrady s využitím produktů značky Corega. Vysvětlila velmi důležitou spolupráci zubních techniků, dentálních hygienistek a zubních lékařů. Přednáška byla velmi poučná a zajímavá.

Akce ve školním roce 2016/2017

Akce ve školním roce 2016/2017

 • Exkurze v Národopisném muzeu Plzeň. Dne 20. 12. 2016 se třída DZT 1 s vyučujícími zúčastnila exkurze do Národopisného muzea Plzeňska výstavy s názvem: Jak se žilo na Plzeňsku. Její první část představuje vývojovou řadu měšťanských interiérů z období gotiky, renesance, baroka, empíru, biedermeieru a první třetiny 20. století. Druhá část je věnována životu na venkově. Zajímavou částí expozice je lékárna s pomůckami oficiální medicíny a lékařských nástrojů z lidového prostředí.

 • Stomatologické muzeum v Praze. Dne 31. 3. 2017  navštívili studenti DZT 1 Stomatologické muzeum  prof. Jesenského v Praze v prostorách I. Stomatologické kliniky FN UK.  Výstavou je provedl prof. MUDr. Jiří Mazánek, Dr.Sc., FCMA. Jeho přednáška se týkala historie stomatologie centrální Evropy. Poutavá byla zejména část o vzniku muzea. Ačkoli je výstava prostorově malá , je velice přínosná. Na malém prostoru se nachází hodně exponátů. Zaujala hlavně velká ukázka lebek různých živočichů, ukázka preparace obličejového nervu, ukázky nádorových onemocnění obličejové části a velké množství zubních náhrad v různých provedeních a z různých období. 

 • Výstava Body the exhibition, Praha. Dne 31. 3. 2017 po návštěvě Stomatologického muzea vyrazili studenti na holešovické výstaviště na BODY THE EXHIBITION. Touto výstavou je provedl student 3. ročníku lékařské fakulty v Praze. Exponáty výborně popsal. K základním anatomickým informacím ještě přidal další zajímavá fakta. Mohli si prohlédnout např. cévní systém, svalstvo a dýchací orgány, vývoj lidského plodu od 6 týdne až po porod, nervový systém i s prohlídkou mozku a jeho součástí, stavbu kostí a kostru člověka či různé patologické anomálie. Výstava studentům doplnila teoretické znalosti anatomie o praktický pohled na lidské tělo.

Exkurze v Národopisném muzeu Plzeň 2015

Exkurze v Národopisném muzeu Plzeň 2015

Dne 15.12. 2015 se třída DZT 1 s vyučujícími zúčastnila exkurze do Národopisného muzea Plzeňska. Navštívili jsme výstavu s názvem Jak se žilo na Plzeňsku. Expozice je umístěna v prostorách Národopisného muzea Plzeňska na náměstí Republiky v Plzni. Její první část představuje vývojovou řadu měšťanských interiérů z období gotiky, renesance, baroka, empíru, biedermeieru a první třetiny 20. století. Druhá část je věnována životu na venkově. Součástí expozice jsou dvě lidové světnice s malovaným nábytkem, dvě černé kuchyně z počátku 19. století, ukázky lidových krojů z plzeňského regionu a fotografie zobrazující příklady mnohdy již zaniklé venkovské architektury. Zajímavou částí expozice je lékárna s pomůckami oficiální medicíny a lékařských nástrojů z lidového prostředí. Závěr prohlídky tvoří předměty dokumentující lidové zvyky a tradice. Expozice se studentům líbila a také poutavý výklad je zaujal.

Pragodent 2015

Pragodent 2015

8.–10.10. 2015 se na výstavišti Praha – Holešovice konal již 23. ročník mezinárodního dentálního veletrhu Pragodent. Jedná se o největší dentální veletrh v ČR. Vystavující firmy se předhání v nabídce produktů pro stomatologické ordinace a laboratoře, nejnovější softwarové vybavení, farmaceutické výrobky, nástroje pro prevenci, hygienu a bezpečnost práce. Najdou se zde i odborné publikace nejen pro zubní techniky či dentální hygienistky, ale i pro zubní lékaře. V letošním roce dvě studentky DZT3 pomáhaly na firmy Dentamed.

Výstavba nové laboratoře 2015

Výstavba nové laboratoře 2015

Studenti oboru Diplomovaný zubní technik se mohou těšit od školního roku 2015/2016 na nové laboratoře a odborné učebny, které budou vybaveny nejmodernější technikou. Modernizaci, která přijde na více než 8 miliónů korun, umožní především finanční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, reg.číslo: CZ.1.14/2.4.00/34.03206 ve výši 7,2 miliónů korun.

Hlavním cílem je kompletní rekonstrukce obou výukových zubních laboratoří, aby umožňovaly výuku podle nejmodernějších trendů používaných v praxi. Laboratoře vybavíme špičkovým přístrojovým zařízením a novým funkčním nábytkem. Studentům tím vytvoříme prostředí, které odpovídá novým trendům ve vývoji zubní protetiky a techniky.

V rámci projektu vznikne nová počítačová učebna pro zubní techniky, kde bude nainstalována technologie CAD/CAM, která slouží ke zhotovení zubních náhrad. Další součástí projektu je zařízení Eclipse. Jde o novou technologii, která je založena na použití UV materiálu při zhotovování snímatelných náhrad.

K celkovému zkvalitnění výuky přispěje vybavení výukových laboratoří audiovizuální technikou, především interaktivními tabulemi, dataprojektory, vizualizéry a dalším zařízením, bez kterého se dnes moderní způsob vzdělávání nemůže obejít.

Dětský den v ZOO 2015

Dětský den v ZOO 2015

Dne 30. května 2015 proběhla akce Dětský den v ZOO, na které se jsme se podíleli společně se složkami IZS, Plzeňskou teplárenskou a rádiem Kiss Proton.

Studentky a vyučující naší školy připravili pro děti stanoviště, na kterém plnily úkoly z oblasti péče o chrup. Dále studentky oboru Cestovní ruch nabízely dětem malování na obličej a výrobu zvířátek z modelovacích balónků. V krytém stanu měli rodiče dětí do 7 let možnost nechat dětem změřit zrak našimi pedagogy a členkami plzeňského Lions Clubu. Zde byly objeveny i pozitivní nálezy a  rodičům těchto dětí byl vytištěn výsledek měření s doporučením návštěvy očního lékaře.

Na fotografiích je vidět průběh ze stanoviště naší školy i celková atmosféra proběhlé sobotní akce.

Pragodent 2014

Pragodent 2014

Ve dnech 9. -11.10.2014 se konal na Výstavišti v pražských Holešovicích 22. ročník mezinárodního stomatologického veletrhu Pragodent. Účastní se zde naprostá většina českých firem z oboru a prostřednictvím svých českých zastoupení také světová špička. Vystavující firmy představují kompletní nabídku dentálního trhu pro stomatologické ordinace a laboratoře, softwarové vybavení, nástroje na prevenci, hygienu a bezpečnost práce, farmaceutické výrobky a odborné publikace. Nechybí zde řada novinek, zejména v oblasti dentálních implantátů a CAD/CAMU, neboli počítačem podporované konstrukce zubních náhrad. Pro návštěvníky jsou rovněž připraveny doprovodné programy ve formě přednášek v angličtině a češtině.

Dětský den v ZOO 2014

Dětský den v ZOO 2014

Dne 7. června proběhl den dětí v plzeňské ZOO s předvedením techniky IZS, soutěžemi a možnostmi vyzkoušení různých činností na předem určených stanovištích.  Na stanovišti naší vyšší odborné školy pedagogové z oborů Diplomovaný zubní technik a Diplomovaný oční optik připravili pro děti různé úkoly týkající se péče o zoubky. V krytém stanu měli rodiče dětí do 7 let možnost nechat dětem změřit zrak. Ze záznamů členek plzeňského Lions Clubu bylo změřeno 64 dětí, z toho 10 dětí s pozitivním nálezem, což je 15,6 %. Rodičům těchto dětí bylo vydáno písemné potvrzení s naměřenými hodnotami zrakových parametrů dítěte s doporučením návštěvy očního lékaře.

K vidění byly mj.  zásahy Městské policie Plzeň a Policie ČR, Hasičského záchranného sboru v Plzni-Košutce a Zdravotnické záchranné služby.

Další foto u oboru Diplomovaný oční optik

Pragodent 2013

Pragodent 2013

Dne 11.10. 2013 navštívili studenti naší školy oboru Diplomovaný zubní technik spolu se svými vyučujícími mezinárodní výstavu Pragodent, konanou již tradičně v prostorách pražského holešovického výstaviště. Jedná se o každoroční akci, jež je přehlídkou všech nejnovějších materiálů a technologií na dentálním trhu. Svým rozsahem je jednoznačně největší z podobných konaných výstav v České republice.

Dětský den v ZOO 2013

Dětský den v ZOO 2013

V sobotu 8. června 2013 proběhl v prostorách u zoologické zahrady tradiční Dětský den v ZOO, na kterém studenti a učitelé naší školy pomohli připravit bohatý program pro dětské návštěvníky zoologické zahrady. Akci pořádali hasiči a integrovaný záchranný systém, kdy během celého dne byla k vidění zásahová technika hasičů, záchranářů a policistů. Bylo připraveno mnoho soutěží u jednotlivých stanovišť. Dětští účastníci, kteří splnili úkoly na všech stanovištích, byli odměněni věcnými cenami.

Na našem stanovišti vyučující oborů Diplomovaný zubní technik a Diplomovaný oční optik spolu s paní inženýrkou Evou Hrubou, členkou Lions Clubu Plzeň Bohemia, a studenty oboru DOO, připravili soutěže pro malé i větší děti týkající se péče o zoubky. Navíc pro všechny děti do 6 let byla připravena preventivní akce a to měření zraku autorefraktometrem PlusoptiX A09. Naši studenti oboru Diplomovaný oční optik spolupracují na projektu Lions Clubu Plzeň Bohemia, jehož garantkou je paní Ing. Jana Flanderová. Projekt nese název LVÍ OČKO a jeho cílem je upozornění na nutnost provádění pravidelných kontrol zrakových funkcí u dětí zejména v cílové skupině ve věku 3–6 let, kdy v tomto věku ještě probíhá vývoj zrakové ostrosti.

Velký dík patří studentům 2. ročníku oboru Diplomovaný oční optik – Jitce Buchwaldové a Vlastimilu Klimešovi, bez nichž by nebylo možné zvládnout takový nápor zájemců. Je třeba dodat, že během tohoto měření došlo u několika dětí k odhalení očních vad a rodičům těchto dětí byla doporučena návštěva dětského očního lékaře s aktuálními naměřenými hodnotami refrakce na dětském dni.

Fotografie z akce jsou k vidění u oboru Diplomovaný oční optik.

Dny vědy a techniky 2012

Dny vědy a techniky 2012

V září 2012 se studenti a vyučující oborů DZT a DOO zúčastnili Dnů vědy a techniky, které se konaly pod záštitou ZČU na plzeňském náměstí.

Dětský den v ZOO 2012

Dětský den v ZOO 2012

Dne 2. června 2012 proběhl v prostorách u zoologické zahrady tradiční dětský den v ZOO, na kterém studenti a učitelé naší školy pomohli připravit bohatý program pro dětské návštěvníky zoologické zahrady. Akci pořádali hasiči a integrovaný záchranný systém, kdy během celého dne byla k vidění zásahová technika hasičů, záchranářů a policistů. Bylo připraveno mnoho soutěží u jednotlivých stanovišť.Dětští účastníci, kteří splnili úkoly na všech stanovištích, byli odměněni věcnými cenami.

Na našem stanovišti č. 9 vyučující oborů Diplomovaný zubní technik a Diplomovaný oční optik spolu s paní inženýrkou Janou Flanderovou, členkou Lions Clubu Plzeň Bohemia, a studenty oboru DOO připravili soutěže pro malé i větší děti týkající se péče o zoubky. Navíc pro všechny děti do 7 let byla připravena preventivní akce a to měření zraku autorefraktometrem PlusoptiX A09. Naši studenti oboru Diplomovaný oční optik spolupracují na projektu Lions Clubu Plzeň Bohemia, jehož garantkou je právě Jana Flanderová. Projekt nese název LVÍ OČKO a jeho cílem je upozornění na nutnost provádění pravidelných kontrol zrakových funkcí u dětí zejména v cílové skupině ve věku 3–6 let, kdy v tomto věku ještě probíhá vývoj zrakové ostrosti.

Našim stanovištěm u plzeňské ZOO prošlo několik stovek dětí a společně s rodiči, kdy vlastního měření se zúčastnilo na 120 dětí (celkem bylo provedeno 150 měření), přičemž bylo odhaleno 10 % pozitivních nálezů a vydáno doporučení k návštěvě dětského očního lékaře.

Velký dík patří studentkám a studentovi oboru Diplomovaný oční optik – Markétě Vernerové, Kateřině Staňkové a Janu Tůmovi, bez nichž by nebylo možné zvládnout takový nápor zájemců.

Fotogalerie z této akce se nachází u oboru Diplomovaný oční optik.

Pragodent 2012

Pragodent 2012

Dne 12.10. 2012 navštívili studenti naší školy oboru Diplomovaný zubní technik spolu se svými vyučujícími mezinárodní výstavu Pragodent, konanou již tradičně v prostorách pražského holešovického výstaviště. Jedná se o každoroční akci, která je přehlídkou všech nejnovějších materiálů a technologií na dentálním trhu. Svým rozsahem je jednoznačně největší v České republice. Každoročně se zde setkáváme s našimi dodavateli a výrobci technologií pro zubní laboratoře. Exkurze se zúčastnili studenti prvního a třetího ročníku. Na výstavě se mohli seznámit s nejnovějšími trendy v našem oboru. V levé části výstavních prostor probíhala mezinárodní soutěž zubních techniků DentCup - studentů zdravotnických škol. Naši školu reprezentovala studentka 3. ročníku Petra Kalounerová, která se umístila na velmi pěkném čtvrtém místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Zdravé zoubky 2011

Zdravé zoubky 2011

Datum konání: 4.4. 2011
Místo konání: 87.MŠ Komenského 46 , Plzeň
Zúčastněni: Sabina Ročovská, Jitka Viterová, Aleny Koissová

V rámci mimoškolní činnosti studentky DZT 2  Sabina Ročovská, Jitka Viterová a Alena Koissová vymyslely a zrealizovaly program pro předškolní děti v MŠ, který se týkal správného čištění zubů.

Po domluvě s paní ředitelkou Libuší Vojtovou byl stanoven termín na pondělí 4.4.2011. Akce byla zaměřena na předškolní děti ze šesti tříd školky, v celkovém počtu šedesáti dětí. Program probíhal dvakrát půl hodiny. Vždy se zúčastnilo třicet dětí.  Nejdříve si děti vyslechly pohádku „O zoubku, který si nečistil zuby“. Poté studentky názorně předvedly návštěvu u pana doktora. Pro tuto ukázku si přinesly plyšová zvířátka – lvíčka a pejska, kterým do tlamičky upevnily celkové náhrady z pryskyřice. Lvíček měl zoubky zkažené od sladkostí a pejsek měl zdravý chrup bez kazů. U dětí vyhrál pejsek se zdravým chrupem.

Pro názorné ukázky správného čištění zubů použily kartáčky na zuby velkých rozměrů a též modely zubů, které se spolužáky zhotovily. Dětem na konci akce rozdaly obrázek zoubku, který si mohly barevně vybarvit. Dostaly také  diplomy, na které jim studentky napsaly jejich jména.  Každá třída obdržela barevný návod, jak správně čistit zuby, reklamní zubní pastičky a pexeso se stomatologickou tématikou.

Dětem i paním učitelkám se akce velmi líbila a studentky byly pozvány na podzim se stejným programem, ale již pro jiné předškoláky.         

Tato akce je součástí projektu „Vím proč, vím jak“ , který je podporován Statutárním městem Plzeň v rámci podpory vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

V Plzni dne 13.4.2011 vypracovaly Jana Broumská a Sabina Ročovská

Školní ples 2010

Školní ples 2010

Studenti DZT2 zorganizovali, po několikaleté přestávce, školní ples s názvem "Šťastný pátek třináctého". který se konal v pátek 13.2. 2010. Podmínkou účasti bylo společenské oblečení v černobílé kombinaci.

Projekt Oranžová učebna 2010

Projekt Oranžová učebna 2010

Ve spolupráci s oborem Diplomovaný zubní technik jsme připravili 2 projekty pro vylepšení výuky v odborných praktických učebnách. Náš projektový záměr se týká modernizace výuky v laboratořích očních a zubních techniků s cílem doplnění technického vybavení, které již dnes je prakticky na velmi vysoké úrovni.Přesto jsme chtěli ještě získat finanční prostředky na nákup doplňujícího technického vybavení, které chybí zejména při praktické výuce.V našich výukových laboratořích očních a zubních techniků se využívají moderní postupy ze současných poznatků z teorie a praxe, k čemuž je zapotřebí pracovat s přesnými přístroji a nejmodernější technikou. Proto jsme se rozhodli zúčastnit se soutěže Nadace ČEZ, ve které správní rada této nadace měla vybrat 7 škol, jež získají nadační příspěvek na vybudování své Oranžové učebny. Soutěž probíhala během období od 15. září do 15. října a přesto, že jsme neskončili mezi šťastnými výherci, budeme dál usilovat o dovybavení našich praktických učeben a postupně je rozšiřovat i o nadstandardní technické vybavení.

Psí útulek Plzeň - Valcha, 2008

Psí útulek Plzeň - Valcha, 2008

Studenti DZT3 mají družbu se psím útulkem v Plzni - Valše. Každý rok nakoupí velké množství dětských piškotů a zavezou je do útulku. V jarních měsících chodí společně nalezence venčit.

Mikuláš DZT1, 2008

Mikuláš DZT1, 2008

Studenti DZT1 navázali na tradici a uspořádali sbírků dárkových předmětů na Mikulášskou nadílku pro starší děti z Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Dárečky dětem osobně předali.

Mikuláš DZT2, 2008

Mikuláš DZT2, 2008

Studenti DZT2 uspořádali již podruhé v rámci své mimoškolní aktivity Mikulášskou nadílku starším dětem z Kojeneckého ústavu s dětským domovem v Plzni - Doubravce. Každému dítěti studenti osobně předali balíček s ovocem, čokoládou a kreslicími potřebami. Pro všechny zúčastněné je to vždy velmi emotivní zážitek.

Soutěž zubních techniků při dentální výstavě Pragodent 2008

Soutěž zubních techniků při dentální výstavě Pragodent 2008

Každoročně se naši studenti zúčastňují soutěže zubních techniků, která se koná při dentální výstavě Pragodent. Ve svém soutěžním zápolení jsou velmi úspěšní, a tím výborně reprezentují naši školu. Doposud se jim už podařilo dvakrát soutěž vyhrát, jednou byli čtvrtí. Letos nás reprezentovala studentka třetího ročníku, slečna Nikola Šefčíková (na fotografii), a skončila také na výborném čtvrtém místě. Bohužel, soutěž byla po první etapě předčasně ukončena kvůli požáru, který ve výstavních halách vypukl, a tím byly zmařeny její naděje na ještě lepší umístění.

V roce 2007 nás již ve 4. ročníku této soutěže reprezentoval student  David Balej a získal 1. místo (viz diplom).

Videa

Prezentační oborové video

Prezentační oborové video

Komentovaná prezentace oboru Diplomovaný zubní technik 2022

Komentovaná prezentace oboru Diplomovaný zubní technik 2022

Vzpomínka DZT 1 na "zvláštní, covidové" zimní období ve školním roce 2020-2021

Vzpomínka DZT 1 na "zvláštní, covidové" zimní období ve školním roce 2020-2021

Video vzniklo při natáčení studentů vzdělávacího programu Diplomovaný zubní technik, a to u jejich začátků výuky v předmětech Kreslení a modelování a Zhotovování stomatologických protéz. Tento rok to měli o něco těžší. Statečně bojovali nejen s hlínou, pryskyřicí a voskem, ale i s rouškami. 

Škola hrou - video z výuky 2019

Škola hrou - video z výuky 2019

Video z výuky 1. ročníku - školní rok 2017/2018

Video z výuky 1. ročníku - školní rok 2017/2018

Diplomovaný zubní technik 2017

Diplomovaný zubní technik 2017

Rekonstrukce laboratoří 2015

Rekonstrukce laboratoří 2015

Kontakty

Broumská Jana, Mgr., vedoucí oboru DZT, tel.: 737991377, email: broumska@vosplzen.cz

Marková Radislava, Bc., odborná učitelka oboru DZT, tel.: 377534450, email: markova@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Řekli o nás

H.K.

Policistka, absolventka oboru Bezpečnost obyvatelstva

Vyšší odbornou školu jsem začala studovat z důvodu možného kariérního postupu u Policie ČR. Díky absolvování studia na Vaší škole jsem byla v letošním roce povýšena.

Bc. Ondřej Čech

Odborný referent oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Při naší spolupráci si přejeme zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. A vošplzeň.cz to vždy nějak „vymyslí“.

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.

Mgr. Barbora Neckářová

Koordinátorka praxí, stáží a dobrovolníků Diakonie Západ

Poděkování za spolupráci se studenty VOŠ: Národní potravinová sbírka je každoroční akce, která probíhá v České republice vždy druhou sobotu v měsíci listopadu, již od roku 2012. Především díky obětavé pomoci dobrovolníků z řad studentů oboru sociální práce se každým rokem daří významně navýšit počet zboží, které nám zákazníci věnují pro dobročinné účely. V roce 2018 dosáhlo množství vybraných darů 2000 kg.

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit dosavadní znalosti.  Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi.

Ondřej Ulbrich, DiS.

Vedoucí střediska Alimex Nezvěstice a.s., absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem teoretické znalosti a první zkušenost s manažerským vedením skupiny lidí, které nyní bohatě využívám.

Bc. Ilona Šnebergerová 

Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Naše spolupráce trvá již několik let a věřím, že bude trvat i nadále, je totiž bezproblémová.

Tomáš Pejchar, DiS.

Trenér dorostu HC Škoda Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Škola mi přinesla řadu znalostí a zkušeností nejen z oboru, rád na dobu studia vzpomínám. Na škole jsem velmi ocenil vstřícnost a přátelský přístup ke studentům.

Adéla Krejčí, DiS. et DiS.

Dentální hygienistka, absolventka oboru Diplomovaný zubní technik

Jsem člověk, kterého neuspokojuje mít tituly jenom proto, že se to nosí. Dala jsem přednost této VOŠce před vysokou školou, protože je tady svoboda a podpora toho, co mě zaujalo. Současně, a to bych podtrhla, je tady ceněna individualita. Mám dojem, že na vysokých školách dnes převažuje stádnost a anonymita. VOŠ mě navedla na moji úspěšnou cestu za skvělou prací ve zdravotnictví.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškerá má očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

Mgr. Lenny Dianová

Ředitelka Základní školy Šťáhlavy

Sportovně animační den pro naši školu na Kozlu, perfektní den, organizovaný oborem Cestovní ruch na vošplzeň.cz

Ing. Daniela Stanková

Sociální pracovnice TyfloCentrum Plzeň

Se studenty VOŠ, kteří vykonávají praxi v TyfloCentru Plzeň, jsme velmi spokojeni. Doprovázejí klienty po městě v rámci průvodcovské služby a pomáhají při volnočasových aktivitách v rámci sociálně aktivizačních služeb. Některé studentky se po absolvování praxe dokonce staly dobrovolnicemi a zúčastnily se např. vícedenního rekondičního pobytu s našimi klienty. Velké díky také patří studentům za jejich každoroční dobrovolnou účast na sbírce Bílá pastelka. Děkujeme.

Bc. Lada Valentová, DiS.

Trenér individuálních a skupinových lekcí

Díky mému vzdělání se dnes mohu věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsem vděčná za praxi na VOŠ, kde jsem získala přehled o systému podpory a rozdělování dotací institucím, které se věnují sportu. Byl to pro mě skvělý impuls zůstat v oboru i po škole, což se zatím daří. Obor Management sportovních aktivit mohu jen doporučit.

Bc. Patrik Pondělík, DiS.

Fitness trenér, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Z praktických dovedností jsem se naučil vedení kolektivu a práci s jednotlivcem. Bohatě využiji znalosti psychologie a v současnosti i marketingu.

J.P.

Policista, absolvent oboru Bezpečnost obyvatelstva

Po absolvování VOŠ se spolužáky pokračujeme ve studiu na VŠ Příbram, v oboru Bezpečnostně právní studia. Zde jsme využili dohody mezi oběma školami, která umožňuje dostudovat za jeden rok titul Bc. Již za osm týdnů nás tak čekají státnice.

Lukáš Hrubý, DiS.

Učitel ZŠ, trenér přípravky FC Viktoria Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem užitečné informace pro práci s kolektivem a pár dobrých přátel.

Ing.Tomáš Kotora

Ředitel Bazénu Slovany a Bazénu Lochotín

Již několik let dochází do naší organizace na praxi studenti oboru Management sportovních aktivit. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a několik z nich u nás zůstalo i po skončení praxe. Jak se studenty tak i s učiteli funguje spolupráce na výbornou.

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala, co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Libuše Drábková, DiS.

Odbor sociálních služeb, Magistrát města Plzně

Studium oboru sociální práce mi nabídlo kvalitní teoretický rámec, informace o aktuálních přístupech i vhodné zázemí pro všestranný praktický trénink. Tímto znovu děkuji všem vyučujícím za jejich smysluplnou práci, profesionální přístup a vstřícnost.

Mgr. Arnošt Rybner

Právník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.

Káča Jannová

Absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

Lukáš Janerla, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

Zdeněk Trnka junior, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

Jiří Hynek, DiS.

Šéftrenér mládeže HC Talent Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Na VOŠ jsem poznal spoustu zajímavých lidí a získal znalosti, které se mi ohromně hodí v mojí současné práci.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.