Systémový administrátor IT

Vzdělávací program 26-47-N/16
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu: 
Charakteristika_AIT.pdf (198kB)

Forma studia: denní, kombinovaná

Podmínky přijetí ke studiu:
Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou a stanovených zdravotních hledisek (doložení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání definované ve Sbírce zákonů č. 211/2010 příloha č. 2, odstavec 3.a 22.- nepřítomnost prognosticky závažných onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů; prognosticky závažných poruch vidění zorného pole nebo barvocitu u uchazeče).

Školné: viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Učební plány:
Učební plán denní formy studia: UP_AIT.pdf (159kB)
Učební plán kombinované formy studia: UP_AIK.pdf (154kB)
Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Profil absolventa vzdělávacího programu:
Profil_AIT.pdf  (193kB)

Vzorové otázky přijímacího pohovoru zde

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění ve většině firem, které využívají více počítačů. Uplatní se především jako správce počítačové sítě, IT technik a programátor. Absolvent umí pracovat s databázemi, vytvářet a spravovat webové stránky firmy, včetně grafického návrhu. Na základě znalostí a zkušeností nabytých v rámci studia dále může student založit vlastní firmu nebo se stát osobou samostatně výdělečně činnou a nabízet vlastní služby v dané oblasti IT.

Speciální počítačová učebna oboru Systémový administrátor IT je mj. vybavena pokusným serverem, počítačovými stanicemi značky, notebooky, mobilními zařízeními, síťovými prvky – wifiroutery, switche, dále např. NAS server QNAP TS-412, programovatelná stavebnice Lego, a nechybí ani počítač značky Apple.

Stručná anotace předmětů

Povinné předměty

Anglický jazyk (English Language, AJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: Anglický jazyk, cizí jazyk, gramatika, komunikace, informační zdroje, Anglie, Spojené Státy Americké

Popis: Předmět Anglický jazyk 1 připravuje studenty k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům. Hlavní náplní je systematický výcvik v osvojování si jazykových prostředků a jejich uplatňování ve všech řečových dovednostech. Předmět rozvíjí schopnost se vyjadřovat v rámci situací každodenního života a zájmů.

Anglický jazyk odborný (Technical English Language, AJO)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Anglický jazyk, technická angličtina, komunikace, odborné pojmy, computer science

Popis: Předmět připravuje studenty k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci. Především rozvíjí u studentů schopnost vyjadřovat se profesně v rámci studovaného oboru a rozšiřuje poznatky v oblasti informačních technologií.

Analogové a digitální systémy (Analog a Digital Systems, ADS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Elektrický obvod, elektrické veličiny, fyzikální zákony a jevy, elektrický proud, elektrická zařízení, elektrické součástky, logické obvody, číslicové počítače, číselné soustavy, logické funkce, kombinační a sekvenční logické obvody, signál, komparátor

Popis: Předmět sjednocuje znalosti z fyziky a matematiky. Seznamuje se soutavou SI, materiály používanými v elektrotechnice, se základními elektronickými součástkami a jejich chováním v analogových a digitálních obvodech. U digitálních el. obvodů s tím souvisí mj. i převody mezi různými číselnými soustavami, použití Booleovy algebry u logických funkcí zpracovávaných integrovanými obvody. To vše povede studenta k pochopení funkce elektronických obvodů v počítačovém systému i možné diagnostice případné závady počítače a návrhu jeho opravy.

Ekonomika a podnikání (Economy and Business, EP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: Makroekonomie, mikroekonomie, trh, hospodářství, spotřebitel, organizace, rentabilita, podnik, rozpočet

Popis: Student získá základní ekonomické znalosti a je připraven je prakticky aplikovat v podmínkách firemního prostředí v souladu s požadavky praxe v oblasti IT.

Úvod do práva (Introduction of Law, ÚDP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Právo, právní řád ČR, právní normy, společnost, ústavní, mezinárovní, občanské, pracovní, správní, finanční, obchodní a trestní právo

Popis: Předmět se věnuje základním otázkám právní teorie, práva ústavního, občanského, obchodního, pracovního, správního a trestního. Během výuky se studenti seznámí se základy fungování právního státu a s nejdůležitějšími právními předpisy.

Základy programování (Programming Basics, ZP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Algoritmizace, vývojové prostředí, platforma .NET, objektově orientované programování, konzolové aplikace, formulářové aplikace, GUI, podprogramy

Popis: Modul se zaměřuje na základy programování v jazyce C# a jiných podpůrných technologií platformy .NET. Student bude schopen vytvářet jednoduché a následně i složitější algoritmy a aplikace postavené na objektově orientovaném programování (OOP). Výuka programování je zaměřena jak na konzolové, tak na formulářové aplikace, které jsou směřovány k využitelnosti v praxi. Tvorba počítačových her je základním motivačním prvkem tohoto předmětu, který nás provází po celou dobu studia programování.

Webové technologie (Web Technology, WT)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: (X)HTML, javascript, AJAX, objekty, PHP, server, webové stránky, bezpečnost, algoritmizace

Popis: Modul se zaměřuje na pochopení základů webových technologií, s důrazem na jejich praktické využití. Výuka je zaměřena na témata z oblasti základů HTML, dynamického HTML, JavaScriptu, PHP a CSS. Student získá základní znalosti tvorby jednoduché webové aplikace a je připraven prakticky je aplikovat. Výuka vede k pochopení správných zásadvývoje webových aplikací a schopnosti je využívat v širokém kontextu a seznamuje s použitím moderních webových frameworků (jQuery, Bootstrap aj.).

Počítačové systémy (Computer Systems, PS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Počítačové komponenty, počítačová sestava, operační systém, instalace, paměť, procesor, základní deska, harddisk, architektura

Popis: Předmět uvede studenta do problematiky proprietárních a open source (GNU) operačních systémů, student se seznámí s fungováním operačních systémů a počítačových systémů obecně, bude schopen vybrat vhodný OS včetně instalace a konfigurace. Naučí se systém spravovat a provést běžná i pokročilá nastavení. Samozřejmostí je připojení (nastavení) počítače do sítě.

Technické vybavení (Hardware, TV)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Operační systém, displej, projektor, tablet, výkon, paměťová média, testování, komponenty, 3D tiskárna

Popis: Předmět naučí studenty teoreticky i prakticky sestavit počítač. Naučí se znát strukturu zapojení a spolupráce jednotlivých komponent a seznámí se s jejich fungováním. Zabýváme se také výběrem vhodného operačního systému, jeho instalací, konfigurací a používáním. Předmět je dále zaměřen na získání poznatků o klasických připojitelných zařízeních, jako jsou tiskárny, skenery, klávesnice, myši, pevné disky, CD, DVD, Blu-Ray disky, disketové mechaniky, displeje, grafické adaptéry, zvukové karty, flashdisky.

Odborná praxe (Professional Practice, OP)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Správce sítě, programátor, servisní technik IT, webmaster, tester, konzultant IT, projektový management

Popis: Cílem modulu je praktické odzkoušení znalostí, které studenti získávají během svého studia. V praxi budou moci realizovat a zpracovávat svoje projekty na určitě předměty a dotváří systém profesní přípravy. V rámci praxe studenti poznají pracovní systém v dané profesi. Dále pak budou sami rozhodovat a nést zodpovědnost za svoje rozhodnutí a za výsledek svojí práce. Získají zkušenosti v jednání s lidmi a v neposlední řadě získají sociální zkušenosti v průběhu vytváření sociálních kontaktů v rámci pracoviště.

Zpracování dat (Data processing, ZD)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: MS Excel, MS Access, data, filtry, tabulky, souhrny, databáze, relace, dotazy, klíče, sestavy

Popis: Modul uvede studenty do problematiky zpracování dat s využitím tabulkového kalkulátoru MS Excel a databázového systému MS Access. Seznámí studenty s mechanismy zpracování uložených dat pomocí dostupných nástrojů a funkcí, se standardem XML, základními programovacími technikami MS Visual Basic. Student získá znalosti ze zpracování dat a tvorby jednoduchých databází a je připraven prakticky je aplikovat. Výuka vede k pochopení správných zásad zpracování většího množství dat.

Právo v informatice (Computer Law, PVI)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Autorské dílo, autorské právo, informace, patenty, ochranné známky, nekalá soutěž, bezpečnost

Popis: Modul je strukturován do oblasti zákonů související s problematikou práva v informatice, tedy do práva v informatice, autorského práva, problematice autorského díla, ochraně osobních údajů, úřadu na ochranu osobních údajů, o svobodném přístupu k informacím a dalším souvisejícím právním předpisům. Dále je část věnována licencím a počítačovým patentům obecně, internetu a právní problematice s ním související. V neposlední řadě je zaměření i k trestnímu zákoníku a s ním souvisejících trestných činů ohledně informatiky

Síťové technologie (Networking Technologies, ST)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Sítě, LAN, GNU/Linux, MikroTik,router, konfigurace, bezdrátové prvky, kryptografie, VPN, šifrování, Apache, HTTPS, skripty

Popis: Cílem předmětu je uvedení studenta do problematiky počítačových sítí, seznámení se se síťovými protokoly, síťovými prvky a schopnost porozumění technické dokumentaci k těmto prvkům. Další zaměření je na návrh malých a středních počítačových sítí, jejich správu, zapojení směrovačů a nastavení síťových služeb na serverech. Dále jsou probírány a prakticky aplikovány způsoby zabezpečení počítačových sítí.

Návrh a administrace síťových operačních systémů (Project and Administration of Network Operating Systems, NAA)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Linux, vrstvy OS, ovladače, konfigurace, SSH, Python, bash, skriptování, server

Popis: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky administrace aktivních síťových zařízení, zejména serverových zařízení. Studenti se naučí pracovat se serverovými operačními systémy a seznámí se s fungováním nejfrekventovanějších serverových služeb včetně jejich správy.

Seminář k absolventské práci (Graduate Work Seminar, SAP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Absolventská práce, vedoucí práce (konzultant), oponent, citační norma, odborný text, jazyk, formální stránka, prezentace

Popis: Předmět je zaměřen na seznámení studentů s problematikou zpracování a prezentace závěrečné absolventské práce. Seznamuje studenty s tvorbou odborného textu, vyhledáváním a citováním zdrojů, etickými normami při zpracování závěrečné práce a s formální úpravou podle doporučení školy.

Databázové systémy (Database Systems, DS)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Databáze, SŘBD, MySQL/MariaDB, GNU/Linux, databázový model, ERA model, tabulky, transakce, procedury, dotazy

Popis: Modul je zaměřen na základy práce s relačními databázovými systémy (DS) v praxi, ale na základě dostatečných teoretických znalostí. Aplikace ralizujeme buď v MS Access nebo v systému klient - server, např. aplikace v PHP a databáze v MySQL/MariaDB, s jejímiž principy bude student v průběhu cvičení seznámen.

Kybernetická bezpečnost (Cyber Security, KB)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Bezpečnost v ICT, zdroje informací, bezpečnostní rizika, útok, firewally, prohlížeče, DoS, DDoS, cloud, šifrování, biometrika, hesla, Fortinet, Cisco, Mikrotik, Ubiquiti

Popis: Předmět se zaměřuje na základní principy bezpečnosti v informačních technologiích a jejich aplikaci v praxi. Studenti jsou vedeni porozumění motivaci útočníků, práci bezpečnostních analytiků, vektorům útoků, mezinárodnímu systému klasifikace bezpečnostních incidentů. Motivuje studenty k dalšímu rozvoji svých znalostí, aby mohli čelit rizikům v oblasti IT nejen na uživatelské úrovni, ale také na administrátorské úrovni. Význam je kladen i na morální postoje a respektování pravidel ochrany dat.

Povinně volitelné předměty

Fyzika pro informatiku (Physics for Informatics, FPI)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Fyzika, vlnění, kmitání, elektřina, magnetismus, optika, kapalné krystaly, laser, polarizace, tenké vrstvy

Popis: Student získá a osvojí si základní znalosti týkajících se zejména: Základy klasické mechaniky (kinematika a dynamika hmotného bodu, tuhého tělesa), Základy termodynamiky (stavové a procesní veličiny, termodynamické zákony, entropie), základy statistiky, Kapalné krystaly a jejich využití v IT, Eelektromagnetické vlnění a fyzikální optika, Polarizační filtry a tenké vrstvy – užití v IT, Laser – princip, aplikace a využití

Matematika (Mathematics, MAT)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Lineární algebra, matematická analýza, matice, rovnice, determinant, integrální počet, diferenciální rovnice

Popis: Student získá základní znalosti a je připraven prakticky je aplikovat. Předmět připravuje studenta na osvojení znalostí, týkajících se zejména lineární algebry (matic a determinantů, řešení soustav lineárních rovnic), základů diferenciálního počtu a integrálního počtu, popř. diferenciálních rovnic. Tyto znalosti lze aplikovat na výpočty parametrů informačních systémů v praxi.

Počítačová grafika (Computer Aided Graphics, PG)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Rastrová grafika, vektorová grafika, RGB, CMYK, souborové formáty, foto, video, editory, open source

Popis: Modul uvede studenty do problematiky tvorby a zpracování rastrové a vektorové grafiky prostřednictvím komerčních i nekomerčních grafických programů. Student získá znalosti v oblasti grafických formátů a jejich použití v běžné praxi včetně pořízení, tvorby, úprav obrázků, začlenění textu do obrázků, koláží atd. Předmět se zabývá také multimediální tvorbou a využitím v praxi.

Technika počítačů (Computer Technik, TCHP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Simulace, anologové obvody, logické funkce, přepínače, kombinační a sekvenční logické obvody, dekodéry, multiplexery

Popis: Modul rozšiřuje průběžné poznatky studenta z předmětů Číslicová technika a Základy elektrotechniky. Dále tvoří mezipředmětový vztah s předměty Technické vybavení a Počítačové systémy, kdy podrobně popisuje, jakým způsobem fungují jednoduché automaty i složité výpočetní systémy v praxi. Za pomocí simulačního CAD programu si student vyzkouší realizaci elektronických obvodů, ověří funkčnost použitých součástek a tím prakticky pochopí funkce jednotlivých částí počítače s ověřením jeho technických parametrů.

Úvod do skriptování (Scripting Introduction, ÚDS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Příkazový řádek Windows, CMD, VBscript, PowerShell, WMI, Python, skripty, systémové programování, tooling

Popis: Předmět provede studenty základními rozšiřujícími možnostmi příkazové řádky uživatelské platformy Windows a seznámí studenty s použitím těchto nástrojů v administrátorské praxi. Studenti získají potřebný rozhled pro ovládání operačního systému z příkazové řádky, čímž budou připraveni ovládat specializovanější administrátorské nástroje. Základní úkoly správy většího počtu počítačů budou schopni zvládnout pomocí již připravených systémových nástrojů bez nutnosti instalace jakéhokoliv dalšího softwaru.

Kancelářský software (Office software, KS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Open Office, Libre Office, MS Office

Popis: Předmět seznámí studenty s ovládáním nejužívanějších typů programových kancelářských balíků v praxi na úrovni pokročilého uživatele.

Mikrokontroléry a robotika (Introduction to Robotics, MR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Robotické systémy, senzory a čidla, NXT-G, NC/CNC programování, Raspberry, Arduino,LEGO Mindstorms EV3, MakeBlock Ultimate Robot Kit

Popis: Předmět uvede studenty do problematiky mikropočítačů, mikrokontrolérů a robotických systémů, zpracování dat různých fyzikálních veličin, s jejichž využitím lze robotické systémy systém ovládat. Součástí modulu je návrh a realizace vlastní konstrukce robotického zařízení, včetně tvorby obslužného programu a využití simulačních prostředí.

Digitální video (Digital Video Systems, DV)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Teorie filmu, videozáznam, komprese, záběr, kompozice, střih videa, Pinnacle Studio, Movie Maker, export, zálohování

Popis: Cílem modulu je, aby studenti získali teoretický přehled i praktické dovednosti v oblasti pořízení kvalitního videomateriálu a jeho následného zpracování. Studenti si osvojí správné návyky při práci s tech. zařízením pro pořízení videozáznamů, a získají základní znalosti pro úpravu pořízeného záznamu ve vybraném editoru videa, které využijí při přípravě finálních multimédií.

Programování v aplikacích (Applications Programming, PVA)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: C#, NET Razor Pages/ BLAZOR, API .NET Core, Dependency Injection, Visual Studio

Popis: Studenti se naučí tvorbu moderních webových aplikací pomocí .NET Razor Pages, včetně práce s modely, formuláři a sémantickou syntaxí. Získají dovednosti, které je možné používat z jakéhokoliv operačního systému vč. u mobilních zařízení, tzn. vytváření a správy API služeb v .NET Core, včetně konfigurace kontrolerů, routingu, serializace dat a implementace autentizace a autorizace. Během kurzu se seznámí s principy Dependency Injection a jeho využitím v .NET Core prostředí. Dále se naučí správu projektů v Visual Studiu, debugging, správu balíčků a práci v týmu. Budou se také seznamovat s best practice a dobrými postupy v oboru, jako je architektura aplikací, správa chyb, optimalizace výkonu a zabezpečení dat. Seznámeni se specifiky publikace a následného uplatnění aplikací na digitálních distribučních platformách Google Play, Windows Store a Apple App Store.

Programování v jazyce Python (Python Programming, PVP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Python, cykly, funkce, soubory, řetězce, CLI, GUI, web scraping

Popis: Předmět se zaměřuje na vytvoření solidních základů a návyků jazyka Python, který se dlouhodobě řadí mezi světově nejpoužívanější programovací jazyky. Získané znalosti a dovednosti studentům umožní využít programovací jazyk Python jako pravou ruku při úkolech systémového administrátora s přesahem do dalších frekventovaných IT činností, jako je zpracováni dat, vývoj webových aplikací a automatizace.

Administrace Windows server (Windows Server Administration, AWS)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Active Directory, PowerShell, služby DHCP, DNS, Hyper-V

Popis: Předmět je zaměřen na správu Windows serveru a zahrnuje témata jako jsou instalace a konfigurace, správa uživatelů a skupin, správa služeb a procesů, správa Active Directory. Zahrnuje i důležitou oblast, zabezpečení Windows serveru. Studenti se naučí používat nástroje a utility pro usnadnění správy serveru a diagnostiku problémů.

Praktická typografie (Practical Typography, PTY)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Sazba dokumentu, e-knihy, DTP aplikace, systém LATEX, vkládání objektů, externí styly, automatický obsah

Popis: Modul uvede studenty do problematiky pokročilejší sazby dokumentů (časopisy, letáky, pozvánky atd.) pomocí DTP aplikací. Student si upevní znalosti v hladké, smíšené a odstavcové sazbě a naučí se je prakticky aplikovat ve zmíněných DTP aplikacích. Předmět se zabývá také tvorbou moderních elektronických knih a jejich optimalizací pro konkrétní zařízení.

Volitelné předměty

Konverzace v anglickém jazyce (English Language Conversation, AJK)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Anglický jazyk, odborný cizí jazyk, komunikace, konverzace, reálie cizích zemí, technická angličtina

Popis: Předmět Konverzace v anglickém jazyce připravuje studenty na aktivní účast v komunikaci v různých životních situacích. Hlavní náplní je nácvik řečových a poslechových dovedností prostřednictvím improvizovaných témat založených na mediální prezentaci aktuálního dění ve světě, poznávání reálií a nácvik základní korespondence.

Německý jazyk (German Language, NJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Německý jazyk, komunikace v cizím jazyce, gramatika, Německo, reálie německy mluvících zemí

Popis: Studující si ve výuce německého jazyka osvojí komunikační dovednosti v ústním i písemném projevu, umí zpracovat nové informace a orientuje se v cizojazyčném textu. Studující je veden i k poznání reálií a zvládnutí základní korespondence.

Ochrana a podpora zdraví (Health protection and promotion, OPZ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Hygiena, pracovní prostředí, hluk, znečištění, opěrná soustava, únava, ergonomie, pracoviště, výživa, udržitelnost, chemopreventivní látky, screening

Popis: Základy oboru hygieny a pracovně-lékařské peče; orgány ochrany veřejného zdraví; bezpečnost a ochrana zdraví při práci; zákoník práce a pracovní prostředí; hluk, vibrace, teplo, ionizující záření, neionizující záření, osvětlení, prach a vybrané chemické látky na pracovišti; kouření na pracovišti; jednostranné přetěžování a jeho kompenzace; nároky na ergonomii pracovních pomůcek a pracoviště; stres, workoholismus, kompenzace; protektivní úloha výživy, pohybové aktivity; dlouhodobě udržitelný rozvoj - součást odpovědné firmy a společnosti

Psaní odborného textu (Scientific Text Writing, POT)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Norma ČSN 01 6910, odkazování, odborné termíny a profesionalismy, formální a grafická úprava, písemnosti

Popis: Předmět naučí studenty potřebným dovednostem s programy office a seznámí s pravidly tvorby dokumentů, které dále zužitkují nejen během studia, ale také pro jakoukoliv další korespondenci s úřady či jinými organizacemi. Proto je výuka zprvu zaměřena na obecnou úpravu písemností a dále na formální úpravu odborných prací. Vzhledem k výše uvedenému nechybí ani témata týkající se úřední a obchodní korespondence, uzavírání právních smluv, a dalších písemností používaných zejm. v hospodářském styku.

Základy první pomoci (First Aid Basics, ZPP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: První pomoc, úrazy, poranění, ohrožení života, šok, zástava krvácení, teplo, chlad, intoxikace, tonutí, elektrický proud

Popis: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický s cílem seznámit studenty se zásadami poskytování první pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu a při stavech bezprostředně ohrožujících život.

Základy managementu (Fundamentals of Management, ZM)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Management, plánování, organizování, řízení lidských zdrojů, motivace, komunikace, time management, personalistika

Popis: Modul se zaměřuje na základní popisy principů managementu, jeho význam a konkrétní uplatňování v podniku. Výuka se zaměřuje nejen na teoretická témata, ale také na praktickou část, kde je kladen důraz na rozvíjení dovedností studentů pracovat v týmu.

Počítačové prezentace (Computer Aided Presentation, PPR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Zásady dobré prezentace, PowerPoint, Impress, Prezi, Active Inspire, Smart Notebook, interaktivní prvky, smartboard

Popis: Modul uvede studenty do problematiky počítačových prezentací. Naučí studenty pravidel, při vytváření kvalitních prezentací. Student získá základní znalosti tvorby počítačové prezentace a je připraven prakticky je aplikovat. Výuka vede k pochopení správných zásad tvorby prezentací a schopnosti je využívat v širokém kontextu.

Marketing (Marketing, MAR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Marketing, tržní prostředí, segmentace trhu, marketingový plán, životní cyklus výrobku, cenové strategie, propagace, public relations

Popis: Modul se zaměřuje na popis základních principů marketingu, jeho význam a uplatnění v podniku. Výuka se zaměřuje nejen na teoretická témata, ale také na praktickou část, kde budou studenti zpracovávat marketingový plán společnosti a aplikovat nástroje marketingu v praxi.

Řízení lidských zdrojů a kreativní management (Human Resources Management and Creative Management, ŘKM)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Personální management, jednání s lidmi, týmová práce, zpětná vazba, argumentace, naslouchání, koučování, vyjednávání

Popis: Sebepoznávání a poznávání druhých, schopnost poskytovat zpětnou vazbu. Vedení pracovní skupiny, týmová práce a podpora skupinové tvořivosti. Komunikace a rozvíjení komunikačních dovedností - aktivní naslouchání, přesvědčivá argumentace, prezentační dovednosti. Výklad je zaměřen na význam a uplatnění personálního managementu v praxi, a seznamuje s teoretickými tématy i praktickou částí.

Modelování a 3D tisk (Modeling and 3D printing, M3D)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: NC/CNC systémy, modelovací software, 3D modelování, Blender, XYZware, XYZ Maker Suite

Popis: Předmět se zabývá teoretickou přípravou projektu, softwarovým modelováním a realizací pomocí 3D tiskáren nebo NC/CNC systémů. Student pochopí návaznost jednotlivých částí výrobního řetězce a úlohu počítače v něm. Naučí se ovládat vybraný modelovací software a generovat instrukce pro návazné zpracování 3D tiskárnou nebo jiným výrobním zařízením.

Moderní počítačová učebna

Specializovaná učebna pro vzdělávací program Systémový administrátor IT je koncipována pro 16 studentů a umožňuje individuální přístup vyučujícího při výuce, vzhledem k technickému vybavení je klimatizována, vybavena odpovídajícím nábytkem a určena pro odbornou teoretickou a praktickou výuku profilujících předmětů oboru. V předmětu Základy programování získávají studenti základní znalosti a dovednosti v programování, předmět Webové technologie seznamuje studenty se základní znalostí tvorby jednoduché webové aplikace, v předmětech Technické vybavení a Počítačové systémy se učebna využívá především k praktickým nácvikům instalací a konfigurací počítačů. Předměty Síťové technologie, Návrh a administrace síťových operačních systémů jsou profilující. Studenti v nich získají znalosti a praktické dovednosti pro vytvoření a správu počítačových sítí. Veškeré technické i programové vybavení je kromě výuky využito k průběžnému zkoušení v návaznosti na teoretické znalosti včetně závěrečných zkoušek.

Vybavení IT učebny je určeno pro testování a programování, nácviky konfigurací, konstrukci a programování robotických projektů, modelování situací, práce se senzory, motory a inteligentními jednotkami, vč. pokusného serveru Supermicro PCS S1220Q-M5V SYS, který slouží ke studijním účelům a praktickým cvičením z praxe IT administrátora.

Škola je dále vybavena dalšími dvěmi počítačovými učebnami sloužícími pro výuku předmětů zaměřených na programování, počítačovou grafiku i databáze, a taktéž pro výuku výpočetní techniky u ostatních vzdělávacích programů.

Tato specializovaná učebna vznikla v roce 2013 s původní kapacitou 12 míst (viz následující reportáž ze ZAKu) a je průběžně doplňována o nové vybavení.  

 

S kým spolupracujeme

Katedra materiálů a strojírenské metalurgie Západočeské univerzity
www.kmm.zcu.cz

Tandem Plzeň
www.tandem-org.cz

Maxent, s.r.o
www.maxent.cz

Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň
tyrsovazsams.plzen.eu

Pyladies CZ
pyladies.cz/plzen

Maple Webdesign
www.maple-webdesign.cz

ITSD, s.r.o
itsd.cz

Marbes consulting s.r.o.
www.marbes.cz

Akce

Akce ve školním roce 2022/2023

Akce ve školním roce 2022/2023

Návštěva monitorovacího střediska PČR. Dne 17. října navštívili studenti 1. ročníku v rámci výuky předmětů Technické vybavení a Číslicová technika společně se zájemci 2. ročníku oboru Bezpečnosti obyvatelstva monitorovací středisko v budově Městského ředitelství PČR v Plzni, kde si účastnili odborné přednášky o využití zobrazovací techniky na území našeho města.

Soutěž robotiky Plzeňského kraje. Dne 2. listopadu 2022 studenti 2. ročníku oboru Systémový administrátor IT nás reprezentovali na soutěži robotiky organizované Plzeňským krajem v Techmania Science Centeru v Plzni. Náš tým VOŠDEV (VOŠ Development) předvedl návrh robota ze stavebnice Lego, který byl sestaven a naprogramován tak, aby dokázal sledovat stanovenou dráhu i po přerušení vodící čáry a zároveň ve finálním kole projel brankami širšími pouze o 1 cm, než je šířka samotného robota, a to za nejkratší možný čas. Náš tým nakonec získal 4. místo z 21 škol v  soutěžní kategorii SŠ a VOŠ. Děkujeme za reprezentaci!

Přednáška o jaderné energetice na FEL ZČU v Plzni. Dne 5. prosince 2022 jsme se s prvním ročníkem v rámci předmětů Základy elektrotechniky a Matematika účastnili odborné přednášky předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ing. Dany Drábové na FEL ZČU na téma Jaderná energie ve službách lidí.

Den studijních a pracovních příležitostí. 17. března 2023 proběhla akce na jedné z největších plzeňských středních škol SOUE Plzeň-Skvrňany Den studijních a pracovních příležitostí, kde naši studenti prezentovali, co se všechno dá naučit na našem oboru IT.

Exkurze na Dopravním inspektorátu Policie ČR. 18. dubna 2023 studenti oborů Bezpečnost obyvatelstva a Systémový administrátor IT poznávali techniku na plzeňském Dopravním inspektorátu Policie ČR.

Workshop LinkedIn. Dne 2. května proběhl v jedné z našich školních počítačových učeben workshop týkající se správy a práce s profesní sociální síťi LinkedIn. Děkujeme Mgr. Maříkové z Infokariéry.

Kroužky pro žáky 2. stupně plzeňských základních škol. Ve třetím květnovém týdnu probíhaly na naší vyšší odborné škole kroužky pro žáky 2. stupně plzeňských základních škol s bohatým programem zaměřeným na poznávání moderních technologií a postupů v praxi u oborů Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný oční optik a Systémový administrátor IT.  Na programu bylo představení moderního technického vybavení našich učeben, kroužky u oboru Systémový administrátor IT probíhaly v jejich odborné učebně a také v jazykové učebně vybavené interaktivní tabulí a studentskými tablety-pc pro interaktivní multimediální výuku. IT kroužky byly zaměřeny na uživatelské funkce hw a sw počítače včetně využití různých aplikací u mobilních zařízení typu tablet-pc a mobilních telefonů. Velmi populární byla práce s robotickými stavebnicemi – žáci byli velmi nadšeni tím, jak dokázali sestavit a naprogramovat funkční robůtky ze známé stavebnice Lego. Tyto odborné kroužky pro žáky 2. stupně ZŠ byly již poněkolikáté uskutečněny v rámci realizace projektu „Modernizace a vybavení specializovaných učeben IT a vybavení specializovaných učeben cizích jazyků výukovým zařízením a výukovými pomůckami“ (registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002763), který přispívá ke zkvalitnění výuky vzdělávacích programů Systémový administrátor IT, Diplomovaný oční optik a Diplomovaný zubní technik, ke zlepšení výuky předmětů spojených s IT technologiemi napříč i ostatními vzdělávacími programy  a dále ke zkvalitnění výuky cizích jazyků všech vzdělávacích programů naší školy. 

Inovujeme Plzeň. 2. a 3. června se naši studenti společně se svými třídními vyučujícími zúčastnili veletrhu Inovujeme Plzeň, který proběhl v novém technologickém parku TechTower.

Absolutorium oboru Systémový administrátor IT. Dne 15. června proběhl řádný termín závěrečného absolutoria, kde studenti 3. ročníků denní a kombinované formy studia prokázali úspěšně své znalosti. Gratulujeme k získání diplomů a oprávnění užívání titulu DiS. za jménem.

Akce ve školním roce 2021/2022

Akce ve školním roce 2021/2022

 • V očkovacím centru v Plzni se o IT starali naši studenti. 29. 9. 2021 oficiálně ukončilo svoji činnost očkovací centrum v Plzni, kde bylo podáno občanům Plzně přes 92.000 vakcín. Centrum bylo v provozu v prostorách SOUE v plzeňských Skvrňanech od začátku března a jeho kapacita byla 1200 naočkovaných klientů denně. Zásluhu na činnosti centra mají také naši studenti Václav Pechoušek, Michal Ryšavý, Jakub Wabnegger, Aleš Sládek a Jaroslav Tesař ze třídy AIT3, kteří se v očkovacím centru starali o počítačovou síť a poskytovali technický support pracovníkům centra. Studenti si tak v centru splnili svou praxi a patří jim velký dík za obětavé nasazení v náročných službách po několik měsíců boje s koronavirem. (Autor fota vestibulu V. Pechoušek.)

 • Inovujeme Plzeň a Dronfest 2021. Ve dnech 30. 9.-3. 10. 2021 jsme se zúčastnili festivalů Inovujeme Plzeň a Dronfest 2021, které přilákaly mnoho návštěvníků a skupin žáků ze základních a středních škol.

 • Projektový den. Dne 26. 10. 2021 v rámci projektového dne studentů oboru Bezpečnosti obyvatelstva proběhlo školení studentů 1. ročníku oboru Systémový administrátor IT v základních postupech první pomoci.

 • Soutěž robotiky Plzeňského kraje. Dne 9. 11. 2021 nás studenti 3. ročníku oboru Systémový administrátor IT reprezentovali na soutěži robotiky organizované Plzeňským krajem, ZČU a SOUE v Plzni. Náš tým AIT VOŠ předvedl návrh robota ze stavebnice Lego, který byl sestaven a naprogramován pro sbírání a třídění předmětů zadaných tvarů a rozměrů po předem neznámé dráze. Porotci soutěže vyhodnotili plnění úkolů našeho robota osmi body z deseti možných, celkově jsme se umístili na 5. místě z 20 zúčastněných škol. Dále byla vyhlášena soutěž kreativity, kde se náš tým umístil na 1. místě. Děkujeme všem zúčastněním za úspěšnou reprezentaci naší školy!

 • Převzetí diplomů za podzimní soutěž v robotice. Při únorové výuce převzal náš reprezentační tým studentů třídy AIT3 diplom za 1. místo v kategorii Kreativita. Ten vybojoval na podzimní soutěži robotiky Plzeňského kraje. Obor Systémový administrátor IT získal od Plzeňského kraje poukázky v hodnotě 4.000 Kč na nákup vybavení do výuky. Studenti obdrželi kvalitní značkové flash disky pro uchování cenných dat.

 • Exkurze do herny VR. Dne 28. 2. 2022 proběhla v rámci výuky předmětu Technické vybavení exkurze studentů 1. ročníku do Centra virtuální reality VR Future Plzeň. Studenti si zde vyzkoušeli zařízení HTC VIVE PRO s interaktivními ovladači, brýlemi a displejem o vysokém rozlišení, včetně pohybových senzorů snímající i sebemenší pohyb.

 • Exkurze v hořovické nemocnici. 11. května proběhla exkurze do hořovické nemocnice, kde se studenti 3. ročníku seznámili s technickým zázemím a správou počítačové sítě.

 • Kroužky pro žáky ZŠ. Koncem května naše škola pořádala kroužky pro žáky 2.stupně základních škol MO Plzeň 1, na kterých se podíleli i pedagogové oboru Systémový administrátor IT.

 • Inovujeme Plzeň 2022. Největší regionální setkání inovátorů v západočeské metropoli proběhlo ve dnech 2. 6.-4. 6. 2022, kdy letos poprvé spojilo své síly s úspěšným festivalem Dronfest pod jednotným názvem Inovujeme Plzeň 2022. U našeho stánku si návštěvníci hráli hry naprogramované našimi studenty. Jiní si zkusili test všeobecných znalostí IT - tužky jim podával robot.

Akce v zimním a letním období 2019/2020

Akce v zimním a letním období 2019/2020

 • Studenti 1. ročníku AIT si vyslechli dne 11. 11. 2019 přednášku našeho absolventa Petra Bystřického, DiS., IT konzultanta firmy ITSD s.r.o., zaměřenou na využití zkušeností získaných studiem na naší škole v praxi v oblasti správy počítačových sítí.

 • Dne 16. ledna 2020 proběhl na naší vyšší odborné škole Den otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost poznat moderní vybavení našich odborných učeben a laboratoří, a také si se studenty popovídat o studiu. Do specializované učebny AIT se přišlo podívat hodně zájemců, kteří nejenže získali informace o studium v denní a kombinované formě, ale také si mohli vyzkoušet některé dovednosti v oboru IT.

 • Dne 24. 2. 2020 studenti AIT1  navštívili studio virtuální reality VR Future v Plzni. Po technické přednášce, vyzkoušení edukativního a konstrukčního sw  si studenti vyzkoušeli zařízení HTC VIVE PRO s interaktivními ovladači, brýlemi a displejem o vysokém rozlišení, včetně pohybových senzorů, které snímají každý sebemenší pohyb.

Akce v zimním a letním období 2018/2019

Akce v zimním a letním období 2018/2019

 • Den studijních a pracovních příležitostí. V předvánočním čase jsme se zúčastnili Dne studijních a pracovních příležitostí, který pořádalo SOUE v Plzni na Skvrňanech pro své žáky. Naši studenti oboru Systémový administrátor IT spolu s pedagogy připravili ukázky svých programů a věnovali se zájemcům o náš obor. Představovali možnosti studia na naší škole, zejména u oboru Systémový administrátor IT a Management sportovních aktivit. Zájemci o soutěže vyplnili test všeobecných znalostí práce s počítačem a kromě informací si odnesli i malou výhru - kvalitní flash disk.

 • Den otevřených dveří. Dne 17. ledna 2019 proběhl na naší vyšší odborné škole Den otevřených dveří s bohatým programem pro všechny příchozí návštěvníky. Studenti oboru AIT společně s pedagogy pro návštěvníky v naší specializované učebně AIT připravili program spojený se speciální soutěží „Majestro konektor“.

 • Plzeňské PyLadies. Naši pedagogové se angažují v mezinárodním projektu PyLadies. Studenti třídy AIT2 se aktivně zapojili do kurzu programování v programovacím jazyce Python probíhajícího v Plzni v rámci tohoto mezinárodního projektu. Setkání probíhá pravidelně každé úterý v budově TechHeaven u areálu plzeňského Depa 2015.

 • Převzetí správy poč. sítě na Katedře materiálů ZČU. Počínaje březnem 2019 se 2 studenti 1. a 3. ročníku oboru Systémový administrator IT začali podílet na správě sítě Katedry materiálu Fakulty strojního inženýrství Západočeské univerzity v Plzni. Patronát nad jejich činností převzal odborný učitel naší školy Jiří Fictum, DiS. Studenti se zde starají o uživatelské počítače, optimalizují jejich výkon, konfigurují systémy, tiskárny, úložiště a mnoho dalších síťových prvků. Přitom komunikují s uživateli a dělají pro ně support. Studenti si také dobře poradili se záchranou dat i s jinými složitějšími problémy. Pracoviště je výjimečné zejména specializovanými výzkumnými přístroji, které v jiných organizacích neprovozují, a jejich případnou návazností na počítačovou síť.Výhledově není vyloučeno ani konání praxí oboru Systémový administrátor IT na tomto zajímavém pracovišti. Studenty práce baví a vedení katedry je s naší prací spokojeno. Ze spolupráce máme tedy velkou radost!

 • Exkurze na Dopravní inspektorát Krajského ředitelství Policie ČR. V rámci výuky předmětů Bezpečnost v informačních technologiích a Právo v informatice studenti 2. a 3. ročníku vzdělávacího programu Systémový administrátor IT navštívili dne 11.04.2019 Dopravní inspektorát Krajského ředitelství Policie ČR, kde se po úvodní přednášce vedoucího oddělení DI Plzeň seznámili s moderní technikou Policie ČR, kterou si mohli i prakticky vyzkoušet.

 • Exkurze na Katedře výpočetní a didaktické techniky FPE ZČU. V rámci blokové výuky oboru Systémový administrátor IT proběhla dne 26.04.2019 exkurze na Katedře výpočetní a didaktické techniky FPE ZČU v Plzni. Studenti i vyučující si prohlédli počítačové učebny, vyzkoušeli si programovaní robotických stavebnic a prakticky si vyzkoušeli prostředí virtuální reality. Na závěr studenti byli informováni o možnosti pokračování v bakalářském studiu po absolvování studia na naší škole.

 • Jarní kroužky pro žáky plzeňských základních škol. V uplynulých několika květnových dnech proběhly na naší vyšší odborné škole kroužky pro žáky plzeňských základních škol s bohatým programem zaměřeným na využívání moderních informačních technologií v běžné uživatelské praxi. Akce se konaly v odborných učebnách systémových administrátorů IT, v odborných učebnách oboru Diplomovaný oční optik, v laboratořích oboru Diplomovaný zubní technik a také v nové jazykové učebně vybavené interaktivní tabulí a studentskými tablety-pc pro interaktivní multimediální výuku. Na programu bylo představení moderního technického vybavení našich učeben, kroužky oboru Systémový administrátor IT byly zaměřeny na ukázky počítačových her naprogramovaných našimi studenty, instalace a využití šikovných aplikací v mobilních zařízeních – např. letecký radar, scanner, vědecká kalkulačka, offline mapy, čtečka QR kódů atd. Tato velká akce pro plzeňské základní školy byla v letošním školním roce uskutečněna v rámci realizace projektu „Modernizace a vybavení specializovaných učeben IT a vybavení specializovaných učeben cizích jazyků výukovým zařízením a výukovými pomůckami“ (registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002763), který přispívá ke zkvalitnění výuky vzdělávacích programů Systémový administrátor IT, Diplomovaný oční optik a Diplomovaný zubní technik, ke zlepšení výuky předmětů spojených s IT technologiemi napříč i ostatními vzdělávacími programy  a dále ke zkvalitnění výuky cizích jazyků všech vzdělávacích programů naší školy.

 • Dronfest 2019. Dne 1. června, na Den dětí, jsme se opět s naším stánkem připojili k plzeňské akci zvané Dronfest. K vidění zde byly mnohé varianty létajících  robůtků - od miniaturních, co se vejdou do dlaně a dají se „sestřelovat“ molitanovými míčky, aniž by se jim cokoliv stalo, až po ty profesionální záchranářské se 6-ti rotory a cenou ve statisících Kč. Po oba dny se konaly přednášky s hojnou účastí veřejnosti. Nejzajímavější na celé akci byly letecké ukázky dronů a zejména hlavní závody o pohár nejlepšího pilota. Celá akce se poprvé pořádala ve zbrusu novém areálu TechHeaven a Robotického centra a rozhodně bylo na co se dívat. V našem stánku jsme měli, kromě ukázek z výuky, připraveny i testy IT znalostí o hodnotné ceny. Návštěvníci byli informováni i o zvýhodněných možnostech studia na technických oborech Systémový administrátor IT a Diplomovaný oční optik.

Akce v letním období 2017/2018

Akce v letním období 2017/2018

 • Exkurze na HZS v Plzni. Studenti 2. ročníků vzdělávacích programů Veřejná správa a Systémový administrátor IT navštívili v březnu v rámci výuky předmětu Základy první pomoci Požární stanici Plzeň-Košutka.  Studenti měli možnost prohlídky několika speciálně vybavených vozů k určitým typům zásahu včetně seznámení s používanou technikou v praxi. Dále bylo možné nahlédnout i do zázemí hasičů a tělocvičny s tréninkovým vybavením a posilovnou. Na závěr exkurze byl připraven cvičný poplach se sjížděním po tyči, který úspěšně všichni studenti zvládli. Tato exkurze byla přínosem nejen k výuce, ale i k všeobecnému rozhledu a projevu úcty našim záchranným složkám.

 • Exkurze ve firmě ITSD. V pátek 20.4. studenti AIT2 spolu s vyučujícími odborných předmětů navštívili firmu ITSD v Plzni. Během exkurze získali informace ze zákulisí správy počítačových sítí, EET, PR, GDPR. Také měli možnost poznat servery firmy GES, které spravuje firma ITSD.

 • Konference T-DAY. Studenti třídy AIT 1 se dne 3.5.2018 za doprovodu vyučujícího zúčastnili exkurze – konference T-DAY od společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Akce probíhala po celou dobu v Praze v sídle společnosti. Při přednášce v dohledovém centru byly studenti seznámeni s tím, jaká je činnost jednotlivých techniků. Další přednášky pracovníků T-Mobile byly také velice zajímavé, takže návštěva tak přinesla mnoho užitečného především za účelem přiblížení praxe v telekomunikační firmě.

 • DronFest 2018. Ve dnech 1. a 2.června 2018 se v plzeňském DEPu 2015 uskutečnil již 3. ročník populárního DronFestu, kterého se účastnila také naše voš společně s pedagogy a studenty 2. ročníku vzdělávacího programu Systémový administrátor IT. Mezi „bzučícími a poletujícími elektronickými potvůrkami“ jsme návštěvníkům  nabízeli zahrát si nějakou počítačovou hru, naprogramovanou přímo našimi studenty, tatínkové a mladé páry si zase mohli zkusit test počítačových znalostí. Někteří se báli, ale jiní do toho dali všechno. Zjistili jsme například, kolik lidí nezná rychlostní rozdíl mezi USB2 a USB3, nebo kancelářský balík LibreOffice. Vše jsme tedy ochotně vysvětlovali a také ukazovali, co vše je možné na našem IT oboru zažít. Úspěch měli i malí roboti sestaveni z Lega s ovládáním pomocí tabletu. Páteční DronFest přilákal k našemu překvapení mnoho tříd ze základních škol, sobotní DronFest potom patřil spíše rodinným vycházkám s dětmi, každopádně jsme zde potkali mnoho zájemců o elektroniku a techniku obecně.

 • Ledecký minikurz programování. Vyučující a studenti oboru AIT zorganizovali kurz programování, který probíhal v několika lekcích v květnu a červnu 2018 v počítačové učebně naší voš. Tento kurz úspěšně absolvovalo 6 zájemců – žáků sš, kteří obdrželi diplom a hodnotné dárky.

Festival vzdělávání Posviť si na budoucnost 2017

Festival vzdělávání Posviť si na budoucnost 2017

Ve dnech 10.–11. listopadu 2017 proběhl v areálu Depa2015 v Plzni festival vzdělávání a práce s názvem Posviť si na budoucnost. Studentům a jejich rodičům poskytl ucelený přehled o možnostech studia a následného pracovního uplatnění v Plzeňském kraji. Akci pořádala Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, Správa informačních technologií města Plzně/Smart Edu, Úřad práce Plzeňského kraje, Info Kariéra – KCVJŠ Plzeň.

Za naši vyšší odbornou školu se tohoto festivalu zúčastnili pedagogové a studenti vzdělávacích programů Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný oční optik, Systémový administrátor IT a Cestovní ruch. Studenti návštěvníkům ukazovali, co všechno se naučili v průběhu studia v jednotlivých oborech. U našeho stánku se zastavila i náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu paní Mgr. Ivana Bartošová. Atmosféru z této akce přibližují následující fotografie i krátké videoklipy oboru Systémový administrátor IT.

Roadshow pro školy 2017/2018

Roadshow pro školy 2017/2018

Dne 19. října 2017 proběhla v Plzni v prostorách hotelu Angelo konference firmy Microsoft "Roadshow pro školy", jejímž hlavním cílem bylo seznámení s novinkami na trhu v oblasti hardwaru a softwaru. Součástí konference byl i workshop, na kterém zástupci firmy Microsoft ukázali vylepšení operačního systému Windows 10 po letošní říjnové aktualizaci. Zástupci partnerských firem této akce, jako např. Epson a AV Media předvedli nové výrobky v oblasti audiovizuální techniky, firma Eset prezentovala novinky v oblasti vývoje antivirového softwaru. Studenti viděli i výukové robotické stavebnice pro výuku programování.

Beseda studentů oboru Systémový administrátor IT 2017/2018

Beseda studentů oboru Systémový administrátor IT 2017/2018

Do výuky předmětu Základy programování přijal pozvání odborník na programování se zkušenostmi z tvorby projektů Mgr. Jan Hodinář. V první části setkání se besedovalo na téma zaměstnání v oboru IT. Studenti zjistili, jakých úskalí se mohou dočkat při práci na velkém projektu, zejména při spolupráci s dalšími kolegy a v různých pracovních poměrech. Také jsme se zabývali otázkou zisku – jaké jsou možnosti financování velkého projektu v IT, dokud ještě není dokončen. Druhá část setkání se zabývala různými projekty, které se týkají webových technologií. Studenti viděli na vlastní oči, jak např. pracuje responsivní web, jak důležitá je správně vybraná a dimenzovaná databáze, nebo, jak surfování ovlivní vhodně zvolené technologie pro zobrazování reklamy. Ukázky i výklad byly velmi poutavé. Exkurze pro studenty a besedy s odborníky jsou nyní plánovány i na další semestry. Věříme, že přinesou studentům dostatek motivace pro vlastní práci a pomohou jim při orientaci v oboru IT.

Veletrh - Perspektiva technického a odborného vzdělávání 2016

Veletrh - Perspektiva technického a odborného vzdělávání 2016

Naše škola se účastnila 11. ročníku veletrhu studijních příležitostí Perspektiva technického a odborného vzdělávání v Plzeňském kraji v prostorách DEPA 2015. Tuto akci uspořádala Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje.

Studenti a pedagogové oborů Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný oční optik, Cestovní ruch a Systémový administrátor IT prezentovali perspektivní obory, které mohou studovat budoucí absolventi středních škol. Za obor Systémový administrátor IT student 3. ročníku Petr Končický předvedl 2 funkční roboty sestavené a naprogramované ze stavebnice Lego Mindstorm a počítačové hry naprogramované při cvičeních na výuce.

Dubnové exkurze oboru v roce 2016

Dubnové exkurze oboru v roce 2016

Studenti oboru Systémový administrátor se ještě před koncem výukového období zúčastnili několika zajímavých akcí:

 • První se týkala zajímavé návštěvy do nově otevřeného soukromého muzea v Plzni „Muzeum Lobzy“ zaměřeného na automobilismus, historickou techniku i lidovou architekturu.

 • Další akcí byla exkurze na Dopravní inspektorát Krajského ředitelství Policie ČR, kde studenti poznali moderní techniku v praxi Policie ČR včetně softwarového vybavení využívaného při řešení přestupků i trestných činů.

 • Během náhradního výukového týdne jsme podnikli exkurzi do datového centra firmy Seznam.cz. Na programu byla především témata týkající se superhostingu s ukázkou provozování zákaznických serverů v praxi. Studenti získali i nabídku pracovní příležitosti.  

Exkurze v Domě digitálních dovedností 2016

Exkurze v Domě digitálních dovedností 2016

Dne 29. března jsme se se studenty AIT2 a AIT3 zúčastnili exkurze v Domě digitálních dovedností v prostorách Depa 2015 (zřizovatel Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace), kde jsme měli možnost zhlédnout různé typy dronů, ukázku prototypu dronu pro průzkum nebezpečných a stísněných prostor, dozvěděli jsme se informace o programování dronů, vyzkoušeli naprogramovat robota ze stavebnice Lego Mindstorms a také jsme zhlédli ukázky programování robota NAO se simulací různých situací pomocí programovacího jazyka Python.

Odborné přednášky 2015, Sbírka pro Kojenecký ústav v Plzni 2015

Odborné přednášky 2015, Sbírka pro Kojenecký ústav v Plzni 2015

Během zimního období školního roku 2015/2016 se studenti oboru AIT účastnili těchto akcí:

Odborné přednášky na ZČU

Studenti druhého a třetího ročníku se 19.11.2015 zúčastnili série přednášek na téma Monitoring sítí a serverů, která probíhala v posluchárně Západočeské univerzity, Fakulta aplikovaných věd v Plzni. Do Plzně přijeli přednášet osobnosti české OpenSource scény. Dan Ohnesorg z ČVUT o programu Icinga2, nástupci světově proslulého monitorovacího nástroje Nagios. Lukáš Malý z firmy Datasys prezentoval program Zabbix. Foreman, nástroj na automatizaci instalací serverů a jejich monitoring, přijel z Brněnského Red Hatu představit Lukáš Zapletal. O významu monitoringu svědčilo množství účastníků z veřejného sektoru. Kromě studentů, byli účastni administrátoři firem Brooker Consulting, Tipsport a dalších. Akci zorganizovala skupina Pilsen Linux, za kterou můžeme jmenovat Jindřicha Skupu a podporu Katedry informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity. Organizátorům děkujeme za přínosné informace.

Sbírka pro Kojenecký ústav v Plzni

I v letošním roce se studenti oboru Systémový administrátor IT a Diplomovaný oční optik rozhodli nakoupit dárky pro nejmenší občánky. Dětské centrum Plzeň je příspěvková organizace města Plzně. Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku v sociální a zdravotně sociální tísni. Děti od narození do jednoho roku jsou umístěny právě v kojeneckém ústavu Na Chmelnicích, kde naše studenty přijala vrchní sestra paní Helena Spurná. Studenti si prohlédli kojenecké oddělení a předali zakoupené dárky – hračky, dětskou kosmetiku, leporela a oblečení. Věříme, že předané dárky opět vykouzlily dětem na jejich tvářičkách radostný úsměv.

Středisko informačních technologií města Plzně, návštěva ZŠ Plzeň-Černice 2015

Středisko informačních technologií města Plzně, návštěva ZŠ Plzeň-Černice 2015

Během května se studenti oboru AIT účastnili dvou exkurzí. První exkurze směřovala do Střediska informačních technologií města Plzně. Této akce se zúčastnili studenti 2. a 3. ročníku.  Na programu byla tato témata: prohlídka serverovny s informacemi týkající se např. parametrů počítačové sítě, typy HW, o. s. a podpůrné programy, řešení nejčastějších technických problémů, i možnosti případného pracovního uplatnění.

Další exkurze byla naplánována pro studenty 3. ročníku. Jednalo se o návštěvu základní školy v Plzni-Černicích, kde probíhal počítačový kroužek. Program byl následující: prohlídka školního serveru, vyzkoušení jednoduché 3D tiskárny, prezentace na téma zabezpečení počítače a na závěr ukázky naprogramovaných počítačových her a jejich vyzkoušení. Exkurze se žákům i studentům moc líbila, zejména při výměně zkušeností při vzájemných ukázkách různých prací, včetně 3D tisku za přijatelné finanční náklady.

Exkurze na plzeňské střelnici 2015

Exkurze na plzeňské střelnici 2015

Dne 4. května se studenti 1. ročníku v rámci předmětu Sportovní aktivity zúčastnili, spolu se studenty 1. ročníku oboru Cestovní ruch, exkurze na střelnici Leiko. Tam je čekalo odborné školení - seznámení s aktivní obranou, střelné zbraně, bezpečnost, bezpečné krytí, zastavovací účinek atd. Poté si studenti vyzkoušeli střelbu na terč.

Sbírka pro Kojenecký ústav 2014

Sbírka pro Kojenecký ústav 2014

Studenti oborů AIT a DOO uspořádali sbírku pro děti žijící v Kojeneckém ústavu Dětského centra v Plzni a 9. 12. 2014 za doprovodu vedoucí oboru paní doktorky Prokšové předali dárky pod stromeček přímo v KÚ. Dětské centrum Plzeň je příspěvková organizace města Plzně. Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku v sociální a zdravotně sociální tísni. Děti od narození do jednoho roku jsou umístěny právě v kojeneckém ústavu Na Chmelnicích, kam se naši studenti vydali, aby předali zakoupené dárky (celkem bylo vybráno 1.300 Kč) – chrastítka, plyšové hračky, dětskou kosmetiku, leporela a oblečení. Odměnou všem byl dobrý pocit z celé návštěvy a velmi upřímné a milé poděkování od zdravotních sestřiček.

Perspektiva technického vzdělávání 2014

Perspektiva technického vzdělávání 2014

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje ve spolupráci s Plzeňským krajem pořádala dne 20. listopadu 2014 9. ročník studijních nabídek středních a vyšších odborných škol pod názvem Perspektiva technického a odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. Naše škola zde prezentovala především technické studijní obory Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný oční optik, Systémový administrátor IT, ale také i nový obor Cestovní ruch. K vidění byly mj. ukázky zubních náhrad vyrobených našimi studenty oboru DZT, počítačové hry a roboti programované studenty oboru IT.

Laserový den na ZČU Plzeň 2014

Laserový den na ZČU Plzeň 2014

Dne 23.10.2014 se uskutečnila ve velkém přednáškovém sále pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni akce s názvem Laserový den.  Na programu byly přednášky na témata: Ultraintenzivní lasery, Aplikace laserů v průmyslu, lékařství a výzkumu, Urychlování částic laserem a jeho využití v protonové terapii, RTG zdroje a jejich aplikace v medicíně, Mezioborové aplikace laserem generovaného záření a částic. Přednášejícími těchto témat byli vědečtí pracovníci Badatelského centra PALS v Praze. Za naši vyšší odbornou školu se se této přednášky zúčastnili studenti vzdělávacích programů Diplomovaný oční optik a Systémový administrátor IT.

Výstava škol v Karlových Varech 2014

Výstava škol v Karlových Varech 2014

Ve dnech od 14.-16.10.2014 proběhla akce (již 21. ročník) s názvem „Výstava ŠKOLA 2015“ 2014 v HS Thermal v Karlových Varech. Za naši vyšší odbornou školu se této výstavy zúčastnili zástupci studentů a učitelů oborů Oční optik, Cetovní ruch a Systémový administrátor IT. Návštěvníkům byly k dispozici letáky, pro vážné zájemce i učební plány vzdělávacích programů. Dále si mohli návštěvníci vyzkoušet funkčnost programově řiditelného robota a počítačové hry (projekty studentů AIT) a taktéž i zručnost a nápaditost při výrobě rekvizit z modelovacích balónků. Návštěvnost byla poměrně velká, převážně z řad žáků ZŠ a jejich učitelů. V odpoledních hodinách navštěvovali naše stanoviště studenti z různých středních škol.

ITEP 2014

ITEP 2014

Studenti naší vyšší odborné školy se dne 25. září 2014 podíleli na organizaci a prezentaci oborů souvisejících s cestovním ruchem na letošním 10. ročníku prestižního veletrhu ITEP. Za studijní obor Systémový administrátor IT se této akce zúčastnili dva studenti třídy AIT3, kteří sdělovali zájemcům novinky v oblasti IT technologií s ukázkami programů počítačových her, které sami vytvořili. Kromě těchto studentů se akce zúčastnili i studenti dalších oborů, jako Management sportovních aktivit a Bezpečnost obyvatelstva, ale především se o program v našem stánku postaraly studentky oboru Cestovní ruch.

DOD Wedos 2014

DOD Wedos 2014

Aby se studenti více seznámili s aktuálním děním v IT, zúčastnili dne 19. září akce s názvem „Dny otevřených dveří WEDOS 2014“ v Hluboké nad Vltavou. Součástí DOD Wedos nebyla jen prohlídka datacentra, ale i mnoho přednášek na technologická témata. Exkurze se zúčastnili studenti prvního ročníku oboru AIT. Přednášky začaly v 9:30 úvodem do technologií u Wedosu. Následovaly přednášky specialistů ze společnosti Fujitsu na téma Fujitsu Servery a Fujitsu Storage.

Během přednášek jsme navštívili datacentrum Wedosu. Datacentrum se rozkládá v bývalém protiatomovém krytu, a tak je odolnost vysoká, ale samozřejmě je zde dotvořen systém zabezpečení proti všem možným vlivům. Prostor pro datacentrum mimo kanceláře zabírá 330 m2, avšak kapacita je i na tak malém prostoru vysoká (130 rackových skříní, 6000 serverů).

Následovaly další přednášky od společnosti Hewlett-Packard o tom, co společnost plánuje do budoucna ohledně svých serverů a jaké mají vize v těchto technologiích. Pozoruhodné je, v jakých jiných řádech uvažují tyto společnosti, než se s tím setkáváme u běžných stolních počítačů.

Po obědě byla velmi vhodná přednáška na téma DDoS útoky, se kterými se setkává v dnešní době mnoho společností. Své výrobky zde prezentovala společnost Radware, která se svými zařízením odolá i velmi silným DDoS útokům.

Přednášky i prohlídka datacetra dala studentům mnoho nových informací, které rozhodně využijí.

Praktické vyzkoušení první pomoci 2014

Praktické vyzkoušení první pomoci 2014

Dne 15. 4. 2014 připravili studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva ve velké učebně naší školy zkušební stanoviště první pomoci. Zde si studenti oboru Systémový administrátor (AIT 1, AIT 2) v rámci výuky vyzkoušeli znalosti z oblasti zdravotní prevence před různými úrazy a prakticky si vyzkoušeli první pomoc v různých situacích, např. resuscitace, první pomoc při vdechnutí malého předmětu dítětem, krvácení, úrazy el. proudem atp.

Projekty studentů 2014

Projekty studentů 2014

V rámci květnové odborné praxe si studenti prakticky osvojovali získané znalosti během celého roku. Dále mimo jiné zpracovávali projekty, prostřednictvím nichž si osvojili programovací techniky získané během studia v zimním a letním období. Jednalo se o tvorbu populárních počítačových her. Výsledky své práce prezentovali svým vyučujícím.

Videa

Prezentační oborové video

Prezentační oborové video

Soutěž robotiky Plzeňského kraje 2023

Soutěž robotiky Plzeňského kraje 2023

Soutěž robotiky Plzeňského kraje 2022

Soutěž robotiky Plzeňského kraje 2022

Soutěž robotiky Plzeňského kraje 2021

Soutěž robotiky Plzeňského kraje 2021

Přednáška sw vývojáře pro studenty oboru AIT 2018

Přednáška sw vývojáře pro studenty oboru AIT 2018

Výuka předmětu Technické vybavení 2017

Výuka předmětu Technické vybavení 2017

Posviť si na budoucnost 2017 - festival vzdělávání

Posviť si na budoucnost 2017 - festival vzdělávání

Kontakty

Hrdina Karel, Mgr., DiS., vedoucí oboru AIT, tel.: 734311201, email: hrdina@vosplzen.cz

Fictum Jiří, DiS., odborný učitel oboru AIT, tel.: 377534450, email: fictum@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Řekli o nás

Jiří Hynek, DiS.

Šéftrenér mládeže HC Talent Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Na VOŠ jsem poznal spoustu zajímavých lidí a získal znalosti, které se mi ohromně hodí v mojí současné práci.

Mgr. Arnošt Rybner

Právník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.

Káča Jannová

Absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškerá má očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

J.P.

Policista, absolvent oboru Bezpečnost obyvatelstva

Po absolvování VOŠ se spolužáky pokračujeme ve studiu na VŠ Příbram, v oboru Bezpečnostně právní studia. Zde jsme využili dohody mezi oběma školami, která umožňuje dostudovat za jeden rok titul Bc. Již za osm týdnů nás tak čekají státnice.

Tomáš Pejchar, DiS.

Trenér dorostu HC Škoda Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Škola mi přinesla řadu znalostí a zkušeností nejen z oboru, rád na dobu studia vzpomínám. Na škole jsem velmi ocenil vstřícnost a přátelský přístup ke studentům.

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

Bc. Patrik Pondělík, DiS.

Fitness trenér, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Z praktických dovedností jsem se naučil vedení kolektivu a práci s jednotlivcem. Bohatě využiji znalosti psychologie a v současnosti i marketingu.

Bc. Ondřej Čech

Odborný referent oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Při naší spolupráci si přejeme zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. A vošplzeň.cz to vždy nějak „vymyslí“.

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit dosavadní znalosti.  Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi.

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

Lukáš Janerla, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Mgr. Lenny Dianová

Ředitelka Základní školy Šťáhlavy

Sportovně animační den pro naši školu na Kozlu, perfektní den, organizovaný oborem Cestovní ruch na vošplzeň.cz

Mgr. Barbora Neckářová

Koordinátorka praxí, stáží a dobrovolníků Diakonie Západ

Poděkování za spolupráci se studenty VOŠ: Národní potravinová sbírka je každoroční akce, která probíhá v České republice vždy druhou sobotu v měsíci listopadu, již od roku 2012. Především díky obětavé pomoci dobrovolníků z řad studentů oboru sociální práce se každým rokem daří významně navýšit počet zboží, které nám zákazníci věnují pro dobročinné účely. V roce 2018 dosáhlo množství vybraných darů 2000 kg.

H.K.

Policistka, absolventka oboru Bezpečnost obyvatelstva

Vyšší odbornou školu jsem začala studovat z důvodu možného kariérního postupu u Policie ČR. Díky absolvování studia na Vaší škole jsem byla v letošním roce povýšena.

Ing. Daniela Stanková

Sociální pracovnice TyfloCentrum Plzeň

Se studenty VOŠ, kteří vykonávají praxi v TyfloCentru Plzeň, jsme velmi spokojeni. Doprovázejí klienty po městě v rámci průvodcovské služby a pomáhají při volnočasových aktivitách v rámci sociálně aktivizačních služeb. Některé studentky se po absolvování praxe dokonce staly dobrovolnicemi a zúčastnily se např. vícedenního rekondičního pobytu s našimi klienty. Velké díky také patří studentům za jejich každoroční dobrovolnou účast na sbírce Bílá pastelka. Děkujeme.

Libuše Drábková, DiS.

Odbor sociálních služeb, Magistrát města Plzně

Studium oboru sociální práce mi nabídlo kvalitní teoretický rámec, informace o aktuálních přístupech i vhodné zázemí pro všestranný praktický trénink. Tímto znovu děkuji všem vyučujícím za jejich smysluplnou práci, profesionální přístup a vstřícnost.

Lukáš Hrubý, DiS.

Učitel ZŠ, trenér přípravky FC Viktoria Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem užitečné informace pro práci s kolektivem a pár dobrých přátel.

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.

Adéla Krejčí, DiS. et DiS.

Dentální hygienistka, absolventka oboru Diplomovaný zubní technik

Jsem člověk, kterého neuspokojuje mít tituly jenom proto, že se to nosí. Dala jsem přednost této VOŠce před vysokou školou, protože je tady svoboda a podpora toho, co mě zaujalo. Současně, a to bych podtrhla, je tady ceněna individualita. Mám dojem, že na vysokých školách dnes převažuje stádnost a anonymita. VOŠ mě navedla na moji úspěšnou cestu za skvělou prací ve zdravotnictví.

Ondřej Ulbrich, DiS.

Vedoucí střediska Alimex Nezvěstice a.s., absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem teoretické znalosti a první zkušenost s manažerským vedením skupiny lidí, které nyní bohatě využívám.

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala, co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Bc. Lada Valentová, DiS.

Trenér individuálních a skupinových lekcí

Díky mému vzdělání se dnes mohu věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsem vděčná za praxi na VOŠ, kde jsem získala přehled o systému podpory a rozdělování dotací institucím, které se věnují sportu. Byl to pro mě skvělý impuls zůstat v oboru i po škole, což se zatím daří. Obor Management sportovních aktivit mohu jen doporučit.

Ing.Tomáš Kotora

Ředitel Bazénu Slovany a Bazénu Lochotín

Již několik let dochází do naší organizace na praxi studenti oboru Management sportovních aktivit. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a několik z nich u nás zůstalo i po skončení praxe. Jak se studenty tak i s učiteli funguje spolupráce na výbornou.

Bc. Ilona Šnebergerová 

Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Naše spolupráce trvá již několik let a věřím, že bude trvat i nadále, je totiž bezproblémová.

Zdeněk Trnka junior, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.