Veřejná správa

Vzdělávací program 68-43-N/05
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol s maturitou ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Forma studia: denní, kombinovaná

Charakteristika vzdělávacího programu: Charakteristika_VS.pdf (345 kB)

Profil absolventa vzdělávacího programu: Profil_VS.pdf (191 kB)

Podmínky přijetí ke studiu: Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou a zdravotní způsobilost pro tento obor.

Školné: viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Učební plán denní formy studia: UP_VSD.pdf (294 kB)
Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Učební plán kombinované formy studia: UP_VSK.pdf (295 kB)

Vzorové otázky přijímacího pohovoru zde

Možnosti uplatnění

Tříletý vzdělávací program připraví absolventa pro administrativní pozice v soukromém sektoru, zejména v oblasti advokacie, notářství, justice a v exekučních úřadech nebo pozice na úrovni specialista nebo odborný referent ve státní správě, územních odborných správních úřadech a územně samosprávných celcích.

Absolvent se uplatní na pozicích v oblasti:

 • administrativní pozice v oblasti právních služeb
 • státní správy
 • územně samosprávných celků
 • ozbrojených složek

Stručná anotace předmětů

Povinné předměty všeobecné

Cizí jazyk (Aj, Nj) (Foreign Language 1, ANJ/NEJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Jazyky, angličtina, němčina, komunikace, slovní zásoba, gramatika

Popis: Výuka anglického jazyka je v prvních třech semestrech denního studia postavena na kombinaci gramatiky a slovní zásoby s hlavním zaměřením na komunikaci. Jde zejména o opakování učiva středoškolské úrovně. Odborná výuka anglického jazyka v následujících třech semestrech studia je věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během této výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na čtení textů, rozboru slovní zásoby a diskuzi. V kombinované formě studia je výuka po celou dobu studia věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Studenti mají k dispozici zpracované podklady s odbornými tématy, které lze přizpůsobit rozličné jazykové úrovni.

Cizí jazyk odborný (Aj, Nj) (Foreign Language Special, AJO/NJO)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Jazyk, anglický, německý, veřejná správa, komunikace, slovní zásoba, právo, diskuze

Popis: Odborná výuka anglického/německého jazyka v posledních třech semestrech studia je věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na čtení textů, rozboru slovní zásoby a diskuzi.

Základy psychologie (Introduction to Psychology, ZAP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: Psychologie, osobnost, agrese, agresivita, temperament

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a s podstatou a smyslem psychologie. Výuka je zaměřena na obecnou psychologii a psychologii osobnosti. Předmět se zaměřuje na vybrané složky osobnosti a poskytuje studentům možnosti jejich rozvoje.

Základy sociologie (Introduction of Sociology, ZAS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Sociologie, moderní společnost, lidé, skupiny, populace

Popis: Předmět představuje sociologii jako vědu zabývající se studiem sociálního života v jeho nejrůznějších formách. Sociologie je produktem moderní společnosti a reakcí na stále se zvyšující složitost života jedince i skupin a společnosti jako celku.

Úvod do filozofie (Introduction to Philosophy, UFI)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Filozofie, ontologie, gnoseologie, dějiny, myšlení, antika

Popis: Studium předmětu Úvod do filozofie je postaveno na výkladu dějin filozofie. Nejdůležitější filozofické pojmy a problémy jsou předkládány na základě jejich proměn a chápání v průběhu dějin filozofického myšlení od antiky po postmoderní filozofii.

Politologie (Political Science, POL)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Demokracie, komunismus, socialismus, liberalismus, anarchismus, fašismus, stát a vláda, politické systémy, politické strany a volby, občanská společnost

Popis: Modul seznamuje studující se základními politickými teoriemi (konzervatismus, komunismus, socialismus, liberalismus, anarchismus, fašismus) a základními přístupy politologické analýzy při zkoumání projevů politiky v každodenním životě (stát a vláda, politické systémy, politické strany a volby, občanská společnost).

Právní profese a etika (Law Profession and Ethics, PPE)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Filozofie, etika, profesní etika, lidská práva

Popis: Studium předmětu vede k osvojení morálních principů, práva a etiky, vede k objasnění otázky spravedlnosti a hledání její míry.

Komunikace, etiketa a rétorika (Communication, Etiquette and Rhetoric, KER)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: Komunikace, média, sociální komunikace, společenská etiketa

Popis: Předmět poskytuje studujícím široké poznatky z oblasti komunikace a prostřednictvím praktických cvičení jim umožňuje si ověřit a zvýšit své komunikační kompetence. Zahrnuje obecná témata z oblasti sociální komunikace, vede k pochopení základních společenských norem a osvojení principů a zásad společenské etikety.

Informační a komunikační technologie (Information Technologies, INF)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Informační systémy, informační komunikační technologie

Popis: Studující získá po absolvování předmětu širší znalosti z oblasti IT potřebné pro řešení složitějších úkolů na úrovni pokročilého uživatele. Je schopen samostatně vyhledávat, třídit a zpracovávat data s maximálním využitím moderních informačních a komunikačních technologií.

Ekonomie a účetnictví (Ekonomie and Business Basics, EUC)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Ekonomie, peníze, dotace, podnikání, firmy, živnost, zaměstnání

Popis: Předmět seznamuje se základními ekonomickými pojmy, objasňuje hlavní aspekty fungování ekonomického systému, tržního mechanismu, učí ekonomicky myslet. Předmět také seznamuje se základními principy podnikání a účetnictví. Studující se učí vidět účetnictví jako systém ekonomické činnosti podniku a jeho výsledků.

Základy managementu a marketingu (Fundamentals Management and Marketing, ZMM)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Rozhodování, plánování, organizování, vedení lidí, kontrola

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními principy a vývojem managementu a s manažerskými funkcemi. Studující se seznámí se základy strategického i provozního managementu. Předmět představuje také aktuální, stručný, ale ucelený souhrn základních informací a poznatků o marketingu. Významnou součástí předmětu je vymezení nástrojů a metod, které marketing využívá při ovlivňování trhu.

Seminář k absolventské práci (Graduate Work Seminary, SAP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Absolventská práce, odborný text, citace zdrojů, formální úprava, prezentace

Popis: Předmět je zaměřen na seznámení s problematikou zpracování a prezentace závěrečné absolventské práce. Seznamuje s tvorbou odborného textu, vyhledáváním a citováním zdrojů, etickými normami při zpracování závěrečné práce a s formální úpravou podle doporučení školy.

Povinné předměty odborné

Právní propedeutika (Legal Propedeutika, PPR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Právní skutečnosti, právní jednání, právní úkony, právní události

Popis: Předmět seznamuje studující se základními prvky právních disciplín, právnickou terminologií. Studující seznámí s tvorbou právních norem, jejich právní silou, systémem práva. Seznámení studentů  s právními vztahy, právní odpovědností (soukromoprávní delikty, veřejnoprávní delikty). Studenti se podrobně seznámí s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.

Dějiny veřejné správy (History of Public Administration, DVS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO

Klíčová slova: Státní správa, samospráva, veřejná správa

Popis: Předmět seznamuje studující se vznikem a organizačním vývojem úřadů - orgánů veřejné, zejména státní správy a samosprávy v českých zemích od doby jejich vzniku do roku 1989.

Veřejná správa (Public Administration, VES)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Státní správa, samospráva, veřejná správa

Popis: Předmět pomáhá osvojovat základní principy fungování systému veřejné správy v rámci ČR. Prohlubuje znalosti v základních pojmech: veřejné správě, státní správě a samosprávě. Výuka je zaměřena na pochopení celkového fungování územní samosprávy a jejích jednotlivých orgánů, pochopení kontroly, postavení a kompetencí v rámci legislativních procesů. Zajišťuje základní legislativní znalosti v souvislosti s  místními právními předpisy.

Správní právo (Administrative Law, SPP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Správní řízení, správní právo procesní, správní řád

Popis: V odvětví správního práva budou osvětleny vztahy při realizaci výkonu moci ve státě ve sféře veřejné správy. Stěžejními tématy jsou ta, která se zabývají vymezením působnosti správního práva procesního s důrazem na aplikaci správního řádu, zásady správního řízení, subjekty správního řízení, průběh řízení v I. stupni. Součástí výuky je seznámení se správně právním postavení subjektů veřejné správy. Důraz je též kladen na problematiku správního trestání.

Právní akty ve veřejné správě (Acts in Public Administration, PVS)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: právní akty, veřejná správa, samospráva

Popis: Studující se seznámí se základním rozdělením právních aktů na normativní (obecně závazné) a na individuální správní akty, seznámí se s procesem tvorby právních aktů normativních, se zaměřením na právní akty vydávané orgány územní samosprávy v rámci samostatné působnosti, s působností orgánů státní správy v rámci dozoru nad vydáváním právních aktů v samostatné působnosti orgánů územní samosprávy, s možností nápravy vad těchto aktů

Regionalistika (Regional Science, REG)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Regionalistika, Evropská unie

Popis: Modul seznamuje studující se základy regionalistiky v rámci České republiky potažmo Evropské unie.

Základy práva EU (Introduction to Law of European Union, ZEU)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Evropské právo, soudnictví

Popis: Předmět seznamuje studujícího s historickým vývojem Evropského společenství, Evropské unie, orgány EU, jejím složení a pravomocemi. Charakterizuje EHS, Euroatom a ESUO. Seznamuje studující s prameny evropského práva a s Evropským soudnictvím. Studenti se podrobně seznámí s Lisabonskou smlouvou, Maastrichtskou, Amsterodamskou a smlouvou z Nic.

Základy soukromého práva (Fundamentals of Private Law, ZSP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Soukromé právo, obchodní rejstřík, veřejný rejstřík

Popis: Předmět seznamuje studující s jedním ze základních právních odvětví, se soukromým právem, se zaměřením na právo občanské, rodinné, dědické a pracovní. Studující se seznámí se základními zásadami, na kterých je soukromé právo postaveno, s včleněním těchto základních zásad do právních norem soukromého práva, seznámí se s pojetím fyzické osoby, člověka, v občanském zákoníku, s právnickými osobami, s jejich typy, způsobem jejich založení, vznikem, s obchodním rejstříkem, jako součástí veřejného rejstříku.

Pracovní právo (Labour-law, PRP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Pracovní právo, pracovně právní vztahy

Popis: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje absolventy nejen s celkovým přehledem úpravy pracovněprávních vztahů, ale poskytuje informace o možnostech profesní kompetence a formuje vztah k povolání. Vede ke komplexnímu a všestrannému náhledu na funkci pracovního práva.

Finanční právo (Financial Law, FIP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Finanční právo, veřejný příjem, daně

Popis: Předmět má uvést studujícího do oboru Finančního práva a seznámit ho s finančně právními odvětvími, zejména s rozpočtovým, měnovým, bankovním právem. Předmět seznámí také studujícího s problematikou veřejných příjmů zejména s oblastí daní. Pozornost je věnována nejen právní úpravě jednotlivých daní, ale i správě daní, daňové politice, účastníkům daňově právních vztahů, problematice daňového řízení, opravných prostředků v daňovém řízení, poplatkům, clům a smlouvám o zamezení dvojího zdanění.

Trestní právo (Criminal Law, TPR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Správní právo, trestní právo, správní řád, zásady správního řízení, správní trestání, trestný čin, ukládání trestů

Popis: V oblasti práva trestního vyučovaný předmět obsahuje komplexní přehled trestního práva hmotného a trestního práva procesního. Hlavními body trestního práva hmotného je shrnutí problematiky trestného činu, jeho podob a následného ukládání trestů. Problematika je řešena jak v teoretické, kdy jsou vymezovány základní kategorie, tak v praktické rovině poukazováním na konkrétní protiprávní jednání a následné řešení. V trestním právu procesním je zaměřena pozornost na základní principy, pojmy a jednotlivá stádia trestního řízení. Výuka je také zaměřena na znalost speciálních zákonů – zákon o soudnictví mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a zákon o obětech trestných činů.

Justice a právní služby (Justice and Legal Services, JPS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Právní služby, justice, advokacie, notářství

Popis: Předmět seznamuje studující s oblastmi právních služeb, které se přímo či nepřímo účastní na výkonu soudní moci, a v některých případech soudní moc i přímo vykonávají. Studující se seznámí s rozdíly mezi jednotlivými druhy právních služeb - advokacie, notářství, exekuční činnost, s právními základy jejich fungování, jejich samosprávou, podmínkami pro výkon těchto činností, etikou jejich vykonávání, odpovědností, včetně odpovědnosti kárné, s úlohou jednotlivých služeb pro zajištění základního cíle výkonu soudní moci - spravedlivé rozhodování.

Úvod do práva sociálního zabezpečení (Introduction to the Social Security Law, USZ)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Sociální zabezpečení, pojištění, sociální podpora

Popis: Předmět studentům poskytuje informace o jednotlivých pilířích sociálního zabezpečení - sociálním pojištění, státní sociální podpoře a sociální péči a seznámit studenty se základními principy práva sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie, zejména aplikací koordinačních nařízení.

Prevence kriminality (Criminality Prevention, PRK)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Prevence kriminality, kriminologie, trestný čin

Popis: Předmět seznamuje studující se základními principy prevence kriminality s cílem pochopit důvody páchání jednotlivých trestných činů a reagovat vytvořením preventivních programů. Důraz klade na prevenci jednotlivých druhů kriminality. Výuka je zaměřena na vysvětlení základních a aktuálních postupů vytváření preventivních programů a projektů proti kriminalitě.

Insolvenční řízení (Insolvency Proceedings, INR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Insolvenční řízení, oddlužení, platební neschopnost

Popis: Předmět seznamuje studující s postupy oddlužení při platební neschopnosti a s riziky oddlužení. Seznámení s problematikou a situacemi ke kterým dochází v podnikatelské, ale i osobní sféře, které znamenají neúspěch a pád. Výuka je zaměřena na znalost zákona o insolvenčním řízení tj. možnosti oddlužení a vede ke komplexnímu náhledu, neboť úpadek lze považovat za situaci, kdy PO nebo FO není schopna dostát svým závazkům a může tak vést k nezanedbatelným finančním ztrátám.

Veřejné zakázky (Public Order, VEZ)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Veřejné zakázky, smluvní vztahy

Popis: Předmět seznamuje studenty nejen s celkovým přehledem úpravy zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ale postupně si studující osvojují požadavky zadávání veřejných zakázek formou elektronického tržiště včetně možnosti praktické zkoušky, a proto je předmět koncipován jako teoreticko-praktický. Vede ke komplexnímu a všestrannému náhledu na veřejné zakázky, na jehož základě dojde k naplnění veřejných potřeb s cílem uzavření kvalitního a vyváženého smluvního vztahu.

Veřejné rejstříky (Public Registers, VER)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: Veřejné rejstříky

Popis: Předmět seznamuje studující s veřejnými rejstříky v ČR (EU), jejich úlohou, obsahem, právní úpravou a jednotlivými typy.

Odborná praxe (Professional Training, ODP)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Odborná praxe, profesní příprava, profese

Popis: Cílem modulu je praktická aplikace znalostí, které studující v průběhu studia získávají. Praktická výuka představuje neoddělitelnou součást studia a dotváří systém profesní přípravy. V rámci praxe studující poznají pracovní systém v dané profesi. Naučí se sami rozhodovat a nést zodpovědnost za svoje rozhodnutí a za výsledky své práce. Získají zkušenosti v jednání s lidmi a především sociální zkušenosti v průběhu vytváření sociálních kontaktů v rámci pracoviště. V praxi budou moci také zpracovávat a realizovat své projekty na vybrané předměty, případně praktickou část své absolventské práce.

Povinně volitelné předměty

Cizí jazyk 2 (Aj, Nj, Ru) (Foreign Language 2, ANJ2/ NEJ2)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, komunikace

Popis: Výuka ruského nebo německého jazyka je doplňkovou formou výuky cizích jazyků. Jedná se o základní kurz jazyka, který je uzpůsoben úrovni studentů.

Sportovní aktivita (Sport Activity, SPA)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Sportovní aktivita, kondice, pohybové schopnosti

Popis: Předmět je zaměřen na rozvoj fyzické kondice, pohybových schopností a dovedností.

Bezpečnost a udržitelný rozvoj (Security and Sustainable Development, BUR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Bezpečnost, udržitelný rozvoj, bezpečnostní rizika

Popis: Předmět seznamuje studenty s různými pohledy na bezpečnost a udržitelný rozvoj. Je zaměřen na pochopení základních faktorů, které mají vliv na bezpečnost a udržitelný rozvoj v kontextu s vývojem dnešní postindustriální společnosti s důrazem na bezpečnostní rizika v současném globalizovaném světě.

První pomoc (First Aid, PPO)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: První pomoc, zdravotní stav, úraz, zranění

Popis: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický s cílem seznámit studující se zásadami poskytování první pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu, a při stavech bezprostředně ohrožujících život. Výklad se zaměřuje na všeobecnou prevenci úrazů a zranění, důraz je kladen na praktický nácvik poskytování první pomoci v různých situacích ohrožení zdraví a života.

Krizové řízení (Crisis Management, KRR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Krizové řízení, ohrožení, krizové plánování

Popis: Předmět seznamuje studující s krizovým managementem, sociálními, společenskými a ekonomickými formami ohrožení, zásadami krizového plánování a řízení, nejčastěji používanými metodami analýzy rizik a organizací prevence. Studující získají informace ke zpracování plánů krizové připravenosti, zvládnou pravidla a principy krizové komunikace.

Trestní politika (Criminal Policy, TRP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Trestní politika, trestný čin, justice

Popis: Předmět seznamuje studující s trestní politikou v současné společnosti a vysvětluje pojetí trestního práva v ČR, podstatu, tvorbu a realizaci trestní politiky, včetně norem vymezujících kompetence justice, policie a vězeňských orgánů. Charakterizuje vězeňství v ČR, včetně základních dokumentů klíčových resortů a legislativu v dané problematice.

Migrace a azyl (Migration and Asylum, MIA)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Mifrace, azyl, migrace, obchod s lidmi

Popis: Předmět seznamuje studenty s různými pohledy na problematiku migrace, a to s ohledem na sociální, ekonomické a kulturní aspekty, na nové trendy migrace a také na ochranu lidské důstojnost a životní podmínky migrantů. Důležitá je znalost témat, která se zabývají historií a vývojem evropské integrace, orgány a institucemi EU, organizovaným zločinem, obchodem s lidmi, nelegální migrací a zaměstnáváním, převaděčstvím, problematikou azylu.

Akce

Akce ve školním roce 2022/2023

Akce ve školním roce 2022/2023

Prohlídka Radnice. Dne 11.10. se studenti tříd VSD2 a VSD3 zúčastnili prohlídky Plzeňské radnice, kde je tajemník Magistrátu města Plzně Mgr. Váchal provedl historickou částí radnice, ale i novými prostory a ukázal jim, kde sídlí Magistrát města Plzně a kde probíhají zasedání Rady města Plzně i Zastupitelstva města Plzně. Studenti si prohlédli i kancelář Primátora.

Centrální nákup PK. Dne 2.11. se studenti VSD 2 vypravili na návštěvu do sídla krajské příspěvkové společnosti Centrální nákup Plzeňského kraje. Pracovníci této organizace je seznámili se systémem nákupu formou veřejných zakázek a seznámili je i s úskalími a problémy se kterými se musejí vypořádat.

Exkurze ve středisku Zdravotní záchranné služby. Dne 22. 11 navštívila třída VSD2 středisko Zdravotní záchranné služby Plzeňského kraje. Studenti se seznámili s provozem střediska. Na dispečinku viděli, jak probíhá zásah od prvního telefonátu a co všechno musí dispečeři zvládnout zařídit.

Exkurze do Poslanecké sněmovny. V pátek 14.4. se studenti oboru Veřejná správa společně se studenty oboru Cestovní ruch vypravili do Prahy na exkurzi do prostor poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Průvodkyně studenty provedla po všech prostorách sněmovny včetně sálu, kde probíhají zasedání PS. Studenti shlédli i výstavu uspořádanou k volbě prezidenta České republiky.

Akce ve školním roce 2021/2022

Akce ve školním roce 2021/2022

Prohlídka Radnice. Dne 16.9. se studenti třídy VSD3 zúčastnili prohlídky Plzeňské radnice, kde je Mgr. Váchal provedl historickou částí radnice, ale i novými prostory a ukázal jim, kde sídlí Magistrát města Plzně a kde probíhají zasedání Rady města Plzně i Zastupitelstva města Plzně. Studenti si prohlédli i kancelář Primátora.

Centrální nákup PK. Dne 26.10. se studenti VSD 2 vypravili na návštěvu do sídla krajské příspěvkové společnosti Centrální nákup Plzeňského kraje. Pracovníci této organizace je seznámili se systémem nákupu formou veřejných zakázek a seznámili je i s úskalími a problémy se kterými se musejí vypořádat.

Exkurze ve středisku Zdravotní záchranné služby PK 2019. Dne 19. 11 navštívila třída VSD2 středisko Zdravotní záchranné služby Plzeňského kraje. Studenti se seznámili s provozem střediska. Na dispečinku viděli, jak probíhá zásah od prvního telefonátu a co všechno musí dispečeři zvládnout zařídit.

Prohlídka Radnice. Dne 7.3. se uskutečnila opět prohlídka historické budovy Plzeňské radnice, tentokrát pro studenty třídy VSD2.

Exkurze na Krajský úřad. Dne 8.4. studenti prvního ročníku navštívili Krajský úřad Plzeňského kraje. Kromě prohlídky budovy se ve stručnosti seznámili s fungováním úřadu. Dozvěděli se, jaké úkoly zastává Krajský úřad a jaké činnosti samosprávy má na starosti. Nakonec si vyzkoušeli v Zastupitelském sále, jak probíhá hlasování při jednotlivých zasedáních.

Akce v zimním a letním období 2019/2020

Akce v zimním a letním období 2019/2020

 • Prohlídka Radnice. Dne 10.10. se studenti třídy VSD2 zůčastnili prohlídky Plzeňské radnice, kde je Mgr. Váchal provedl historickou částí radnice, ale i novými prostory a ukázal jim, kde sídlí Magistrát města Plzně a kde probíhají zasedání Rady města Plzně i Zastupitelstva města Plzně. Studenti si prohlédli i kancelář Primátora.

 • Prohlídka Studijní a vědecké knihovny. 21.10. se studenti VSD1 vypravili na exkurzi do Studijní a vědecké knihovny v Plzni, kde se seznámili s provozem této instituce. Prohlédli si zázemí a archív a viděli na vlastní oči, jak probíhá proces výpůjčky a skladování knih i dalších dokumentů

 • Centrální nákup PK. Dne 24.10. se studenti VSD 2 vypravili na návštěvu do sídla krajské příspěvkové společnosti Centrální nákup Plzeňského kraje. Pracovníci této organizace je seznámili se systémem nákupu formou veřejných zakázek a seznámili je i s úskalími a problémy se kterými se musejí vypořádat.

 • Exkurze ve středisku Zdravotní záchranné služby PK 2019. Dne 7. listopadu 2019 navštívila třída VSD2 středisko Zdravotní záchranné služby Plzeňského kraje. Studenti se seznámili s provozem střediska. Na dispečinku viděli, jak probíhá zásah od prvního telefonátu a co všechno musí dispečeři zvládnout zařídit. Protože se exkurse uskutečnila v rámci předmětu Veřejné zakázky proběhla pak debata s ekonomickým náměstkem ZZS. Studenti se dozvěděli, jak probíhá nákup sanitek a veškerého vybavení. Seznámili se s dotačními programy a dozvěděli se, co musí každá veřejná zakázka obsahovat. Debatovali o různých problémech a situacích, které mohou v průběhu veřejných zakázek nastat.

 • Krajský soud. 11. listopadu se třída VSD1 vypravila na exkurzi na Krajský soud v Plzni, kde studenti viděli, jak probíhá příprava soudního procesu a pozorovali i část probíhající procesu.

 • Návštěva Českého rozhlasu. Dne 12. prosince navštívili studenti VSD1 plzeňskou pobočku Českého rozhlasu na Borech. Viděli na vlastní oči provoz a vysílání, ale i nahrávací studio a další činnosti, které ČR v Plzni obhospodařuje.

Exkurze ve středisku Zdravotní záchranné služby PK 2019

Exkurze ve středisku Zdravotní záchranné služby PK 2019

Dne 7. listopadu 2019 navštívila třída VSD2 středisko Zdravotní záchranné služby Plzeňského kraje. Studenti se seznámili s provozem střediska. Na dispečinku viděli jak probíhá zásah od prvního telefonátu a co všechno musí dispečeři zvládnout zařídit. Protože se exkurse uskutečnila v rámci předmětu Veřejné zakázky proběhla pak debata s ekonomickým náměstkem ZZS. Studenti se dozvěděli jak probíhá nákup sanitek a veškerého vybavení. Seznámili se s dotačními programy a dozvěděli se co musí každá veřejná zakázka obsahovat. Debatovali o různých problémech a situacích, které mohou v průběhu veřejných zakázek nastat.

Akce ve školním roce 2018/2019

Akce ve školním roce 2018/2019

 • Den s Ulicí. Podrobnosti o této akci zde.
 • Praktická výuka studentů VSD. Podrobnosti o této akci zde.

Akce ve školním roce 2017/2018

Akce ve školním roce 2017/2018

 • Magistrát města Plzně.15. září 2017 se studenti 2 ročníku Veřejné správy zúčastnili prohlídky Magistrátu města Plzně. Studenti si pod vedením Mgr. Václava Váchala prohlédli prostory radnice a byli seznámeni s fungováním úřadu.

 • Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje a První pomoc. Dne 13. 10. 2017 se studenti VSD2 v rámci exkurze v doprovodu Mgr. Váchala seznámili s chodem Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Záchranná služba Plzeňského kraje má čtyři hlavní základny a 23 výjezdových základen. Studentům byly ukázány kromě základny i prostory kanceláří a pokoje lékařů a záchranářů. Studenti se seznámili s činností ZZS Pk. Ve stejný den si studenti vyzkoušeli v průběhu přednášky první pomoci resuscitaci dospělého člověka a batolete.

 • Krajský soud v Plzni. 2. 11. 2017 v doprovodu Mgr. Radky Linhartové se studenti oboru Veřejná správa seznámili s průběhem řízení na Krajském soudě v Plzni. Studenti měli možnost zúčastnit se jak řízení trestního, tak občanskoprávního.

 • Krajské ředitelství PČR Plzeňského kraje. Dne 18.11.2017 společně s třetím ročníkem Bezpečnosti obyvatelstva a JUDr. Hanou Šindelářovou, se obor Veřejné správy zúčastnil exkurze na Krajském ředitelství policie ČR Plzeňského kraje. Zde byli studenti seznámeni s fungováním a celkovým chodem tohoto útvaru. Dále měli možnost nahlédnout do místní zbrojnice, kterou si zaměstnanci sami zřizují.

 • Český rozhlas. Dne 22.11.2017 měl obor Veřejné správy v doprovodu Bc. Beníška možnost zavítat společně s druhým ročníkem Bezpečnosti obyvatelstva do Českého rozhlasu v Plzni. Zde se studenti dostali do běžně neveřejných prostorů a měli možnost nahlédnout například do nahrávacích studií Českého rozhlasu.

Akce v letním období 2017

Akce v letním období 2017

 • Exkurze VSD1– Plzeňský deník. V rámci předmětu Komunikace a média studenti VSD1 v doprovodu Mgr. Václavové navštívili dne 8.2.2017 Plzeňský deník. Redakcí prováděl p. Evžen Zavadil. Ten studenty formou besedy podrobně seznámil se vznikem tištěných novin, úkoly redaktora, požadavky na jeho práci, inzercí, obchodním oddělením a samotným tiskem včetně distribuce deníku.  Studenti měli možnost nahlédnout do zákulisí redakce a také přímo do kanceláře redaktorů, kteří v době jejich návštěvy právě dotvářeli noviny na další den.

 • Exkurze  – Celní úřad pro Plzeňský kraj. V rámci exkurze dne 13.3.2017 v doprovodu JUDr. Kondrysové proběhla prezentace současných úkolů Celní správy ČR v oblasti správy cel a některých daní. Dále studenti navštívili výstavní expozici HISTORIE CELNICTVÍ, která představuje minulost celnictví od středověku po současnost prostřednictvím uniforem, zbraní, štítů, ukázek pašovaného zboží. Současně se na výstavě seznámili s úlohou mýta a cla, vývojem celnictví a jeho organizace, úkoly finanční stáže a celní správy.

 • Exkurze VSD1 – Otázky rodinné politiky a praxe. Krajský úřad Plzeňského kraje, Zastupitelský sál, Škroupova 18, dne 23.3.2017. V rámci předmětu Sociologie se studenti v doprovodu Mgr. Vrátníkové zúčastnili setkání odborníků z organizací a institucí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve státní i nestátní sféře. Mimo jiné se studenti v rámci konference seznámili s okruhy: vnímání dětských práv, dítě jako dědic, význam střídavé péče, matka samoživitelka a dopad její socioekonomické situace na rozvoj dítěte, právo na vzdělání  a současné priority inkluze.

 • Exkurze VSD1 – Cizinecká policie. V doprovodu Ing. Kemra se studenti VSD1 v rámci předmětu Základy práva EU zúčastnili dne 31.3.2017 exkurze na Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie České republiky Plzeňského kraje, která byla zaměřena na teoretické a praktické seznámení se s schengenským informačním systémem. Teoretická část poskytla studentům informace o právních zásadách, historii a novinkách SIS. V praktické části byli studenti seznámeni s technickými prostředky sloužícími k lustraci cizinců v SIS, včetně ukázek provedených lustrací a jejich výsledků v cvičném módu.

 • Exkurze VSD1– Ve službách státu. CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1. V rámci předmětu Právní profese a etika studenti VSD1 v doprovodu PhDr. Vlčka navštívili dne 5.4.2017 konferenci „Ve službách státu aneb proč pracovat ve veřejné správě a co vám to může přinést“. I. PANEL konference se věnoval zahraniční politice a diplomacii, II. PANEL pak bezpečnosti státu. Na akci vystoupili řečníci jako například Tomáš Pojar, Pavel Bělobrádek, Cyril Svoboda, Ivan Langer, Dana Drábová a další.

 • Exkurze VSD1 – ÚMO Plzeň 5 Plzeň. V rámci výuky předmětu Politologie v doprovodu Mgr. Plochého, byla se třídou VSD1 dne 10.4.2017 provedena exkurze na ÚMO Plzeň 5 - Křimice. Exkurzí prováděl Mgr. Plochý, který je zaměstnancem úřadu a je pověřen výkonem činností tajemníka. Studenti se seznámili s organizačním řádem úřadu se zaměřením na pracovní činnosti jednotlivých odborů, a to jak v samostatné, tak přenesené působnosti. Dále byli seznámeni s činností a zaměřením orgánů MO, zastupitelstva MO a povinně zveřejňovanými údaji úřadem nejen v rámci úřední desky. Zajímavé byly informace ve vztahu na činnost a podporu úřadu v návaznosti na místní spolkovou činnost občanů.

Exkurze Praha

Exkurze Praha

Místo: Praha, kostel sv. Cyrila a Metoděje, „Stínadla“

Stručný popis: Dne 16.12.2016 se studenti v doprovodu Mgr. Dvořáka zúčastnili exkurze do „pražských Stínadel“ po stopách Foglarovy knihy „Záhada hlavolamu“. Dále navštívili kryptu kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde se 18. června 1942 odehrál poslední boj mezi příslušníky SS a gestapa a sedmi československými parašutisty, kteří provedli atentát na říšského protektora R. Heydricha. Celá akce byla o to zajímavější, že v rámci výuky ANJ a RJ, byla celá komunikace i výklad veden pro studenty v těchto jazycích a pod dozorem vyučujících těchto jazyků.

Exkurze – Krajské ředitelství PČR Plzeňského kraje

Exkurze – Krajské ředitelství PČR Plzeňského kraje

Místo: odbor cizinecké policie PČR Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Stručný popis: Dne 27.11.2016 se studenti v doprovodu JUDr. Kondrysové seznámili s pracovištěm odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Odbor se prioritně zabývá problematikou kontroly dodržování pobytového režimu cizinců na území ČR a nelegální migrací. Studentům byla představena speciální technika, kterou pracoviště využívá, zejména pro rozpoznávání padělků předkládaných dokladů. Studenti se seznámili s činností OCP a informacemi k nelegální migraci v ČR. Dále jim byly předvedeny využívané technické prostředky, zejména videospektrální komparátor a AFIS.

Exkurze Hitrádio FM Plus

Exkurze Hitrádio FM Plus

Místo: Plzeň, Hitrádio FM Plus

Termín: 16.11.2016

Stručný popis: Studenti VSD1 v doprovodu Mgr. Václavové měli možnost seznámit se  s prostředím zákulisí a strukturou rádia, navštívili nahrávací studio, byli přítomni živému vysílání a sami na sobě si ověřili požadavky na moderátora rádií.

Exkurze Letiště Václava Havla

Exkurze Letiště Václava Havla

Místo: Praha

Termín: 17.10.2016

Stručný popis: V rámci exkurze se studenti VSD1 v doprovodu JUDr. Kondrysové seznámili s policejní ochranou Letiště Václava Havla. Exkurze byla zaměřena zejména na postupy příslušníků cizinecké policie v rámci odbavování a ochrany letiště. Důraz exkurze byl kladen na společný postup bezpečnostních sborů působících na letišti proti novým trendům a hrozbám mezinárodního terorismu.

Seznamovací kurz

Seznamovací kurz

Místo: Rožmitál pod Třemšínem

Termín: 8.-10.9.2016

Stručný popis: Seznamovacího kurzu v Rožmitále pod Třemšínem se v doprovodu PhDr. Vlčka účastnili studenti oboru VSD1. V rámci kurzu byly prováděny sportovní aktivity pro podpoření a seznámení studentů napříč jednotlivými obory, střelecká i speciální tělesná příprava, ve které si studenti zkusili přijímací řízení k bezpečnostním sborům.

Videa

Komentovaná prezentace oboru Veřejná správa 2022

Komentovaná prezentace oboru Veřejná správa 2022

Kontakty

Kalina Vladimír, Mgr., vedoucí oboru VS, tel.: 377534450, e-mail: kalina@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Řekli o nás

Mgr. Barbora Neckářová

Koordinátorka praxí, stáží a dobrovolníků Diakonie Západ

Poděkování za spolupráci se studenty VOŠ: Národní potravinová sbírka je každoroční akce, která probíhá v České republice vždy druhou sobotu v měsíci listopadu, již od roku 2012. Především díky obětavé pomoci dobrovolníků z řad studentů oboru sociální práce se každým rokem daří významně navýšit počet zboží, které nám zákazníci věnují pro dobročinné účely. V roce 2018 dosáhlo množství vybraných darů 2000 kg.

Lukáš Hrubý, DiS.

Učitel ZŠ, trenér přípravky FC Viktoria Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem užitečné informace pro práci s kolektivem a pár dobrých přátel.

Mgr. Arnošt Rybner

Právník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškerá má očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

Zdeněk Trnka junior, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

Bc. Patrik Pondělík, DiS.

Fitness trenér, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Z praktických dovedností jsem se naučil vedení kolektivu a práci s jednotlivcem. Bohatě využiji znalosti psychologie a v současnosti i marketingu.

Káča Jannová

Absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

Ing.Tomáš Kotora

Ředitel Bazénu Slovany a Bazénu Lochotín

Již několik let dochází do naší organizace na praxi studenti oboru Management sportovních aktivit. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a několik z nich u nás zůstalo i po skončení praxe. Jak se studenty tak i s učiteli funguje spolupráce na výbornou.

Ing. Daniela Stanková

Sociální pracovnice TyfloCentrum Plzeň

Se studenty VOŠ, kteří vykonávají praxi v TyfloCentru Plzeň, jsme velmi spokojeni. Doprovázejí klienty po městě v rámci průvodcovské služby a pomáhají při volnočasových aktivitách v rámci sociálně aktivizačních služeb. Některé studentky se po absolvování praxe dokonce staly dobrovolnicemi a zúčastnily se např. vícedenního rekondičního pobytu s našimi klienty. Velké díky také patří studentům za jejich každoroční dobrovolnou účast na sbírce Bílá pastelka. Děkujeme.

Jiří Hynek, DiS.

Šéftrenér mládeže HC Talent Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Na VOŠ jsem poznal spoustu zajímavých lidí a získal znalosti, které se mi ohromně hodí v mojí současné práci.

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.

Mgr. Lenny Dianová

Ředitelka Základní školy Šťáhlavy

Sportovně animační den pro naši školu na Kozlu, perfektní den, organizovaný oborem Cestovní ruch na vošplzeň.cz

Bc. Lada Valentová, DiS.

Trenér individuálních a skupinových lekcí

Díky mému vzdělání se dnes mohu věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsem vděčná za praxi na VOŠ, kde jsem získala přehled o systému podpory a rozdělování dotací institucím, které se věnují sportu. Byl to pro mě skvělý impuls zůstat v oboru i po škole, což se zatím daří. Obor Management sportovních aktivit mohu jen doporučit.

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

Ondřej Ulbrich, DiS.

Vedoucí střediska Alimex Nezvěstice a.s., absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem teoretické znalosti a první zkušenost s manažerským vedením skupiny lidí, které nyní bohatě využívám.

Tomáš Pejchar, DiS.

Trenér dorostu HC Škoda Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Škola mi přinesla řadu znalostí a zkušeností nejen z oboru, rád na dobu studia vzpomínám. Na škole jsem velmi ocenil vstřícnost a přátelský přístup ke studentům.

J.P.

Policista, absolvent oboru Bezpečnost obyvatelstva

Po absolvování VOŠ se spolužáky pokračujeme ve studiu na VŠ Příbram, v oboru Bezpečnostně právní studia. Zde jsme využili dohody mezi oběma školami, která umožňuje dostudovat za jeden rok titul Bc. Již za osm týdnů nás tak čekají státnice.

Adéla Krejčí, DiS. et DiS.

Dentální hygienistka, absolventka oboru Diplomovaný zubní technik

Jsem člověk, kterého neuspokojuje mít tituly jenom proto, že se to nosí. Dala jsem přednost této VOŠce před vysokou školou, protože je tady svoboda a podpora toho, co mě zaujalo. Současně, a to bych podtrhla, je tady ceněna individualita. Mám dojem, že na vysokých školách dnes převažuje stádnost a anonymita. VOŠ mě navedla na moji úspěšnou cestu za skvělou prací ve zdravotnictví.

H.K.

Policistka, absolventka oboru Bezpečnost obyvatelstva

Vyšší odbornou školu jsem začala studovat z důvodu možného kariérního postupu u Policie ČR. Díky absolvování studia na Vaší škole jsem byla v letošním roce povýšena.

Bc. Ondřej Čech

Odborný referent oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Při naší spolupráci si přejeme zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. A vošplzeň.cz to vždy nějak „vymyslí“.

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala, co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Libuše Drábková, DiS.

Odbor sociálních služeb, Magistrát města Plzně

Studium oboru sociální práce mi nabídlo kvalitní teoretický rámec, informace o aktuálních přístupech i vhodné zázemí pro všestranný praktický trénink. Tímto znovu děkuji všem vyučujícím za jejich smysluplnou práci, profesionální přístup a vstřícnost.

Lukáš Janerla, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit dosavadní znalosti.  Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi.

Bc. Ilona Šnebergerová 

Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Naše spolupráce trvá již několik let a věřím, že bude trvat i nadále, je totiž bezproblémová.

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.