Management sportovních aktivit

Vzdělávací program 64-31-N/..
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Forma studia: denní

Charakteristika vzdělávacího programu: Charakteristika_MSA.pdf (191kB)

Podmínky přijetí ke studiu: Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků (Sbírka zákonů 211/2010, příloha č. 2, odstavec 28).

Učební plán studia: UP_MSA.pdf (295kB)
Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Profil absolventa vzdělávacího programu: Profil_MSA.pdf (190kB)

Školné: viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Vzorové otázky přijímacího pohovoru zde

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent je vzdělán tak, aby disponoval širším, průřezovým vzděláním a odbornými vědomostmi, dovednostmi a návyky důležitými pro uplatnění na trhu práce a pro další vzdělávání. Má předpoklady pro samostatné zvládnutí podnikání a řídící práce ve sportovním subjektu a vedení malého a středně velkého kolektivu nebo jednotlivce. Ovládá základy ekonomiky sportovního subjektu, je schopen organizovat sportovní business po stránce lidských, finančních, materiálních a dalších zdrojů pro prosazení záměrů sportovního subjektu i pro spolupráci při realizaci konkrétních aktivit v různých sportovních sférách. Je připraven a motivován pro další osobní profesní růst. Absolvent je cíleně připravován tak, aby kvalitou své práce a svými postoji přispíval ke zvyšování prestiže profesionální činnosti v oblastech spojených s aktivitami sportovního charakteru.

Absolvent se může dále vzdělávat v oblasti pracovníků sportovního managementu v různých odborných kurzech pro trenéry, cvičitele, vedoucí fitness, animátory sportovních aktivit apod. Absolvent může pokračovat v dalším studiu na vysoké škole. Na vybraných vysokých školách za zvýhodněných podmínek.

Stručná anotace předmětů

Povinné předměty

Anglický jazyk (English Language, AJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: gramatika, slovní zásoba, konverzace, práce s učebnicí, video, audio

Popis: Výuka anglického jazyka v prvních třech semestrech denního studia je postavena na kombinaci gramatiky a slovní zásoby s hlavním zaměřením na komunikaci. Jde zejména o opakování učiva středoškolské úrovně.

Anglický jazyk odborný (English Language in Sport, AJO)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: odborná slovní zásoba, konverzace, diskuze, práce s textem

Popis: Odborná výuka anglického/německého jazyka v posledních třech semestrech studia je věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na čtení textů, rozboru slovní zásoby a diskuzi.

Úvod do psychologie (Fundamentals Psychology, UPS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: osobnost, verbální neverbální komunikace

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a s podstatou a smyslem psychologie. Výuka je zaměřena na obecnou psychologii a psychologii osobnosti. Předmět se zaměřuje na vybrané složky osobnosti a poskytuje studentům možnosti jejich rozvoje. Ve druhém ročníku na něj navazuje předmět Sociální psychologie.

Sociální psychologie (Applied Psychology in Sports, SPS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: sociální skupina, sociální komunikace, práce se skupinou

Popis: Předmět představuje aktuální, ucelený přehled o základní problematice sociální psychologie. Studující budou seznámeni s problematikou socializace osobnosti, sociálních skupin, sociální komunikace. Budou vedeni k rozvoji dovednosti aplikovat metody sociálně psychologické diagnostiky v praxi. Výuka se zaměřuje na sociální aspekty formování osobnosti v rozličných životních situacích.

Základy práva (Fundamentals of Law, ZP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: teorie práva, právní normy, právní skutečnosti, právní vztahy, právo soukromé, právo veřejné, právo hmotné, právo procesní

Popis: Modul seznamuje s celkovým přehledem postavení práva v moderním právním státě, jeho podstatě a fungování. Studující získají základní teoretické informace o tom, co je to právo a čím jsou charakteristické právní normy, čím jsou vymezovány základní právní systémy, zejména kontinentálně evropský a angloamerický, co je to právní norma a jak se uplatňuje v praxi. Dále se budou moci seznámit s tím, jak se člení české právo, jaká jsou jeho hlavní odvětví a čím jsou charakteristická, i se základy mezinárodního práva a práva Evropské unie. Pozornost bude upřena na to, jak v praxi právo reguluje společenské vztahy a také na jeho aplikaci v oblasti sportovních aktivit.

Komunikace (Communication, KOM)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: verbální komunikace, řečnictví, neverbální komunikace

Popis: Předmět poskytuje studujícím široké poznatky z oblasti komunikace a prostřednictvím praktických cvičení jim umožňuje si ověřit a zvýšit své komunikační kompetence. Zahrnuje obecná témata z oblasti sociální komunikace, na která navazují témata směřující do oblasti firemní komunikace.

Sociologie (Sociology, SOC)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: sociální skupina, sociální komunikace, práce se skupinou

Popis: Modul představuje sociologii jako vědu zabývající se studiem sociálního života v jeho nejrůznějších formách. Sociologie je produktem moderní společnosti a reakcí na stále se zvyšující složitost života jedince i skupin a společnosti jako celku. Obecné celospolečenské procesy souvisí s životem jedinců a skupin.

Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies, IKT)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: IT systémy, technologie

Popis: Student po absolvování předmětu získá znalosti z oblasti hardwaru i softwaru potřebné pro řešení složitějších úkolů na úrovni pokročilého uživatele, zvláště se zaměřením na oblast sportovní a manažerské problematiky. Je schopen samostatně vyhledávat, třídit a zpracovávat data s maximálním využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Výsledky dokáže odpovídajícím způsobem vyhodnotit a prezentovat, včetně prezentace na Internetu. Veškeré podklady je schopen utřídit a archivovat. Získané znalosti studující využije také při tvorbě absolventské práce a její prezentace u absolutoria s využitím komunikačních technologií včetně interaktivní projekce.

Základy somatologie (Fundamentals of Somatology, ZSO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: anatomie, fyziologie, stavba těla

Popis: Předmět se zabývá stavbou a funkcí lidského organizmu za fyziologických podmínek. Poskytuje studujícím základní vědomosti z klinicky aplikované anatomie, fyziologie a histologie. Učí základy medicínského jazyka a nomenklatury, prohlubuje znalosti studentů z biologie člověka a z dalších přírodovědných předmětů. Pochopení základů anatomie a fyziologie umožňuje poznat vývoj a funkci orgánů a řízení lidského organizmu. Modul připravuje absolventy k vnímání základních potřeb organizmu nezbytných pro kvalitní život a prevenci onemocnění.

Základy kineziologie (Fundamentals of Kinesiology, ZKI)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: lidský organismus, fyziologické zákonitosti

Popis: Předmět objasňuje fyzikální principy fungování lidského organismu, vysvětluje základní kineziologické pojmy – fyziologické a mechanické zákonitosti.

První pomoc (First Aid, PPO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: první pomoc, záchranný řetězec, triáž, resuscitace, záchrana, praxe, obvazová technika, kompletní vyšetření

Popis: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický s cílem seznámit studenty se zásadami poskytování první pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu a při stavech bezprostředně ohrožujících život. Výklad se zaměřuje také na všeobecnou prevencí úrazů a zranění – s důrazem na prevencí úrazů při sportovních aktivitách. Součástí výuky je také seznámení se základními pojmy z farmakologie.

Základy kartografie a orientace v terénu (Fundamentals of Cartography and Field Orientation, KOT)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: kartografie, orientace v terénu

Popis: Předmět seznamuje se základními pojmy z obecné kartografie a připravuje studující především na praktickou orientaci v terénu. Výuka je prakticky zaměřena na nácvik plánování a organizace outdoorových sportovních aktivit

Seminář k abslolventské práci (Graduate Work Seminar, SAP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO

Klíčová slova: absolventská práce, metodika práce, citování zdrojů,úprava odborného textu, grafika

Popis: Předmět je zaměřen na seznámení studentů s problematikou zpracování a prezentace závěrečné absolventské práce. Seznamuje studenty s tvorbou odborného textu, vyhledáváním a citováním zdrojů, etickými normami při zpracování závěrečné práce a s formální úpravou podle doporučení školy.

Úvod do managementu (Fundamentals Management, UM)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: základy managementu, managerské funkce, provozní management

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními principy a vývojem managementu a s manažerskými funkcemi (rozhodování, plánování, organizování, vedení lidí, kontrola). Důraz klade na vedení lidí a rozhodovací procesy. Výuka je zaměřena na získání znalostí a dovedností pro řízení na střední a nižší řídící úrovni. Významná část výuky je zaměřena na komunikaci manažerů a na využití informačních systémů v soudobém managementu. Studující se seznámí se základy strategického i provozního managementu. Ve druhém ročníku navazuje na získané znalosti a dovednosti předmět Management sportovních aktivit.

Management sportovních aktivit (Management in Sports, MSAK)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: sportovní subjekt, sportovní organizace, krizové řízení, neziskový sektor

Popis: Předmět seznamuje s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování sportovních subjektů. Zahrnuje aspekty předmětových oblastí managementu z jejich procesního hlediska, seznamuje studující se způsoby řízení a vedení sportovní organizace, které vedou k naplnění jejích cílů. Management je jedním z významných činitelů, které ovlivňují prosperitu každé sportovní organizace, ať už se jedná o sektor komerční či neziskový. Výuka je zaměřena na řízení organizace na všech jejich úrovních. Předmět se zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení sportovní organizace. Součástí předmětu je i výklad aktuálních manažerských témat jakými jsou krizové řízení, management změny, strategické řízení, rizikové řízení, management znalostí a projevy globalizace v managementu.

Personální management (Personnel Management, PM)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: lidské zdroje, vedení skupiny, týmová práce, tvořivost, argumentace, prezentační dovednosti

Popis: Předmět seznamuje se základy a postupy v personální práci, s pojetím řídící práce a zásadami personalistiky. Klade důraz na vedení a motivaci pracovní skupiny a týmovou práci.

Základy ekonomie (Fundamentals of Economy, ZE)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: tržní hospodářství, ekonomika, podnikání, trh práce, živnost, formy podnikání

Popis: Předmět seznamuje se základními ekonomickými pojmy, objasňuje hlavní aspekty fungování ekonomického systému, tržního mechanismu, učí ekonomicky myslet. Na modul navazuje předmět Ekonomika sportovního subjektu.

Ekonomika sprotovního subjektu (Economics of a Sports Subject, ESS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: financování, zdaňování, sportovní zařízení, profesionální sport

Popis: Předmět je zaměřen na ekonomiku a řízení sportovního subjektu. Definuje základní pojmy, specifika ekonomiky sportu, způsoby financování, zdaňování, postavení sportovního klubu ve společnosti a v základních ekonomických vztazích, tvorbu zdrojů a výdaje pro sportovní a tělovýchovná zařízení, profesionální a vrcholový sport.

Základy účetnictví (Fundamentals of Accounting, ZUC)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: účetnictví, účetní doklady, fakturace, peněžní deník,funkce účtování, DPH

Popis: Předmět seznamuje s pojmem účetnictví, jeho významem, funkcí a principy vedení účetnictví. Studující se učí vidět účetnictví jako systém ekonomické činnosti podniku a jeho výsledků.

Úvod do marketingu (Basic of Marketing, UMAR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: základy marketingu,marketingové pojmy, cíle marketingu, nástroje marketingu

Popis: Předmět představuje aktuální, stručný, ale ucelený souhrn základních informací a poznatků o marketingu a bude dále rozvíjen v předmětu marketing pro sportovní organizace. Studenti budou seznámeni s definicemi a obsahem základních pojmů, dále podmínek a cílů marketingu, včetně jeho vývoje. Významnou součástí předmětu je vymezení nástrojů a metod, které marketing využívá při ovlivňování trhu.

Marketing pro sportovní organizace (Marketing for Sports Organizations, MSO)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: sportovní marketing, reklama, sponzoring

Popis: Modul navazuje na předmět Úvod do marketingu, seznamuje studující se základními pojmy sportovního marketingu a marketingem sportovních organizací. Výuka se zaměřuje na sportovní reklamu, sponzoring, ale i specifika marketingového komunikačního mixu ve sportovním prostředí.

Prezentace a public relations (Presentations and Public Relations, PPR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: prezentace, grafika, public relations, image

Popis: Předmět Prezentace a public relations poskytuje studujícím základní informace o zásadách a typech prezentace sportovního subjektu v písemné nebo mluvené formě. Vysvětluje typy, zásady a prostředky public relations. Seznamuje studenty se zásadami zpracování výroční zprávy sportovního subjektu. Předmět učí studující efektivně komunikovat a prezentovat, vytvářet pozitivní image organizace.

Základní gymnastika (Basic Gymnastics, ZG)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO

Klíčová slova: názvosloví, gymnastické polohy, držení těla

Popis: Předmět seznamuje s tělocvičným názvoslovím, gymnastickým názvoslovím a vhodnou terminologií. Výuka vytvoří ucelený přehled základních gymnastických poloh, cvičení a sestav. Dále se zaměřuje na správné držení těla, sloužící ke správnému tělesnému rozvoji. Předmět seznámí s nutností gymnastické přípravy v ostatních sportovních odvětvích. Studující budou informováni o záchraně a dopomoci při nácviku a provádění gymnastických cvičení.

Atletika (Athletics, AT)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO

Klíčová slova: tréninkové způsoby, atletické styly

Popis: Předmět prohlubuje zájem o možnosti sportovního vyžití. Cílem je vymezení klíčových období vývoje atletiky. Snaha specifikovat základní pojmy používané v atletice. Informovat o tréninkových způsobech, metodách a stylech. V neposlední ředě nabídnout možnosti herního zdokonalení pohybových schopností. Předmět je provázán s Kondiční průpravou.

Sportovní hry (Sports Games, SPH)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: hra, rozhodování

Popis: Předmět Sportovní hry vytvoří teoretický i praktický přehled o jednotlivých sportovních hrách. Zapojí studující do řízení a rozhodování her.

Vodní sporty (Water Sports, VS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: plavecké styly, nácvik, záchrana

Popis: Předmět seznamuje s jednotlivými plaveckými styly, jejich nácvikem a použitím. Výuka studující seznámí s prvky záchrany ve vodním prostředí a jejich aplikací v reálném prostředí. Výuka se zabývá také kontrolou personální i materiální stránky plaveckého bazénu. Předmět je vázán na Kondiční průpravu.

Fitness (Fitness, FIT)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: fitness centrum, posilování, aerobní aktivity

Popis: Předmět studující seznámí s problematikou fitness center, posilování a novými trendy z oblasti fitness aktivit. Výuka studentům poskytne ucelený zásobník cviků používaných v oblasti posilování lidského těla. Výuka je zaměřena na všechny složky týkající se fitness jako takového, posilování, znalosti fitness center, aerobních a anaerobních aktivit praktikovaných ve vnitřním nebo venkovním prostředí ve vztahu k fitness.

Hygiena ve sportu (Sports Hygiene, HSP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO

Klíčová slova: stravování, obezita, životospráva, zdraví

Popis: Předmět Hygiena ve sportu studenty přivede k složité problematice subsystému hygieny, která se zabývá otázkou stravování, obezity a životosprávou. Vytvoří základní orientaci v nejčastěji používaných termínech ve vztahu k vlastnímu zdraví.

Regenerace, prevence a doping (Regeneration, Prevention, Doping, RPD)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: stravovací režim, pitný režim, kompenzační cvičení, doping

Popis: Předmět seznamuje s preventivními opatřeními v oblasti sportu ve smyslu regeneračním, zdravotním a preventivním. Výuka je zaměřena na možnosti odstranění únavy v životě sportovce, jeho správného stravovacího a pitného režimu. Velkou oblast tvoří zdravotní prevence při provozování sportovních aktivit, jako jsou kompenzační cvičení, možná zranění a reakce lidského těla na pohyb. Nedílnou součástí je problematika dopingu, rozdělení zakázaných látek a jejich prevence.

Diagnostika zdatnosti a funkční vyšetření (Physical Capability Diagnostic and Function Testing, DZF)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: únava, syndrom přetrénování, tělesná zátěž

Popis: Předmět uvede do problematiky vlivu pohlaví, věku a prostředí na reakci a adaptaci na zátěž. Informuje o vzniku únavy a syndromu přetrénování. Seznámí s reakcemi a adaptacemi organismu na tělesnou zátěž, fyziologickou regulaci během tělesné zátěže, neurofyziologickými změnami a látkovou regulací. Poukáže na zdroje energie pro svalovou práci. Předmět naučí studující používat funkční vyšetření a prevenci případných úrazů a poškození.

Pedagogika a teorie Tv a sportu (Physical Education and Sport Pedagogy and Theory, PTS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: pedagogika, didaktika, vývoj, vzdělání,tréninkové způsoby

Popis: Předmět představí klíčová období vývoje tělesné výchovy a sportu. Objasní náplň pedagogiky a didaktiky. Výuka se zaměřuje objasnění pojmů jako je žák, sportovec, subjekty a objekty výchovy a vzdělávání, etapy ontogenetického vývoje. Studenti budou seznámeni se složením osobnosti trenéra, informováni o tréninkových způsobech, metodách a stylech. Ve druhém a třetím ročníku naváží na předmět: Didaktika Tv a sportu kde převedou získané znalosti do praxe.

Didaktika Tv a sportu (Physical Education and Sports Teaching, DTS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: didaktika, záchrana tonoucího, cvičení, herní činnosti, útočné a obranné kombinace

Popis: Předmět uvede do problematiky didaktiky, techniky plaveckých způsobů, dopomoci unavenému plavci, záchrany tonoucího. Seznamuje studující se základy tělesných cvičení, základní a sportovní gymnastikou, gymnastickým názvoslovím, zásadami sestavování rozcvičení s ohledem na individuálně optimální držení těla. Uvede do problematiky výuky atletiky, pohybových a sportovních her. Představí metodické postupy při nácviku základních herních činností jednotlivce, útočných a obranných kombinací, atletických dovedností. Nastíní vývoj didaktiky tělesné výchovy, poreferovat o výzkumných metodách v TV a sportu. Vytvoří představu o úrovni tělesné zdatnosti a možnostech dalšího rozvoje. Teoreticky seznámí s didaktickými zásadami, vyučovacími způsoby, postupy, metodami a didaktickými řídícími styly využívanými během vzdělávacího procesu.

Základy cestovního ruchu a rekreace (Fundamentals of Tourism and Recreation, ZCR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: management cestovního ruchu,střední management, řízení služeb, rozhodovací proces, kontrolní proces

Popis: Předmět poskytne studujícím teoretické i praktické znalosti v oboru cestovního ruchu a rekreace v ČR a Evropě. Výuka je zaměřena na vývoj, vliv a podmínky cestovního ruchu v lidském životě. Nedílnou součástí předmětu je průvodcovská činnost. V rámci výuky se studující seznámí s marketingovou, manažerskou, ekonomickou i historickou stránkou cestovního ruchu a lidské rekreace.

Kondiční průprava (Physical Preparation, KOP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: kondice, cvičení, cvičební programy, úprava váhy, svalový objem, výživové suplementy, vedení cvičení, cvičitel, názvosloví

Popis: Předmět připraví studující po stránce fyzické. Fyzická příprava je nutnou součástí všech pohybových aktivit a jejich úspěšného provedení. Studující si zdokonalí svojí tělesnou kondici za pomoci obecný i speciálních cvičení, to vše v souladu didaktických zásad. Předmět je součástí studia po celé tři roky, proto si studenti osvojí klasické i nově vzniklé formy kondiční přípravy. Předmět je vázán na Základní gymnastiku, Atletiku, Sportovní hry

Souvislá odborná praxe (Continuous Professional Training, SOP)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: dovednosti, komunikace, projekty, profesní dovednosti, profesionalita

Popis: Cílem modulu je praktické odzkoušení znalostí, které studující získávají během svého studia. V praxi budou moci realizovat a zpracovávat svoje projekty na určitě předměty a dotváří systém profesní přípravy. V rámci praxe studující poznají pracovní systém v dané profesi. Dále pak budou sami rozhodovat a nést zodpovědnost za svoje rozhodnutí a za výsledek svojí práce. Získají zkušenosti v jednání s lidmi a v neposlední řadě získají sociální zkušenosti v průběhu vytváření sociálních kontaktů v rámci pracoviště.

Povinně volitelné předměty

Německý jazyk (German Language, CJN)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: gramatika, slovní zásoba, konverzace, práce s učebnicí, video, audio

Popis: Výuka německého jazyka v prvních třech semestrech denního studia je postavena na kombinaci gramatiky a slovní zásoby s hlavním zaměřením na komunikaci. Jde zejména o opakování učiva středoškolské úrovně.

Ruský jazyk (Russian Language, CJR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: slovní zásoba, konverzace, gramatika, práce s textem, audio poslechy

Popis: Výuka ruského nebo německého jazyka je doplňkovou formou výuky cizích jazyků. Jedná se o základní kurz jazyka, který je uzpůsoben úrovni studentů.

Historie sportu (History of Sports, HS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO

Klíčová slova: názvosloví, historie, olympiáda

Popis: Předmět seznamuje studující s historií tělesné kultury na českém území, v Evropě i ve světě. Předmět uvádí všechna důležitá data, pojmy a názvosloví od prvopočátků až po současnost. V rámci výuky studenti přijmou informace, data a fakta z olympijské historie. Předmět seznámí s vývojem jednotlivých sportovních nářadí a náčiní.

Sport zdravotně znevýhodněných (Sports for Disabled, SZZ)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO

Klíčová slova: zdravotně postižení

Popis: Předmět poskytuje základní informace o sportu zdravotně postižených.  Poukazuje na náročnost pohybových aktivit zdravotně postižené populace. Aktivně působí na smysly studujících a poskytuje jim ucelený přehled o důležitosti sportu pro zdravotně postižené jedince. Získané vědomosti jsou vhodným doplňkem ke znalostem z ostatních pohybově zaměřeným předmětům

Netradiční sporty (Non-Traditional Sports, NSP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO

Klíčová slova: sport, komerční sféra, sportovní aktivity

Popis: Předmět se zaměřuje na popis netradičních aktivit a zaměření se na jejich praktické zvládnutí Poukazuje na pozitivní dopad sportovní aktivity na fyzický a psychický vývoj člověka. Student bude seznámen s významem netradičních sportů v dnešní komerční sféře.

Sportovní soutěže a turnaje (Sport Competitions and Tournaments, SST)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO

Klíčová slova: sportovní akce, turnaj, rozhodčí,

Popis: Předmět seznamuje se sportovními turnaji a soutěžemi a jejich podmínkami v organizaci a vedení. Výuka je zaměřena na přípravu, průběh a činnosti po ukončení sportovních akcí. Předmět se zaměřuje také na roli rozhodčího a soudce. Předmět je zaměřen na výstupní znalosti a dovednosti v pořádání malých i velkých sportovních soutěží a turnajů. Předmět je provázán na Pedagogiku a teorii TV a sportu a Marketing pro sportovní organizace

Hry a zážitkové aktivity v přírodě (Games and Adventure Outdoor Activities, HZP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: pobyt v přírodě, hry, aktivity

Popis: Předmět seznamuje studující s pobytem v přírodě, s možností aktivit ve venkovním prostředí a s hrami v přírodě. Předmět uvádí organizaci, bezpečnost a metodický postup při hrách a aktivitách v přírodě. Předmět seznamuje s volbou her podle prostředí, roční doby, počtu účastníků a jejich vyspělosti. Výuka je vedena k bezpečnosti v přírodě a její ochraně. Předmět uceluje komplexní nabídku her a aktivit v přírodě.

O studiu programu MSA

Vzdělávací program je koncipován tak, aby zajistil odbornou přípravu absolventa pro pozici manažera první linie (podle NSP) s hlavním zaměřením na podnikání v oblasti sportovních aktivit. Vzdělávací program Management sportovních aktivit reaguje na zvyšující se poptávku po pohybových aktivitách ve společnosti, které musí být profesionálně řízené a poskytované, odborně garantované.

Vzdělávací program je koncipován jako tříleté vyšší odborné studium po ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou. Učební plán obsahuje povinné a povinně volitelné předměty. Absolventi vzdělávacího programu budou schopni nejen řídit sportovní organizaci, vést pracovní kolektiv a jednotlivce, budou znát principy soukromého podnikání a základy řízení sportovních aktivit včetně základních pravidel jednotlivých sportů.

Oproti studiu na vysokých školách jsou studenti připravováni více prakticky, jsou po absolvování studia ihned schopni využít získané teoretické znalosti v praxi. Cílem odborné praxe je praktické odzkoušení znalostí, které studující získávají během svého studia. V praxi budou moci realizovat a zpracovávat své projekty na určité předměty a dotváří si systém profesní přípravy. V rámci praxe studující poznají pracovní systém v dané profesi. Dále budou sami rozhodovat a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a za výsledek své práce. Získají zkušenosti v jednání s lidmi a v neposlední řadě získají sociální zkušenosti v průběhu vytváření sociálních kontaktů v rámci pracoviště.

Výuka je organizována v 6 výukových obdobích. Každé období trvá 20 týdnů, které se skládá z teoretické výuky, praktické výuky, jednoho týdne časové rezervy a tří týdnů zkouškového období. Praktická výuka je zařazena po teoretické výuce a její náplní je praktické procvičení teoretických znalostí v praxi. Každý předmět je ukončen zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou.

Studium je zakončeno vypracováním absolventské práce a absolutoriem. Absolventi získají titul DiS.

S kým spolupracujeme

Nadace sportující mládeže
www.nsm.cz

HC Plzeň 1929
www.hcplzen.cz

Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň
www.bazenslovany.cz

Sokol Plzeň (Sokol 1, Sokolská župa)
www.sokol.cz/zupy-plzenska/

Nadační fond Zápodočeských olzmpioniků
www.nfzo.cz

Akce

Akce ve školním roce 2022/2023

Akce ve školním roce 2022/2023

Průvodcovský produkt: Plzeň – historická, 25. 10.  2022 (Ing. Martina Cejnarová). Předmět: Základy cestovního ruchu umožnil studentům vžít se do role průvodce. Příprava celého produktu a následné průvodcovství historickou Plzní se zúčastnil pod vedením svých spolužáků třetí ročník.

Záchranná služba, 1. 11.  2022 (Mgr. Rostislav Klement). Obory: Management sportovních aktivit a Veřejná správa v rámci předmětu První pomoc navštívily záchrannou službu.

Muzeum loutek, 22. 11. 2022 (Ing. Martina Cejnarová). Díky předmětu Cestovní ruch za návštěvu tohoto krásného muzea, které můžeme každému vřele doporučit.

Putování kolem Špičáku, 25. 11. 2022 (Mgr. František Kumst). V rámci předmětu: Kartografie a orientace v terénu se třetí ročník zúčastnil turistické akce v Železné Rudě a jejím okolí. Příprava trasy byla v režii studentů. V nohách nám po této krásné akci zůstalo úctyhodných 27km.

Ice Arena Plzeň, 16. 12. 2022 (Mgr. František Kumst). 16. prosince byla pro studenty oboru Management sportovních aktivit zajištěna ledová plocha. Zde pod dohledem MSA3 došlo k nácviku bruslařských dovedností a jejich případnému zlepšení.

Průvodcovský produkt: Plzeň – Bolevecký rybník, 10. 2.  2023 (Ing. Martina Cejnarová). Předmět: Základy cestovního ruchu umožnil studentům vžít se do role průvodce. Příprava celého produktu a následné průvodcovství krásnou přírodou kolem rybníku se zúčastnil pod vedením svých spolužáků třetí ročník.

Sportovní soustředění, 15. – 19. 5. 2023 (Mgr. František Kumst). Druhý a část třetího ročníku se zúčastnil sportovního soustředění, které probíhalo v Kempu BRDY a jeho širokém okolí. V sedle kola, nebo pomocí pěší turistiky se skupina podívala k Hořejšímu a Dolnímu padrťskému rybníku, na vrcholky: Třemšín, Praha, Houpák… Nedílnou součástí soustředění byla i celá řada psychosociálních aktivit a volný čas trávený hraním míčových her.

Průběh výukového období – MSA1, MSA2, MSA3 – Sportovní průprava, Fitness, Netradiční sporty  (Mgr. František Kumst). V rámci předmětů absolvovali studenti výuku v terénu na různých sportovně-kulturních místech města Plzně. Mezi tato místa patří především Bolevecké rybníky, Borský park, fitness Galerie, Škoda sportpark Doudlevce, Škodaland Litice a další. Zde studenti absolvovali mnoho druhů sportů (softbal, inline brusle, fitness, frisbee ultimate, bowling, otužování a další).

 

Akce ve školním roce 2021/2022

Akce ve školním roce 2021/2022

 • Putování kolem Špičáku, 21. října 2021 (Mgr. František Kumst).V rámci výuky předmětu: Kartografie a orientace v terénu se třetí ročník zúčastnil turistické akce v Železné Rudě a jejím okolí. Příprava trasy byla v režii studentů. V nohách nám po této krásné akci zůstalo úctyhodných 25km.

 • Průvodcovský produkt: Plzeň – historická, 2. listopadu 2021 (Ing. Martina Cejnarová). Předmět: Základy cestovního ruchu umožnil studentům vžít se do role průvodce. Příprava celého produktu a následné průvodcovství historickou Plzní se zúčastnil pod vedením svých spolužáků třetí ročník.

 • Ice Arena Plzeň, 11. listopadu 2021 (Mgr. František Kumst). 11. listopadu byla pro studenty oboru Management sportovních aktivit zajištěna ledová plocha. Zde pod dohledem MSA2 došlo k nácviku bruslařských dovedností a jejich případnému zlepšení.

 • Záchranná služba, 19. listopadu 2021 (Mgr. Rostislav Klement). Obory: Management sportovních aktivit a Veřejná správa v rámci předmětu První pomoc navštívily záchrannou službu.

 • Surfing (suchá příprava), 11. března 2022 (Mgr. František Kumst).Studenti si vyzkoušeli suchou přípravu surfingu pod vedením trenérky Viki Teglasi.

 • Futsal, 28. dubna 2022 (Mgr. František Kumst). Dnes Management sportovních aktivit uspořádal futsalové oborové přebory v Area "D".

 • Sportovní soustředění, 23. – 27. 5. 2022 (Mgr. František Kumst). Druhý a třetí ročník se zúčastnil sportovního soustředění, které probíhalo v Kempu BRDY a jeho širokém okolí. V sedle kola, nebo pomocí pěší turistiky se skupina podívala k Hořejšímu a Dolnímu padrťskému rybníku, na vrcholky: Třemšín, Praha, Houpák… Nedílnou součástí soustředění byla i celá řada psychosociálních aktivit a volný čas trávený hraním míčových her.

 • Průběh výukového období – MSA1, MSA2, MSA3 – Sportovní průprava, Fitness, Netradiční sporty  (Mgr. František Kumst). V rámci předmětů absolvovali studenti výuku v terénu na různých sportovně-kulturních místech města Plzně. Mezi tato místa patří především Bolevecké rybníky, Borský park, fitness Galerie, Škoda sportpark Doudlevce, Škodaland Litice a další. Zde studenti absolvovali mnoho druhů sportů (softbal, inline brusle, fitness, frisbee ultimate, bowling a další).

Akce ve školním roce 2018/2019

Akce ve školním roce 2018/2019

 • Podzimní orientační závod pro ZŠ. Více zde

 • Jaro na běžkách v okolí Železné Rudy. Dne 4. března 2019 skupina MSA3 s mgr. Štikou uskutečnila celodenní akci v okolí Železné Rudy. Akce se zúčastnili i někteří studenti skupiny MSA1 studenti připravili a realizovali v rámci předmětu samostatný výstup předmětu v zimním terénu. Příprava, realizace, hodnocení a další činnosti spojené s přípravou akce v přírodě zdárně proběhly. Trasu 25 km absolvovali všichni studenti s úspěchem.

 • Hřiště 1. ZŠ. Opět po roce se obor MSA, studenti prvního a třetího ročníku, aktivně zapojil do pořadatelství Školního kola atletického čtyřboje ZŠ Podmostní Plzeň. Studentky a studenti připravili dne 12. dubna na hřišti u 1. ZŠ čtyři disciplíny – běh 60m, hod kriketovým míčkem, skok daleký a běh 1500m a 800m. Úkolem studentů bylo připravit soutěž po organizační stránce, metodické a zároveň trenérské. Na závěr soutěže vše hodnotili dle atletických pravidel a tabulek. Při tentokrát skoro zimním počasí se studenti MSA i žáci ZŠ chopili akce na výbornou. Celé dopoledne panovala příjemná atmosféra a všichni zúčastnění podávali skvělé výkony.

 • Exkurze PRAHA 2019. V pondělí 29.4.2019 zakončil třetí ročník oboru Management sportovních aktivit své akční studium exkurzí do hlavního města s podtitulem Sportovní a historické velkoměsto. Studenti tímto absolvovali jeden z výstupů předmětu Základy kartografie a orientace v terénu. Studenti připravili program, který museli vzhledem k nepříznivému počasí měnit. V průběhu dne navštívili Autoklub ČR, první sokolskou organizaci v českých zemích Sokol pražský a hlavně nově zrekonstruované prostory Národního muzea ČR. Dále si prohlédli historické památky v centru – Václavské a Staroměstské náměstí s orlojem, radnicí a také královskou cestu. Po předchozích čtyřech praktických výstupech, byla tato celodenní akce vrcholem snažení a studia. Foto zde.

Akce ve školním roce 2017/2018

Akce ve školním roce 2017/2018

 • Atletický čtyřboj na  ZŠ. Opět po roce se obor MSA aktivně zapojil do pořadatelství Školního kola atletického čtyřboje ZŠ Podmostní Plzeň. Studentky a studenti MSA2 připravili dne 20. dubna na hřišti u 1. ZŠ čtyři disciplíny – běh 60m, hod kriketovým míčkem, skok daleký a běh 1500m a 800m. Úkolem studentů bylo připravit soutěž po organizační stránce, metodické a zároveň trenérské. Na závěr soutěže vše hodnotili dle atletických pravidel a tabulek. Při nádherném letním počasí se studenti MSA i žáci ZŠ chopili akce na výbornou. Celé dopoledne panovala příjemná atmosféra a všichni zúčastnění podávali skvělé výkony.

 • Institut moderní fyzioterapie. Třída: MSA3.Termín: 26. 4. 2018. Pedagogický dozor: Ing Martina Cejnarová. Studenti třetího ročníku se při exkurzi seznámili s fungováním Institutu moderní fyzioterapie. Dozvěděli se o historii firmy od jejího založení až po současnost a mohli se vyptávat majitelky i zaměstnanců na těžkosti podnikání atd. Prohlídli si i prostory provozovny a seznámili se s různými metodami fyzioterapie.

 • Sportovní soustředění. Třída: MSA2. Termín: 21. – 25. 5. 2018.Místo: Věšín, RS Brdy. Pedagogický dozor: Mgr. Štika J., Mgr. Kumst F. Jako každým rokem v druhé polovině května se druhý ročník oboru Management sportovních aktivit účastnil sportovního soustředění. V týdnu od 21. do 25. května studenti MSA2 a jedinců MSA3 navštívili tradiční místo, rekreační areál Brdy u vesnice Věšín. Pro studenty byl připraven bohatý, nejen, sportovní program. Všichni si užili dostatečný počet kilometrů na horském kole. Při zdolaných 180km byla možnost vidět mnoho částí středních a jižních Brd. Seznámili jsme se s nejvyššími vrcholy, Tok, Praha, Třemšín. Navštívili jsme historická města Rožmitál p. Třemšínem, hornické město Příbram, Vysokou u Příbrami s památníkem Antonína Dvořáka a místní Rusalčino jezírko, v Březnici se studenti seznámili se zámkem a pivovarem. V rámci dalších aktivit se studenti seznámili s outdoorovými aktivitami, nízkými lany. Při psychosociálních aktivitách rozvíjeli spolupráci, koordinaci, sebedůvěru. V rámci turnaje v míčových hrát proběhly mače ve volejbale, nohejbale, fotbalu a dalších sportech. Ve večerních hodinách probíhaly odborné přednášky na témata vztahující se k praxi.

Sportovní soustředění 2017

Sportovní soustředění 2017

Jako každým rokem v druhé polovině května se druhý ročník oboru Management sportovních aktivit účastnil sportovního soustředění. V týdnu od 22. do 26. května studenti MSA2 a MSA3 navštívili tradiční místo, rekreační areál Brdy u vesnice Věšín, kde byl připraven bohatý, nejen, sportovní program. Všichni si užili dostatečný počet kilometrů na horském kole. Při zdolaných 180 km byla možnost vidět mnoho částí středních a jižních Brd. Seznámili jsme se s nejvyššími vrcholy, Tok, Praha, Třemšín. Navštívili jsme historická města Rožmitál p. Třemšínem, hornické město Příbram, Vysokou u Příbrami s památníkem Antonína Dvořáka a místní Rusalčino jezírko, v Březnici se studenti seznámili se zámkem a pivovarem.

V rámci dalších aktivit se studenti seznámili s outdoorovými aktivitami, nízkými lany. Při psychosociálních aktivitách rozvíjeli spolupráci, koordinaci, sebedůvěru. V rámci turnaje v míčových hrát proběhly mače ve volejbale, nohejbale, fotbalu a dalších sportech. Ve večerních hodinách probíhaly odborné přednášky na témata vztahující se k praxi.

Další akce 2017

Další akce 2017

 • 11. 4. 2017 – MSA3 - Exkurze v privátním zařízení - Institut moderní fyzioterapie – Ing. Martina Cejnarová. Studenti měli možnost shlédnout a na vlastní kůži vyzkoušet vyšetření a monitoring celého těla na počítači s následným ošetřením. Diagnostiku nohou a rukou na pedometru. Analýza pohybového aparátu byla provázena krátkými ilustračními vstupy a odborným výkladem na vysoké úrovni. Otázky studentů byly zodpovězeny i s konkrétními doporučeními a ukázkami cvičení. Celkově tato exkurze byla studenty hodnocena jako podnětná a zajímavá a do určité míry dala i návod jak se starat o pohybový aparát sportovce preventivně i při možných zraněních.

 • 26. 4. a 27. 4. 2017 – MSA3 – Terénní cvičení Starý Plzenec, Radyně – PaedDr. Jiří Suda. Na závěr a ukončení studia předmětu Kartografie a orientace v terénu letos prošli všichni absolventi půldenním terénním cvičením. Vzhledem k většímu počtu, byla skupina rozdělena na dvě části. Praxe prvé skupiny proběhla v okolí Starého Plzence, druhé skupiny v okolí Radyně. Studenti si připravili několika kilometrový přesun nepřehledným terénem podle buzoly (trasa byla předem předána skupině v mapovém zákresu), seznamovali ostatní spolužáky se zvláštnostmi na trase. Poté si skupiny vyměnily role. Na závěr si každý člen vyzkoušel orientační pochod v lese po trase, kterou vymezil jeho spolužák. Poté si role vyměnili.

 • 3. 4. 2017 – MSA2 – Bolevecké rybníky Plzeň - Základy kineziologie – MUDr. Jaroslav Novák. V rámci výuky předmětu Kineziologie v květnu absolvovali studenti výukovou hodinu v terénu: dopravili jsme se na Senecký rybník a od objektu skautské klubovny a klubovny KVS Plzeň za hrází rybníka podle předchozích instrukcí všichni absolvovali terénní test zdatnosti po trase "stezky zdatnosti" po lesní cestě ve směru k Senci. Podle hodnoty tepové frekvence před startem, uprostřed trasy a v cíli, a podle dosaženého času, si každý z účastníků vypočítal Index zdatnosti a vyhodnotil úroveň své kondice. Po skončení a návratu ke klubovně KVS Plzeň jsme si udělali malý ohníček a občerstvili se vlastnoručně opečenými donesenými špekáčky s hořčicí, chlebem.

 • MSA1, MSA2, MSA3Sportovní průprava, Fitness, Netradiční sporty – Mgr. Jan Štika, Mgr. František Kumst. V rámci předmětů absolvovali studenti výuku v terénu na různých sportovně-kulturních místech města Plzně. Mezi tato místa patří především Bolevecké rybníky, Borský park, fitness Galerie, Škoda sportpark Doudlevce, Škodaland Litice a další. Zde studenti absolvovali mnoho druhů sportů (softbal, inline brusle, fitness, frisbee ultimate, bowling a další).

Atletická soutěž pro ZŠ 2017

Atletická soutěž pro ZŠ 2017

Opět po roce se obor MSA aktivně zapojil do pořadatelství Školního kola atletického čtyřboje ZŠ Podmostní Plzeň, které proběhlo dne 17.4.2017. Studenti MSA1 připravili dne 17. dubna na hřišti u 1. ZŠ čtyři disciplíny – běh 60m, hod kriketovým míčkem, skok daleký a běh 1500m a 800m. Úkolem studentů bylo připravit soutěž po organizační stránce, metodické a zároveň trenérské. Na závěr soutěže vše hodnotili dle atletických pravidel a tabulek. Přes nevlídné počasí se studenti MSA i žáci ZŠ chopili akce na výbornou. Celé dopoledne panovala příjemná atmosféra a všichni zúčastnění podávali skvělé výkony.

Exkurze v privátním zařízení - Institut moderní fyzioterapie 2017

Exkurze v privátním zařízení - Institut moderní fyzioterapie 2017

Studenti MSA 3 měli možnost dne 11. 4. 2017 v doprovodu Ing. Cejnarové shlédnout a na vlastní kůži vyzkoušet vyšetření a monitoring celého těla na počítači s následným ošetřením. Diagnostiku nohou a rukou na pedometru. Analýza pohybového aparátu byla provázena krátkými ilustračními vstupy a odborným výkladem na vysoké úrovni. Otázky studentů byly zodpovězeny i s konkrétními doporučeními a ukázkami cvičení. Celkově tato exkurze byla studenty hodnocena jako podnětná a zajímavá a do určité míry dala i návod jak se starat o pohybový aparát sportovce preventivně i při možných zraněních.

Atletická soutěž pro ZŠ Podmostní 2016

Atletická soutěž pro ZŠ Podmostní 2016

Již potřetí se studenti oboru Management sportovních aktivit aktivně podíleli na pořadatelství Školního kola atletického čtyřboje ZŠ Podmostní Plzeň. Studenti MSA2 připravili dne 25. dubna 2016 na hřišti u 1. ZŠ čtyři disciplíny – běh 60m, hod kriketovým míčkem, skok daleký a běh 1500m a 800m. Úkolem studentů bylo připravit soutěž po organizační stránce, metodické a zároveň rozhodcovské. Na závěr soutěže vše hodnotili dle atletických pravidel a tabulek. Přes aprílové počasí se studenti MSA i žáci ZŠ chopili akce na výbornou, během soutěže všichni zažili všechny rozmary počasí. Celé odpoledne panovala příjemná atmosféra a všichni zúčastnění podávali skvělé výkony. Studenti tohoto ročníku se akce zúčastnili již po několikáté a jejich výkony se stávají čím dál kvalitnější a profesionálnější.

Podzimní aktivity 2015

Podzimní aktivity 2015

 • Předmět: Diagnostika zdatnosti a funkční vyšetření (MSA2). Místo: Ústav tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni. Náplň: Studenti se prakticky seznámili s metodikou spiroergometrického vyšetření. Doprovod: Mudr. Jaroslav Novák

 • Předmět: Management sportovních aktivit (MSA3 a MSA2). Místo: FC Viktoria Plzeň. Náplň: Prohlídka Doosan Areny i celkového zázemí FC Viktoria a seznámení se s chodem klubu. Doprovod: Ing. Vladimír Tichý, Mgr. František Kumst

 • Předmět: Sportovní hry ( MSA1). Místo: Škoda Park. Náplň: Seznámení studentů s areálem vybudovaným pro sportovní volnočasové aktivity. Doprovod: Mgr.  Jan Štika

Jarní aktivity 2015

Jarní aktivity 2015

 • 14. 4. 2015 – MSA3 - Exkurze v privátním zařízení - Institut moderní fyzioterapie – Ing. Martina Cejnarová. Studenti měli možnost shlédnout a na vlastní kůži vyzkoušet vyšetření a monitoring celého těla na počítači s následným ošetřením. Diagnostiku nohou a rukou na pedometru. Analýza pohybového aparátu byla provázena krátkými ilustračními vstupy a odborným výkladem na vysoké úrovni. Otázky studentů byly zodpovězeny i s konkrétními doporučeními a ukázkami cvičení. Celkově tato exkurze byla studenty hodnocena jako podnětná a zajímavá a do určité míry dala i návod jak se starat o pohybový aparát sportovce preventivně i při možných zraněních.

 • 17. 4. 2015 – MSA1 – Atletická soutěž pro ZŠ –  Mgr. Jan Štika, Mgr. František Kumst. Opět po roce se obor MSA aktivně zapojil do pořadatelství Školního kola atletického čtyřboje ZŠ Podmostní Plzeň . Studenti MSA1 připravili dne 17. dubna na hřišti u 1. ZŠ čtyři disciplíny – běh 60m, hod kriketovým míčkem, skok daleký a běh 1500m a 800m. Úkolem studentů bylo připravit soutěž po organizační stránce, metodické a zároveň trenérské. Na závěr soutěže vše hodnotili dle atletických pravidel a tabulek. Přes nevlídné počasí se studenti MSA i žáci ZŠ chopili akce na výbornou. Celé dopoledne panovala příjemná atmosféra a všichni zúčastnění podávali skvělé výkony. Tato akce nebyla v letošním roce ojedinělá a bude pokračovat. Již v květnu proběhne krajské kolo ZŠ praktických a speciálních, kde studenti budou své dovednosti a znalosti dále prezentovat.

 • 27. 4. a 29. 4. 2015 – MSA3 – Terénní cvičení Starý Plzenec, Radyně – PaedDr. Jiří Suda. Na závěr a ukončení studia předmětu Kartografie a orientace v terénu letos prošli všichni absolventi půldenním terénním cvičením. Vzhledem k většímu počtu, byla skupina rozdělena na dvě části. Praxe prvé skupiny proběhla v okolí Starého Plzence, druhé skupiny v okolí Radyně. Studenti si připravili několika kilometrový přesun nepřehledným terénem podle buzoly (trasa byla předem předána skupině v mapovém zákresu), seznamovali ostatní spolužáky se zvláštnostmi na trase. Poté si skupiny vyměnily role. Na závěr si každý člen vyzkoušel orientační pochod v lese po trase, kterou vymezil jeho spolužák. Poté si role vyměnili.

 • 28. 4. 2015 – MSA2 – Bolevecké rybníky Plzeň - Základy kineziologie – MUDr. Jaroslav Novák. V rámci výuky předmětu Kineziologie v květnu absolvovali studenti výukovou hodinu v terénu: dopravili jsme se na Senecký rybník a od objektu skautské klubovny a klubovny KVS Plzeň za hrází rybníka podle předchozích instrukcí všichni absolvovali terénní test zdatnosti po trase "stezky zdatnosti" po lesní cestě ve směru k Senci. Podle hodnoty tepové frekvence před startem, uprostřed trasy a v cíli, a podle dosaženého času, si každý z účastníků vypočítal Index zdatnosti a vyhodnotil úroveň své kondice. Po skončení a návratu ke klubovně KVS Plzeň jsme si udělali malý ohníček a občerstvili se vlastnoručně opečenými donesenými špekáčky s hořčicí, chlebem.

 • 19. 5. 2015 – obor MSA – Krajské kolo Atletického čtyřboje 2015 – Mgr. Jan Štika, Mgr. František Kumst. Po úspěšném pořadatelství školního kola Atletického čtyřboje základné školy praktické Podmostní Plzeň se vybraní studenti zúčastnili Krajského kola. Dne 19. května se vybraní studenti prvního a druhého ročníku MSA pod vedením Mgr. Štiky a Mgr. Kumsta sešli u hřiště při 1. ZŠ v Plzni. Studenti připravili čtyři sportovní stanoviště: běh 60m, skok daleký, hod kriketovým míčkem a vytrvalost 800m a 1500m. Žáci z celého Plzeňského kraje ze Základních škol praktických a speciálních sváděli souboje jak za sebe, tak za školní týmy. Studenti se zhostili role rozhodčích, metodiků i zapisovatelů. Vše proběhlo podle platných atletických předpisů a tabulek. Akce se velmi zdařila. Studenti se opět přesvědčili, že práce s lidmi není jednoduchá. Pro všechny bylo jistě odměnou, když viděli spokojené sportovce, kteří podávali velké výkony.

 • 25. 5. – 29. 5. 2015 – MSA2 – Sportovní soustředění – rekreační středisko Brdy - Věšín – Mgr. Jan Štika, Mgr. František Kumst. Studenti druhého ročníku se zúčastnili povinného sportovního soustředění v rozsahu 5 dnů, 40 výukových hodin. V průběhu soustředění si studenti měli možnost vyzkoušet mnoho druhů sportů a aktivit. Prošli pěší turistikou, zdolali na kole vrchol Třemšína a vodní nádrž Láz, celodenní výlet na kole byl zpestřen prohlídkou březnického pivovaru Herold. V dalších dnech si studenti vyzkoušeli interakci a kooperaci ve skupině, míčové sporty – nohejbal, fotbal, stolní tenis, badminton, plážový volejbal, frisbee. Dalšími aktivitami byly outdoorové aktivity jako jsou koordinační chůze po laně – slackline, nízká lana, překonání překážky a orientace v lese. Díky příznivému počasí byl jedním z cílů při cyklistice přírodní lom Bezděkov, kde studenti mohli využít své plavecké dovednosti. Večerní program obstaraly odborné přednášky jako např. obsluha a pohyb na kole, fungování rekreačního objektu a teoretické podměty provozovaných aktivit.Studenti byli ubytováni v moderních chatkách, pochvalovali si stravu, večerní táboráky a celý pobyt. Studenti, místní personál i pedagogický doprovod byli s akcí velmi spokojeni.

 • 17. 6. 2015 – obor MSA - Festival sportu – Mgr. Jan Štika. Dne 17.6. 2015 se uskutečnil v Plzni v prostorách OC Plaza velký Festival sportu. Akce zaměřená na rozvoj pohybových aktivit a podpory sportu se setkala s velkým úspěchem. Do pořadatelství se zapojili všichni studenti oboru MSA, kteří měli účast v rámci své odborné praxe. Druhý ročník MSA měl velmi důležité funkce, kdy vedl jednotlivé sekce na festivalu. V celém areálu bylo přes 40 sportovních stanovišť (od fotbalu, hokeje, přes atletiku, lukostřelbu, až k trendy sportům jako jsou crossfit, slackline, oxelonboard), na pódiu probíhala sportovní vystoupení, hudební koncerty, autogramiády známých sportovců a vrcholem večera bylo slavnostní vyhlášení Letní olympiády dětí a mládeže. Několik tisíc návštěvníků a sportovců si zároveň užívalo nádherného počasí. Na 50 studentů naší školy zajišťovalo pod vedením Mgr. Štiky chod všech stanovišť, staralo se o VIP návštěvníky a prošlo si akcí od úplného začátku až do konce. Všichni zúčastnění si akci pochvalovali a byli rádi, že se mohli na takto velké akci podílet.

 • Průběh výukového období – MSA1, MSA2, MSA3Sportovní průprava, Fitness, Netradiční sporty – Mgr. Jan Štika, Mgr. František Kumst, Mgr. Gabriela Fantová. V rámci těchto předmětů absolvovali studenti výuku v terénu na různých sportovně-kulturních místech města Plzně. Mezi tato místa patří především Bolevecké rybníky, Borský park, fitness Galerie, Škoda sportpark Doudlevce, Škodaland Litice a další. Zde studenti absolvovali mnoho druhů sportů (softbal, inline brusle, fitness, frisbee ultimate, bowling a další).

Veletrh práce a vzdělávání 2015

Veletrh práce a vzdělávání 2015

Dne 22. ledna se škola aktivně zapojila veletrhu práce a vzdělávání „Klíč k příležitostem“ 2015. V plzeňském kulturním domě Peklo se uskutečnil 3. ročník úspěšného veletrhu a naše škola byla jeho součástí. Škola zde měla zřízen informační stánek, kde studentky a učitelé nabízeli možnosti studia a dalšího vzdělávání. Potencionálních uchazečů se sešlo mnoho, proto věříme, že některé uvidíme i na naší škole. Někteří studenti oboru MSA byli zapojeni také do organizačního týmu celého festivalu jako pořadatelská služba. Veletrh měl velmi příjemnou atmosféru a byl hojně navštíven.

Další aktivity v rámci odborných předmětů 2014

Další aktivity v rámci odborných předmětů 2014

 1. Předmět: Diagnostika zdatnosti a funkční vyšetření (MSA2). Místo: Ústav tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni. Náplň: Studenti se prakticky seznámili s metodikou spiroergometrického vyšetření. Doprovod: MUDr. Jaroslav Novák.

 2. Předmět: Základy cestovního ruchu rekreace (MSA3). Místo: Historická i moderní část Plzně. Náplň: Prohlídka divadla J. K. Tyla, Synagogy, Knihovna, Beseda, Konzervatoř, Polanova síň, náměstí Republiky - radnice, kostel, muzea, morový sloup, plzeňské podzemí. Doprovod: Ing. Martina Cejnarová.

 3. Předmět: Sport zdravotně znevýhodněných (MSA2). Místo: TyfloCentrum Plzeň o.p.s. Náplň: Sportovní volnočasová aktivita –  simulovaná střelba z laserové  pistole. Studentům byl tento nový způsob střelby ukázán a sami si střelbu pro nevidomé vyzkoušeli. Doprovod: Mgr. Věra Křížová.

 4. Předmět: Sport zdravotně znevýhodněných (MSA2). Místo: Základní a mateřská škola pro zrakově postižené Plzeň. Náplň: Škola pro děti se zrakovým postižením nabízí několik sportovních aktivit. Studenti si v rámci exkurze mohli vyzkoušet showdown, což je aplikovaný stolní tenis pro nevidomé. Součástí exkurze byla i přednáška o dalším sportovním vyžití žáků této školy (tandemová kola, goalball apod.). Doprovod: Mgr. Věra Křížová.

ITEP 2014, Beseda s legendárními sportovci 2014

ITEP 2014, Beseda s legendárními sportovci 2014

 • Studenti oboru MSA pomáhali spolu s dalšími studenty oborů CR a AIT na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2014. Více se dozvíte zde.

 • Dne 21. října byl významný návštěvou dvou legendárních českých sportovních reprezentantů. Školu navštívili hokejista Bohuslav Ebermann a házenkář Vladimír Jarý. Oba úspěšní medailisté z olympijských her a mistrovství světa se zúčastnili besedy se studenty oboru Management sportovních aktivit. Studenti se mohli dozvědět, jak probíhali soutěže na republikové a mezinárodní v tehdejší době, fungování klubů, ale nahlédli i pod pokličku sportovního odvětví i soukromého života obou osobností. Skoro dvouhodinová beseda byla velmi zajímavá a padlo mnoho otázek a odpovědí. Všichni se nejen dozvěděli mnoho informací, ale celá beseda se nesla v přátelském duchu a odpovědi byly doprovázeny nejedním úsměvem.Celá beseda byla uspořádána ve spolupráci s Nadačním fondem Západočeských olympioniků. Doufejme, že další beseda na sebe nenechá dlouho čekat a ve škole se dočkáme dalších významných osobností nejen ze světa sportu.

Škoda bike maraton Plzeň 2014

Škoda bike maraton Plzeň 2014

Organizace a pomoc při největším závodu na horských kolech v Plzeňském kraji dne 17. 5. 2014. Studenti se podíleli na přípravě, organizaci závodu, značení a odznačení trati, řízení dopravy, pomoc závodníkům a personálním zajištění závodů (6 km, 30 km, 70 km). Studenti si v praxi mohli vyzkoušet práci v kolektivu i jako jednotlivci, řízení velké skupiny a dostali se do zákulisí jedné z největších sportovních akcí České Republiky.

Akce se opět setkala s velkým úspěchem, i když závodníků bylo oproti loňským ročníků méně, díky termínové kolizi s dalšími sportovními akcemi v Plzni. Několik studentů i pedagogů se aktivně zúčastnilo samotného závodu.

Atletická soutěž pro ZŠ 2014

Atletická soutěž pro ZŠ 2014

Studenti prvního ročníku oboru Management sportovních aktivit dne 23. 4. 2014 zorganizovali školní kolo atletické všestrannosti pro žáky ZŠ Podmostní. Studenti MSA připravili pro žáky čtyři disciplíny – běh 60m, skok daleký, hod kriketovým míčkem a vytrvalost na 1500m a 800m. Úkolem studentů bylo zajistit kompletní přípravu, předvedení a vysvětlení, průběh a vyhodnocení jednotlivých disciplín dle atletických pravidel.

Akce byla výstupem po prvním ročníku studia. Studenti se akce zhostili na výbornou a vše proběhlo bez nejmenších problémů. Organizaci a průběh si pochvalovali nejen žáci, ale i přihlížející vyučující ze základní školy. Jistě nezůstane u jen této akce.

V nejbližší době se studenti celého oboru MSA budou pořadatelsky podílet na největší sportovní události města Plzně, závodech na horských kolech dubnového Škoda Bike Maratonu.

Hýbej se a sportuj 2013

Hýbej se a sportuj 2013

V neděli 22. září se 15 studentů oboru MSA (1. – 3. ročník) aktivně podílelo na organizaci akce „Hýbej se a sportuj“. Akce byla zaměřena na širokou veřejnost, zejména mládež. Akce probíhala v centrálním parku Lochotín. Na jednotlivých stanovištích měly své prezentace sportovní oddíly města Plzně (HC Plzeň, SK Talent Plzeň – házená, SK Slavia – plavci, atd.). Studenti zajišťovali hladký průběh na jednotlivých stanovištích ve spolupráci s jednotlivými sportovci. Celou akci koordinovala a řídila studentka MSA2 Tereza Zálešáková.

Projekt 1P – mateřské školy Plzeňského kraje 2013

Projekt 1P – mateřské školy Plzeňského kraje 2013

V září a říjnu 2013 Nadace sportující mládeže ve spolupráci s Pohyb a zdraví o.p.s. realizovali na území města Plzně akci „Pohyb 1P“ – iniciace zájmu dětí předškolního věku o pohybové aktivity. Na základě smlouvy o spolupráci mezi NSM a VOŠ zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií s. r. o. se akce účastnili i studenti oboru MSA.

Studenti se podíleli na odborné činnosti v oblasti TV jako realizátoři na jednotlivých stanovištích. Měli možnost uplatňovat teoretické znalosti v praxi po stránce pedagogické i organizační. Seznámili se také s ekonomickými a administrativně technickými aspekty plánování a realizace akce v rámci projektů v oblasti TV a sportu. Studenti prokázali odborné a organizační schopnosti, zodpovědný přístup, byli schopni prokázat také vlastní iniciativní přístup.

Škoda bike maraton Plzeň 2013

Škoda bike maraton Plzeň 2013

Organizace a pomoc při největším hromadném závodu na horských kolech v Plzeňském kraji ve dnech 10. a 11. 5. 2013. Studenti se podíleli na přípravě, organizaci závodu, značení a odznačení trati, řízení dopravy, pomoc závodníkům a personálním zajištění závodů (6 km, 30 km, 70 km). Studenti si v praxi mohli osvědčit práci v kolektivu i jako jednotlivci, řízení velké skupiny a dostali se do zákulisí jedné z největších sportovních akcí České Republiky.

Nevlídné počasí zapříčinilo zajímavý průběh 10. ročníku plzeňského Škoda bike maratonu, nechyběly dramatické souboje, pády i chvilky vyčerpání na trati plné bahna a vody. Několik studentů i pedagogů se aktivně zúčastnilo samotného závodu.

Cvičení pořádkové jednotky 2013

Cvičení pořádkové jednotky 2013

Dne 28. 4. 2013 se ve spolupráci s oborem BEO zúčastnili 4 studenti MSA2 pod vedením ing. Průchy cvičení pořádkové jednotky Policie ČR. Cvičení se uskutečnilo v prostoru vojenského letiště Líně nedaleko Plzně. Studenti zajišťovali kompars a fiktivní demonstranty. Studenti tak mohli nahlédnout do práce PČR při zásazích. Nikdo nebyl při akci zraněn a všichni hodnotili akci jako velmi zdařilou.

Akce s hokejisty 2012

Akce s hokejisty 2012

1. zápas čtvrtfinále play-off extraligy ledního hokeje

Studenti VOŠ zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. se 8.3.2012 zúčastnili prvního zápasu čtvrtfinálové série Plzeň vs. Zlín. Při této příležitosti vypomohli plzeňským Indiánům vytvořit v hale elektrizující atmosféru. 11 studentů oboru Management sportovních aktivit, Bezpečnost obyvatelstva, Oční optik a Zubní technik rozneslo na všechna místa k sezení a posléze předali zástupcům "kotle" pomůcky k povzbuzování hokejistů. Klub tentokrát pro fanoušky připravil fandítka složená z tvrdého papíru. Za pomoc dostali studenti na oplátku od hokejistů dárek v podobě volné vstupenky na utkání, mohli tak vidět a zažít atmosféru, na které se velkou měrou podíleli.

Všem se spolupráce líbila a obě strany doufají, že bude pokračovat v příštích zápasech. Pomoc například ve finálové sérii by se líbila nejen studentům, ale zajisté i hokejistům. O skvělé atmosféře zápasu se vyjádřil nejenom střelec dvou branek Ondřej Kratěna na www.hcplzen.cz

Projekt 1P - mateřské školy Plzenského kraje 2012

Projekt 1P - mateřské školy Plzenského kraje 2012

Od září do listopadu 2012 Nadace sportující mládeže ve spolupráci s Pohyb a zdraví o.p.s. realizovali na území města Plzně akci „Pohyb 1P“ – iniciace zájmu dětí předškolního věku o pohybové aktivity. Na základě smlouvy o spolupráci mezi NSM a VOŠ zdravotnickou, managementu a veřejnosprávních studií s. r. o. se akce účastnili i studenti oboru MSA.

Studenti se podíleli na odborné činnosti v oblasti TV jako realizátoři na jednotlivých stanovištích. Měli možnost uplatňovat teoretické znalosti v praxi po stránce pedagogické i organizační. Seznámili se také s ekonomickými a administrativně technickými aspekty plánování a realizace akce v rámci projektů v oblasti TV a sportu. Studenti prokázali odborné a organizační schopnosti, zodpovědný přístup, byli schopni prokázat také vlastní iniciativní přístup.

Skiareál Špičák -Železná Ruda 15. 2. 2012

Skiareál Špičák -Železná Ruda 15. 2. 2012

Dne 15. 2. 2012 proběhla celodenní návštěva železnorudského skiareálu Špičák. Akce se zúčastnili studenti všech ročníků oboru Management sportovních aktivit.

Studenti byli nejprve teoreticky seznámeni se základními technickými, bezpečnostními i metodickými prvky v oblasti lyžování a snowboardingu. Všichni měli možnost volby mezi běžeckým lyžování, sjezdovým lyžováním a snowboardingem. Díky přívalům sněhu si studenti vyzkoušeli jízdu v hlubokém sněhu a v neupraveném terénu otestovali své fyzické schopnisti. Zdatnější studenti byli seznámeni s nástrahami snowparku a běžkaři poznali krásy okolí železnorudska. Všichni si akci pochvalovali a těší se na další sportovní vyžití.

Zapsal Mgr. Jan Štika

Kalikovský mlýn Plzeň - exkurze 2012

Kalikovský mlýn Plzeň - exkurze 2012

V rámci předmětu Regenerace, prevence a doping navštívili studenti třídy MSA1 Kalikovský mlýn v Plzni. V průběhu exkurze byla naplánována prohlídka sportovního zařízení a soukromého fyzioterapeutického centra MFK (Bc. Michaela Zálešáková – MFK Fyzioterapie, Jiří Krušina - sportcentrum).

Studenti byli ve sportovním zařízení seznámeni s fungováním a provozem squashových kurtů, sály pro aerobní aktivity, Power plate a celkovou rekonstrukcí a provozem Kalikovského mlýna. Provozovatel a majitel pan Jiří Krušina studentům poskytl dostatečné a kvalitní informace. Studenti si zde mohli vyzkoušet fungování sportovního, vibračního stroje Power plate pod vedením lektorky Daniely Štekrové.

Druhá část exkurse byl zaměřena na lidské tělo z pohledu fyzioterapie. Studenti byli seznámeni s poměrně novou metodou MFK (www.mfkcentrum.cz). Touto metodou se v Plzni zabývají pouze dvě fyzioterapeutická pracoviště. Bc. Michaela Zálešáková studentům vysvětlila oblast fyzioterapie. Následně prakticky na jednom studentovi provedla úvodní vyšetření (64 svalů), vše se zobrazovalo na počítačovém programu MFK a posléze byly na obrazovce vidět svalové a kloubní disbalance. Na závěr studenti obdrželi pozvání na vlastní konzultaci a slevový kupón.

Exkurze byla velmi zdařilá a přínosná pro budoucí teoretické i praktické využití.

Snowboardový kurz - Špičák 5.1. - 8.1. 2009

Snowboardový kurz - Špičák 5.1. - 8.1. 2009

Snowboardový kurz patří k dalším školním akcím v rámci 1. ročníku studijního oboru Managenent sportovních aktivit. Kurz byl určen pro začátečníky i pokročilé z řad studentů MSA. Akce se uskutečnil 5.1. – 8.1. 2009, ubytování bylo zajištěno v nově zrekonstruovaném hotelu Sirotek. Hlavním cílem kurzu bylo seznámení a výuka jízdy na snowboardu, pokročilí jezdci měli možnost nácviku jízdy  řezaným obloukem (carvingový oblouk). Všichni začátečníci zvládli základní způsoby jízdy a na konci akce byli schopni sjet lyžařský areál Špičák bez větších problémů. Účastníci kurzu si akci i přes velmi nízké teploty dostatečně užili, poznali se z jiného úhlu a určitě naučené dovednosti a zkušenosti v budoucnu využijí ve svých volnočasových aktivitách.

Netradiční aktivity 2009

Netradiční aktivity 2009

11.2. 2009 navštívili studenti oboru MSA 1. Fitbox centrum v Plzni - Profitsport. Cílem bylo seznámit studenty s jednou z nejnovějších metod cvičení ve skupině, kdy pohyb je založen na několika základních úderech rukou a nohou. Studenti měli možnost si prakticky osvojit jednotlivé techniky, seznámili se s náročností cvičení a ostatními aktivitami klubu (taibo, spinning).

Veletrh Sport Prague 2009

Veletrh Sport Prague 2009

Tento velikostí největší veletrh sportu v ČR se uskutečnil od 19.2.2009 do 22.2.2009 na výstavišti v Praze Letňanech. Veletrh nabídl studentům široký pohled na prezentaci firem různého charakteru a různého zaměření. V největší míře zde vystavovali společnosti zabývající se fitness, wellness a doplňky výživy. Nacházeli se zde také firmy jejichž cílem je prodej a výroba cyklistických potřeb, sportovního vybavení, oblečení, obuvi, prezentovali  zde CK zaměřená na sportovní aktivity, firmy zabývající se výrobou sportovních hřišť. Spektrum zaměření z hlediska sportu bylo velmi široké, nacházela se zde výstavní hala, kde bylo možnost vidět prezentaci motorových člunů a obytných přívěsů. Celý veletrh měl ústřední místo, kde nepřetržitě probíhal sportovně-kulturní program. Akce byla pro studenty velkým přínosem. Viděli různé typy marketingové prezentace, reklamy a podpory prodeje, měli možnost si prakticky vyzkoušet novinky z oblasti fitness.

Dobrovolný den - Podzimní čarování 22.10. 2008

Dobrovolný den - Podzimní čarování 22.10. 2008

Studenti oboru  1. ročníku Management sportovních aktivit uspořádali dne  22.10. 2008 sportovní den pro Mateřskou školu v Bolevci s názvem Podzimní čarování. V areálu školky čekalo děti celkem osm stanovišť. Činnosti v nich organizovali studenti.

Stanoviště nesla pohádkové názvy: Hagridovo začarované lano vedené Václavem Kovaříkem, Přísady Baby Jagy (Michaela Tychlová), Kouzelný klaun (Jana Taubrová), Čarodějnický výlov (Šárka Svěrková a Kamila Kožuchová), Zakletá lžíce (Jitka Hájková), Magický trakař (František Brumovský), Skřítkova cesta (Jitka Šmídová) a Kouzla s koloběžkou (Michal Křepelka). Většinou se jednalo o pohybové hry a aktivity, kdy děti rozvíjely obratnost, sílu a rychlost a za své výkony dostávaly razítka na kartičky. Do zápolení se zapojili i někteří rodiče. I přes to, že nevládlo příliš vlídné počasí, děti se velmi bavily a někdy se dokonce vracely na stanoviště, která již plnily.
Pro většinu studentů byla tato akce zkouškou organizace sportovních akcí a komunikace s dětmi předškolního věku.

Miniturnaj v netradičních sportech 2008

Miniturnaj v netradičních sportech 2008

V rámci nového oboru Management sportovních aktivit proběhl 2. října 2008 miniturnaj v netradičních sportech. Akce se uskutečnila v areálu TJ Lokomotiva Plzeň v nově vybudované části areálu. Vzhledem k nepříznivému počasí se měření sil uskutečnilo jen v bowlingu a squashi. Všichni soutěžící však bojovali jako o život a sportovní dopoledne si dostatečně užili.

Pořadí bowlingu

Kategorie muži:

1. místo - František Brumovský (126 bodů)

2. místo - Karel Markel (103 bodů)

3. místo - Michal Křepelka (100 bodů)

Kategorie ženy:

1. místo - Adéla Skalová (110 bodů)

2. místo - Šárka Svěrková (87 bodů)

3. místo - Kamila Kožuchová (86 bodů)

Pořadí squashe

Muži: 1. místo – Karel Markel 2. místo – Václav Kovařík 3. místo – Michal Křepelka

Ženy: 1. místo - Kamila Kožuchová 2. místo - Šárka Svěrková 3. místo - Adéla Skalová

 

Fotogalerie

Zdravotní a kompenzační cvičení

Zdravotní a kompenzační cvičení


 

Kondiční příprava 2019

Kondiční příprava 2019

Z výuky

Z výuky

Beachvolejbal - Škoda Park

Beachvolejbal - Škoda Park

Gymnastika

Gymnastika

Bruslení

Bruslení

Flexibar - Kalikovský mlýn

Flexibar - Kalikovský mlýn

Fitbox - Profitsport Plzeň

Fitbox - Profitsport Plzeň

Skiareál Špičák 2012

Skiareál Špičák 2012

Snowboardový kurz - Špičák

Snowboardový kurz - Špičák

Dobrovolný den

Dobrovolný den

Vyřazení absolventů 2014

Vyřazení absolventů 2014

Slavnostní vyřazení čtvrtých absolventů oboru Management sportovních aktivit 2014 v reprezentačním sále Plzeňské radnice.

Sportovní soustředění 2014

Sportovní soustředění 2014

Studenti druhého ročníku se zúčastnili povinného sportovního soustředění v rozsahu 5 dnů, 40 výukových hodin. V průběhu soustředění si studenti měli možnost vyzkoušet mnoho druhů sportů a aktivit. Prošli pěší turistikou, zdolali na kole vrchol Třemšína a vodní nádrž Láz, celodenní výlet na kole byl zpestřen prohlídkou březnického pivovaru Herold, na kterou navazovala praktická ukázka a možnost vyzkoušení herního vojenského sportu airsoft v podání spolku „Žoldáci Březnice“. V dalších dnech si studenti vyzkoušeli interakci a kooperaci ve skupině, míčové sporty – nohejbal, fotbal, stolní tenis, badminton, plážový volejbal, frisbee. Dalšími aktivitami byly outdoorové aktivity jako jsou koordinační chůze po laně – slackline, nízká lana, překonání překážky a orientace v lese. Díky příznivému počasí byl jedním z cílů při cyklistice přírodní lom Bezděkov, kde studenti mohli využít své plavecké dovednosti.
Večerní program obstaraly odborné přednášky jako např. obsluha a pohyb na kole, fungování rekreačního objektu a teoretické podměty provozovaných aktivit.
Vyřazení absolventů 2013

Vyřazení absolventů 2013

Slavnostní vyřazení třetích absolventů oboru Management sportovních aktivit 2013 v reprezentačním sále Plzeňské radnice.

Sportovní soustředění 2013

Sportovní soustředění 2013

Vyřazení absolventů 2012

Vyřazení absolventů 2012

Slavnostní vyřazení druhých absolventů oboru Management sportovních aktivit 2012 v reprezentačním sále Plzeňské radnice.

Sportovní soustředění 2012

Sportovní soustředění 2012

Vyřazení absolventů 2011

Vyřazení absolventů 2011

Slavnostní vyřazení prvních absolventů oboru Management sportovních aktivit 2011 v reprezentačním sále Plzeňské radnice.

Absolutorium 2011

Absolutorium 2011

Sportovní soustředění 2011

Sportovní soustředění 2011

Sportovní soustředění 2010

Sportovní soustředění 2010

Miniturnaj v netradičních sportech 2008

Miniturnaj v netradičních sportech 2008

Videa

Prezentační oborové video

Prezentační oborové video

Komentovaná prezentace oboru Management sportovních aktivit 2022

Komentovaná prezentace oboru Management sportovních aktivit 2022

Kontakty

Kumst František, Mgr., vedoucí oboru MSA, tel.: 777857666, email: kumst@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Řekli o nás

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

Lukáš Hrubý, DiS.

Učitel ZŠ, trenér přípravky FC Viktoria Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem užitečné informace pro práci s kolektivem a pár dobrých přátel.

Libuše Drábková, DiS.

Odbor sociálních služeb, Magistrát města Plzně

Studium oboru sociální práce mi nabídlo kvalitní teoretický rámec, informace o aktuálních přístupech i vhodné zázemí pro všestranný praktický trénink. Tímto znovu děkuji všem vyučujícím za jejich smysluplnou práci, profesionální přístup a vstřícnost.

Bc. Lada Valentová, DiS.

Trenér individuálních a skupinových lekcí

Díky mému vzdělání se dnes mohu věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsem vděčná za praxi na VOŠ, kde jsem získala přehled o systému podpory a rozdělování dotací institucím, které se věnují sportu. Byl to pro mě skvělý impuls zůstat v oboru i po škole, což se zatím daří. Obor Management sportovních aktivit mohu jen doporučit.

Ing. Daniela Stanková

Sociální pracovnice TyfloCentrum Plzeň

Se studenty VOŠ, kteří vykonávají praxi v TyfloCentru Plzeň, jsme velmi spokojeni. Doprovázejí klienty po městě v rámci průvodcovské služby a pomáhají při volnočasových aktivitách v rámci sociálně aktivizačních služeb. Některé studentky se po absolvování praxe dokonce staly dobrovolnicemi a zúčastnily se např. vícedenního rekondičního pobytu s našimi klienty. Velké díky také patří studentům za jejich každoroční dobrovolnou účast na sbírce Bílá pastelka. Děkujeme.

Zdeněk Trnka junior, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

Káča Jannová

Absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

Mgr. Lenny Dianová

Ředitelka Základní školy Šťáhlavy

Sportovně animační den pro naši školu na Kozlu, perfektní den, organizovaný oborem Cestovní ruch na vošplzeň.cz

Lukáš Janerla, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškerá má očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

Tomáš Pejchar, DiS.

Trenér dorostu HC Škoda Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Škola mi přinesla řadu znalostí a zkušeností nejen z oboru, rád na dobu studia vzpomínám. Na škole jsem velmi ocenil vstřícnost a přátelský přístup ke studentům.

Adéla Krejčí, DiS. et DiS.

Dentální hygienistka, absolventka oboru Diplomovaný zubní technik

Jsem člověk, kterého neuspokojuje mít tituly jenom proto, že se to nosí. Dala jsem přednost této VOŠce před vysokou školou, protože je tady svoboda a podpora toho, co mě zaujalo. Současně, a to bych podtrhla, je tady ceněna individualita. Mám dojem, že na vysokých školách dnes převažuje stádnost a anonymita. VOŠ mě navedla na moji úspěšnou cestu za skvělou prací ve zdravotnictví.

H.K.

Policistka, absolventka oboru Bezpečnost obyvatelstva

Vyšší odbornou školu jsem začala studovat z důvodu možného kariérního postupu u Policie ČR. Díky absolvování studia na Vaší škole jsem byla v letošním roce povýšena.

Bc. Patrik Pondělík, DiS.

Fitness trenér, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Z praktických dovedností jsem se naučil vedení kolektivu a práci s jednotlivcem. Bohatě využiji znalosti psychologie a v současnosti i marketingu.

Ondřej Ulbrich, DiS.

Vedoucí střediska Alimex Nezvěstice a.s., absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem teoretické znalosti a první zkušenost s manažerským vedením skupiny lidí, které nyní bohatě využívám.

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit dosavadní znalosti.  Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi.

Bc. Ilona Šnebergerová 

Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Naše spolupráce trvá již několik let a věřím, že bude trvat i nadále, je totiž bezproblémová.

Mgr. Barbora Neckářová

Koordinátorka praxí, stáží a dobrovolníků Diakonie Západ

Poděkování za spolupráci se studenty VOŠ: Národní potravinová sbírka je každoroční akce, která probíhá v České republice vždy druhou sobotu v měsíci listopadu, již od roku 2012. Především díky obětavé pomoci dobrovolníků z řad studentů oboru sociální práce se každým rokem daří významně navýšit počet zboží, které nám zákazníci věnují pro dobročinné účely. V roce 2018 dosáhlo množství vybraných darů 2000 kg.

Ing.Tomáš Kotora

Ředitel Bazénu Slovany a Bazénu Lochotín

Již několik let dochází do naší organizace na praxi studenti oboru Management sportovních aktivit. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a několik z nich u nás zůstalo i po skončení praxe. Jak se studenty tak i s učiteli funguje spolupráce na výbornou.

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala, co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Bc. Ondřej Čech

Odborný referent oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Při naší spolupráci si přejeme zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. A vošplzeň.cz to vždy nějak „vymyslí“.

Jiří Hynek, DiS.

Šéftrenér mládeže HC Talent Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Na VOŠ jsem poznal spoustu zajímavých lidí a získal znalosti, které se mi ohromně hodí v mojí současné práci.

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

J.P.

Policista, absolvent oboru Bezpečnost obyvatelstva

Po absolvování VOŠ se spolužáky pokračujeme ve studiu na VŠ Příbram, v oboru Bezpečnostně právní studia. Zde jsme využili dohody mezi oběma školami, která umožňuje dostudovat za jeden rok titul Bc. Již za osm týdnů nás tak čekají státnice.

Mgr. Arnošt Rybner

Právník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.