Diplomovaný oční optik

Vzdělávací program 39-43-N/02
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Forma studia: denní, kombinovaná

Charakteristika vzdělávacího programu: Charakteristika_DOO.pdf (193 kB)

Podmínky přijetí ke studiu: podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou a zdravotní způsobilost pro tento obor.

Školné: viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Učební plán denní formy studia: UP_DOO.pdf (270 kB)

Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Učební plán kombinované formy studia: UP_DOK.pdf (273 kB)

Profil absolventa vzdělávacího programu: Profil_DOO.pdf (189 kB)

Vzorové otázky přijímacího pohovoru zde

Možnosti uplatnění

Po úspěšném vykonání absolutoria bude absolvent vzdělávacího programu Diplomovaný oční optik připraven vykonávat odbornou pracovní činnost při zhotovování, opravách a přizpůsobování brýlí a dalších korekčních a léčebných pomůcek pro nápravu vizuálních dysfunkcí klienta. Může také provádět poradenskou službu v oblasti kontaktních čoček, tj. podávat informace týkající se druhů kontaktních čoček, výběru vhodných a používání.

Na základě získané odborné způsobilosti ve špičkové laboratoři s optometrickou vyšetřovací technikou se absolventi oboru uplatní také v oblasti výroby a obchodu s optickými a oftalmologickými prostředky a přístroji.

Příprava v programu Diplomovaný oční optik vytváří předpoklady k tomu, aby byl absolvent po krátkodobé praxi schopen řídit pracovní kolektiv a aby mohl samostatně vést administrativu spojenou s vedením organizace.

Za důležitou součást vzdělávání považuje škola připravenost absolventa k dalšímu rozvoji, ať už formou účasti na firemních prezentacích, odborných kurzech a přednáškách nebo studiem na vysoké škole, zejména v oboru optometrie a optiky.

Aktuální volné pozice u firmy Rodenstock:

Stručná anotace předmětů

Povinné předměty

Cizí jazyk 1 (General English Language I./ General German Language I., CJA/CJN)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: gramatika, slovní zásoba, konverzace, práce s učebnicí, video, audio

Popis: Výuka anglického jazyka je v prvních třech semestrech denního studia postavena na kombinaci gramatiky a slovní zásoby s hlavním zaměřením na komunikaci. Jde zejména o opakování učiva středoškolské úrovně. Odborná výuka anglického jazyka v následujících třech semestrech studia je věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během této výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na čtení textů, rozboru slovní zásoby a diskuzi. V kombinované formě studia je výuka po celou dobu studia věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Studenti mají k dispozici zpracované podklady s odbornými tématy, které lze přizpůsobit rozličné jazykové úrovni.

Cizí jazyk 2 (Technical English Language II./ Technical German Language II., CJAO/CJNO)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: odborná slovní zásoba, konverzace, diskuze, práce s textem

Popis: Odborná výuka anglického nebo německého jazyka v posledních třech semestrech studia je věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na čtení textů, rozboru slovní zásoby a diskuzi.

Psychologie (Psychology, PSY)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: psychologie osobnosti, sociální a vývojová psychologie

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z psychologie, a tím rozvíjí osobnost studenta a přispívá tak k lepšímu poznání sebe i druhých. Významnou součástí předmětu je rozvoj komunikativních a sociálních dovedností studentů, což zahrnuje zejména poznatky z psychologie osobnosti, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie zrakově handicapovaných.

Psychologie prodeje (Psychology of Sales, PSP)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: marketing, psychologie prodeje, chování zákazníka, konfliktní situace

Popis: Psychologie prodeje je nedílnou součástí marketingu a to nejen úmění zákazníka přesvědčit k aktivnímu chování – k realizaci koupě zboží, ale také uspokojit v plném rozsahu potřeby zákazníka. Psychologie prodeje dále umožňuje identifikovat chování zákazníka, typ zákazníka a v neposlední řadě zvládat konfliktní situace se zákazníkem.

Anatomie a fyziologie (Anatomy and Physiology, ANF)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: biologie člověka, fyziologie, klinická anatomie, vývoj a funkce orgánů

Popis: Předmět se zabývá stavbou a funkcí lidského organizmu se zaměřením na hlavu člověka. Poskytuje studentům vědomosti z klinicky aplikované anatomie, fyziologie a histologie. Učí základy medicínského jazyka a nomenklatury, prohlubuje znalosti studentů z biologie člověka a z dalších přírodovědných předmětů. Získané poznatky jsou nezbytné pro osvojení odborných vědomostí, ale i pro všeobecný přehled.

První pomoc (First Aid, PP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO

Klíčová slova: úrazy, ohrožení života, zásady první pomoci

Popis: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický s cílem seznámit studující se zásadami poskytování první pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu a při stavech bezprostředně ohrožujících život.

Vyšetřovací metody refrakce a nauka o zraku (Investigative Methods of Ametropia and Science of the Eyesight, VMNZ)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: refrakční prostředí oka, oční čočka, refrakční vady a jejich korekce

Popis: Předmět se zabývá základními poznatky z nauky o zraku a seznamuje studenty s metodami refrakce. Hlavním cílem předmětu je osvojení si základních vědomostí, které budou studenti využívat při výkonu povolání, především vztah mezi refrakcí oka a individuálními požadavky klientů.

Kontaktní čočky (Contact Lenses, KOČ)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: rozdělení materiálů kontaktních čoček, výroba kontaktních čoček, kontraindikace užívání kontaktních čoček

Popis: Studenti získávají v předmětu základní teoretické znalosti, potřebné pro poskytování fundovaných informací klientům očních optik, zájemcům o kontaktní čočky. Vyhodnotit možnosti alternace brýlové korekce kontaktními čočkami na základě refrakčního měření, orientovat se v sortimentu čoček na trhu

Ekonomika (Economy, EKO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: podniková sféra, účetnictví, personalistika, daňové poradenství

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními ekonomickými pojmy, umožňuje orientovat se v oblasti podnikové sféry se získáním základních znalostí podnikové ekonomiky, účetnictví, personalistiky, daňové oblasti, oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Předmět je zaměřen zejména na malé a střední podniky, jejich provoz ,organizační strukturu, majetkovou strukturu a vymezení jejich postavení v ekonomice

Marketing (Marketing, MAR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: marketing, chování společnosti, moderní metody marketingové strategie

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z marketingové oblasti, které jsou nutné jak pro osvojení základních vědomostí potřebných pro aplikaci marketingu v praxi tak i pochopení funkce marketingu jako takového. Dalším cílem je uvědomění si jakým způsobem moderní marketing ovlivňuje chování společnosti a každého jedince.

Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies, IKT)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: zdravotnický software, vyhledávače, zpracování informací

Popis: Předmět sjednocuje znalosti studentů získaných na střední škole a rozvíjí dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace pomocí běžných aplikací vedoucí k složitějším výstupům se zaměřením na profesní oblast. Studenti získají základní orientaci ve specializovaném zdravotnickém softwaru.

Informační technologie v oční optice (Information Technology in Ophthalmic Optics, ITO)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: informační technologie, uživatelské aplikace, software, program Newton

Popis: Předmět rozvíjí dovednosti studenta v oblasti výpočetní techniky, např. při vyhledávání a zpracovávání informací pomocí běžných uživatelských aplikací se zaměřením na obor oční optiky. Studenti také získají zkušenosti při práci se specializovanými programy pro oční optiky a zároveň se orientují ve specializovaném zdravotnickém softwaru. Na základě svých zkušeností dovedou zvolit nejvhodnější produkt do provozovny oční optiky

Technické materiály (Technical Materials, TEM)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: typy materiálů, povrchové úpravy, moderní metody zpracování tenkých vrstev

Popis: Předmět seznamuje studenty s vlastnostmi materiálů používaných v oční optice. Znalosti jim umožní lepší argumentaci při popisu jednotlivých specifik materiálů a použitých úprav při jednání s klientem. Na základě vědomostí o materiálech a jejich vlastnostech dokážou studenti správně vybrat vhodnou variantu pro daného klienta a tu následně obhájit.

Technologie (Technology, TECH)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: brýlové obruby, minerální a plastové čočky, napařování tenkých vrstev, moderní metody výroby brýlových skel a vrstev

Popis: Studenti získají teoretické vědomosti, které budou využívat při posuzování vhodnosti výběru různých typů brýlových obrub a čoček z hlediska použitých materiálů a druhů povrchové úpravy. Tyto vědomosti jim umožní orientovat se v co nejširší míře v současné nabídce a poskytnout budoucímu uživateli co nejkvalifikovanější rady

Přístrojová optika (Optics Instrumentation, PŘO)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: optické přístroje, funkce a princip - sférometr, torometr, kolimátor, kondenzor, lupa, mikroskop, dalekohled

Popis: Při teoretické výuce a praktických cvičeních získávají studenti přehled o strojním a přístrojovém vybavení, měřících pomůckách a přístrojích, se kterými se budou setkávat při výuce, na pracovištích oční optiky, ve vyšetřovnách optometristů a diagnostických a léčebných praxí očních lékařů

Brýlová optika (Glasses Optics, BRO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: percepce obrazové informace, problematika astigmatismu, heteroforií, binokulárního vidění a anizometropie

Popis: Předmět poskytuje studentům teoretické informace z oblasti korekce zraku, potřebné pro jejich budoucí povolání očního optika.

Geometrická optika (Geometrical Optics, GEO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: optické zobrazování, paraxiální prostor, zrcadla, čočky, vady optických systémů

Popis: Studenti získají základní znalosti z optického zobrazování a poznatky, které jsou využívány v dalších odborných předmětech. Vytvoří si tím nutné podmínky pro pochopení učiva navazujících odborných předmětů a umožní orientovat se v základních otázkách odborné praxe

Vlnová optika (Wave Optics, VLO)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: polarizace, interfrence, difrakce

Popis: Studenti získají základní znalosti z vlnové optiky, které jsou využívány v dalších odborných předmětech. Orientují se v problematice polarizace světla, interference a difrakce světla.

Brýlová technika a estetika (Spectacles´ Aesthetisc and Technology, BTE)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: anatomie hlavy, konfigurální a estetické vazby, optické parametry korekce

Popis: Studenti získají přehled o historickém vývoji v oblasti korekčních pomůcek očí, specifický přehled anatomie hlavy s přihlédnutím k potřebám očního optika, procvičení optimálních řešení vzájemných konfigurálních a estetických vazeb mezi konstrukční linií brýlí a danými anatomicko-morfologickými veličinami uživatelské osoby v souladu s optickými parametry budoucí korekce a finálním korekčním záměrem.

Optické laboratoře (Optical Laboratory, OPL)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: zábrus skla, výběr brýlové obruby, vhodnost materiálu brýlové obruby, zhotovení korekční pomůcky

Popis: Studenti získají dovednosti a znalosti, potřebné ke zhotovení optických korekčních a ortoptických pomůcek podle předpisu očního lékaře či optometristy při dodržení všech potřebných parametrů. Dále studenti získají dovednosti a znalosti k úpravám a opravám korekčních pomůcek a zhotovování brýlí speciálních

Metodologie k absolventské práci (Methodology of Graduate´s Work, MAP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: výběr tématu, osnova práce, literatura, citace, matematické zhodnocení výsledků průzkumu, kazuistika

Popis: Předmět metodicky připravuje studenta k realizaci absolventské práce tak, aby ji nejen uměl vypracovat v požadované kvalitě, ale také ji dokázal obhájit

Odborná praxe (Professional Experience, OP)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: odborná praxe, provozovna oční optiky

Popis: Předmět dotváří profil absolventa vyššího odborného studia v oboru diplomovaný oční optik. Odborná praxe je absolvována v provozovně oční optiky v rozsahu stanoveném učebním plánem.

Nová laboratoř s optometrickou vyšetřovací jednotkou

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.,  ukončila realizaci projektu pro rozvoj vyššího odborného školství. Projekt je z 85 % podporován z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, a to na základě „Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad“.

Díky rozvojovému projektu ZŘÍZENÍ A VYBAVENÍ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN, registrovaným pod registračním číslem CZ.1.14/2.4.00/19.02588 se nám podařilo zřídit praktickou specializovanou učebnu pro studijní obor Diplomovaný oční optik.

Vznikla tak specializovaná učebna s optometrickou vyšetřovací jednotkou zahrnující ojedinělou sestavu očního aberometru s příslušenstvím a výstupem na interaktivní tabuli. Dalším navazujícím vybavením je také ekologické zábrusové centrum, na kterém student vytvoří optimální korekční pomůcku vhodnou pro vyšetřenou osobu. Vytvoření optimální korekční pomůcky je provedeno na základě údajů zjištěných při vyšetření stavu zraku klienta pomocí optometrické vyšetřovací jednotky.

Hlavním cílem je, aby studentům bylo umožněno získání uceleného přehledu v oblasti komplexního vyšetření zraku v návaznosti na teoretické předměty Brýlová optika a Nauka o zraku a odborné předměty jako Optické laboratoře a Technologie. Studenti získají praktické zkušenosti s vyšetřovacími postupy klienta pomocí nejmodernějšího technického vybavení, které je od školního roku 2013/2014 již plně funkční a sestává z těchto vyšetřovacích, měřících a záznamových přístrojů:

i.Profiler PlusTM – první přístroj svého druhu používající inovativní wavefront technologii v oblasti refrakce zraku. Představuje kombinaci autorefraktometru s keratometrem, korneální topograf a wavefront aberometr v jednom přístroji. i.Profiler PlusTM je plně automatický analytický měřicí přístroj a refrakční laboratoř současně. Získání dat nezbytných pro výběr a výrobu brýlových čoček optimálně přizpůsobených potřebám zákazníka nikdy nebylo tak snadné, rychlé a přesné. i.Profiler PlusTM nabízí výhodu výjimečně přesné a efektivní refrakce, včetně 3D automatického zaměřování a automatické změny měření pravého a levého oka. Výstupy z měření umožňují optikovi optimalizovat vidění jeho klientů v noci a za zhoršených světelných podmínek. Tímto přístrojem je možno přesně diagnostikovat nerovnosti rohovky a odhalení chromatických aberací. Dle těchto ojedinělých dat lze optimalizovat korekci přesně na míru. Elektrický stolek pod přístrojem i.Profiler slouží pro snadnější manipulaci s klientem.

i.Terminal2TM – přesný měřicí přístroj pro získávání všech hodnot centrace a kvalifikované poradenství. Přesná centrace s přesností na 1/10mm a přesné určení postavení brýlové čočky před okem umožňují optikovi nabídnout brýlovou čočku vyrobenou klientovi přímo na míru. I při velmi malé chybě v centraci ztrácejí čočky až 40 % své využitelné kapacity. Přístroj dále umožňuje klientům vidět se v jejich nových brýlích, i pokud mají vysokou korekci, a tak si vybrat brýle přesně dle jejich vkusu.

i.Com2TM – server se softwarem pro rychlou a jednoduchou správu dat týkajících se jednotlivých zákazníků, včetně importu a exportu těchto dat do další elektronických systémů. Obsahuje i software pro odbornou poradenství při výběru vhodného typu brýlové čočky pro konkrétního zákazníka i.Demo, včetně analýzy jeho vizuálního profilu. Server i.Com je vidět na celkové fotografii ve skříňce (v malém racku) vlevo pod interaktivní tabulí.

i.PolatestTM – elektronický zobrazovací systém pro kompletní subjektivní refrakci zraku s využitím pozitivní polarizace pro nejjistější výsledky v binokulární refrakci.

Mezi další vybavení patří:

Brýlová obruba – slouží pro měření na přístroji Polatest a k subjektivní refrakci.

Štěrbinová lampa – přístroj pro vyšetření přední a zadní části oka a přizpůsobení kontaktních čoček.

Zkušební brýlová skříň – soubor zkušebních skel slouží k subjektivnímu zjišťování refrakce a ke stanovení vhodných korekčních skel při předpisu brýlí.

Výukový mobilní set: notebook + projektor + interaktivní tabule – prostřednictvím tohoto setu je možné napojení na vyšetřovací jednotku a sledování průběhu vyšetření přímo na interaktivní tabuli. Spolu s průběžným výkladem tato demonstrativní výuka „vtáhne“ studenty přímo do děje.

Zábrusové centrum – pomocí tohoto zábrusového centra lze kompletně vyrobit specifické brýlové čočky pro určitého (právě vyšetřeného) klienta. Naměřené hodnoty se pak nastaví a uloží v brousícím automatu a dle těchto zadaných parametrů a parametrů brýlových obrub budou vyrobeny vhodné brýlové čočky. Automat dokáže brýlovou čočku drážkovat, ojehlovat, vyvrtat a nabrousit běžnou fazetu. Software také umožňuje změřit čočku před zábrusem, zda bude rozměrově vhodná k dalšímu opracování.

 

 

Novinky v oboru

Nový centrační systém firmy Zeiss. Naší novou investicí do průběžné modernizace výuky se stala jedna z nejmodernějších pomůcek pro centrování brýlových čoček od společnosti Zeiss. K centrační věži jsme dokoupili iPad se sys-témem i.Terminal go, který je velmi přesný a rychlý a umožňuje měřit individuální parametry ve vztahu klient – vybrané brýle. Studentky a studenti se učí se systémem pracovat, vyhodnocovat potřebné údaje a oceňují, že jim nová pomůcka přináší zkušenosti a dovednosti do praxe.

Nové návštěvnické centrum Rodenstock. Naše škola spolupracuje s firmou Rodenstock dlouhodobě a této spolupráce si vážíme. Roden-stock poskytuje nejen pracovní místa absolventům oboru, ale také nám pomáhá ve vzdělávání. Umožňuje studentům nahlédnout do výrobních procesů a nově je seznamuje s přístroji, které na-bízí očním optikům pro zkvalitnění služeb. Rádi jsme proto přijali pozvání k otevření nového ná-vštěvnického centra, které nejen nám a našim studentům nabídne další možnosti vzdělávání. Pravidelné exkurze se díky tomu rozšíří o spoustu zajímavých a velmi praktických ukázek.

Novinky v korekci a léčbě krátkozrakosti. Jedním z negativních závěrů, které vyplývají z odborných studií WHO uveřejněných v poslední době, je značný nárůst krátkozrakosti – do roku 2050 postihne krátkozrakost až 50% světové po-pulace. Dojde tím nejen k ohrožení zdraví a zhoršení kvality života, ale také k velké zátěži zdravot-ního systému, a proto je žádoucí růst krátkozrakosti zpomalit, ideálně zastavit. Tomuto výzkumu se dnes aktivně věnují světoví výrobci brýlových čoček. Oceňujeme, že obchodní zástupci významných firem jsou ochotni našim studentkám a studentům představit jak výsledky výzkumných studií, tak samotné produkty. Nejedná se přitom pouze o výrobce brýlových čoček, ale také čoček kontaktních.

V Plzeňském rozhledu vyšel článek s názvem „Zpáteční lístek mikrochirurga Michala Janeka“. Emeritní primář pan doktor Michal Janek, který je externím odborným pedagogem vzdělávacího programu Diplomovaný oční optik na naší škole, je průkopníkem ultrazvukové fakoemulzifikace – metody operace šedého zákalu. S počtem blížícím se k 40.000 operací šedého zákalu (r. 2023) se doktor Janek řadí k předním mikrochirurgům v České republice. Více se dočtete v článku Plzeňského rozhledu.

Akce

Akce ve školním roce 2022/2023

Akce ve školním roce 2022/2023

Výstava brýlí světových značek. 20. září 2022 se studenti a studentky DOO2 a DOO3 spolu s vyučujícím Zdeňkem Trnkou zúčastnili v rámci praktické výuky předmětu Technické materiály a technologie prezentace a prodejní výstavy luxusních brýlí světových značek v pražském hotelu Marriott. Studenti a studentky si se zájmem prohlédli vystavené brýle. Jak je vidět z fotodokumentace, zaujaly je především produkty firmy Gucci. Velmi pozitivně hodnotili možnost seznámit se širokým sortimentem zboží, které řada běžných očních optik nabízí jen v omezeném rozsahu.

Exkurze v Rodenstocku. Ve čtvrtek 13. října 2022 navštívili studentky a studenti DOO2 a DOO3 v doprovodu vyučujících firmu Rodenstock v Klatovech. Nejdříve se seznámili s historií firmy a s jejím působením ve světě.  Potom si prošli kompletní výrobou brýlových čoček – od skladů polotovarů, přes broušení lámavých ploch, čištění, nanášení tenkých vrstev a barvení až po zábrus do brýlových obrub a expedici. Dále měli možnost prohlédnout si moderní technologii free form výroby brýlových čoček a kompletní fungování závodu. Na závěr exkurze absolvovali studentky a studenti zmíněných ročníků přednášku o počítačovém programu WinFit, se kterým se mohou setkávat při praxi v očních optikách. Při odjezdu z exkurze všichni velmi hodnotili možnost nahlédnout do prostředí špičkového řemeslného zpracování, přesného broušení a inovativních technologií i to, že zde našly propojení s praxí poznatky z předmětů Brýlová optika, BTE, IKT a Technologie a technické materiály.

Prezentace centračního systému firmy HOYA. Na pozvání vyučující Mgr. Daniely Horké navštívil ve čtvrtek 24. listopadu 2022 studenty a studentky 3. ročníku oboru Diplomovaný oční optik zástupce firmy HOYA Mgr. Dušan Kos, aby jim představil nový typ centračního systému pro měření individuálních parametrů brýlové korekce. Studenti a studentky se během prezentace seznámili nejen s vlastnostmi zmíněné centrace čoček, ale i s moderními trendy při měření individuálních parametrů pro výrobu nejlepších brýlových čoček na trhu. Díky této odborné přednášce s ukázkami došlo k propojení poznatků z předmětů Brýlová technika a estetika s předmětem Optické laboratoře.

Předvánoční návštěva Dětského centra – sbírka pro děti. Studentky a studenti DOO1 a DOO2 uspořádali charitativní sbírku pro děti v kojeneckém oddělení Dětského centra v Plzni. Ve středu 21. prosince 2022 pak navštívily vybrané zástupkyně z DOO1 (spolu s vedoucí oboru DOO Jitkou Hoškovou Prokšovou a vyučující Mgr. Danielou Horkou) Dětské centrum Na Chmelnicích, které ​poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku, jejichž zdravotní stav a vývoj je narušen nebo ohrožen. Vánoční dárky jsme předaly přímo pod stromeček za přítomnosti dětí a staniční sestry Š. Dolejšové, která nám podala detailní informace o práci Dětského centra. Později jsme si v jejím doprovodu prohlédly i ostatní prostory centra a diskutovaly s ředitelkou a odborným personálem DC o osudech zdejších dětí. Sdělené informace v nás vyvolaly smutné pocity, nicméně radost, že jsme mohli přispět k jejich obdarování, převážila. 

Přednáška HOYA Miyosmart. Studentky a studenti všech ročníků DOO se 28. 2. 2023 během přednášky p. Jonáše seznámili s moderním přístupem firmy HOYA k problematice dětské krátkozrakosti. Byly jim představeny výsledky několikaleté studie vývoje krátkozrakosti v počátcích školní výuky a možné moderní korekce pomocí čoček Miyosmart, které umožňují inovativní řešení pro zpomalení progrese krátkozrakosti. Přednáška i praktické ukázky se setkaly s velkým zájmem jak studentů, tak vyučujících (dr. Janek, dr. Hošková Prokšová, Mgr. Horká).

OPTA Brno. Studentky DOO1 a DOO2 se 4. 3. 2023 za doprovodu vyučující Mgr. Horké zúčastnily mezinárodního veletrhu. Zajímavou součástí veletrhu byla výstava historických brýlí – od vynálezu zvětšovacích kamenů po brýle užívané začátkem 20. století. Studentky pak navštívily řadu vystavovatelů oční optiky (výrobci brýlových obrub, kontaktních čoček, optických přístrojů a doplňků.

Zeiss Praha. Studentky a studenti DOO se 7.3.2023 zúčastnili exkurze do firmy Zeiss, kde jim byly představeny nejmodernější přístroje k měření individuálních parametrů klientů (s možností tvorby avatara), včetně přístrojů k měření refrakce oka a portfolia brýlových čoček. Součástí prezentace byla i návštěva zábrusného centra.

Optická lab ve FPE. Studentky a studenti DOO1 se 6. 4. 2023 zúčastnili experimentálního dopoledne na Katedře matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU v Plzni. Prohlédli si řadu demonstračních experimentů z geometrické i vlnové optiky, na magnetické tabuli simulovali průchod laserových paprsků základními optickými prvky (planparalelní deska, spojné a rozptylné čočky, hranol) a na závěr se seznámili s některými optickými klamy.

Kontaktní čočky Cooper Vision. Studentky a studenti DOO3 se 13. 4. 2023 zúčastnili odborné přednášky firmy Alcon, která se týkala představení společnosti a produktů včetně roztoků pro čištění a očních kapek (např. pro léčbu suchého oka nebo různých typů alergií).

Akce v zimním a letním období 2021/2022

Akce v zimním a letním období 2021/2022

 • Projektový den Specifika lupových brýlí. 26. října a 2. listopadu 2021 se studenti a studentky DOO2 a DOO3 spolu s vedoucí oboru Jitkou Hoškovou Prokšovou zúčastnili v rámci praktické výuky předmětu Přístrojová optika projektových dnů, které se týkaly specifik lupových brýlí. Seminář s následným praktickým cvičením vedla paní  Tereza Justhová, DiS. ve spolupráci s firmou JustDent.

 • Exkurze v laboratořích KMT FPE ZČU. V úterý 30. listopadu 2021 navštívili studenti a studentky 1. a 2. ročníku oboru Diplomovaný oční optik laboratoře Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy FPE v Plzni, aby se tam seznámili s experimenty, které se týkají některých jevů geometrické a vlnové optiky. Pomocí soupravy „Optická lavice“ si se zájmem zkusili samostatně proměřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různé optické mohutnosti a zjišťovali rozdíly mezi skutečným a zdánlivým obrazem předmětu. Dále se věnovali pokusům, na kterých bylo demonstrováno, jak vzniká polarizace a interference světla, tedy jevy, které jsou podstatou polarizačních filtrů a antireflexních vrstev. Poznatky z předmětu Geometrická optika (GEO) se tak mohly propojit se znalostmi studentů z předmětů Technologie a Technické materiály. Další experimenty se týkaly dvojlomu a absorpce viditelného světla. V závěru exkurze do optické laboratoře se studenti a studentky seznámili s problematikou disperze světla a teorií barevného vidění, i v tomto případě se jednalo o propojení poznatků z GEO s předmětem Nauka o zraku.

 • Předvánoční návštěva Dětského centra - sbírka pro děti Studentky a studenti DOO1 a DOO2 uspořádali charitativní sbírku pro děti žijící v kojeneckém oddělení Dětského centra v Plzni. V úterý 15. prosince 2021 pak navštívili (spolu s vedoucí oboru DOO Jitkou Hoškovou Prokšovou) Dětské centrum Na Chmelnicích, které poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku, jejichž zdravotní stav a vývoj je narušen nebo ohrožen. Kvůli covidovým opatřením jsme předali vánoční dárky, které jsme nakoupili, ve vstupní hale budovy a staniční sestra Š. Dolejšová nám podala nám detailní informace o práci Dětského centra. Osudy zdejších dětí v nás vyvolaly smutné pocity, ale radost, že jsme mohli přispět k jejich obdarování, převážila.    

 • Návštěva výstavy Brejle (design brýlí v Československu). 9. března se studenti a studentky DOO2 a 15. března se studentky DOO1 zúčastnili retrospektivní výstavy brýlí v chebském muzeu. Prohlédli si brýlové obruby z produkce ČSSR a s údivem zjistili, že brýle bývaly v Československu považovány spíše za zdravotní pomůcku. Některé z vystavených modelů byly propojeny se snímky tehdy známých osobností z TV obrazovky (např. se Saskií Burešovou), které ale dnešní dvacetiletí už většinou neznají.

 • Exkurze do firmy Rodenstock (výroba a úpravy brýlových čoček). 6. dubna 2022 se studenti a studentky DOO2 a DOO3 (spolu s vyučující Šárkou Borkovou) zúčastnili exkurze do firmy Rodenstock Klatovy, zabývající se velkoobchodem a výrobou brýlí a brýlových obrub. Seznámili se tak s některými fázemi výroby i s řadou produktů této firmy, která je déle než 140 let lídrem v oblasti oční optiky. V rámci prezentace jednotlivých výrobních úseků měli studenti a studentky možnost nahlédnout do prostředí špičkového řemeslného zpracování, přesného broušení a inovativních technologií, a tak zde našly propojení s praxí jejich poznatky z předmětů Technologie, Brýlová optika a Technické materiály. 

Akce v zimním a letním období 2019/2020

Akce v zimním a letním období 2019/2020

 • Hala Lokomotivy Plzeň ITEP 2019. Ve dnech 19. října – 21. října 2019 se studenti DOO1 spolu s VO Jitkou Prokšovou zúčastnili prezentace VOŠ na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2019. Veřejnost seznamovali jednak se simulací očních vad (pomocí sady brýlí simulujících omezenou zrakovou ostrost a omezené zrakové pole), dále se zhotovenými brýlemi z naší laboratoře – tj. s prací našich absolventů a také s optickými klamy. Ukázky se setkaly s kladným ohlasem návštěvníků.

 • Odborná přednáška: Nové materiály brýlových skel a obrub.  Absolvent naší školy Zdeněk Trnka, jr.  dne 5.11.2019 seznámil studenty a studentky 1. ročníku DOO s tradičními i moderními materiály brýlových obrub a skel. Ve své přednášce se věnoval zejména praktickým poznatkům a charakteristikám moderních typů obrub. V závěru diskutoval se studenty a studentkami o speciálních materiálech obrub a o problematice provozu oční optiky. Přítomní měli možnost si některé obruby přímo vyzkoušet a seznámit se tak se zmíněnými materiály detailně.

 • Exkurze v laboratořích KMT FPE ZČU. V úterý 26. listopadu 2019 navštívili studenti a studentky 1. ročníku oboru Diplomovaný oční optik laboratoře Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy na FPE v Plzni, aby se tam seznámili s experimenty, které se týkají některých jevů geometrické optiky – např. odraz a lom na rozhraní prostředí, optické zobrazování a optické klamy. Právě posledně zmíněné jevy – především klamavé zobrazení předmětů odrazem světla v asférických zrcadlech – byly oceněné jako nejzajímavější. Zároveň si v laboratoři prohlédli experimenty týkající se polarizace světla a demonstrace barevného vidění a zkusili si samostatně proměřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různé optické mohutnosti.

 • Předvánoční návštěva Dětského centra – sbírka pro děti. Studenti DOO1 a AIT1 uspořádali charitativní sbírku pro děti žijící v kojeneckém oddělení Dětského centra v Plzni. V úterý 17. prosince 2019 navštívili studenti a studentky DOO1 a AIT1 spolu s vedoucí oboru DOO Jitkou Prokšovou Dětské centrum Na Chmelnicích, které ​poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku, jejichž zdravotní stav a vývoj je narušen nebo ohrožen. Předali jsme dětem vánoční dárky, které jsme nakoupili, a staniční sestra Š. Dolejšová nás provedla oddělením nejmenších dětí a podala nám detailní informace o práci Dětského centra. Osudy zdejších dětí v nás vyvolaly smutné pocity, ale měli jsme radost, že jsme mohli přispět k jejich obdarování.   

 

 

Akce v letním období 2018/2019

Akce v letním období 2018/2019

 • OPTA 2019. V sobotu 9. 3. 2019 se studentky DOO1 zúčastnily 25. mezinárodního veletrhu OPTA v Brně. Studentky získaly užitečné studijní materiály od různých značek, jako jsou Carrera, Safilo, Essilor, Horsefeathers, Hoya a Alcon a seznámily se i s méně známými nebo naopak novými výrobci brýlových obrub, vyzkoušely si nové módní trendy jak u dioptrických, tak sportovních a slunečních brýlí. To vše jistě významně pomohlo k rozšíření jejich orientace v oboru.

 • Trhové Sviny. V úterý 9. 4. navštívili studenti DOO1 a DOO3 firmu Silhouette A. Schmied, která sídlí v obci Trhové Sviny. Účastníky provázel garant oboru DOO Zdeněk Trnka. Jednatel společnosti Silhouette nejprve seznámil studenty s historií i současností firmy, pak měli možnost navštívit i provozní areál firmy, která je známá tím, že k uchycení brýlových čoček u vrtaných obrub využívá vlastního patentovaného bezšroubkového systému. Exkurze se setkala s velkým zájmem studentů. Uvnitř areálu Silhouette je v současnosti zakázané pořizovat jakoukoli fotodokumentaci, proto se účastníci exkurze vyfotografovali alespoň před vchodem do firmy.

 

Akce v zimním období 2018/2019

Akce v zimním období 2018/2019

 • Exkurze do FN Plzeň. V pondělí 29. října 2018 se studenti DOO3 za účasti vyučujícího VMR pana P. Budka zúčastnili návštěvy oddělení pleoptiky a ortoptiky ve Fakultní nemocnici v Plzni. Na oddělení ortoptiky provázela studenty ortoptická sestra Bohumila Šimánová. Od ní se také dozvěděli, jak se diagnostikuje a léčí tupozrakost. Během exkurze se studenti seznámili s ortoptickými cvičeními, které se používají v léčbě vrozených a získaných očních vad u dětí, a s funkcí přístrojů: Synoptofor, Cheiroskop, Campbellův zrakový stimulátor (CAM), Stereoskop, ortoptický Korektor a Maddoxův kříž. K pochopení principu těchto přístrojů pomohli dobrovolníci z řady studentů, čím se zájem o danou problematiku ještě zvýšil.

 • DEPO: Posviť si na svou budoucnost. V pátek 9. 11. představily studentky DOO výsledky své práce v optické laboratoři a možnosti budoucího uplatnění v rámci interaktivní výstavy „Posviť si na svou budoucnost“ v DEPO v Plzni.

 • Exkurze v laboratořích KMT FPE ZČU. V pondělí 3. prosince 2018 navštívily studentky 1. ročníku oboru Diplomovaný oční optik laboratoře Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy na FPE v Plzni, aby se tam seznámily s experimenty, které se týkají některých jevů geometrické optiky – např. odraz a lom na rozhraní prostředí, optické zobrazování a optické klamy. Právě posledně zmíněné jevy – především klamavé zobrazení předmětů odrazem světla v asférických zrcadlech a odrazy ve světelném tunelu – studentky ocenily jako nejzajímavější. Zároveň si v laboratoři prohlédly experimenty týkající se polarizace světla a demonstrace barevného vidění a zkusily si samostatně proměřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různé optické mohutnosti.

 • Předvánoční návštěva Dětského centra – sbírka pro děti. Studenti DOO1 a DOO3 uspořádali charitativní sbírku pro děti žijící v kojeneckém oddělení Dětského centra v Plzni. V úterý 18. 12. 2018 navštívily studentky DOO1 spolu s vedoucí oboru Jitkou Prokšovou Dětské centrum Na Chmelnicích, které ​poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku, jejichž zdravotní stav a vývoj je narušen nebo ohrožen. Studentky předaly dětem vánoční dárky, které nakoupily spolu se skupinou DOO3 (v této době na odborné praxi). Dětská sestra Š. Dolejšová nás provedla oddělením nejmenších dětí, a tak měly studentky možnost se s některými dětmi blíže seznámit.

 

Akce v letním období 2017/2018

Akce v letním období 2017/2018

 • Mezinárodní veletrh oční optiky MIDO. Místo: Milán, Itálie. Termín: 23. – 25. února 2018. Studentky DOO2 se ve dnech 23. – 25. 2. 2018 zúčastnily mezinárodního veletrhu oční optiky MIDO 2018 v Itálii. Doprovázely je vyučující Mgr. Jitka Vonešová a Sarah Hartmannová, DiS. V pátek 23. 2. přiletěly v 14,30 na letiště  Malpensa a v podvečerních hodinách si prohlédly památky v centru Milána. V sobotu pak navštívily výstavní plochu Expo Milan. Na tomto světově uznávaném veletrhu se po celý den setkávaly s nejmodernějšími technologiemi a korekčními optickými pomůckami. Obdivovaly například luxusní brýle firem LUXOTTICA a SAFILO, nebo brýlové obruby z kamene od firmy MORÁ BUSOLI a také obruby od Josepha Havera z Izraele.  V neděli 25. 3. se pak letecky vrátily zpět do ČR.

 • Exkurze do optické laboratoře KMT FPE ZČU. Místo: laboratoř KMT FPE ZČU v Plzni. Termín: 9. dubna 2018.Studentky DOO1 si v pondělí 9. 4. 2018 prohlédly laboratoř Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU v Plzni a seznámily se zde se základními experimenty, které se týkaly jevů geometrické optiky – např. odrazu a lomu na rozhraní prostředí, optického zobrazování čočkami a zrcadly a optických klamů. Nejvíce studentky zaujaly odrazy diod ve světelném tunelu a klamavá zobrazení předmětů v asférických zrcadlech. Dále si v laboratoři prohlédly experimenty týkající se vlnové optiky – jednalo se o polarizaci bílého světla a dvojlom červeného světla z He-Ne laseru o vlnové délce 656 nm (na obr. vlevo). S tímto typem laseru byly provedeny i pokusy týkající se interference a ohybu světla na dvojštěrbině. Závěr experimentálního dopoledne patřil demonstraci barevného vidění. Studentky se mohly přesvědčit o odlišném způsobu vzniku barev a barevných stínů u součtového a rozdílového skládání.

Akce v zimním období 2017/2018

Akce v zimním období 2017/2018

 • Exkurze do oční optiky. 3. října 2017. Studenti druhého ročníku DOO navštívili s vyučujícím P. Budkem v rámci výuky předmětu Technologie pracoviště oční optiky společnosti Grand Optical, kde se seznámili s provozem a kde si také mohli zkusit práci s různými materiály brýlových skel i plastů – to znamená, jak se chovají tyto materiály po nahřátí, po deformaci atd.

 • Optik Trade Show a Národní technické muzeum (optické klamy) Praha. 13. října 2017. Studenti DOO navštívili s vyučujícími 3. ročník veletrhu zaměřeného na oční optiku a optometrii "Optik trade show". U vystavovatelů si prohlédli kolekce brýlových obrub a seznámili se s novými technologiemi v oblasti zušlechtění brýlových čoček a s novými možnostmi očního vyšetření.  V druhé části dne pak navštívili studenti  expozici očních klamů v Národním technickém muzeu, kde si vyzkoušeli řadu zajímavých fyziologických klamů, včetně klamu perspektivy – Amesův pokoj.

 • Exkurze do FN Plzeň. V pondělí 30. října 2017 se studenti DOO3 za účasti vyučujícího VMR pana P. Budka zúčastnili návštěvy oddělení pleoptiky a ortoptiky ve Fakultní nemocnici v Plzni. Na oddělení ortoptiky provázela studenty ortoptická sestra Bohumila Šimánková. Od ní se také dozvěděli, jak se diagnostikuje a léčí tupozrakost. Během exkurze se studenti seznámili s ortoptickými cvičeními, které se používají v léčbě vrozených a získaných očních vad u dětí, a s funkcí přístrojů: Synoptofor, Cheiroskop, Campbellův zrakový stimulátor (CAM), Stereoskop, ortoptický Korektor a Maddoxův kříž. K pochopení principu těchto přístrojů pomohli dobrovolníci z řady studentů, čím se zájem o danou problematiku ještě zvýšil.

 • DEPO 2015: Posviť si na svou budoucnost. Více o této akci u oboru Systémový administrátor IT.

 • Exkurze v Tyfloservisu. Dne 22. 11. 2017 navštívili studenti 3. ročníku oboru Diplomovaný oční optik krajské středisko sociální rehabilitace nevidomých a slabozrakých TYFLOSERVIS v Plzni. Odborné lektorky centra velmi fundovaně seznámily studenty s danou problematikou a možnostmi pomoci nevidomým a slabozrakým. Většinu kompenzačních pomůcek si studenti sami vyzkoušeli.

 • Předvánoční návštěva Dětského centra – sbírka pro děti. Studenti DOO1 a DOO2 uspořádali charitativní sbírku pro děti žijící v kojeneckém oddělení Dětského centra v Plzni. V pondělí 18. 12. 2017 uskutečnila skupina studentek (zleva N. Charvátová, K. Radová, P. Krůtková z DOO2 a A. Zábranská z DOO1) za doprovodu vedoucí oboru J. Prokšové předání dárků přímo v Dětském centru. Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči dětem v sociální a zdravotně sociální tísni. Děti od narození do tří let jsou umístěny právě v Dětském centru Na Chmelnicích, kde nás přijala vrchní sestra paní Helena Spurná. Studentky předaly zakoupené dárky – pastelky, leporela, hračky aj. pod stromeček a prohlédly si kojenecké oddělení i oddělení pro handicapované děti. Osudy dětí umístěných v DC v nás vyvolaly smutné pocity, ale měly jsme radost, že jsme mohly přispět k jejich obdarování.     

Akce v letním období 2017

Akce v letním období 2017

 • Exkurze do Techmania Science Center. Studenti DOO1 a DOO2 navštívili dne 6.2.2017 v rámci výuky odborných předmětů s vyučujícím L. Burešem plzeňské populárně-vědecké centrum Techmania Science center. Zaměřili se především na interaktivní experimenty z optiky, které jim populární formou přiblížily a zpřístupnily některé pojmy z brýlové a vlnové optiky.

 • Účast studentů DOO na mezinárodním veletrhu OPTA 2017. V sobotu 11. 3. 2017 se studenti všech ročníků DOO zúčastnili exkurze „Mezinárodní veletrh OPTA 2017“ na brněnském výstavišti. Jako doprovod s nimi jeli vyučující Z. Trnka a S. Hartmannová. V tomto roce jsme se opět zapojili i do přednáškového bloku – studenti z DOO3 vystoupili s příspěvky: Petr Denk: Současné metody korekce očních vad. Štěpánka Korbová, Soňa Poláčková: Moderní aspekty ve výuce oboru Diplomovaný oční optik na VOŠZM v Plzni. Dvojice studentů ze všech ročníků DOO se také celou sobotu střídaly u našeho stánku – podle ohlasů účastníků veletrhu jsme zaujali jak výstavkou prací studentů a upomínkovými zmenšeninami brýlí, tak i ochotou vysvětlit možnosti studia na naší škole. Zájem návštěvníků o stánek VOŠZM spolu s přednáškami trojice studentů podle mého názoru výrazně přispěl ke zdařilé prezentaci naší školy a k tomu, že obor DOO na VOŠZM v Plzni má v ČR stále dobrý zvuk. 

 • Prezentace firmy Gaudo Detail. Dne 19. 4. 2017  proběhla v době od 8:00 do 9:00 prezentace a přednáška zástupce firmy Gaudo Detail. Během přednášky byly představeny brýle francouzské značky Bollé a Cébé a americké Bliz. Převážně se jedná o sluneční sportovní brýle, které si studenti DOO3 rádi vyzkoušeli a prohlédli a vznesli na přednášejícího několik dotazů.

Exkurze v Tyfloservisu, veletrh OPTA 2016, Exkurze do firmy Silhouette 2016

Exkurze v Tyfloservisu, veletrh OPTA 2016, Exkurze do firmy Silhouette 2016

 • V sobotu 19. 3. 2016 se všechny tři ročníky DOO zúčastnily 23. mezinárodního veletrhu Opta v Brně. Studenti získali užitečné studijní materiály od různých značek, jako Safilo, Essilor, Hoya a Alcon. Někteří studenti využili i možnost vyfocení své sítnice novým přístrojem značky Hoya, což je zajímavé i pro předmět Nauka o zraku. Firma Rodenstock představila nové produkty a studenti se mohli seznámit i s méně známými nebo naopak novými výrobci brýlových obrub, což pomohlo k rozšíření jejich orientaci v oboru. Na výstavě byly dále domluveny i doplňkové vzdělávací přednášky na příští období, např. od značky Essilor či Rodenstock.
 • V pondělí 4. dubna 2016 se studenti všech ročníků denního studia oboru Diplomovaný oční optik zúčastnili exkurze do firmy Silhouette. (A.Schmied, s.r.o.), která sídlí v obci Trhové Sviny. Účastníky provázeli vyučující oboru (kolegové Trnka, Bureš, Tesař). Jednatel společnosti nejprve seznámil studenty s historií i současností firmy, pak měli možnost navštívit i provozní areál firmy Silhouette, která je známá tím, že k uchycení brýlových čoček u vrtaných obrub využívá vlastního patentovaného bezšroubkového systému. Exkurze se setkala s velkým zájmem jak ze strany studentů, tak pedagogů.
Předvánoční návštěva Kojeneckého ústavu – sbírka pro děti KÚ 2015
Prohlídka a demonstrace v optické laboratoři KMT FPE ZČU 2015

Prohlídka a demonstrace v optické laboratoři KMT FPE ZČU 2015

9. listopadu navštívili studenti 1. ročníku DOO optickou laboratoř Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU v Plzni, aby se tam seznámili s experimenty, které se týkají některých jevů geometrické optiky – např. odraz a lom na rozhraní prostředí, optické zobrazování centrovanými soustavami (objektiv s danou ohniskovou vzdáleností a zachycení obrazu na stínítku, vyhodnocení vlastností obrazu). Studenti považovali za nejzajímavější pokusy týkající se optických klamů.

Exkurze do firmy Rodenstock, Přednáška specialisty o kontaktních čočkách 2015

Exkurze do firmy Rodenstock, Přednáška specialisty o kontaktních čočkách 2015

 • Studenti DOO1 a DOO2 se 14. dubna 2015 zúčastnili exkurze na klatovské pracoviště firmy Rodenstock, což je německý výrobce brýlových čoček a obrub se sídlem v Mnichově. Společnost byla založena v roce 1877 a je zastoupena ve více jak 80 zemích světa. Pobočku má i v ČR – v Klatovech. Studenti se zde setkali s výrobou a vývojem brýlových čoček, brýlových obrub a napařováním tenkých vrstev na optická skla. V posledních letech se Rodenstock rozšiřuje svoji působnost i v oblastech sportovních a slunečních brýlí, takže se studenti dozvěděli i doplňující informace k předmětu Brýlová technika a estetika. Studenti si se zájmem prohlédli také techniky barvení a nanášení antireflexních vrstev.

 • Dne 14. dubna 2015 vyslechli studenti 3. ročníku DOO přednášku o kontaktních čočkách, kterou vedl specialista firmy Alcon Pharmaceuticals pan Bc. Petr Vykypěl. Tato firma je oficiálním distributorem výrobků dosud vyráběných pod značkou Ciba Vision. Během fundované audiovizuální přednášky studenty seznámil nejen s produktovou řadou kontaktních čoček a roztoků k jejich čištění a uchovávání, ale i s jejich specifickými vlastnostmi a určením. Vzhledem k tomu, že je mezi studenty a jejich blízkými značné množství nositelů kontaktních čoček, doprovázela přednášku velmi podnětná diskuze na téma každodenní péče o používané oční korektory.

Přednáška o vidění zvířat 2015

Přednáška o vidění zvířat 2015

Další akce proběhla dne 2.6.2015 - studenti 2. ročníku DOO domluvili v plzeňské zoologické zahradě komentovanou prohlídku (přednášku) o podstatě vidění živočichů a rozdílech ve vnímání barev ve srovnání s lidským okem. Akce se zúčastnily skupiny DOO1 a DOO2, studenty doprovázeli pedagogové Trnka, Bureš, Tesař a Prokšová.  Prohlídka s přednáškou se velmi podrobně zaměřila na rozdělení a typy očí u jednotlivých živočichů, na jejich rozlišovací schopnost, na vnímání barev ve viditelném a IR nebo UV oboru elektromagnetického záření, na schopnost akomodace. U studentů se tato akce setkala s nebývalým zájmem, který se projevil především množstvím doplňujících otázek.  

Dětský den v ZOO 2015

Dětský den v ZOO 2015

Dne 30. května 2015 proběhla akce Dětský den v ZOO, na které se jsme se podíleli společně se složkami IZS, Plzeňskou teplárenskou a rádiem Kiss Proton.

Studentky a vyučující naší školy připravili pro děti stanoviště, na kterém plnily úkoly z oblasti péče o chrup. Dále studentky oboru Cestovní ruch nabízely dětem malování na obličej a výrobu zvířátek z modelovacích balónků. V krytém stanu měli rodiče dětí do 7 let možnost nechat dětem změřit zrak našimi pedagogy a členkami plzeňského Lions Clubu. Zde byly objeveny i pozitivní nálezy a  rodičům těchto dětí byl vytištěn výsledek měření s doporučením návštěvy očního lékaře.

Na fotografiích je vidět průběh ze stanoviště naší školy i celková atmosféra proběhlé sobotní akce.

Prezentace značkových brýlí, OPTA 2015

Prezentace značkových brýlí, OPTA 2015

 • Dne 27. února 2015 se konala se prezentace firmy REGINA IMPORT, která distribuuje kovové a acetátové obruby zn. GUESS, GUESS BY MARCIANO,  SKECHERS, HARLEY-DAVIDSON a slunečních brýlí GANT a  slunečních brýlí pro řidiče zn. SERENGETI. Tato prezentace byla určena nejen pro studenty oboru Diplomovaný oční optik, ale  i pro ostatní studenty i vyučující. Všichni měli možnost si vyzkoušet prezentované světové značky.
 • Dne 21.3.2015 se naše škola (respektive 1. a 2. ročník oboru Diplomovaný oční optik) zůčastnila veletrhu OPTA 2015 - 21. mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie v Brně. Studenti mohli vidět odborný i doprovodný program, mohli se zúčastnit soutěží pro širokou veřejnost a mohli se seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti designu a technologií výroby brýlových obrub a brýlových čoček. Dále jsme navštívili a seznámili se s nejnovějšími produkty v oblasti kontaktních čoček. Studentům i vyučujícím se OPTA 2015 velmi líbila a materiály, které si studenti odnesli, budou jistě přínosem pro další odborné studium.

Úspěch našeho studenta 2015

Úspěch našeho studenta 2015

Student DOO Petr Bohůnek se zúčastnil Zimní univerziády, která se letos konala ve Španělské Granadě. Dále závodil i na Akademickém mistrovství ČR kde se stal dvojnásobným mistrem ČR v disciplínách: snowboardcross a paralelní slalom. Více se dočtete zde

Článek v Plzeňském rozhledu 2015

Článek v Plzeňském rozhledu 2015

V březnovém čísle Plzeňského rozhledu vyšel článek s názvem „Zpáteční lístek mikrochirurga Michala Janeka“.

Emeritní primář pan doktor Michal Janek, který je externím odborným pedagogem vzdělávacího programu Diplomovaný oční optik na naší škole, je průkopníkem ultrazvukové fakoemulzifikace – metody operace šedého zákalu. S počtem více než 23 000 operací šedého zákalu se doktor Janek řadí k předním mikrochirurgům v České republice.

Více se dočtete zde.

Dětský den v ZOO 2014

Dětský den v ZOO 2014

Dne 7. června proběhl den dětí v plzeňské ZOO s předvedením techniky IZS, soutěžemi a možnostmi vyzkoušení různých činností na předem určených stanovištích.  Na stanovišti naší vyšší odborné školy pedagogové z oborů Diplomovaný zubní technik a Diplomovaný oční optik připravili pro děti různé úkoly týkající se péče o zoubky. V krytém stanu měli rodiče dětí do 7 let možnost nechat dětem změřit zrak. Ze záznamů členek plzeňského Lions Clubu bylo změřeno 64 dětí, z toho 10 dětí s pozitivním nálezem, což je 15,6 %. Rodičům těchto dětí bylo vydáno písemné potvrzení s naměřenými hodnotami zrakových parametrů dítěte s doporučením návštěvy očního lékaře.

K vidění byly mj.  zásahy Městské policie Plzeň a Policie ČR, Hasičského záchranného sboru v Plzni-Košutce a Zdravotnické záchranné služby.

Exkurze DOO3 v oční ordinaci a v oční optice 2013

Exkurze DOO3 v oční ordinaci a v oční optice 2013

Místo: Oční ordinace MUDr. Anna Topinková, oční optika 

Termín: 1. 10. 2013

Podobně jako v minulém školním roce i letos přijala MUDr. Anna Topinková studenty třetího ročníku DOO ve své soukromé ordinaci v areálu OFITOP v Plzni. Studenti tak měli možnost se seznámit s praxí oční lékařky, která se zaměřuje především na problematiku dětských pacientů a aplikace kontaktních čoček. Její ordinace přímo spolupracuje s pracovištěm oční optiky, takže studenti poznali součinnost a provázanost praxe očního lékaře a očního optika.

Dětský den v ZOO 2013

Dětský den v ZOO 2013

8. 6. 2013 spolupráce s LC – měření a vyšetřování zraku předškolních dětí

V sobotu 8. června 2013 proběhl v prostorách u zoologické zahrady tradiční Dětský den v ZOO, na kterém studenti a učitelé naší školy pomohli připravit bohatý program pro dětské návštěvníky zoologické zahrady. Akci pořádali hasiči a integrovaný záchranný systém, kdy během celého dne byla k vidění zásahová technika hasičů, záchranářů a policistů. Na stanovišti Diplomovaný oční optik připravili studenti DOO2 Jitka Buchwaldová a Vlastimil Klimeš s paní inženýrkou Růženou Hrubou, členkou Lions Clubu Plzeň Bohemia, preventivní akci pro všechny děti do 6 let, a to měření zraku autorefraktometrem PlusoptiX A09. Studenti oboru Diplomovaný oční optik spolupracují na projektu Lions Clubu Plzeň Bohemia, jehož garantkou je paní Ing. Jana Flanderová, Projekt nese název LVÍ OČKO a jeho cílem je upozornit na nutnost provádění pravidelných kontrol zrakových funkcí u dětí zejména v cílové skupině ve věku 3–6 let, tedy v období, kdy ještě probíhá vývoj zrakové ostrosti.

Exkurze do fy Rodenstock Klatovy 2013

Exkurze do fy Rodenstock Klatovy 2013

8. 4. 2013 proběhla návštěva firmy Rodenstock v Klatovech. Firma Rodenstock je německý výrobce brýlových čoček a obrub se sídlem v Mnichově. Společnost byla založena v roce 1877 a je zastoupena ve více jak 80 zemích světa. Pobočku má i v ČR – v Klatovech. Studenti DOO1 se zde setkali s výrobou a vývojem jak brýlových čoček, tak brýlových obrub. V posledních letech se Rodenstock zaměřuje právě na brýlové obruby i brýlové čočky, což znamená rozvoj, výrobu a silný marketing pro tyto oblasti. Firma rozšiřuje svoji působnost i v oblastech sportovních a slunečních brýlí. Studenti si se zájmem prohlédli především zábrusovou halu a poznali techniky barvení a nanášení antireflexních vrstev. 

Exkurze - PALS Praha, Wilens Klatovy, Rodenstock Klatovy 2013

Exkurze - PALS Praha, Wilens Klatovy, Rodenstock Klatovy 2013

 • 6. 2. 2013 Praha 8, Za Slovankou 3. V badatelském centru jsme byli nejprve uvedeni do přednáškového sálu, kde jsme byli v rámci prezentace seznámeni s projekty a činností centra PALS (Prague Asterix Laser System). Studentům byla vysvětlena činnost a funkce tamějšího plynového laseru Asterix, který je nejvýkonnější v Evropě, a dále byli uvedeni do problematiky měření a výpočtů laserových systémů, včetně charakteristiky RTG zrcadel. Po tomto úvodu nás pracovníci PALS provedli celou budovou, viděli jsme laserovou halu s pracovištěm Asterixu, obří klimatizační systém i doprovodná pracoviště, kde se zpracovávají naměřené výsledky. Poznatky získané touto zajímavou exkurzí budou využity v předmětech Geometrická optika, Vlnová optika a Základy elektrotechniky

 • 27. 3. 2013 proběhla exkurze u společnosti Wilens v Klatovech. Tato společnost je od roku 1991 jediným ryze českým výrobcem kontaktních čoček. Jedním z jejích zakladatelů byl akademik Otto Wichterle, který vyvinul první materiál pro měkké kontaktní čočky i technologii jejich výroby. Provozem provedl studenty DOO3 s velkou ochotou a odbornou erudicí jednatel firmy pan ing. Pavel Novák CSc. Velice zajímavá exkurze umožnila studentům orientovat se v problematice kontaktních čoček nejen u nás, ale díky výkladu ing. Nováka i obecně v celém světě. Doprovod exkurze zajistili kolegové Jiří Tesař a Zdeněk Trnka.

 • 8. 4. 2013 proběhla návštěva firmy Rodenstock v Klatovech. Firma Rodenstock je německý výrobce brýlových čoček a obrub se sídlem v Mnichově. Společnost byla založena v roce 1877 a je zastoupena ve více jak 80 zemích světa. Pobočku má i v ČR – v Klatovech. Studenti DOO1 se zde setkali s výrobou a vývojem jak brýlových čoček, tak brýlových obrub. V posledních letech se Rodenstock zaměřuje právě na brýlové obruby i brýlové čočky, což znamená rozvoj, výrobu a silný marketing pro tyto oblasti. Firma rozšiřuje svoji působnost i v oblastech sportovních a slunečních brýlí. Studenti si se zájmem prohlédli především zábrusovou halu a poznali techniky barvení a nanášení antireflexních vrstev. Doprovod exkurze zajistili dr. Prokšová, L. Bureš a Z. Trnka.

Vánoční setkání studentů DOO1 a AIT1 – společná návštěva bowlingu 2012

Vánoční setkání studentů DOO1 a AIT1 – společná návštěva bowlingu 2012

Studenti oborů AIT1 a DOO1 zorganizovali 12. 12. 2012 společné večerní setkání a návštěvu bowlingu v Plzni Doubravce. V rámci akce nejprve třídní učitelé zhodnotili celý průběh ZO, pak vybraní studenti informovali o předání dárků zakoupených ze sbírky pro Kojenecký ústav v Plzni, třídní učitelé poděkovali zúčastněným a proběhla diskuze studentů o obtížnosti jednotlivých předmětů, dosažených výsledcích atd. Závěrem si studenti zpestřili společné setkání bowlingem.

Vánoční sbírka pro děti v Kojeneckém ústavu DC v Plzni 2012

Vánoční sbírka pro děti v Kojeneckém ústavu DC v Plzni 2012

Studenti oborů AIT1 a DOO (1–3) uspořádali sbírku pro děti žijící v Kojeneckém ústavu Dětského centra v Plzni a 12. 12. 2012 uskutečnila vybraná skupina studentů za doprovodu vedoucí oboru předání dárků přímo v KÚ. Dětské centrum Plzeň je příspěvková organizace města Plzně. Jedná se o zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní péči dětem od narození do tří let věku v sociální a zdravotně sociální tísni. Děti od narození do jednoho roku jsou umístěny právě v kojeneckém ústavu Na Chmelnicích, kam se naši studenti vydali, aby předali zakoupené dárky (v hodnotě 2000 Kč) – chrastítka, plyšové hračky, dětskou kosmetiku, leporela a oblečení. Po přijetí vrchní sestrou paní Helenou Spurnou si studenti prohlédli kojenecké oddělení a předali dárky. Odměnou jim byl jistě dobrý pocit z celé návštěvy a velmi upřímné a milé poděkování paní Spurné.

Dětský den v ZOO 2012

Dětský den v ZOO 2012

Dne 2. června 2012 proběhl v prostorách u zoologické zahrady tradiční dětský den v ZOO, na kterém studenti a učitelé naší školy pomohli připravit bohatý program pro dětské návštěvníky zoologické zahrady. Akci pořádali hasiči a integrovaný záchranný systém, kdy během celého dne byla k vidění zásahová technika hasičů, záchranářů a policistů. Bylo připraveno mnoho soutěží u jednotlivých stanovišť.Dětští účastníci, kteří splnili úkoly na všech stanovištích, byli odměněni věcnými cenami.

Na našem stanovišti č. 9 vyučující oborů Diplomovaný zubní technik a Diplomovaný oční optik spolu s paní inženýrkou Janou Flanderovou, členkou Lions Clubu Plzeň Bohemia, a studenty oboru DOO připravili soutěže pro malé i větší děti týkající se péče o zoubky. Navíc pro všechny děti do 7 let byla připravena preventivní akce a to měření zraku autorefraktometrem PlusoptiX A09. Naši studenti oboru Diplomovaný oční optik spolupracují na projektu Lions Clubu Plzeň Bohemia, jehož garantkou je právě Jana Flanderová. Projekt nese název LVÍ OČKO a jeho cílem je upozornění na nutnost provádění pravidelných kontrol zrakových funkcí u dětí zejména v cílové skupině ve věku 3–6 let, kdy v tomto věku ještě probíhá vývoj zrakové ostrosti.

Našim stanovištěm u plzeňské ZOO prošlo několik stovek dětí a společně s rodiči, kdy vlastního měření se zúčastnilo na 120 dětí (celkem bylo provedeno 150 měření), přičemž bylo odhaleno 10 % pozitivních nálezů a vydáno doporučení k návštěvě dětského očního lékaře.

Velký dík patří studentkám a studentovi oboru Diplomovaný oční optik – Markétě Vernerové, Kateřině Staňkové a Janu Tůmovi, bez nichž by nebylo možné zvládnout takový nápor zájemců.

Exkurze do laboratoře optiky OF KMT FPE ZČU v Plzni 2012

Exkurze do laboratoře optiky OF KMT FPE ZČU v Plzni 2012

20. listopadu 2012 navštívili studenti 1. ročníku DOO optickou laboratoř Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy FPE ZČU v Plzni, aby se tam seznámili s experimenty, které se týkají některých jevů geometrické optiky – např. odraz a lom na rozhraní prostředí, optické zobrazování a optické klamy. Právě posledně zmíněné jevy – především klamavé zobrazení předmětů odrazem světla v asférických zrcadlech a odrazy ve světelném tunelu – studenti ocenili jako nejzajímavější. Zároveň si v laboratoři prohlédli soupravy holografie, polarizace světla a soupravu pro demonstraci barevného vidění.

Exkurze na kliniku očního lékařství FN v Plzni 2012

Exkurze na kliniku očního lékařství FN v Plzni 2012

V měsících říjnu a listopadu 2012 navštívili studenti 3. ročníku DOO klinická pracoviště očního lékařství FN v Plzni a ordinaci oční lékařky MUDr. Topinkové. Dne 17. října 2012 se studenti zúčastnili prohlídky očního oddělení FN v Plzni, kde se za metodického vedení staniční sestry Šimanové seznámili s provozem oční ambulance, lůžkového oddělení a dále pracoviště ortoptiky a pleoptiky.

13. listopadu 2012 přijala studenty 3. ročníku DOO ve své soukromé ordinaci MUDr. Anna Topinková. Studenti měli možnost se seznámit s praxí oční lékařky, která se zaměřuje především na problematiku dětských pacientů a aplikace kontaktních čoček. Její ordinace přímo spolupracuje s pracovištěm oční optiky, takže studenti poznali součinnost a provázanost praxe očního lékaře a očního optika.

Exkurze Techmania Plzeň 2012

Exkurze Techmania Plzeň 2012

Dne 16. 10. 2012 navštívili studenti DOO1 prostory Techmania Science Center o. p. s. v areálu plzeňské Škodovky. V rámci předmětu Brýlová optika se zde zaměřili na program „Posviťme si na to“, který přímo souvisí se studijním oborem diplomovaného očního optika. Studenti si prohlédli jednotlivé exponáty, vyzkoušeli své znalosti optiky v interaktivních experimentech a seznámili se se základními zákonitostmi optických jevů. Také mohli porovnat své dosavadní znalosti z předmětu Geometrická optika s poznatky nutnými k pochopení modelů a demonstrací optických jevů (lom, odraz a průchod světla různým prostředím).

Návštěva ZŠ a MŠ pro zrakově postižené v Plzni 2011
Měření zraku v plzeňských MŠ 2011

Měření zraku v plzeňských MŠ 2011

Od 18. října pokračuje projekt Lví očko, v rámci kterého naši studenti oboru Diplomovaný oční optik provádějí měření zraku v plzeňských mateřských školkách. Tento projekt probíhá ve spolupráci s Lions Clubem Plzeň Bohemia za přispění Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně, městského obvodu Plzeň 1, Oční kliniky FN Plzeň včetně privátních očních lékařů v Plzni, a firmou TEP, a. s.

Hlavním cílem je upozornění na nutnost provádění pravidelných kontrol zrakových funkcí u dětí zejména v cílové skupině ve věku 3–6 let, kdy v tomto věku ještě probíhá vývoj zrakové ostrosti. Proto toto měření, které je zdarma, budeme rozšiřovat i na mateřské školky v rámci celého Plzeňského kraje.

Exkurze v Klatovech a Domažlicích 2011

Exkurze v Klatovech a Domažlicích 2011

Dne 23. března 2011 studenti 1. a 2. ročníku denního studia podnikli se svými vyučujícími K. Hrdinou a Z. Trnkou celodenní exkurzi do Klatov a Domažlic. Dopoledne bylo věnováno návštěvě výrobního závodu brýlových čoček a obrub Rodenstock ČR, s.r.o. v Klatovech. Zde jsme získali informace o historii firmy a vyráběných produktech brýlových čoček a obrub včetně úspěšných značek se specifickým designem z kolekcí, které se vzájemně doplňují (Rodenstock sluneční, Porsche Design, Uvex, aj.). Byli jsme provedeni i výrobní halou, kde jsme měli možnost seznámit se s moderními technologiemi výroby brýlových čoček.

OPTI MNICHOV 2011, Projekt LVÍ OČKO 2011

OPTI MNICHOV 2011, Projekt LVÍ OČKO 2011

 • Pozvání od firmy Rodenstock Klatovy na veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTI 2011 v Mnichově ve dnech 28. 1.–30. 1. 2011. Hlavním cílem bylo seznámení s novinkami a módními trendy z oblasti oční optiky ve stáncích Rodenstock (jeden z největších výrobců brýlových čoček a brýlových obrub na světě), Porsche Design (brýlové obruby) a Weco (oftalmologické a dílenské přístroje). Taktéž jsme se seznámili s prezentacemi dalších firem vystavujících na tomto prestižním veletrhu. Součástí akce byla konference firmy Rodenstock, jejíž hlavním tématem byl vývoj individuálních progresivních brýlových čoček pro běžné i speciální potřeby (brýle pro pracoviště a pro sport) značek Rodenstock a Porsche Design. Za obor DOO se této akce zúčastnili studenti učební skupiny DOO 2 Ivan Felcman a Jan Tůma a za vyučující Zdeněk Trnka, odborný garant oboru DOO a třídní učitel učební skupiny DOO 2 Karel Hrdina.

 • Naši studenti 2. ročníku oboru Diplomovaný oční optik spolupracují na projektu Lions Clubu Plzeň Bohemia (společně i se studenty FZS ZČU v Plzni). Projekt nese název LVÍ OČKO a jeho cílem je upozornění na nutnost provádění pravidelných kontrol zrakových funkcí u dětí zejména v cílové skupině ve věku 3–6 let, kdy v tomto věku ještě probíhá vývoj zrakové ostrosti. Studenti se členkami Lions Clubu preventivně během měsíce března měřili zrak dětem navštěvující plzeňské mateřské školky v městských obvodech ÚMO 2 a ÚMO. Podrobnosti jsou uvedeny v článku Plzeňského deníku ze dne 5. března 2011. Dne 3.6. 2011 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků měření tohoto projektu na  15. garden party Lions Clubu Plzeň Bohemia v prostorách interiérů Parkhotelu v Plzni. Podle sdělení vedoucí projektu Ing. Jany Flanderové z 807 měřených dětí bylo 140 s pozitivním nálezem, tj. 17 %. Pokud eliminujeme odchylky do 0,25 dioptrie, pak je to 98 dětí, což je 12 %. Jsme rádi, že za přispění našich studentů bylo možné včas našim malým občánkům odhalit některé oční vady (zejm. hyperopie, myopie, astigmatismus či strabismus). O této akci se veřejnost dozvěděla i prostřednictvím článků v Plzeňském deníku.

Návštěva expozice Techmania Science Center 2010
Projekt Oranžová učebna 2010

Projekt Oranžová učebna 2010

Ve spolupráci s oborem Diplomovaný zubní technik jsme připravili 2 projekty pro vylepšení výuky v odborných praktických učebnách. Náš projektový záměr se týká modernizace výuky v laboratořích očních a zubních techniků s cílem doplnění technického vybavení, které již dnes je prakticky na velmi vysoké úrovni.Přesto jsme chtěli ještě získat finanční prostředky na nákup doplňujícího technického vybavení, které chybí zejména při praktické výuce.V našich výukových laboratořích očních a zubních techniků se využívají moderní postupy ze současných poznatků z teorie a praxe, k čemuž je zapotřebí pracovat s přesnými přístroji a nejmodernější technikou. Proto jsme se rozhodli zúčastnit se soutěže Nadace ČEZ, ve které správní rada této nadace měla vybrat 7 škol, jež získají nadační příspěvek na vybudování své Oranžové učebny. Soutěž probíhala během období od 15. září do 15. října a přesto, že jsme neskončili mezi šťastnými výherci, budeme dál usilovat o dovybavení našich praktických učeben a postupně je rozšiřovat i o nadstandardní technické vybavení.

OPTI MNICHOV 2010, Klinika OFTA 2010

OPTI MNICHOV 2010, Klinika OFTA 2010

 • Ve dnech 15.–17.01.2010 v rámci veletrhu OPTI MNICHOV si studenti 1. ročníku denního studia prohlédli novinky z oblasti oční optiky (stánky firem MEEX, OWP, Rodenstock, Porsche Design, Lindberg, IC Berlin, Cooper Vision) a setkali se s českými a slovenskými optiky.

 • Studenti 1. ročníku denního studia měli příležitost vyzkoušet si své znalosti v praxi při návštěvě na klinice oční mikrochirurgie oka OFTA v Plzni, která se uskutečnila dne 13.04.2010. Prim. MUDr. Michal Janek nás seznámil s pracovištěm ambulance, které je vybaveno samostatnými vyšetřovacími jednotkami s počítačovými foroptery a nejmodernější diagnostickou technikou. Celá exkurze probíhala za plného provozu ambulance a o to více jsme mohli poznat nejen každodenní práci očních specialistů, ale zejména jejich vysokou profesionalitu a vstřícný přístup k pacientům.
SPC v Plzni, Kojenecký ústav 2009, Kojenecký ústav 2010

SPC v Plzni, Kojenecký ústav 2009, Kojenecký ústav 2010

 • Dne 26.11.2009 se studenti denního studia v rámci této exkurze seznámili s různými postupy při diagnostice očních vad u dětí v předškolním a školním věku, dále jsme si prohlédli celou škálu speciálních pomůcek pro zrakově postižené a taktéž se rozvinula diskuze na odborné úrovni týkající se optometrie, chirurgických očních zákroků, nejnovějších technologických pokroků atp.

 • Dne  21.12.2009 jsme se třemi zástupci prvního ročníku navštívili Kojenecký ústav s dětským domovem v Plzni v ul. Na Chmelnicích 6 a předali jsme vánočních dárky pod stromeček, na které se spolu s třídním učitelem složila celá třída, abychom tak udělali radost našim nejmenším spoluobčánkům. Paní ředitelka MUDr. Jana Tytlová nás vřele přivítala  a vedoucí sestra paní Helena Spurná nás provedla tímto ústavem, který je určen pro opuštěné a taktéž pro postižené děti ve věku 0–3 let. Setkali jsme se i se studentkami FZS ZČU, které v rámci své praxi mají tyto nejmenší svěřence na starosti.

 • Před vánočními svátky roku 2010 jsme se opět rozhodli podívat se na naše nejmenší občánky. Za náš obor se zúčastnili pedagogové Mgr. Jitka Vonešová, Mgr. Lucie Pojarová, Mgr. Karel Hrdina a studenti učební skupiny DOO 1. Cílem návštěvy bylo předání dárků pro nejmenší svěřence této instituce. Na nákup dárečků přispěli studenti i učitelé všech učebních skupin oboru DOO. V úvodu nás přivítala službu konající staniční sestra, které jsme se představili a u vánočního stromku před hlavní halou jsme předali dárečky, které za vybrané peníze nakoupili studenti třídy DOO 2. Bohužel, vzhledem k vysoké nemocnosti dětí, nám nebyla doporučena podrobnější prohlídka ústavu. Sestřička nám tedy v hale v krátkosti představila ústav a popsala okolnosti, za jakých se děti sem dostávají. Ze stran studentů se rozvinula i podrobnější debata s dotazy, na které nám ochotně sestřička odpovídala. Obdrželi jsme vánoční přání a poděkování za dárky, přičemž jsme byli pozváni na další návštěvu s prohlídkou ústavu v letním období.

Fotogalerie

Vyšetřovací laboratoř

Vyšetřovací laboratoř

Oční laboratoř

Oční laboratoř

Z výuky

Z výuky

Videa

Prezentační oborové video

Prezentační oborové video

Komentovaná prezentace oboru Diplomovaný oční optik 2022

Komentovaná prezentace oboru Diplomovaný oční optik 2022

Prezentační video z výuky oboru Diplomovaný oční optik 2022

Prezentační video z výuky oboru Diplomovaný oční optik 2022

Výuka 2019 - Refrakční stav oka

Výuka 2019 - Refrakční stav oka

Výuka 2019 - Oftalmologická vyšetřovací jednotka

Výuka 2019 - Oftalmologická vyšetřovací jednotka

Výuka v učebně s vyšetřovací technikou 2017

Výuka v učebně s vyšetřovací technikou 2017

Výuka v laboratoři 2017

Výuka v laboratoři 2017

Kontakty

Hošková Prokšová Jitka, RNDr., Ph.D., vedoucí oboru DOO, tel.: 734153865, email: proksova@vosplzen.cz

Horká Daniela, Mgr., odborná učitelka oboru DOO, tel.: 377534450, e-mail: horka@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Řekli o nás

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala, co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Mgr. Lenny Dianová

Ředitelka Základní školy Šťáhlavy

Sportovně animační den pro naši školu na Kozlu, perfektní den, organizovaný oborem Cestovní ruch na vošplzeň.cz

Tomáš Pejchar, DiS.

Trenér dorostu HC Škoda Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Škola mi přinesla řadu znalostí a zkušeností nejen z oboru, rád na dobu studia vzpomínám. Na škole jsem velmi ocenil vstřícnost a přátelský přístup ke studentům.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškerá má očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit dosavadní znalosti.  Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi.

Ondřej Ulbrich, DiS.

Vedoucí střediska Alimex Nezvěstice a.s., absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem teoretické znalosti a první zkušenost s manažerským vedením skupiny lidí, které nyní bohatě využívám.

Jiří Hynek, DiS.

Šéftrenér mládeže HC Talent Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Na VOŠ jsem poznal spoustu zajímavých lidí a získal znalosti, které se mi ohromně hodí v mojí současné práci.

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.

Lukáš Hrubý, DiS.

Učitel ZŠ, trenér přípravky FC Viktoria Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem užitečné informace pro práci s kolektivem a pár dobrých přátel.

Ing. Daniela Stanková

Sociální pracovnice TyfloCentrum Plzeň

Se studenty VOŠ, kteří vykonávají praxi v TyfloCentru Plzeň, jsme velmi spokojeni. Doprovázejí klienty po městě v rámci průvodcovské služby a pomáhají při volnočasových aktivitách v rámci sociálně aktivizačních služeb. Některé studentky se po absolvování praxe dokonce staly dobrovolnicemi a zúčastnily se např. vícedenního rekondičního pobytu s našimi klienty. Velké díky také patří studentům za jejich každoroční dobrovolnou účast na sbírce Bílá pastelka. Děkujeme.

Bc. Patrik Pondělík, DiS.

Fitness trenér, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Z praktických dovedností jsem se naučil vedení kolektivu a práci s jednotlivcem. Bohatě využiji znalosti psychologie a v současnosti i marketingu.

Bc. Ilona Šnebergerová 

Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Naše spolupráce trvá již několik let a věřím, že bude trvat i nadále, je totiž bezproblémová.

Káča Jannová

Absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

Libuše Drábková, DiS.

Odbor sociálních služeb, Magistrát města Plzně

Studium oboru sociální práce mi nabídlo kvalitní teoretický rámec, informace o aktuálních přístupech i vhodné zázemí pro všestranný praktický trénink. Tímto znovu děkuji všem vyučujícím za jejich smysluplnou práci, profesionální přístup a vstřícnost.

Mgr. Barbora Neckářová

Koordinátorka praxí, stáží a dobrovolníků Diakonie Západ

Poděkování za spolupráci se studenty VOŠ: Národní potravinová sbírka je každoroční akce, která probíhá v České republice vždy druhou sobotu v měsíci listopadu, již od roku 2012. Především díky obětavé pomoci dobrovolníků z řad studentů oboru sociální práce se každým rokem daří významně navýšit počet zboží, které nám zákazníci věnují pro dobročinné účely. V roce 2018 dosáhlo množství vybraných darů 2000 kg.

Zdeněk Trnka junior, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

Lukáš Janerla, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Adéla Krejčí, DiS. et DiS.

Dentální hygienistka, absolventka oboru Diplomovaný zubní technik

Jsem člověk, kterého neuspokojuje mít tituly jenom proto, že se to nosí. Dala jsem přednost této VOŠce před vysokou školou, protože je tady svoboda a podpora toho, co mě zaujalo. Současně, a to bych podtrhla, je tady ceněna individualita. Mám dojem, že na vysokých školách dnes převažuje stádnost a anonymita. VOŠ mě navedla na moji úspěšnou cestu za skvělou prací ve zdravotnictví.

H.K.

Policistka, absolventka oboru Bezpečnost obyvatelstva

Vyšší odbornou školu jsem začala studovat z důvodu možného kariérního postupu u Policie ČR. Díky absolvování studia na Vaší škole jsem byla v letošním roce povýšena.

Bc. Lada Valentová, DiS.

Trenér individuálních a skupinových lekcí

Díky mému vzdělání se dnes mohu věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsem vděčná za praxi na VOŠ, kde jsem získala přehled o systému podpory a rozdělování dotací institucím, které se věnují sportu. Byl to pro mě skvělý impuls zůstat v oboru i po škole, což se zatím daří. Obor Management sportovních aktivit mohu jen doporučit.

Mgr. Arnošt Rybner

Právník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.

J.P.

Policista, absolvent oboru Bezpečnost obyvatelstva

Po absolvování VOŠ se spolužáky pokračujeme ve studiu na VŠ Příbram, v oboru Bezpečnostně právní studia. Zde jsme využili dohody mezi oběma školami, která umožňuje dostudovat za jeden rok titul Bc. Již za osm týdnů nás tak čekají státnice.

Ing.Tomáš Kotora

Ředitel Bazénu Slovany a Bazénu Lochotín

Již několik let dochází do naší organizace na praxi studenti oboru Management sportovních aktivit. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a několik z nich u nás zůstalo i po skončení praxe. Jak se studenty tak i s učiteli funguje spolupráce na výbornou.

Bc. Ondřej Čech

Odborný referent oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Při naší spolupráci si přejeme zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. A vošplzeň.cz to vždy nějak „vymyslí“.

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.