Cestovní ruch

Vzdělávací program 65-43-N/01
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Forma studia: denní

Charakteristika vzdělávacího programu: Charakteristika_CER.pdf (406 kB)

Podmínky přijetí ke studiu: Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků (Sbírka zákonů 211/2010, příloha č. 2, odstavec 28).

Přijímací zkoušky: formou motivačního pohovoru

Učební plán studia: UP_CER.pdf (327 kB)

Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Profil absolventa vzdělávacího programu: Profil_CER.pdf (400 kB)

Školné: viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Vzorové otázky přijímacího pohovoru zde

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu Cestovní ruch získá základní teoretický přehled zásad tržní ekonomiky, poznatky z makro a mikroekonomie, znalosti z oblasti ekonomiky, managementu a marketingu v cestovním ruchu, které umí prakticky využívat. V oblasti animací získá ucelené vzdělání pro tvorbu animačních programů pro aktivní, tvořivé a kultivované trávení volného času klientů v cestovním ruchu pro outdoor i indoor. Umí organizovat, vést a zabezpečit skupinu, vytváří bezpečné aktivity v oblasti zážitkového cestovního ruchu. Absolvent má znalosti ze zahraničního i z domácího cestovního ruchu. Umí se orientovat v nových formách cestovního ruchu, jako je vinařský cestovní ruch, filmový cestovní ruch, cykloturistika, vysokohorská turistika, vodní turistika, mototuristika a další.

Absolvent najde uplatnění v celé oblasti cestovního ruchu nejen pro zahraniční, ale i domácí formu. Své znalosti může uplatnit i v rámci vlastního podnikání v oblasti cestovního ruchu a oborech návazných.

Stručná anotace předmětů

Povinné předměty

Anglický jazyk (English Language, ANJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: tématická slovní zásoba, konverzace, diskuze, práce s textem, audio poslechy

Popis: Výuka anglického jazyka je po celou dobu studia věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na práci s učebnicí Tourism 1 a Tourism 2.

Úvod do psychologie (Introduction to Psychology, UPS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: osobnost, verbální neverbální komunikace

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a s podstatou a smyslem psychologie. Výuka je zaměřena na obecnou psychologii a psychologii osobnosti. Předmět se zaměřuje na vybrané složky osobnosti a poskytuje studentům možnosti jejich rozvoje. Ve druhém ročníku na něj navazuje předmět Sociální psychologie.

Sociální psychologie (Social Psychology, SPS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: sociální skupina, sociální komunikace, práce se skupinou

Popis: Předmět představuje aktuální, ucelený přehled o základní problematice sociální psychologie. Studující budou seznámeni s problematikou socializace osobnosti, sociálních skupin, sociální komunikace. Budou vedeni k rozvoji dovednosti aplikovat metody sociálně psychologické diagnostiky v praxi. Výuka se zaměřuje na sociální aspekty formování osobnosti v rozličných životních situacích.

Informační technologie pro cestovní ruch (Technology for Turism 1, 2, AIT)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: IT pro cestovní ruch, rezervační systémy

Popis: Studující po absolvování předmětu získá znalosti z oblasti hardwaru i softwaru potřebné pro řešení složitějších úkolů na úrovni pokročilého uživatele, zvláště se zaměřením na oblast cestovního ruchu. Je schopen samostatně vyhledávat, třídit a zpracovávat data s maximálním využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Výsledky dokáže odpovídajícím způsobem vyhodnotit a prezentovat, včetně prezentace na Internetu. Veškeré podklady je schopen utřídit a archivovat. Získané znalosti studující využije také při tvorbě absolventské práce a její prezentace u absolutoria s využitím komunikačních technologií včetně interaktivní projekce.

Komunikace (Communication, KOM)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: verbální komunikace, řečnictví, neverbální komunikace

Popis: Předmět poskytuje studujícím široké poznatky z oblasti komunikace a prostřednictvím praktických cvičení jim umožňuje si ověřit a zvýšit své komunikační dovednosti.

První pomoc (First Aid, PPO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: první pomoc, záchranný řetězec, triáž, resuscitace, záchrana, praxe, obvazová technika, kompletní vyšetření

Popis: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický s cílem seznámit studenty se zásadami poskytování první pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu a při stavech bezprostředně ohrožujících život. Výklad se zaměřuje také na všeobecnou prevencí úrazů a zranění.

Seminář k absolventské práci (Graduate Work Seminary, SAP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: ABS práce, metodika práce, citování zdrojů,úprava odborného textu, grafika

Popis: Předmět je zaměřen na seznámení studentů s problematikou zpracování a prezentace závěrečné absolventské práce. Seznamuje studenty s tvorbou odborného textu, vyhledáváním a citováním zdrojů, etickými normami při zpracování závěrečné práce a s formální úpravou podle doporučení školy.

Geografie cestovního ruchu (Geographie in Tourism, GCR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: turistická destinace, geografie destinací, rekreační oblasti, základní informace o destinacích

Popis: Předmět poskytuje studujícím informace o regionálním rozložení současného CR u nás i ve světě. Ti si osvojí specifickou zeměpisnou látku, která si všímá především rozmístění turistických destinací a rekreačních oblastí a lokalit. Snahou je také poukázat na globální problémy lidstva a možnosti jejich řešení nebo zmírnění jejich následků.

Technika služeb cestovního ruchu (Service Technique in Tourism, TCR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: služby cestovního ruchu, dopravní služby, ubytovací služby, stravovací služby, lázeňské služby

Popis: Cílem je poskytnout informace o službách v cestovním ruchu, jejich specifikaci, dělení, výhodách a nevýhodách. Služby dopravní, služby ubytovací, služby stravovací, služby lázeňské, služby směnárnické, služby pasů a víz.

Hotelnictví (Principles of Hotel Business, HOT)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: management hotelů, marketing hotelů, organizační struktura hotelů

Popis: Učivo je rozděleno do tematických celků, která studenty seznamují s problematikou související s provozováním hotelů, jejich organizační strukturou, managementem, marketingem a specifičností hotelových služeb.

Animace v cestovním ruchu (Animation in Tourism, ACR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: animace, sportovní animace, kulturní animace, seniorská animace, animátor, programy, tvořivé dovednosti, sebepoznání, volný čas

Popis: Cílem je poskytnout informace o nových službách, animace cestovního ruchu. Vztahů a zákonitostí, které ovlivňují práci animátora. Vytvoření návyků a dovedností pro uplatnění při práci animátora cestovního ruchu. Možnost si vyzkoušet modelové programy a jejich řešení. Vytvořit zpětnou vazbu pro hodnocení animačních vzorových programů. Připravit studenty na samostatnou práci, odpovědnost, převzetí role vůdce, schopnost rozhodnout, definovat úkoly, vytvořit atmosféru spolupráce.

Úvod do managementu (Principles of Management 1, 2, UMAN)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: základy managementu, managerské funkce, provozní management

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními principy a vývojem managementu a s manažerskými funkcemi (rozhodování, plánování, organizování, vedení lidí, kontrola). Důraz klade na vedení lidí a rozhodovací procesy. Výuka je zaměřena na získání znalostí a dovedností pro řízení na střední a nižší řídící úrovni. Významná část výuky je zaměřena na komunikaci manažerů a na využití informačních systémů v soudobém managementu. Studující se seznámí se základy strategického i provozního managementu. Ve druhém ročníku navazuje na získané znalosti a dovednosti předmět Management sportovních aktivit.

Management a marketing cestovního ruchu (Management of Tourism, MCR)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, Absolutorium

Klíčová slova: management cestovního ruchu,střední management, řízení služeb, rozhodovací proces, kontrolní proces

Popis: Cílem je navázat na základní informace z managementu a uvést studenty do problematiky managementu cestovního ruchu. Vytvořit informační spojitost managementů jednotlivých skupin, ukázat na vzájemnou propojenost v řízení služeb, tvoření nabídky, rozhodovacích a kontrolních procesů.

Úvod do marketingu (Principles of Marketing, UMAR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: základy marketingu,marketingové pojmy, cíle marketingu, nástroje marketingu

Popis: Předmět představuje aktuální, stručný, ale ucelený souhrn základních informací a poznatků o marketingu a bude dále rozvíjen v předmětu marketing pro sportovní organizace. Studenti budou seznámeni s definicemi a obsahem základních pojmů, dále podmínek a cílů marketingu, včetně jeho vývoje. Významnou součástí předmětu je vymezení nástrojů a metod, které marketing využívá při ovlivňování trhu.

Ekonomie a podnikání v cestovním ruchu (Economics and Business, EP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: tržní hospodářství, ekonomika, podnikání, trh práce, živnost, formy podnikání

Popis: Cílem je zvládnout základní pojmy v tržním hospodářství, vzájemné působení nabídky a poptávky, nástroje hospodářské politiky státu, ekonomický růst a cyklický vývoj tržního hospodářství, trh práce a pracovní síly. Základní poznatky o podniku a podnikání , živnosti, obchodní společnosti a ostatní formy podnikání.

Základy ekonomiky a účetnictví (Economics , ZU)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: účetnictví, účetní doklady, fakturace, peněžní deník,funkce účtování, DPH

Popis: Cílem je zvládnout základní pojmy v účetnictví, vyplňování účetních dokladů a jejich zpracování, opravy v účetních knihách a účetních dokladech, zvládnout jednotlivé části peněžního deníku a účtování v něm, pochopit funkci rozvahy, její strukturu a druhy, změny rozvahových položek. Pochopení funkce účtů a účtování.

Úvod do práva (Introduction of Law, UDP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: teotie práva, právní normy, právní skutečnosti, právní vztahy, právo soukromé, právo veřejné, právo hmotné, právo procesní

Popis: Předmět se zabývá základní teorií práva – právní normy, právní skutečnosti, právní vztahy, právo soukromé, veřejné, hmotné procesní, platnost a účinnost, promlčení, prekluze... Vysvětluje organizaci a dělbu moci v ČR a základní lidská práva a svobody a záruky jejich dodržování. Objasní vztah mezinárodního a vnitrostátního práva. Student získá informace z oblasti jednotlivých právních odvětví – občanské, správní, pracovní, finanční, obchodní právo s důrazem na prameny, subjekty, základní zásady a základní instituty.

Právo v cestovním ruchu (Law in Tourism, PCR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: právo v cestovním ruchu, mezinárodní smlouvy, mezinárodní právo

Popis: Cílem je přesvědčit studenty o nezbytnosti uplatňování a dodržování právního řádu v oblasti cestovního ruchu. Připravit studenty na právní dokumenty v oblasti cestovního ruchu. Vytvořit nadstavbu v základních znalostech v oblasti práva.

Světové dějiny (World History 1, 2, SD)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: vývoj ve světě, pochopení dění ve světě, historie

Popis: Cílem předmětu je seznámit studující se vznikem a vývojem světových dějin, s historickými a společenskými podmínkami jednotlivých vývojových etap od prehistorické doby do současnosti a naučit je využívat těchto poznatků ve své profesi, dále naučit studenty orientovat se v dějinách .Předmět Světové dějiny je koncipován tak, aby vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a prohloubit zájem o historii českých zemí, Evropy a světa.

Dějiny kultury (Cultural History, DK)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: historie umění a kultury, výtvarné umění, malířství, sochařství, architektura, užitné umění, vývoj umění

Popis: Studující prostřednictvím učiva tohoto předmětu získají orientaci v historii umění a kultury, osvojí si základní pojmy z oblasti umění výtvarného, hudebního, filmového, osvojí se základní znaky architektury, malířství, sochařství, užitého umění jednotlivých epoch, na základě získaných vědomostí se dokáží orientovat ve vývoji umění a pochopí tendence ve vývoji umění současného.

Management a marketing cestovního ruchu (Management and Marketing of Tourism , MMCR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: management, vytvoření nabídky, plánování, marketing, projekty

Popis: Poskytnout studentům informace o základním dělení managementu cestovního ruchu, procesech a principech řízení v jednotlivých skupinách managementu cestovního ruchu, ukázat principy plánování, vytvoření nabídky produktu, vytvoření projektů, spojitosti jednotlivých skupin v závislosti na determinaci prostředí.

Základy pojišťovnictví v cestovním ruchu (Principles of Insurance in Tourism, ZPOJ)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: pojištění, pojištěnec, pojistitel, pojištění, plnění, pojišťovací produkty

Popis: Cílem předmětu je uvedení studujících do odborné pojišťovací problematiky, seznámení s pojmy používanými v pojišťovnictví, základními principy fungování pojištění jako ekonomické kategorie a finanční služby, seznámení se základními podobami soukromého pojištění se zaměřením na produkty cestovního pojištění a pojištění cestovních kanceláří.

Metodika činnosti průvodce (Tourist Guide Methodology, MCP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: dovednosti průvodce, informační minimum, pomoc v zahraničí, řešení situací, pomoc turistům

Popis: Cílem je poskytnout informace o kompletní činnosti průvodce v rámci cestovního ruchu. Vztahů a zákonitostí, které ovlivňují práci průvodce. Vytvoření návyků a dovedností pro uplatnění v cestovním ruchu a práci průvodce. Možnost si vyzkoušet modelové situace a jejich řešení. Praktické činnosti průvodce v CR.

Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu (Information and Booking Systems in Tourism, IRS)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: rezervační systémy, AIT v CR, software pro cestovní ruch

Popis: Cílem je rozvíjení dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace pomocí specializovaných aplikací vedoucí k složitějším výstupům se zaměřením na profesní oblast. Studující po absolvování předmětu získá znalosti z rezervačních systémů pro cestovní ruch.

Nové trendy v cestovním ruchu (New Trends in Tourism, NTCR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova:

Popis: Cílem je seznámit s novými trendy v cestovním ruchu a jejich zapojení do nabídky. Charakterizovat jejich přínos.

Odborná praxe (Practical Training, OP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: dovednosti, komunikace, projekty, profesní dovednosti, profesionalita, informační centra, hrady a zámky, krajská střediska, průvodce, animátor, penziony, hotely, wellness

Popis: Cílem modulu je praktické odzkoušení znalostí, které studenti získávají během svého studia. V praxi budou moci realizovat a zpracovávat svoje projekty na určitě předměty a dotvářet systém profesní přípravy. V rámci praxe studenti poznají pracovní systém v dané profesi. Dále pak budou sami rozhodovat a nést zodpovědnost za svoje rozhodnutí a za výsledek svojí práce. Získají zkušenosti v jednání s lidmi a v neposlední řadě získají sociální zkušenosti v průběhu vytváření sociálních kontaktů v rámci pracoviště.

Povinně volitelné předměty

Sportovní aktivity a kondiční průprava (Physical Preparation, KP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: kondice, cvičení, cvičební programy, úprava váhy, svalový objem, výživové suplementy, vedení cvičení, cvičitel, názvosloví

Popis: Cílem modulu je zopakování si dovedností získaných na základní a střední škole. V praktické rovině si vyzkoušet dovednosti již známé a osvojit nově získané.

Prezentace a public relations (Presentations and Public Relations, PPR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: prezentace, grafika, public relations, image

Popis: Předmět Prezentace a public relations poskytuje studujícím základní informace o zásadách a typech prezentace sportovního subjektu v písemné nebo mluvené formě. Vysvětluje typy, zásady a prostředky public relations. Seznamuje studenty se zásadami zpracování výroční zprávy sportovního subjektu. Předmět učí studující efektivně komunikovat a prezentovat, vytvářet pozitivní image organizace.

Management lidských zdrojů v cestovním ruchu (Human Resources Management, MLZ)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: lidské zdroje, vedení skupiny, týmová práce, tvořivost, argumentace, prezentační dovednosti

Popis: Vedení pracovní skupiny, týmová práce a podpora skupinové tvořivosti. Komunikace a rozvíjení komunikačních dovedností - aktivní naslouchání, přesvědčivá argumentace, prezentační dovednosti.

Znaková řeč (Sign Language, ZŘ)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO

Klíčová slova: znaková řeč, sluchově postižení

Popis: Předmět seznamuje se základními principy stavby znakové řeči, vede k osvojení základních komunikačních dovedností při práci se sluchově postiženými.

Multikulturní problematika v cestovním ruchu (Multicultural Issues in Tourism, MPR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO

Klíčová slova: orientace v kultuře, náboženství, mentalita, bezpečnostní rizika

Popis: Studenti prostřednictvím učiva tohoto předmětu získají orientaci v kultuře, geografii a náboženstvích jednotlivých regionů. Naučí se respektovat národní mentalitu a aspekty multikulturního soužití, osvojí si možnosti řešení a zvládání různých komunikativních a interpersonálních situací. Na základě získaných vědomostí se dokážou orientovat v bezpečnostních rizicích současného světa v návaznosti na cestovní ruch.

Ruský jazyk (Russian , RUJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: slovní zásoba, konverzace, gramatika, práce s textem, audio poslechy

Popis: Výuka ruského jazyka je doplňkovou formou výuky cizích jazyků. Jedná se o základní kurz jazyka, který je uzpůsoben úrovni studentů.

Německý jazyk (German, NEJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: slovní zásoba, konverzace, gramatika, práce s textem, audio poslechy

Popis: Výuka německého jazyka je doplňkovou formou výuky cizích jazyků. Jedná se o základní kurz jazyka, který je uzpůsoben úrovni studentů.

Francouzský jazyk (French Language , FRJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: slovní zásoba, konverzace, gramatika, práce s textem, audio poslechy

Popis: Výuka francouzkého jazyka je doplňkovou formou výuky cizích jazyků. Jedná se o základní kurz jazyka, který je uzpůsoben úrovni studentů.

Španělský jazyk (Spanish Language , SPJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: slovní zásoba, konverzace, gramatika, práce s textem, audio poslechy

Popis: Výuka španělského jazyka je doplňkovou formou výuky cizích jazyků. Jedná se o základní kurz jazyka, který je uzpůsoben úrovni studentů.

Základy korespondence (Elementary Correspondence, ZKO)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: firemní písemná komunikace, obchodní písemná komunikace

Popis: Předmět Základy korespondence seznamuje s věcnou, jazykovou a formální stránkou písemností a obchodní korespondence, vede k získání základních dovedností pro vypracování písemností.

Lázeňství a wellness (Spa Industry and Wellness, LW)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: wellness, lázeňství, trendy v lázeňství

Popis: Předmětu seznamuje studující s postavením lázeňství a wellness jako součástí cestovního ruchu, s historickým vývojem lázeňství v České republice i v zahraničí a se současným stavem i novými trendy v této oblasti.

Etika a etiketa v cestovním ruchu (Ethics and Etiquette in Tourism, ECR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: etiketa, etika, cestovní ruch

Popis: Modul seznamuje studenty se základními pojmy a principy etikety a etiky pracovníka cestovního ruchu.

Cestovní ruch a životní prostředí (Tourism and Environment, CRZP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: životní prostředí, znečištění, přírodní zdroje, ochrana životního prostředí, masová turistika

Popis: Předmět představuje cestovní ruch jako obor, který není vůči životnímu prostředí zcela neškodný; je třeba připsat mu na vrub vysokou míru znečištění a spotřebu výrazného množství přírodních zdrojů. Je nutné zmírnit negativní dopady cestovního ruchu na životní prostředí. Udržitelný cestovní ruch je sám sobě přínosem, neboť příroda poničená masovou turistikou a znečištěné pláže by přilákaly jen málokoho. Předmět představí studujícím pohled na udržitelný cestovní ruch, šetrný k životnímu prostředí.

Český znakový jazyk (Czech Sign Language, ZNJ)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: komunikace, neslyšící

Popis: Získání znalostí a dovedností při komunikaci s neslyšícími.

Trénink obchodních dovedností v cestovním ruchu 1, 2 (Training of Business Skills in Tourism 1, 2, TDCR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: produkt, prodej, jednání s lidmi

Popis: Seznámení se základními strategiemi obchodního jednání. Dále rozvoj schopností a dovedností potřebných pro efektivní prodej produktů cestovního ruchu - umění jednat s lidmi.

Tvorba projektů a jejich financování (Project Creation and Financing , TPAF)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: projekt, rozpočet, financování

Popis: Seznámení se základními pojmy, výkladem projektů, vytvoření žádosti k projektu. Ukázat základní teorie projektového řízení. Naučit vytvořit rozpočet projektu. Vytvořit možnosti procesu rozhodování při řízení projektů.

Naše reference

Slovo absolventky oboru Cestovní ruch

Ahoj!
Jmenuji se Terka a je mi 24 let. Jsem hrdou absolventkou VOŠ zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií v Plzni, oboru Cestovní ruch. Říkáš si, proč jsem si právě vybrala tuhle školu?
Protože...

Čtete celý dopis zde: Slovo_absolventky_CER.pdf (638kB)

Kurz přežití v přírodě "Sobeňák" 2019

Přečtětě si, jak pěkně zhodnotili kurz účastníci - děti 3. třídy ze ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích - Praha 9:
Sobenak2019_ZS_zhodnoceni.pdf (463kB)
Sobenak2019_kresba_ZS.pdf (513kB)

Nahlédnout můžete také, jak spolupráci s našimi studenty hodnotili sami organizátoři:
Sobenak_spoluprace.pdf (157kB)

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu ITEP 2019

Celý dokument s poděkováním od náměstkyně hejtmana města Plzně si můžete prohlédnout zde:
ITEP_2019_podekovani.pdf (128kB)
 

Akce

Akce ve školním roce 2022/2023

Akce ve školním roce 2022/2023

15. – 17. 9. 2022: Mezinárodní veletrh cestovního ruchu ITEP Plzeň. Studující oboru Cestovní ruch reprezentovali školu na veletrhu cestovního ruchu v Plzni. Po celou dobu veletrhu zajišťovali provoz veletržní expozice školy a pomáhali s reprezentací a doprovodnými akcemi pořadateli veletrhu – Krajskému úřadu Plzeňského kraje. Organizoval Bc. Vladimír Kalina.

30. 9. 2022: Plzeňské historické podzemí. Prohlídka plzeňského historického podzemí s průvodcem – absolventem oboru Cestovní ruch na naší škole Filipem Matasem, DiS. Průvodcovské služby, světové dějiny, setkání s absolventem školy.

10. 10. 2022: Bohemia Sekt. Exkurze do závodu na výrobu šumivých vín Bohemia Sekt ve Starém Plzenci. Informace k vinařskému cestovnímu ruchu, zpracování vína, řízení výrobního podniku, úspěšnému marketingu a zkušenost s atraktivní průvodcovskou službou. Organizovali PhDr. Vlasta Romanová a Bc. Vladimír Kalina.

2. 11. 2022: 15. základní škola Plzeň. Sportovně-tvořivé, animační odpoledne pro žáky 15. základní školy v Plzni. Školáci z prvního stupně na řadě stanovišť připravených a obsluhovaných studujícími druhého ročníku oboru sportovali, soutěžili nebo si vyrobili podzimního dráčka. Připravila a organizovala Ing. Martina Tycarová.

8. 11. 2022: Integrovaný záchranný systém Plzeňského kraje. Exkurze na Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje a pracoviště Integrovaného záchranného systému a služeb 112. Organizovala pí Drahomíra Stichenwirthová.

24. 11. 2022: Plzeň historická. Vycházka v historickém centru Plzně s objevováním míst spojených s významnými podnikateli 19. stol. V rámci předmětů Světové dějiny a Úvod do managementu s průvodcem a autorem knih o historii Plzně panem Ladislavem Silovským. Organizoval Bc. Vladimír Kalina.

28. 11. 2022: Mariánské Lázně. Jednodenní výlet v rámci praktických činností průvodce a studijních programů Světové dějiny, Dějiny kultury a Techniky cestovního ruchu (lázeňství). Připravila a organizovala PhDr. Vlasta Romanová.

29. 11. 2022: Západočeské muzeum v Plzni. Návštěva orientální sbírky Západočeského muzea v Plzni za doprovodu kurátora výstavy Jindřicha Mlezivy v rámci výuky předmětu Dějiny kultury. Organizovala Mgr. Renata Jenšíková.

14. 12. 2022: Farmy Nepomucko. V rámci předmětu Cestovní ruch a životní prostředí navštívili studující třetího ročníku oboru provozy Angus farm a Organic farm na jižním Plzeňsku. Organizovala a vedla paní Drahomíra Stichenwirthová.

Prosinec 2022.: Vánoce. V období před koncem kalendářního roku si studující oboru zorganizovali setkání s vánoční tématikou: procházky po Plzni s výstupem na věž sv. Bartoloměje, společný oběd nebo malou vánoční besídku.

7. 2. 2023: Západočeská galerie v Plzni. Návštěva výstavy Epocha salonů (čeští výtvarní umělci konce 19. století) v Západočeské galerii v Plzni (Masné krámy) za výkladu a doprovodu kurátorek výstavy paní Evy Skořepové a Petry Kočové. V rámci výuky předmětu Dějiny kultury zorganizovala Mgr. Renata Jenšíková.

8. 2. 2023: Panevropská univerzita v Praze. Návštěva Panevropské univerzity v Praze v rámci dne otevřených dveří. Seznámení se s možnostmi dalšího, vysokoškolského studia cestovního ruchu s provedením po škole a informacemi přímo od vedoucí katedry cestovního ruchu Ing. Ivety Hamarneh, Ph.D. Organizoval Bc. Vladimír Kalina.

Zimní období 2022-23 průběžně: Sportovní a animační aktivity. V průběhu školního roku se obor věnoval také pohybu a sportu. V rámci předmětu Animace např. praktickým cvičením zimních volnočasových aktivit na ledové ploše zimního stadionu v Plzni – Košutce, které připravil a vedl Šimon Bešta, nebo kondičním cvičením ve fitness Galerii Slovany pod vedením Bc. Anety Chodorové.

14. 3. 2023: Západočeské muzeum v Plzni. Projektové odpoledne formou příběhové hry na výstavě Barokní poutník v Západočeském muzeu v Plzni. Seznámení s obdobím baroka v rámci výuky Dějin kultury. Programem a výstavou studující provedla Denisa Brejchová, edukátorka Západočeského muzea, připravila a organizovala Mgr. Renata Jenšíková.

14. 3. 2023: Plzeňské pivovary. Projektová vycházka studujících III. ročníku po pivovarech Purkmistr, Plzeňský Prazdroj a Raven, s ověřením praktické části absolventské práce studenta oboru Dominika Mareše, který akci organizoval a provedl.

17. 3. 2023: Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday World Praha. Návštěva mezinárodního odborného veletrhu cestovního ruchu v Praze Holiday World a související odborné konference agentury Czechtourism Fórum cestovního ruchu. Organizoval Bc. Vladimír Kalina.

27. 3. 2023: Jeden svět, Plzeň. Filmová projekce snímku Dívčí gang v rámci festivalu Jeden svět na téma marketingu, influencerství a vlivu sociálních médií. V rámci předmětu Marketing a management, spolu s oborem Sociální práce. Připravila Mgr. Ivana Vrátníková.

14. 4. 2023: Parlament České republiky, Praha. Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Praze. Ústavní principy fungování českého státu. V rámci předmětu Úvod do práva společně s oborem Veřejná správa. Organizoval Bc. Vladimír Kalina.

19. 4. 2023: Techmania Science Center Plzeň. V průběhu března a dubna absolvovali studující druhého ročníku oboru praktickou stáž v Techmania SC v Plzni. Seznamovali se s chodem organizace, prováděli marketingový výzkum a hodnocení a na závěr proběhly prezentace pracovních týmů. Studující si ověřili marketing a management organizace cestovního ruchu v praxi. Připravila, vedla a vyhodnotila Mgr. Renata Jenšíková.

20. 4. 2023: 15. základní škola Plzeň. Sportovně-tvořivé projektové odpoledne pro žáky prvního stupně 15. základní školy v Plzni. V rámci předmětu Animace společně se studujícími připravila a organizovala Ing. Martina Tycarová.

24. 4. 2023: Domov seniorů Plzeň. Animace pro seniory a předškolní děti v domě s pečovatelskou službou a dětským centrem Senecura Plzeň. Třetí ročník oboru CR pod vedením Mgr. Kamily Matasové.

Akce v zimním a letním období 2021/2022

Akce v zimním a letním období 2021/2022

 • Seznamovací kurz v Rožmitále pod Třemšínem, 8. 9. - 10. 9. 2021.

 • Projektový den oboru Cestovni ruch - Czerninský zámek a Bolfánek, Chudenice 21. 10. 2021

 • Exkurze na Letiště Václava Havla a zážitková gastroturistika Číčovice 16. 11. 2021

 • Interaktivní přednáška Zikmund 100 s organizátorem cesty Lukášem Sochou 1. 11. 2021

 • Exkurze Parkhotel Plzeň, CER3, 2. 12. 2021

 • Zimní kurz - kurz „Horské středisko“ 23. – 29. 1. 2022

 • Veletrh HOLIDAY WORLD & REGION WORLD – PRAHA, 18. 3. 2022

 • Dětské animace. Studenti CER1 si v rámci předmětu Animace v cestovním ruchu připravili na 21. 3. 2022 program pro děti z 87. MŠ

 • Kurz speciálních aktivit, 2. - 5. 5. 2022

Akce v zimním a letním období 2019/2020

Akce v zimním a letním období 2019/2020

 • Seznamovací kurz Rožmitál pod Třemšínem a Kurz přežití pro děti ZŠ Praha  25. 9. - 27. 9. 2019. Ubytování v campu Kymevo, aktivity pro podpoření nového kolektivu zúčastnilo se 11 studentů CR1 a 12 studentůCR2. Studenti CER2 připravili kurz přežití pro děti ze základní školy z Prahy.

 • Veletrh Cestovního ruchu ITEP 2019  18.9. – 21.9. 2019. Práce pro pořadatele, vlastní stánek školy a její prezentace, dětský koutek – dětská animace. Organizace slavnostního galavečera na Spilce pro vystavovatele.

 • Exkurze LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA  29. 10. 2019. V rámci předmětu Technika služeb cestovního ruchu navštívili studenti CER1 a CER 2 letiště Václava Havla v Praze.

 • Expedice Pálava (Vinná turistika na Pálavě) 8. -10.11. 2019.Studenti CER1 a CER2 organizovali Vinnou turistiku v oblasti Pálava. Ubytování v Penzionu Šabata degustace a další akce v průběhu víkendu, doprava mikrobusy.

 • Soustředění animátorů Soběšice u Sušice 5 a 6.prosince 2019. Studenti CER1 a CER 2 se zúčastnili soustředění animátorů kde si procvičili  své dovednosti v organizování zábavy pro ostatní.

 • Průvodcovství Praha 13. 12. 2019. V rámci praxe studenti organizují zájezd do Prahy – předem připravený program a průvodcovství aplikují studenti nejen na své spolužáky, ale i na zájemce, kteří zájezd absolvují s naší školou. Setkali se zde s dětmi ze ZŠ Praha a měli pro ně připravený program ve spojitosti s filmem Chobotnice ze III.patra. Letošní téma: Filmový cestovní ruch. 

 • Zimní kurz 12. - 17. ledna 2020. V rámci praxe studenti CR2 + BO Zimní kurz – Pec pod Sněžkou hotel Energetik. Praktická výuka s návazností na teorii z TCR a animací. Vedení skupiny na Sněžku, celodenní výlet na běžkách, návštěva Horské služby a další…

 • Návštěva veletrhu cestovního ruchu v Praze 15.2. 2020. HolidayWorld 2020. Studenti všech tří ročníků cestovního ruchu navštívili veletrh cestovního ruchu v Praze.

Akce v letním období 2018/2019

Akce v letním období 2018/2019

 • Kurz Cykloturistiky 6. – 10. 5. 2019.  Studenti prvního ročníku absolvovali v rámci praktických animačních činností kurz Cykloturistiky. První den se po „ vlastní ose“ přepravili z Božkova do Rožmitálu pod Třemšínem kemp Sobeňák. Kde byli od po do pátku ubytováni a vyjížděli na hvězdicové výlety do okolí, kdy jednotlivý studenti dle losu připravovali jednotlivé výlety v rámci svého dopoledního a odpoledního zaměstnání.

 • Soustředění oboru Animace v Sobeňáku  11. – 12. 5. 2019.  Studenti celého oboru absolvovali soustředění v Rožmitále pod Třemšínem kemp Sobeňák, kde se připravoval projekt Animace na školách v přírodě. Studenti si zkoušeli v reálném čase zajištění volného času žáků základních škol, kteří budou na tomto místě absolvovat 5 týdenních turnusů. Studenti oboru cestovní ruch v rámci své praxe budou tento program zajišťovat.

 • Kurz Speciálních aktivit 29. 5. – 3. 5. 2019. Studenti prvního ročníku absolvovali kurz speciálních aktivit, který je měl prakticky připravit na formy Zážitkového cestovního ruchu. Studenti si vyzkoušeli střelbu z krátkých střelných zbraní a prošli kompletní bezpečnostní přípravou při manipulací se zbraní. Vyzkoušeli si základní dovednosti při In-line kurzu. Vyzkoušeli si potápění s přístrojem v bazénu. Prošli kompletní průpravou při lezení na umělých stěnách. Absolvovali Golfovou akademii v Hořehledech v golfovém rezortu.  Prošli si Agroturistikou na statku Moulisových.

 • Letní výcvikový kurz pro zájemce z celého oboru CER Vysoké Tatry 26. 5. -  31. 5. 2019. Studenti celého oboru se mohli přihlásit na Letní výcvikový kurz do Vysokých Tater na vysokohorskou turistiku. Z oboru se zúčastnilo 12 studentů 1 a 2 ročníku. Ubytování bylo zajištěno v Horném Smokovci penzion POĽANA s polopenzí, doprava dva mikrobusy.

 • Praxe studentů oboru CER od 13. 5. – do 16. 6. 2019. Oboru se podařilo zajistit pro studenty placenou atraktivní praxi na pozicích Animátora volného času u zotavovacích akcích základních škol v kempu Sobeňák. Zde skupiny vždy nejméně 5 studentů zajišťovali náplň volného času pro žáky základních škol z celé republiky. Někteří pracovali i na pozici Zdravotníka zotavovacích akcí v témže středisku.

Akce v zimním období 2018/2019

Akce v zimním období 2018/2019

 • Seznamovací kurz Rožmitál pod Třemšínem  6. 9. - 8. 9. 2018. Ubytování v campu Kymevo, aktivity pro podpoření nového kolektivu zúčastnilo se 16 studentů CR1 a CR2. Návštěva interaktivního muzea v Rožmitálu pod Třemšínem.

 • Veletrh Cestovního ruchu ITEP 2018  20.9. – 22.9. 2018. Práce pro pořadatele, vlastní stánek školy a její prezentace, dětský koutek – dětská animace, organizace slavnostního galavečera na Spilce pro vystavovatele.

 • Animace na ledě 3. 12. 2018. V rámci předmětu Animace volného času navštívili studenti CER1 krytou ledovou plochu a seznámili se s pohybovou aktivitou na ledě.

 • Průvodcovství Praha 6. 12. 2018. V rámci praxe studenti organizují zájezd do Prahy – předem připravený program a průvodcovství aplikují studenti nejen na své spolužáky, ale i na zájemce, kteří zájezd absolvují s naší školou.

 • Vánoční besídka a kuželky oboru Cestovní ruch 19. 12. 2018. Vánoční setkání na kuželkách celého oboru Cestovní ruch.

 • Soustředění oboru Animace v Sobeňáku  11. – 12. 5. 2019. Studenti celého oboru absolvovali soustředění v Rožmitále pod Třemšínem kemp Sobeňák, kde se připravoval projekt Animace na školách v přírodě. Studenti si zkoušeli v reálném čase zajištění volného času žáků základních škol, kteří budou na tomto místě absolvovat 5 týdenních turnusů. Studenti oboru cestovní ruch v rámci své praxe budou tento program zajišťovat.

 • Zimní kurz 6. - 11. ledna 2018.V rámci praxe studenti CR2 + BO Zimní kurz – Pec pod Sněžkou hotel Energetik.Praktická výuka s návazností na teorii z TCR a animací.Vedení skupiny na Sněžku, celodenní výlet na běžkách, návštěva Horské služby a další…

 • Den otevřených dveří. Studentky CER1 a CER3 zajišťovaly DOD lednový termín a připravily si mimo prezentace oboru i zážitkovou gastronomii – Čínská gastronomie.

Akce v letním období 2017/2018

Akce v letním období 2017/2018

 • Seznamovací kurz Rožmitál pod Třemšínem  7. 9. - 9. 9. 2017. Ubytování v campu Kymevo, aktivity pro podpoření nového kolektivu zúčastnilo se 14 studentů CR1 a CR3. Návštěva interaktivního muzea v Rožmitálu pod Třemšínem.

 • Veletrh Cestovního ruchu ITEP 2017  21.9. - 23. 9. 2017. Práce pro pořadatele, vlastní stánek školy a její prezentace, dětský koutek – dětská animace. Organizace slavnostního galavečera na Spilce pro vystavovatele

 • Exkurze Konstantinovy lázně 2. listopadu 2017. Studentky CER 3 v rámci výuky Techniky služeb cestovního ruchu. Prohlídka za asistence managerky a vrchní sestry.

 • Exkurze na letiště Václava Havla 3. listopadu 2017. V rámci předmětu TCR navštívili studenti letiště a byli seznámeni s chodem odbavování a bezpečnosti na letišti CR1 + CR2 (17 studentů + 2 vyučující).

 • Zájezd na Moravu – Expedice Pálava  2017,  10. – 12. listopadu 2017. V rámci praxe studenti organizují zájezd na Pálavu – Víno s příběhem. Kompletní organizace třídenního zájezdu včetně logistiky, ubytování, stravování, řízené degustace a doprovodného programu, vše řídí studenti.

 • Zimní kurz 21. - 26. ledna 2018. V rámci praxe studenti CR2 + BO Zimní kurz – Pec pod Sněžkou chata Viktorka. Praktická výuka s návazností na teorii z TCR a animací. Vedení skupiny na Sněžku, celodenní výlet na běžkách, návštěva Horské služby a další…

 • Zajištění prezentace školy 30. ledna 2018.  Studentky CER2 zajišťovaly prezentaci školy na veletrhu PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ Grafia.

 • Návštěva veletrhu cestovního ruchu Praha 15. únor 2018. Studenti skupin CER1 a CER3 navštívili další ročník veletrhu. Získali zde kontakty pro dlouhodobé praxe jako animátoři v zahraničních destinacích.

 • Kurz Speciálních aktivit  30.4. a 2.5.- 4.5. 2018. CER1 + zájemci. Střelnice Leiko – bezpečná manipulace se zbraní, zásady střelby, střelba, kontrola zbraně. In-line brusle – základní dovednosti pro vedení skupiny na in-line stezkách.

 • Horolezecká stěna – základy práce s lany, bezpečnost, úvazy, jištění, lezení, záchrana.

 • Golfová akademie Hořehledy – základy golfového resortu, etiketa, pravidla, základy hry, základní dovednosti při golfu.

 • Agroturistika statek Moulisových –základy Agroturistiky, fungování statku, akce pro cestovní ruch.

 • Kurz Cykloturistiky  7.5. -10.5. 2018 CER1. Kemp Kymevo Rožmitál pod Třemšínem. Základy práce při organizaci cykloturistiky pro různé skupiny klientů. Bezpečnost při přesunu na pozemních komunikacích, výstroj a výzbroj, vybavení kola. Dovendosti při opravě a seřízení kola. Orientace a plánování tras podle mapy a buzoly.

 • Kurz Vysokohorské turistiky  10.5. -18.5. 2018 celý obor. Vysoké Tatry (Starý Smokovec). Náhled na organizaci zájezdu Vysokohorské turistiky. Plánování tras a výstupů, bezpečnost, práce s mapou. Doprovodné akce a návštěvy zajímavých míst Slovensko + Polsko.

 • Kurz Přežití  31.5. -2.6. 2018 CER2. Brdy bývalý vojenský újezd. Studentky druhého ročníku, organizace a realizace kurzu v přírodě. Základy pohybu v neznámém neobydleném terénu, obstarání vody, přenocování. Pohyb podle mapy a buzoly, vedení skupiny, bezpečnost skupiny. Stavění improvizovaných přístřešků. Záchrana osoby v nepřístupném terénu.

 • Akce Kozlí den bezpečnosti   21.6. 2018 celý obor. Studenti oboru připravili akci pro 150 dětí ZŠ Šťáhlavy. Ve spolupráci s oborem Bezpečnost obyvatelstva a IT Systémový administrátor. Závod branné všestranosti + přednášky o bezpečnosti + doprovodný program.

 • Akce Globus den Animací 30.6.2018 celý obor. Animace pro Globus Plzeň – Lochotín. Dětská animace (malování na obličej, zvířátka z balonků, hry pro děti). 5 studentek oboru připravilo den pro děti v Globusu

Akce v zimním období 2017/2018

Akce v zimním období 2017/2018

 • Seznamovací kurz Rožmitál pod Třemšínem. 7. 9. - 9. 9. 2017. Ubytování v campu Kymevo, aktivity pro podpoření nového kolektivu zúčastnilo se 14 studentů CR1 a CR3.Návštěva interaktivního muzea v Rožmitálu pod Třemšínem.

 • Veletrh Cestovního ruchu ITEP 2017. 21.9. - 23. 9. 2017. Práce pro pořadatele, vlastní stánek školy a její prezentace, dětský koutek – dětská animace. Organizace slavnostního galavečera na Spilce pro vystavovatele.

 • Exkurze Konstantinovy lázně. 2. listopadu 2017. Studentky CER 3 v rámci výuky Techniky služeb cestovního ruchu. Prohlídka za asistence managerky a vrchní sestry.

 • Exkurze na letiště Václava Havla. 3. listopadu 2017. V rámci předmětu TCR navštívili studenti letiště a byli seznámeni s chodem odbavování a bezpečnosti na letišti CR1 + CR2 (17 studentů + 2 vyučující).

 • Zájezd na Moravu – Expedice Pálava  2017.  10. – 12. listopadu 2017. V rámci praxe studenti organizují zájezd na Pálavu – Víno s příběhem. Kompletní organizace třídenního zájezdu včetně logistiky, ubytování, stravování, řízené degustace a doprovodného programu, vše řídí studenti.

 • Zimní kurz. 21. - 26. ledna 2018.  V rámci praxe studenti CR2 + BO Zimní kurz – Pec pod Sněžkou chata Viktorka. Praktická výuka s návazností na teorii z TCR a animací. Vedení skupiny na Sněžku, celodenní výlet na běžkách, návštěva Horské služby a další…

 • Zajištění prezentace školy 30. ledna 2018. Studentky CER2 zajišťovaly prezentaci školy na Veletrhu práce a vzdělávání Grafia.

 • Návštěva veletrhu cestovního ruchu Praha 15. únor 2018. Studenti skupin CER1 a CER3 navštívili další ročník veletrhu. Získali zde kontakty pro dlouhodobé praxe jako animátoři v zahraničních destinacích.

Akce v letním období 2017

Akce v letním období 2017

 • Animace na ledě – studentky CER2 v rámci své praxe připravily animační hodiny pro studentky CER1 na ledové ploše zimního stadionu v Plzni 3. ledna 2017.

 • Kurz Zimní středisko – Studenti CER2 v rámci své praxe připravili a absolvovali kurz v Peci pod Sněžkou. Společně s oborem BO se zúčastnilo zájezdu 56 osob. Studentky kompletně zajistily tento zájezd. 

 • Prezentace školy – veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí Grafia. Studentky CER1 připravily v rámci své praxe, prezentaci školy a oboru na veletrhu 26. ledna 2017 v domě Peklo.

 • HOLIDAY WORLD 17.2. 2017 Praha. Exkurze se účastnily studentky prvního ročníku + zájemci s ostatních ročníků celkem 18 osob. Cesta vlakem Plzeň-Praha , veletrh výstaviště v Holešovicích. Studentky mohly srovnávat veletrh ITEP, který pomáhaly organizovat a akci, která je jinak připravená v hlavním městě.

 • Kurz Speciálních aktivit pro obor Cestovní ruch  2. - 5. května 2017. Střelnice Leiko, Škoda park,  In - line brusle, Plavecký bazén Radbuza , Netradiční pohybové formy, Golfový resort Hořehledy, Lezecká stěna Škoda Park, v tomto kurzu si studenti zkouší speciální aktivity, které jsou vyžadovány klienty CR v rámci Zážitkového cestovního ruchu.

 • Kurz Cyklistiky, turistiky a horských kol pro obor Cestovní ruch  8. - 11. května 2017, Rožmitál pod Třemšínem, Kemp Kymevo. Kurz byl vytvořen pro základní organizační, právní a bezpečnostní pravidela při vytváření programů spojených cyklistikou, cykloturistikou a turistikou. Náhled na techniku a servis kol, základní vybavení dané zákonem o silničních komunikacích, dovednosti jízdy na kole v neznámém a těžkém terénu, organizace skupiny, přesun skupiny po komunikacích i mimo ně, práce s mapou a buzolou, vytváření cyklotras dle daných schémat a pro různé skupiny klientů. Poznávání lokality, která se stane v roce 2017 místem pro velký rozvoj cestovního ruchu a podnikání v cestovním ruchu. Kurz navazuje na teoretickou část studia v předmětu Animace volného času a studenti před absolvováním kurzu píší test z teoretických znalostí.

 • Letní kurz jako součásti praxe pro obor Cestovní ruch. Letní kurz proběhl ve dnech 13. 5. 2017  -  31. 5. 2017, Agia Marina, Kréta. Tento kurz byl koncipován jako součást praxe, pro zvýšení pracovních dovedností a lepší kontrolu nad vykonávanou činností studentů. Ti pracovali nejen na kurzu samotném, ale i při jeho přípravě. Losem měli přiřazeny funkce i pozice a pracovali podle daného plánu pro zajištění zájezdu. Při zájezdu se setkali nejen se svou skupinou, ale i s cizími lidmi, se kterými pracovali stejně jako s klienty cestovních kanceláří a agentur.

 • Kurz Survival pro obor Cestovní ruch.  20. června - 23. června v lesním prostoru Míšov–Věšín– Dolejší Padrťský rybník

Podzimní akce 2016

Podzimní akce 2016

 • Seznamovací kurz Rožmitál pod Třemšínem    8. 9. - 10. 9. 2016  ( Ubytování v campu Kymevo, aktivity pro podpoření nového kolektivu zúčastnilo se 19 studentů CER1 a CER2 a CER3 )

 • Veletrh Cestovního ruchu ITEP 2016 - práce pro pořadatele, vlastní stánek a dětský koutek 14. 9. -17. 9.  2016. Studenti v rámci své praxe připravili nejen prezentaci školy, svého oboru, ale i ukázky své práce a dovedností dětské animace. Pomáhali krajskému úřadu celý veletrh připravovat.

 • Exkurze Konstantinovy  lázně  CER3 – v rámci předmětu TCR exkurze. Prohlídka lázeňských domů, beseda s vedoucí marketingu, prohlídka parku a okolí lázní

 • Zájezd na Moravu – Expedice Pálava  2016 ( v rámci praxe studenti organizují i ve svém volnu zájezd na Pálavu – Víno s příběhem) 18 – 20. listopadu 2016

 • Exkurze Domov seniorů Harmonie Mirošov, 22. listopadu studentky třídy CER2 v rámci předmětu Animace v CR, módní přehlídka pro Seniory pracovního oblečení.  

 • Animace Globus – Třída CER3 v rámci své praxe, animace v Globusu na Lochotíně, Animační činnosti pro děti.

 • Akce Mikuláš pro 87. Mš, 5. prosince v rámci předmětu Animace volného času,  studentky CR1 vytvářely besídku Mikuláš a čerti

 • Projektový den Praha průvodcovství – studenti celého oboru CER1-CER3 v rámci Projektového dne předvedli své dovednosti z hlediska průvodcovství v Praze  

 • Animace na ledě – studentky CER2 v rámci své praxe připravily animační hodiny pro studentky CER1 na ledové ploše zimního stadionu v Plzni 3. ledna 2017

 • Kurz Zimní středisko – Studenti CER2 v rámci své praxe připravili a absolvovali kurz v Peci pod Sněžkou. Společně s oborem BO se zúčastnilo zájezdu 56 osob. Studentky kompletně zajistily tento zájezd.  

 • Prezentace školy – veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí Grafia. Studentky CER1 připravily v rámci své praxe, prezentaci školy a oboru na veletrhu 26. ledna 2017 v domě Peklo.

ITEP 2016

ITEP 2016

I v letošním roce jsme se zúčastnili prestižního veletrhu cestovního ruchu ITEP. ITEPu se zúčastnil celý obor CER 1.-3. ročník + obor BEO, ten zajišťoval stánek v interaktivní hale. Přípravy začaly již v pondělí 12. září, vlastní veletrh začal 15. září ve čtvrtek – 17. září sobota.

Studenti měli na starosti: stánek školy, dětský koutek, fotografickou soutěž, herní stánek a dvě studentky byly na stánku TV Nova jako hostesky. Tři týdny nato jsme obdrželi poděkování náměstka hejtmana pro oblast školství, sportu a cestovního ruchu za spolupráci a prezentaci na tomto veletrhu.

Kurz přežití 2016

Kurz přežití 2016

Studenti oborů Bezpečnost obyvatelstva a Cestovní ruch se společně během prvního červnového týdne zúčastnili speciálního kurzu pod pracovním názvem „Kurz přežití“.

Výcvik měl za cíl najít a vyzkoušet možné způsoby a postupy vedoucí k zadržení pachatele ukrývajícího se v členitém terénu, jeho eskortování na určené místo, popř. nalezení pohřešované osoby. Naučit studenty topografii, práci s mapou, buzolou, propátrávání terénu pěšky, přenocování v terénu. Cílem bylo získat i náhled na základní fungování skupiny v krizových situacích, vedení a zabezpečení skupiny, umět využívat dostupné vodní a potravinové zdroje. Nedílnou součástí kurzu bylo i zvyšování psychické a fyzické odolnosti v mimořádných situacích.

Více foto nalezenete v akcích oboru Bezpečnost obyvatelstva.

Dětský den v ZOO 2016

Dětský den v ZOO 2016

Dne 28.5. 2016 se konal Dětský den v ZOO, který každý rok organizačně zajišťují Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje společně s Radiem Kiss Proton, Městskou policií Plzeň, Zdravotnickou záchranou službou, Policií ČR atd. Během celého dne byla k vidění zásahová technika hasičů, záchranářů a policistů. Bylo připraveno mnoho soutěží u jednotlivých stanovišť. Dětští účastníci, kteří splnili úkoly na všech stanovištích, byli odměněni věcnými cenami.

Naše škola se na této akci podílí již čtvrtým rokem, máme pro děti připravené soutěžní úkoly, týkající se správné ústní hygieny. Letos se účastnili i studenti Cestovního ruchu 2.ročníku, kteří malovali dětem na obličej a tvořili balónková zvířátka.

Zimní akce 2015–2016

Zimní akce 2015–2016

 • Akce Mikuláš pro 87. MŠ - v rámci předmětu Animace studenti CR1 vytvářeli besídku Mikuláš a čerti

 • Návštěva Prahy (Staré město a Židovské město), studenti CR 1 v rámci předmětu Průvodcovství vedli celý zájezd. 11. 12. 2015

 • 10. - 15.ledna 2016, v rámci praxe studenti CR2 + BO - Zimní kurz – Pec pod Sněžkou, hotel Emerich. Více o této akci, včetně fotografií, se dočtete zde

 • 18. ledna - CR2, v rámci praxe - netradiční exkurze do ZOO

 • 19. ledna - CR2, beseda s pracovníky odboru Cestovní ruch na Krajském úřadě Plzeňského kraje

 • 20. ledna - CR2, návštěva Techmánie a beseda s vedoucím pracovníkem marketingu

 • 21. ledna - Studenti oboru Cestovní ruch prezentovali naší školu v plzeňském kulturním domě Peklo na tradiční akci „Veletrh práce a vzdělávání“. Více se dozvíte zde

 • 19. února - CR1+ CR2, návštěva veletrhu cestovního ruchu Praha

Seznamovací kurz, ITEP 2015, Zájezd na Moravu, exkurze na letiště Václava Havla 2015

Seznamovací kurz, ITEP 2015, Zájezd na Moravu, exkurze na letiště Václava Havla 2015

 • Seznamovací kurz Rožmitál pod Třemšínem 3.9. -5.9. 2015 (Ubytování v campu Kymevo, aktivity pro podpoření nového kolektivu zúčastnilo se 18 studentů CR1 a CR2).

 •  Veletrh Cestovního ruchu ITEP 2015 ( práce pro pořadatele, vlastní stánek a dětský koutek a expozici Popelka z hradu Švihov) 16.9.-9.9.2015. Více se dočtete zde.

 • Zájezd na Moravu – Expedice Pálava  2015 (v rámci praxe studenti organizují zájezd na Pálavu – Víno s příběhem) 13. – 15. listopadu 2015

 • V rámci předmětu TCR exkurze na letiště Václava Havla 27. listopadu 2015 CR1 + CR2 + BO

Dětské dny - ZOO, Sport penzion Pohoda Letkov 2015

Dětské dny - ZOO, Sport penzion Pohoda Letkov 2015

 • 30. května 2015 Dětský den – ZOO Plzeň. Několik studentek oboru CR se v rámci své odbornosti Dětský Animátor zúčastnily Dětského Dne - vytváření zvířátek z balónků, malování  na obličej.

 • 31. května 2015  Dětský den – Sport penzion Pohoda Letkov. Několik studentek oboru CR se v rámci své odbornosti Dětský Animátor zúčastnily Dětského Dne - vytváření zvířátek z balónků, malování  na obličej

Kurzy speciálních aktivit 2015

Kurzy speciálních aktivit 2015

Kurz speciálních aktivit proběhl ve dnech 4.-8. května 2015. Program kurzu byl následující:

 • Pondělí:  Střelnice Leiko - seznámení s aktivní obranou, střelné zbraně, bezpečnost, bezpečné krytí, zastavovací účinek atd.. Odpoledne In-line brusle ŠKODA PARK DOUDLEVCE - bezpečnost, organizace, nácviky, jízdy, zastavení, vyhýbání se, organizace skupiny atd…

 • Úterý:  Motokáry a potápění s přístrojem.

 • Středa: Horolezecká stěna: Základní informace, lana, uzle, bezpečnost ve výškách, nácvik slaňování, zajištění na rybáře atd…

 • Čtvrtek: Golfový resort Hořehledy  a Farma Moulisových – Milínov: Základní informace o celém resortu, ubytování, stravování, informační centrum, golfová akademie, golfové hřiště, nácvik odpalu a patování

 • Pátek : Softball a Tenis: Základní herní činnosti jednotlivce při softbale a tenisu, hra, pravidla


Další kurz speciálních aktivit proběhl ve dnech 11.-15. května 2015. Program kurzu byl následující:

 • 11-15. května 2015 Kurz Cykloturistiky a horských kol Rožmitál pod Třemšínem. Kurz zaměřen na základní ovládání a techniku jízdy na kole, základní opravu kol, plánování tras, práce s mapou a buzolou, skupina navštívila několik muzeí, hradů a zajímavých míst Rožmitálska a Příbramska.

 • 18 – 21. května 2015 Kurz Vodní turistiky. Kurz zaměřen na základní seznámení s vodní turistikou, vedení skupiny lodí, bezpečnost a organizaci skupiny, zvládání plánování vodní trasy, překonávání jezů a překážek, ubytování, doprovodný animační program pro skupinu

Exkurze Sport penzion Pohoda Letkov 2015

Exkurze Sport penzion Pohoda Letkov 2015

8. 3. 2015 Exkurze Sport penzion Pohoda Letkov, studenti se seznámili s provozem penzionu i všech sportovišť, včetně wellnesu.

Veletrh práce a vzdělávání „Klíč k příležitostem“ 2015

Veletrh práce a vzdělávání „Klíč k příležitostem“ 2015

Dne 22. ledna se škola aktivně zapojila veletrhu práce a vzdělávání „Klíč k příležitostem“ 2015. V plzeňském kulturním domě Peklo se uskutečnil 3. ročník úspěšného veletrhu a naše škola byla jeho součástí. Škola zde měla zřízen informační stánek, kde studentky a učitelé nabízeli možnosti studia a dalšího vzdělávání. Potencionálních uchazečů se sešlo mnoho, proto věříme, že některé uvidíme i na naší škole. Někteří studenti byli zapojeni také do organizačního týmu celého festivalu jako pořadatelská služba. Veletrh měl velmi příjemnou atmosféru a byl hojně navštíven.

Animace na ledě, Návštěva Prahy, Akce "Vánoční přání 2014"

Animace na ledě, Návštěva Prahy, Akce "Vánoční přání 2014"

 • Animace na ledě v rámci předmětu Animátorství volného času měly své aktivity na ledové ploše ČEZ ARÉNA PLZEŇ 8. 12. 2014 - viz společná fotografie níže.
 • Návštěva Prahy (Staré město a Židovské město), kde studenti v rámci předmětu Průvodcovství vedli celý zájezd, proběhla dne 5. 12. 2014
 • Charitativní akce 15.-16.12.2014. Studenti spolu s vedoucím oboru Cestovní ruch rozdávali přáníčka v nemocnicích, mateřských školkách i v domovech seniorů. Přáníčka si nechali vyrobit od dětí z mateřských škol. Více se také dozvíte v článku Plzeňského deníku zde.
Dětský animátor, Návštěva plzeňského podzemí 2014

Dětský animátor, Návštěva plzeňského podzemí 2014

 • Dne 13.10.2014 v rámci předmětu Animátorství volného času (Dětský animátor) studenti prvního ročníku oboru Cestovní ruch měli vlastní hodinový výstup, který si připravili pro děti z 87.MŠ.  Dvě skupiny studentů měli dvě třídy dětí od 3 do 6 let, pro které si připravili pásmo her a cvičení.

 • Plzeňské podzemí 24. 11. 2014

Návštěva nové budovy divadla J.K.Tyla v Plzni 2014
ITEP 2014

ITEP 2014

Studenti a studentky naší vyšší odborné školy se podíleli na organizaci a prezentaci oborů souvisejících s cestovním ruchem na letošním 10. ročníku prestižního veletrhu ITEP. Akce měla hladký průběh zejména díky studentkám oboru Cestovní ruch.

Podrobnější informace o tomto veletrhu a fatografie naleznete na serveru sumavanet.cz.
Celá fotogalerie k akci se nachází u oboru Systémový administrátor IT.

Seznamovací kurz 2014

Seznamovací kurz 2014

Seznamovací kurz Rožmitál pod Třemšínem  proběhl ve dnech 4. 9. až 6. 9. 2014 (ubytování v campu Kymevo, aktivity pro podpoření nového kolektivu zúčastnilo se 16 studentů).

Fotogalerie

Fotografie z výuky i dalších akcí si můžete prohlédnout na našem Instagramu.

Videa

Prezentační oborové video

Prezentační oborové video

Letní výcvikový kurz Vysoké Tatry 2018

Letní výcvikový kurz Vysoké Tatry 2018

Slavnostní vyřazení absolventů 2017

Slavnostní vyřazení absolventů 2017

Letní výcvikový kurz Kréta 2017

Letní výcvikový kurz Kréta 2017

Kontakty

Tichý Vladimír, Ing, vedoucí oboru CER, tel.: 777831499, email: tichy@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Řekli o nás

Lukáš Janerla, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Bc. Patrik Pondělík, DiS.

Fitness trenér, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Z praktických dovedností jsem se naučil vedení kolektivu a práci s jednotlivcem. Bohatě využiji znalosti psychologie a v současnosti i marketingu.

H.K.

Policistka, absolventka oboru Bezpečnost obyvatelstva

Vyšší odbornou školu jsem začala studovat z důvodu možného kariérního postupu u Policie ČR. Díky absolvování studia na Vaší škole jsem byla v letošním roce povýšena.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškerá má očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

Káča Jannová

Absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

Zdeněk Trnka junior, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.

Bc. Ondřej Čech

Odborný referent oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Při naší spolupráci si přejeme zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. A vošplzeň.cz to vždy nějak „vymyslí“.

J.P.

Policista, absolvent oboru Bezpečnost obyvatelstva

Po absolvování VOŠ se spolužáky pokračujeme ve studiu na VŠ Příbram, v oboru Bezpečnostně právní studia. Zde jsme využili dohody mezi oběma školami, která umožňuje dostudovat za jeden rok titul Bc. Již za osm týdnů nás tak čekají státnice.

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit dosavadní znalosti.  Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi.

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

Mgr. Arnošt Rybner

Právník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.

Ing. Daniela Stanková

Sociální pracovnice TyfloCentrum Plzeň

Se studenty VOŠ, kteří vykonávají praxi v TyfloCentru Plzeň, jsme velmi spokojeni. Doprovázejí klienty po městě v rámci průvodcovské služby a pomáhají při volnočasových aktivitách v rámci sociálně aktivizačních služeb. Některé studentky se po absolvování praxe dokonce staly dobrovolnicemi a zúčastnily se např. vícedenního rekondičního pobytu s našimi klienty. Velké díky také patří studentům za jejich každoroční dobrovolnou účast na sbírce Bílá pastelka. Děkujeme.

Tomáš Pejchar, DiS.

Trenér dorostu HC Škoda Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Škola mi přinesla řadu znalostí a zkušeností nejen z oboru, rád na dobu studia vzpomínám. Na škole jsem velmi ocenil vstřícnost a přátelský přístup ke studentům.

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala, co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Ondřej Ulbrich, DiS.

Vedoucí střediska Alimex Nezvěstice a.s., absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem teoretické znalosti a první zkušenost s manažerským vedením skupiny lidí, které nyní bohatě využívám.

Ing.Tomáš Kotora

Ředitel Bazénu Slovany a Bazénu Lochotín

Již několik let dochází do naší organizace na praxi studenti oboru Management sportovních aktivit. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a několik z nich u nás zůstalo i po skončení praxe. Jak se studenty tak i s učiteli funguje spolupráce na výbornou.

Lukáš Hrubý, DiS.

Učitel ZŠ, trenér přípravky FC Viktoria Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem užitečné informace pro práci s kolektivem a pár dobrých přátel.

Mgr. Lenny Dianová

Ředitelka Základní školy Šťáhlavy

Sportovně animační den pro naši školu na Kozlu, perfektní den, organizovaný oborem Cestovní ruch na vošplzeň.cz

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

Mgr. Barbora Neckářová

Koordinátorka praxí, stáží a dobrovolníků Diakonie Západ

Poděkování za spolupráci se studenty VOŠ: Národní potravinová sbírka je každoroční akce, která probíhá v České republice vždy druhou sobotu v měsíci listopadu, již od roku 2012. Především díky obětavé pomoci dobrovolníků z řad studentů oboru sociální práce se každým rokem daří významně navýšit počet zboží, které nám zákazníci věnují pro dobročinné účely. V roce 2018 dosáhlo množství vybraných darů 2000 kg.

Adéla Krejčí, DiS. et DiS.

Dentální hygienistka, absolventka oboru Diplomovaný zubní technik

Jsem člověk, kterého neuspokojuje mít tituly jenom proto, že se to nosí. Dala jsem přednost této VOŠce před vysokou školou, protože je tady svoboda a podpora toho, co mě zaujalo. Současně, a to bych podtrhla, je tady ceněna individualita. Mám dojem, že na vysokých školách dnes převažuje stádnost a anonymita. VOŠ mě navedla na moji úspěšnou cestu za skvělou prací ve zdravotnictví.

Libuše Drábková, DiS.

Odbor sociálních služeb, Magistrát města Plzně

Studium oboru sociální práce mi nabídlo kvalitní teoretický rámec, informace o aktuálních přístupech i vhodné zázemí pro všestranný praktický trénink. Tímto znovu děkuji všem vyučujícím za jejich smysluplnou práci, profesionální přístup a vstřícnost.

Bc. Lada Valentová, DiS.

Trenér individuálních a skupinových lekcí

Díky mému vzdělání se dnes mohu věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsem vděčná za praxi na VOŠ, kde jsem získala přehled o systému podpory a rozdělování dotací institucím, které se věnují sportu. Byl to pro mě skvělý impuls zůstat v oboru i po škole, což se zatím daří. Obor Management sportovních aktivit mohu jen doporučit.

Jiří Hynek, DiS.

Šéftrenér mládeže HC Talent Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Na VOŠ jsem poznal spoustu zajímavých lidí a získal znalosti, které se mi ohromně hodí v mojí současné práci.

Bc. Ilona Šnebergerová 

Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Naše spolupráce trvá již několik let a věřím, že bude trvat i nadále, je totiž bezproblémová.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.