Diplomovaná dentální hygienistka

Vzdělávací program 53-41-N/31
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol s maturitou ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Forma studia: denní, kombinovaná

Charakteristika vzdělávacího programu: Charakteristika_DDH.pdf (192 kB)

Podmínky přijetí ke studiu: Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou a zdravotní způsobilost pro tento obor.

Školné:  viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Učební plán denní formy studia: UP_DHD.pdf (287 kB)
Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Učební plán kombinované formy studia: UP_DHK.pdf (283 kB)

Profil absolventa vzdělávacího programu: Profil_DDH.pdf (190 kB)

 

 

Stručná anotace předmětů

Anglický jazyk (English Language, ANJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO; 2. ročník ZO, LO; 3. ročník ZO, LO; ABS

Klíčová slova: Anglický jazyk, cizí jazyk, gramatika, komunikace

Popis: Výuka anglického jazyka je ve vyšším odborném vzdělávání součástí přípravy pro výkon odborných činností v oboru Diplomovaná dentální hygienistka. Získané vědomosti vytvářejí předpoklady pro pracovní uplatnění absolventů při komunikaci s klientem/pacientem, jeho rodinou, spolupracovníky. Studen je připravován i pro studium odborné literatury, pro práci s PC a internetem, pro možnosti účasti na zahraničních stážích a seminářích.

 

Latinská odborná terminologie (Latin Professional Terminology, LOT)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO

Klíčová slova: latinský jazyk, cizí jazyk, gramatika, komunikace

Popis: předmět Latinská odborná terminologie seznamuje studenty s latinskou gramatikou a terminologií. Studenti získají základy latinského jazyka potřebné pro studium odborných předmětů a pro budoucí povolání. Základní znalost latiny výrazně napomáhá pochopení odborného zdravotnického projevu.

 

Anatomie a fyziologie (Anatomy and Physiology, ANF)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Klíčová slova: anatomie, fyziologie, soustava, orgán, organismus

Popis: Předmět se zabývá stavbou a funkcí lidského organizmu za fyziologických podmínek. Poskytuje základní vědomosti z klinicky aplikované anatomie, fyziologie a histologie. Učí základy medicínského jazyka a nomenklatury, prohlubuje znalosti z biologie člověka a dalších přírodovědných předmětů. Připravuje studeny k vnímání základních potřeb organizmu nezbytných pro kvalitní život a prevenci onemocnění.

 

Mikrobiologie a epidemiologie (Mikrobiology and Epidemiology, MIE)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Popis: Předmět je koncipován jako teoretický, Poskytuje poznatky o vztahu mikroorganismů k životnímu prostředí a jejich vzájemnému působení. Podává základní informace o dodržování zásad hygieny a epidemiologie při práci zdravotnických pracovníků.

 

První pomoc a medicína katastrof (First Aid and Disaster Medicine, PRK)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Klíčová slova: první pomoc, medicína, záchranný systém, nemoc, úraz

Popis: Cílem modulu je zvládnout moderní pojetí poskytování předlékařské první pomoci a fungování jednotného záchranného systému a získat praktickou dovednost poskytování první pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu a při stavech bezprostředně ohrožujících život.

 

Etika ve zdravotnictví (Ethics in Health Care, ETZ)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: etika, argument, komunikace

Popis: modul je koncipován jako teoretický. Obsah směřuje k získání vědomostí o základech etiky jako samostatné vědní disciplíny a aplikaci etických zásad ve zdravotnictví. Cílem je formovat profesní myšlení, naučit se respektovat odůvodněné názory druhých, projevovat vlastní názor, argumentovat a diskutovat o etických jevech oboru.

 

Ochrana a podpora veřejného zdraví (Public Health Sevice, OPV)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, LO

Klíčová slova: zdravotnictví, preventivní péče, zdraví lidu, zdravotní politika

Popis: Modul seznamuje studenty se současným přístupem k péči o zdraví lidu, se zdravotní politikou u nás ve srovnání s jinými vyspělými státy, s organizací a řízením zdravotnictví. Student získá přehled o organizování preventivní péče v ČR, o preventivních programech péče o zdraví. Seznámí se s postavením zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém týmu a možnostmi jejich kariérního růstu.

 

Základy pedagogiky a edukace (Basic of Pedagogy and Education, ZPE)

Rozsah předmětu: 2. ročník , ZO, LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: pedagogika, edukace, metoda, forma, výchova

Popis: Modul seznamuje studenty s pedagogickými zásadami, metodami a formami výchovy. Umožňuje jim prakticky využít a ověřit si použití jednotlivých forem výchovy při práci s klienty různých věkových obdobích a s klienty handicapovanými.

 

Chemie (Chemistry, CHE)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Klíčová slova: chemie, anorganická, organická, biochemie, léčiva

Popis: Modul je koncipován jako teoretický, zahrnuje poznatky z obecné, anorganické, organické chemie a biochemie a jejich aplikaci do ošetřovatelství v dentální hygieně a ve stomatologii. Dále poznatky z anorganické chemie a organické chemie v materiálech a léčivech používaných ve stomatologii.

 

Základy zdravotnického práva a legislativy (Medical Law Basic, ZPL)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: právní vědomí, právní předpisy, práva povinnosti zdravotnických pracovníků, judikát

Popis: Modul předmětu seznamuje studenty s platnými právními předpisy, které upravují systém poskytování zdravotní a sociální péče včetně práv a povinností zdravotnických pracovníků, pacientů, klientů a orgánů státní správy. Využívá příkladů z praxe a judikátů. Seznámí studenty s pracovně právními otázkami, zprostředkovává základní poznatky v oblasti aplikovaného práva. Důraz je kladen na praktické využití těchto poznatků v praxi zdravotnického pracovníka.

 

Informatika, statistika a metodologie vědeckého výzkumu (Informatics, Statistics and Scietific Research Methodology, ITV)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Klíčová slova: informační technologie, software, program

Popis: Po absolvování modulu bude student schopen efektivně používat různé softwarové programy, zpracovat text, různá data, on-line vyhledávat v odborné literatuře a jiných informačních zdrojích a také posuzovat validitu získaných informací. Student se naučí používat zdravotnické softwary využívané v daném oboru vzdělávání, získávat a zpracovávat statistické údaje.

 

Základy psychologie a komunikace (Basic of Psychology, ZPS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Klíčová slova: psychologie, komunikace, osobnost, sociální jevy

Popis: Modul psychologie vede k pochopení psychologických aspektů sociálních jevů, socializace a chování člověka ve společnosti. Pomáhá pochopit různé způsoby projevu a seberealizace člověka v sociálním prostředí. Zdravotnické psychologie vede studenty k orientaci v teoretických základech tohoto odvětví tak, aby je dokázali aplikovat v kontaktu s klienty, jejich rodinami a se zdravotnickými pracovníky.

 

Komunikace (Communication, KOM)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, LO

Klíčová slova: komunikace, osobnost, komunikační kanál

Popis: Modul komunikace pomáhá studentům zvládnout komunikační dovednosti při instruktáži klientů adekvátně jejich věku, intelektovým schopnostem, typu handicapu, sociokulturním odlišnostem, po stránce etické, lidské, odborné i po stránce mluveného projevu a chování. Seznamuje studenty s jednotlivými fázemi života člověka a zvláštnostmi osobnosti projevujícími se v průběhu života. Zdravotnické psychologie vede studenty k orientaci v teoretických základech tohoto odvětví tak, aby je dokázali aplikovat v kontaktu s klienty, jejich rodinou a se zdravotnickými pracovníky.

 

Seminář k absolventské práci (Graduate Work Seminar, SEM)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: kvalifikační práce, odborný text, citování zdrojů

Popis: Předmět poskytuje základní informace o struktuře, obsahu a zpracování kvalifikační práce studenta vyšší odborné školy. Seznamuje studenty s tvorbou odborného textu, vyhledáváním a citování zdrojů, etickými normami při zpracování závěrečné práce a s formální úpravou podle doporučení školy.

 

Farmakologie (Pharmacology, FAR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, LO

Klíčová slova: farmakologie, léčiva, medicína

Popis: Cílem předmětu farmakologie je seznámit studenty se všeobecnou farmakologií, s léčivy používanými v medicíně, zvlášť s těmi, které mají vztah k oboru Diplomovaná dentální hygienistky. Student si osvojí vztahy mezi složením léčiv a jejich účinky, získá základní informace o jejich působení, včetně vedlejších účinků.

 

Fyziologie výživy (Physiology of Nutrition, FYV)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: výživa, organismus, funkce, potrava

Popis: Cílem modulu je poskytnout studentům odborné vědomosti a poznatky pro pochopení vztahu výživy a životních funkcí člověka.

 

Zobrazovací metody a radiační ochrana (Imaging Methods and Radiation Protection, ZOM)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: Rengenové záření, tomografie, sonografie, magnetická rezonanace

Popis: získané vědomosti budou uplatněny při hodnocení patologických změn v dutině ústní ve spolupráci s lékařem a k následné motivaci pacienta/klienta a získání jeho spolupráce při léčbě. Další využití je v přednáškové a edukační činnosti dentální hygienistky.

 

Základy ekonomie (Basic of Economy, ZEK)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, LO

Klíčová slova: ekonomie, tržní subjekt, podnikání, daň

Popis: předmět je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti podnikání v ČR, jejich právních aspektů a platné legislativy.

 

Základy managementu (Basic of Management, ZMN)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: management, analýza, monitoring

Popis: předmět seznamuje studenty se základními principy a vývojem managementu a s manažerskými funkcemi se zaměřením na dovednosti pro řízení na střední a nižší řídící úrovni.

 

Patologie  (Pathology, PAT)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, LO

Klíčová slova: anatomie, fyziologie, patologie

Popis: Modul předmětu vychází ze základních znalostí anatomie a fyziologie. Hlavní důraz klade na popis patologických procesů ve tkáních a jednotlivých soustavách lidského organismu, jejich příčinami, projevy a zánikem tak, aby znalosti byly využity v oboru Diplomovaná dentální hygienistka.

 

Orální histologie (Oral Histology, OHI)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Klíčová slova: histologie, orofaciální, patologie, tkáň, orgán

Popis: Obecným cílem modulu orální histologie je získání znalostí normální stavby a normálního vývoje orgánů orofaciální oblasti, zejména jako základu pro navazující výuku patalogie. Je základním předpokladem pro pochopení vzájemných souvislostí struktury a funkce tkání a orgánů na mikroskopické úrovni, a významně tak doplňuje znalosti získané v předmětu anatomie a fyziologie.

 

Základy vnitřního lékařství a pediatrie (Basic of Internal Mediciene and Pediatrics, ZVL)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, LO; 3. ročník ZO, LO

Klíčová slova: klinika chorob, pediatrie, etiologie, diagnostika

Popis: Předmětem poskytuje poznatky z oblasti vnitřního lékařství a pediatrie, o etiologii, diagnostice, klinických projevech a způsobech terapie základních skupin onemocnění člověka.

 

Preventivní zubní lékařství (Preventive Dentistry, PZL)

Rozsah předmětu: 2. ročník, ZO, LO; 3. ročník ZO, LO; ABS

Klíčová slova: orální zdraví, stomatologická péče, diagnostika

Popis: Cílem předmětu je objasnit etiologii, epidemiologii, prevenci a profylaxi nejčetnějších orálních nemocí jako je zubní kaz, onemocnění parodontu, nádory v dutině ústní, ortodontické vady a traumata. Cílem je specifikovat primární, sekundární a terciální možnosti prevence v zubním lékařství, demonstrovat možnosti a účinné prostředky prevence.

 

Všeobecné zubní lékařství (General Dentistry, VZL)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO; 2. ročník ZO, LO

Klíčová slova: zubní lékařství, záchovná stomatologie, endodoncie

Popis: Cílem předmětu je definovat základní pojmy, shrnout poznatky ze všech oborů zubního lékařství a vysvětlit odbornou terminologii. Informace specifikovat na problematiku záchovné stomatologie, endodoncie, dětské stomatologie, čelistní ortopedie atd. Získané poznatky se opírají o znalosti z anatomie a fyziologie, orální histologie, mikrobiologie a epidemiologie a následně jsou aplikovány během praktické přípravy studentů v zubní ordinaci.

 

Parodontologie (Parodontology, PAR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, LO; 3. ročník ZO, LO; ABS

Klíčová slova: parodont, diagnoza, léčebný plán

Popis: Cílem předmětu je naučit studenty vyšetřovat parodont a výsledky vyšetření zaznamenávat do zdravotní dokumentace, získané informace vyhodnotit a stanovit správnou diagnozu a difirenciální diagnozu, na jejím základě sestavit léčebný plán. Předmět je svým významem jedním ze základních předmětů pro budoucí povolání dentální hygienistky.

 

Provoz ordinace dentální hygienistky (Operation of a Dental Hygienist Office, POD)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Klíčová slova: ordinace, dentální hygiena, provozní řád

Popis: Praktický modul předává nutné informace k odpovědnému a samostatnému chování v praxi dentální hygienistky.

 

Orální hygiena (Oral Hygiene, ORH)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Klíčová slova: orální hygiena, parodont, indexy

Popis: na základě získaných vědomostí a dovedností zvládne student vysvětlit a vhodně doporučit pomůcky a prostředky dentální hygieny, zvládne motivovat a edukovat klienta při osobní dentální hygieně.

 

Dermatologie (Dermatology, DER)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, LO

Klíčová slova: kůže, sliznice, dutina ústní

Popis: Modul předmětu poskytuje studentům základní i speciální vědomosti o onemocněních kůže se zaměřením na sliznici dutiny ústní.

 

Základy zubní protetiky (Basic of Dental Prosthetics, ZPR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, LO

Klíčová slova: defekt, protetika, náhrada, fixní můstek

Popis: předmět specifikuje protetické defekty, význam a rozdělení protetických náhrad, plánování protetického ošetření, vyšetření pacienta před protetickým ošetřením, rozdělení protetických materiálů a péči o protetické náhrady.

Akce

Akce ve školním roce 2022/2023

Akce ve školním roce 2022/2023

22. ortodontický kongres Ostrava. Ve dnech 6. – 7.10. 2022 se studenti třetího ročníku denní formy oboru DDH zúčastnili 22. ortodontického kongresu v Ostravě, kde probíhaly odborné přednášky pro lékaře, zubní techniky i dentální hygienistky. Jednou ze zajímavých přednášek byla od MUDr. Jany Oulické, díky které studenti získali ucelený přehled o možnostech ortodontické léčby a následné péči ze strany dentální hygienistky.

Oral-B. Dne 12.10. 2023 proběhla odborná přednáška pro studentky DHD1. Zástupce firmy Oral-B, pan Andrej Murgaš, představil celý sortiment výrobků, které jsou k dispozici na dentálním trhu. Pak následoval workshop, kdy si studentky prakticky vyzkoušely novou řadu elektrických kartáčků.

Dürr Dental. Ve dnech 18.10., 21.10. a 22.10.2022 proběhly odborné přednášky společnosti Dürr Dental, všechny vedl pan Jaromír Šíp, obchodní zástupce této firmy. Ta se zabývá vývojem a výrobou všech dezinfekčních a sterilizačních prostředků pro stomatologii. Pan Šíp studentům představil celý sortiment i s vysvětlením použití, expirace a úskalí jednotlivých produktů.

Herbadent. Dne 3.11. 2022 se studenti třetího ročníku denní formy zúčastnili exkurze ve Firmě Herbadent Praha. Tato společnost se zabývá vývojem, výrobou a distribucí dentálních prostředků na bylinné bázi. Původním produktem bylo bylinné víno, tam také exkurze začala, následně pokračovala v dentální sekci, kde byl studentům představen široký sortiment výrobků, některé z nich bylo možné i pochutnat.

Dürr Dental Německo. Ve dnech 10.-12.11. 2022 měli studenti možnost přijmout pozvání od firmy Dürr Dental do jejich sídla v Německu. Vzdělávací akce začala prohlídkou výrobních hal, laboratoří a skladů, následoval krátký produktový přehled. Ve druhé části si studenti mohli prakticky vyzkoušet přístroj Vector, který formy vyrábí. Jedná se nový způsob ošetření ultrazvukem.

Curaprox. Ve dnech 6.12. 2022 a 24.3., 25.3., 31.3. 2023 absolvovaly studentky denní i kombinované formy oboru Diplomovaná dentální hygienistka workshop pořádaný firmou Curaprox. Na začátku vždy proběhla teoretická přednáška, kterou vedly dentální hygienistky působící v Praze, paní Martina Jakubíková, DiS., paní Veronika Týblová, DiS. Praktickou část vedli studenti zubního lékařství při LF UK v Plzni, která spočívala hlavně v získání praktických dovedností při měření mezizubních prostorů s využitím produktů zmíněné firmy, zejména mezizubních kartáčků.

Cresco. Dne 1.2. 2023 navštívili studenty třetího ročníku denní formy obchodní zástupci firmy Cresco, která se zabývá prodejem specifických nástrojů, určených pro dentlánní hygienistky. Ve druhé části přednášky se zaměřili i na lupvé brýle, které v poslední době začínají dentální hygienistky využívat při své každodenní práci.

GBT protokol EMS. Ve dnech 8.2. a 24.2.2023 se studenti třetího ročníku denní i kombinované formy vzdělávání oboru Diplomovaná dentální hygienistka zúčastnili odborné přednášky a následného workshopu s lektorkou EMS paní Klárou Novou, DiS. et DiS. s názvem „Nový přístup k profylaxi, GBT“. V teoretické části byla studentkám prezentována témata týkající se GBT: proč učíme GBT, nauka o biofilmu, základní informace o GBT, dále ergonomie a GBT, management aerosolu, GBT krok za krokem a management ordinace. V závěru byly prezentovány kazuistiky. V praktické části měli studenti možnost prakticky si vyzkoušet ošetření s využitím GBT protokolu a práci s přístrojem Air-flow profylaxi Master firmy EMS, který je součástí zmíněného protokolu.

Škachův den. Dne 22.2. 2023 se studenti třetího ročníku denní formy oboru DDH zúčastnili 12. ročníku odborné konference pro studenty dentální hygieny, která nese název „Škachův den“ na památku doc. Škacha, který byl zakladatelem moderní parodontologie v České republice. Tuto akci každý rok pořádá Soukromá zdravotnická škola pro dentální hygienistky v Praze, její náplní jsou vždy zajímavé přednášky s tématy souvisejícími s dentální hygienou z různých pohledů.

Světový den ústního zdraví. Dne 19.3. 2023 pořádala Oblastní stomatologická komora plzeňského kraje v rámci Světového dne ústního zdraví vzdělávačně – zábavnou akci pro děti předškolního a školního věku. Studentky kombinované formy oboru DH prvního a druhého ročníku se aktivně účastnily, byly přiděleny k jednotlivým stánkům a věnovaly se malým návštevníkům.

Akce v zimním a letním období 2021/2022

Akce v zimním a letním období 2021/2022

  • Curaprox. Dne 18. 9. 2021 absolvovaly studentky třetího ročníku kombinované formy oboru Diplomovaná dentální hygienistka workshop pořádaný firmou Curaprox, již třetí v pořadí. Na začátku proběhla teoretická přednášku z oblasti parodontologie a ortodoncie, kterou vedla dentální hygienistka působící v Praze, paní Martina Jakubíková, DiS. Praktickou část vedli studenti zubního lékařství při LF UK v Plzni, která spočívala hlavně ve zdokonalování praktických dovedností při měření mezizubních prostorů s využitím produktů zmíněné firmy, hlavně mezizubních kartáčků.

  • GBT protokol. Dne 2. 10. 2021 se studentky třetího ročníku kombinované formy vzdělávání oboru Diplomovaná dentální hygienistka zúčastnily odborné přednášky a následného workshopu s lektorkou EMS paní Klárou Novou, DiS. et DiS. s názvem „Nový přístup k profylaxi, GBT“. V teoretické části byla studentkám prezentována témata týkající se GBT: proč učíme GBT, nauka o biofilmu, základní informace o GBT, dále ergonomie a GBT, management aerosolu, GBT krok za krokem a management ordinace. V závěru byly prezentovány kazuistiky. V praktické části byly studentky DHK3A rozděleny do skupin, jedna skupiny prováděla vyšetření a ošetření s využitím GBT, druhá standartním způsobem, následně se prostřídaly, každá studentka tak absolvovala všechny aktivity. K praktické části bylo využito vybavení výukové ordinace dentální hygieny a také Air-flow profylaxi Master firmy EMS. Studentky tak měly možnost srovnání.

  • Pragodent. Dne 15. 10. 2021 se studentky denní i kombinované formy vzdělávání oboru Diplomovaná dentální hygienistka zúčastnily každoročního dentálního veletrhu Pragodent, konaného na výstavišti v Letňanech. Opět zde bylo velké množství vystavovatelů z dentálního světa, kteří zde prezentovali své produkty a technologie z oblasti dentální hygieny, zubní techniky a zubního lékařství.

  • Enzymel. Ve dnech 4. 3. a 15. 3. 2022 proběhla odborná přednáška pro studentky DHK3A, DHK3B a DHD2. Ing. Sochůrková, zástupce firmy Enzymel, představila sortiment výrobků a celou koncepci enzymové péče o ústní dutinu, kterou tato česká firma vyvinula. Na 3D obrázcích měly studentky možnost seznámit se s podrobnou strukturou zubní skloviny. Nově tato firma vyrábí i enzymovou péči pro psy, vzorky této péče dostaly studentky obou forem studia k vyzkoušení.

  • Světový den ústního zdraví. Dne 20. 3. 2022 pořádala Oblastní stomatologická komora plzeňského kraje v rámci Světového dne ústního zdraví vzdělávačně – zábavnou akci pro děti předškolního a školního věku. Studentky denní i kombinované formy oboru DH se aktivně účastnily, byly přiděleny k jednotlivým stánkům a věnovaly se malým návštevníkům.

  • Oral-B. Dne 8. 4. 2022 proběhla odborná přednáška pro studentky DHK1. Zástupce firmy Oral B, pan Andrej Murgaš, představil celý sortiment výrobků, které jsou k dispozici na dentálním trhu. Pak následoval workshop, kdy si studentky prakticky vyzkoušely novou řadu elektrických kartáčků.

Akce v zimním a letním období 2019/2020

Akce v zimním a letním období 2019/2020

Pragodent 2019. Dne 5.10. 2019 se studentky denní i kombinované formy vzdělávání oboru Diplomovaná dentální hygienistka zúčastnily každoročního dentálního veletrhu Pragodent, konaného nově na výstavišti v Letňanech. Opět zde bylo velké množství vystavovatelů z dentálního světa, kteří zde prezentovali své produkty a technologie z oblasti dentální hygieny, zubní techniky a zubního lékařství.

Curaprox. Dne 9.11. 2019 absolvovaly studentky prvního i druhého ročníku kombinované formy oboru Diplomovaná dentální hygienistka společný workshop pořádaný firmou Curaprox. V první části měly obě skupiny teoretickou přednášku z oblasti Parodontologie, kterou vedla dentální hygienistka působící v Praze. Druhou, praktickou část, vedly studentky zubního lékařství při LF UK v Plzni, která spočívala hlavně v získávání praktických dovedností při měření mezizubních prostorů s využitím produktů zmíněné firmy, hlavně mezizubních kartáčků.

Oral-B. Dne 24.11. 2019 proběhl pro studentky druhého ročníku kombinované formy vzdělávání oboru Diplomovaná dentální hygienistka workshop firmy Oral-B, zaměřený především na sónické elektrické kartáčky. Byl veden sl. Svobodovou a byl rozdělen na teoretickou přenášku a praktickou část, ve které si studentky vyzkoušely jeden z typů elektrických kartáčků, který každá z nich dostala darem od zmíněné firmy.

 

Workshop Curaprox 2019

Workshop Curaprox 2019

Dne 16. 4. 2019 proběhl na naší škole workshop od firmy Curaprox, který byl určen pro studentky prvního ročníku denní formy studia oboru Diplomovaná dentální hygienistka. Součástí byla teoretická přednáška vedená studentkami zubního lékařství 1.LFUK Praha. Následovala praktická část, zaměřená na měření mezizubních prostor a instruktáž správného způsobu čištění zubů.

Odborná přednáška fy Enzymel 2019

Odborná přednáška fy Enzymel 2019

Ve dnech 8. 3. a 13. 3. 2019 proběhla odborná přednáška pro studentky DHD1 a DHK1. Ing. Sochůrková, zástupce firmy Enzymel, představila sortiment výrobků a celou koncepci enzymové péče o ústní dutinu, kterou tato česká firma vyvinula. Na 3D obrázcích měly studentky možnost seznámit se s podrobnou strukturou zubní skloviny. Na závěr obdržely drobné dárky v podobě enzymových přípravků.

Návštěva z Asociace dentálních hygienistek 2019
Odborná přednáška fy OralB 2019

Odborná přednáška fy OralB 2019

Dne 7. 3. 2019 proběhla odborná přednáška pro studentky DHD1. Zástupce firmy OralB, slečna Svobodová, představila celý sortiment výrobků, které jsou k dispozici na dentálním trhu. Pak následoval workshop, kdy si studentky prakticky vyzkoušely novou řadu elektrických kartáčků.

Exkurze na hasičské stanici Plzeň 2019

Exkurze na hasičské stanici Plzeň 2019

Dne 7. 2. 2019 se třída DHD1 zúčastnila prohlídky na hasičské stanici v Plzni na Lochotíně. Prohlídka začala procházkou areálu, kde se studentky mohly podívat do všech místností hasičárny. Viděly spoustu zajímavých míst, např. cvičnou místnost, kde hasiči cvičí s kyslíkovými lahvemi nebo tělocvičnu s lezeckou stěnou a cvičnými lany. Poté viděly všechna hasičská auta a jejich vybavení, jedním z nich se na závěr prohlídky mohly svézt.

Odborná přednáška DHD1 Sensodyne Rapid, Parodontax 2018

Odborná přednáška DHD1 Sensodyne Rapid, Parodontax 2018

Dne 23. října 2018 proběhla pro studentky prvního ročníku oboru Diplomovaná dentální hygienistka odborná přednáška na téma Senspodyne Rapid, kterou vedle paní Dita Homolová, zástupce firmy GSK. Velmi podrobně a detailně popsala působení zmíněných prostředků dentální hygieny na dutinu ústní. Měla připravenou i virtuální ukázku, což se studentkám velmi líbilo. Také měla připravené dárky v podobě zubních past a kartáčků Parodontax.

Odborná přednáška DHD1 SoniCare 2018

Odborná přednáška DHD1 SoniCare 2018

Dne 9. října 2018 proběhla pro studentky prvního ročníku oboru Diplomovaná dentální hygienistka odborná přednáška na téma sónické kartáčky SoniCare. Pan Tomáš Korelus, zástupce firmy Merten Dental, připravil ukázku nejen celého sortimentu zmíněné firmy, ale hlavně se zaměřil na způsob a výhody používání sónických elektrických kartáčků SoniCare. Studentky měly možnost si jeho funkce prakticky vyzkoušet.

Fotogalerie

Praktická výuka 2020

Praktická výuka 2020

Foto z výuky 2019

Foto z výuky 2019

Speciální praktická učebna

Speciální praktická učebna

Videa

Prezentační oborové video

Prezentační oborové video

Komentovaná prezentace oboru Diplomovaná dentální hygienistka 2022

Komentovaná prezentace oboru Diplomovaná dentální hygienistka 2022

Kontakty

Volrábová Markéta, Bc., zástupkyně ředitelky, vedoucí oboru DH, tel.: 723127628, email: volrabova@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Řekli o nás

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

Bc. Ilona Šnebergerová 

Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Naše spolupráce trvá již několik let a věřím, že bude trvat i nadále, je totiž bezproblémová.

Mgr. Lenny Dianová

Ředitelka Základní školy Šťáhlavy

Sportovně animační den pro naši školu na Kozlu, perfektní den, organizovaný oborem Cestovní ruch na vošplzeň.cz

Ondřej Ulbrich, DiS.

Vedoucí střediska Alimex Nezvěstice a.s., absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem teoretické znalosti a první zkušenost s manažerským vedením skupiny lidí, které nyní bohatě využívám.

Bc. Ondřej Čech

Odborný referent oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Při naší spolupráci si přejeme zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. A vošplzeň.cz to vždy nějak „vymyslí“.

Jiří Hynek, DiS.

Šéftrenér mládeže HC Talent Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Na VOŠ jsem poznal spoustu zajímavých lidí a získal znalosti, které se mi ohromně hodí v mojí současné práci.

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

Bc. Lada Valentová, DiS.

Trenér individuálních a skupinových lekcí

Díky mému vzdělání se dnes mohu věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsem vděčná za praxi na VOŠ, kde jsem získala přehled o systému podpory a rozdělování dotací institucím, které se věnují sportu. Byl to pro mě skvělý impuls zůstat v oboru i po škole, což se zatím daří. Obor Management sportovních aktivit mohu jen doporučit.

Mgr. Barbora Neckářová

Koordinátorka praxí, stáží a dobrovolníků Diakonie Západ

Poděkování za spolupráci se studenty VOŠ: Národní potravinová sbírka je každoroční akce, která probíhá v České republice vždy druhou sobotu v měsíci listopadu, již od roku 2012. Především díky obětavé pomoci dobrovolníků z řad studentů oboru sociální práce se každým rokem daří významně navýšit počet zboží, které nám zákazníci věnují pro dobročinné účely. V roce 2018 dosáhlo množství vybraných darů 2000 kg.

Lukáš Janerla, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Libuše Drábková, DiS.

Odbor sociálních služeb, Magistrát města Plzně

Studium oboru sociální práce mi nabídlo kvalitní teoretický rámec, informace o aktuálních přístupech i vhodné zázemí pro všestranný praktický trénink. Tímto znovu děkuji všem vyučujícím za jejich smysluplnou práci, profesionální přístup a vstřícnost.

Ing. Daniela Stanková

Sociální pracovnice TyfloCentrum Plzeň

Se studenty VOŠ, kteří vykonávají praxi v TyfloCentru Plzeň, jsme velmi spokojeni. Doprovázejí klienty po městě v rámci průvodcovské služby a pomáhají při volnočasových aktivitách v rámci sociálně aktivizačních služeb. Některé studentky se po absolvování praxe dokonce staly dobrovolnicemi a zúčastnily se např. vícedenního rekondičního pobytu s našimi klienty. Velké díky také patří studentům za jejich každoroční dobrovolnou účast na sbírce Bílá pastelka. Děkujeme.

Mgr. Arnošt Rybner

Právník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.

Káča Jannová

Absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

Lukáš Hrubý, DiS.

Učitel ZŠ, trenér přípravky FC Viktoria Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem užitečné informace pro práci s kolektivem a pár dobrých přátel.

Tomáš Pejchar, DiS.

Trenér dorostu HC Škoda Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Škola mi přinesla řadu znalostí a zkušeností nejen z oboru, rád na dobu studia vzpomínám. Na škole jsem velmi ocenil vstřícnost a přátelský přístup ke studentům.

Zdeněk Trnka junior, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

J.P.

Policista, absolvent oboru Bezpečnost obyvatelstva

Po absolvování VOŠ se spolužáky pokračujeme ve studiu na VŠ Příbram, v oboru Bezpečnostně právní studia. Zde jsme využili dohody mezi oběma školami, která umožňuje dostudovat za jeden rok titul Bc. Již za osm týdnů nás tak čekají státnice.

Ing.Tomáš Kotora

Ředitel Bazénu Slovany a Bazénu Lochotín

Již několik let dochází do naší organizace na praxi studenti oboru Management sportovních aktivit. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a několik z nich u nás zůstalo i po skončení praxe. Jak se studenty tak i s učiteli funguje spolupráce na výbornou.

Bc. Patrik Pondělík, DiS.

Fitness trenér, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Z praktických dovedností jsem se naučil vedení kolektivu a práci s jednotlivcem. Bohatě využiji znalosti psychologie a v současnosti i marketingu.

H.K.

Policistka, absolventka oboru Bezpečnost obyvatelstva

Vyšší odbornou školu jsem začala studovat z důvodu možného kariérního postupu u Policie ČR. Díky absolvování studia na Vaší škole jsem byla v letošním roce povýšena.

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala, co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit dosavadní znalosti.  Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi.

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškerá má očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

Adéla Krejčí, DiS. et DiS.

Dentální hygienistka, absolventka oboru Diplomovaný zubní technik

Jsem člověk, kterého neuspokojuje mít tituly jenom proto, že se to nosí. Dala jsem přednost této VOŠce před vysokou školou, protože je tady svoboda a podpora toho, co mě zaujalo. Současně, a to bych podtrhla, je tady ceněna individualita. Mám dojem, že na vysokých školách dnes převažuje stádnost a anonymita. VOŠ mě navedla na moji úspěšnou cestu za skvělou prací ve zdravotnictví.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.