Historie školy

2022

 • kapacita školy navýšena na 660 studentů
 • akreditace změny vzdělávacích programů Diplomovaný zubní technik, Diplomovaný oční optik, Sociální práce
 • realizace projektu Šablony III.
 • akreditovaný kvalifikační kurz: Zubní instrumentářka

2021

 • akreditace změny vzdělávacího programu Veřejná správa
 • rekonstrukce optických laboratoří, modernizace nábytku a přístrojového vybavení
 • dokončení rekonstrukce oken, nové podlahy v učebnách a laboratořích, nové skříňky na ukládání osobních věcí studentů
 • rekonstrukce chodníku a vstupu do budovy
 • realizace projektu Šablony II.
 • akreditovaný kvalifikační kurz: Zubní instrumentářka

2020

 • navýšena kapacita školy na 610 studentů
 • akreditace změny vzdělávacího programu Bezpečnost obyvatelstva
 • částečná rekonstrukce školy: nová okna, vchodové dveře, sociální zařízení, výmalba
 • realizace projektu Šablony II. – spolupráce vyšší odborné školy a zaměstnavatelů
 • akreditovaný kvalifikační kurz: Zubní instrumentářka

2019

 • od září 2019 navštěvuje VOŠ přes 500 studentů
 • vybavena nová odborná učebna pro studenty dentální hygieny
 • kurz: Zubní instrumentářka

2018

 • otevřeno kombinované studium oboru Systémový administrátor IT
 • zahájena výuka vzdělávacího programu Diplomovaná dentální hygienistka v denní i kombinované formě studia
 • vybudován bezbariérový přístup, výměna oken v učebnách
 • projekt "Šablony" - zřízení pozice: Školní kariérový poradce; realizace 18 stáží pedagogů u zaměstnanců
 • kurz: Zubní instrumentářka
 • zkrácený název školy - vošplzeň.cz

2017

 • rozsáhlá kontrola ČŠI
 • akreditace vzdělávacího programu Diplomovaná dentální hygienistka - denní a kombinovaná forma studia
 • zpracování a podání žádosti IROP - "Modernizace a vybavení specializovaných učeben IT a vybavení specializovaných učeben cizích jazyků výukovým zařízením a výukovými pomůckami"
 • kurzy: Zubní instrumentářka, Výcvik komunikačních dovedností pro praxi

2016

 • zahájena výuka oboru Veřejná správa v denní i kombinované formě studia
 • kurzy: Zubní instrumentářka, Výcivk komunikačních dovedností pro praxi

2015

 • akreditace vzdělávacího programu Veřejná správa - denní a kombinovaná forma studia
 • rekonstrukce laboratoří pro obor Diplomovaný zubní technik v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad projekt - Vybavení odborných učeben a knihovny VOŠZMVS, s.r.o.
 • kurzy: Zubní instrumentářka, Výcvik komunikačních dovedností pro praxi

2014

 • zahájena výuka oboru Cestovní ruch
 • nová akreditace vzdělávacího programu Bezpečnost obyvatelstva v denní a kombinované formě studia
 • zpracování a podání žádosti v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad projekt - "Vybavení odborných učeben a knihovny VOŠZMVS, s.r.o."
 • kurzy: Zubní instrumentářka, Výcvik komunikačních dovedností pro praxi
 • Letní škola pro seniory

2013

 • akreditace vzdělávacího programu Cestovní ruch
 • vybudovány dvě odborné učebny v rámci 19. výzvy ROP NUTS II Jihozápad projekt – Zřízení a vybavení specializovaných učeben
 • zahájení kurzu – Zubní instrumentářka
 • kurzy: Komunikační dovednosti v praxi, Písemná a elektronická komunikace, Zvládání stresových situací, Český jazyk pro úředníky veřejné správy
 • Letní škola pro seniory – pokračování cyklu přednášek a seminářů

2012

 • akreditace vzdělávacího programu Systémový administrátor IT, od září 2012 zahájení výuky v denní formě studia
 • zpracovány a podány žádosti v rámci 19. výzvy ROP NUTS II Jihozápad projekt – Zřízení a vybavení specializovaných učeben
 • akreditace kurzu – Zdravotnické minimum pro pedagogické pracovníky
 • akreditace rekvalifikačního kurzu – Člen (instruktor) první pomoci
 • akreditace kurzu – Písemná a elektronická komunikace
 • akreditace kurzu – Zubní instrumentářka
 • zahájení kurzu – Zdravotně sociální pracovník
 • Letní škola pro seniory – pokračování cyklu přednášek a seminářů ve spolupráci se ZČU Plzeň
 • zapojení do projektu Lions klubu „Lví očko“

2011

 • změna názvu školy - Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.
 • změna jednatele školy
 • projekt "Vím proč, vím jak" - výchovně vzdělávací projekt, který připravili studenti školy pod vedením pedagogů jako dobrovolnickou činnost pro děti MŠ - Hrou ke zdravému chrupu a pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ - Chovám se bezpečně a umím pomoci. Projekt byl podpořen Magistrátem města Plzně
 • projekt - Letní škola pro seniory - cyklus přednášek a seminářů. Projekt podpořil Úřad městského obvodu Plzeň 1
 • akreditace kurzu - Zdravotně sociální pracovník
 • zpracovány a podány projekty z výzvy Operačního programu Vzdělávání pro kokurenceschopnost: Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe; Výcvik komunikačních dovedností pro praxi

2010

 • škola vyučuje všechny akreditované obory, z toho tři v denní i dálkové formě studia (Sociální práce, Diplomovaný oční optik, Bezpečnost obyvatelstva), dva v denní formě studia (Management sportovních aktivit, Diplomovaný zubní technik) a poslední ročník dálkové formy oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář
 • od září 2010 navštěvuje školu přes 400 studentů

2009

 • zahájena výuka oborů Diplomovaný oční optik a Bezpečnost obyvatelstva v denní i dálkové formě studia
 • zahájení výuky nového oboru Diplomovaný oční optik předchází vybudování odborné učebny pro tento obor
 • studentka oboru Diplomovaný zubní technik obsadila 5. místo na Soutěži zubních techniků (výstava Pragodent 2009)

2008

 • zahájena výuka oboru Management sportovních aktivit v denní formě studia
 • Akreditační komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou schváleny v denní i dálkové formě studia obory Diplomovaný oční optik, Bezpečnost obyvatelstva a výuka v oboru Management sportovních aktivit rozšířena i na dálkovou formu

2007

 • poslední absolutoria oboru Diplomovaný asistent hygienické služby
 • student oboru Diplomovaný zubní technik získává 1. místo v celostátní soutěži zubních techniků – studentů (výstava Pragodent 2007)

2006

 • změna názvu – Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.
 • studentka oboru Diplomovaný zubní technik získává 4. místo v celostátní soutěži zubních techniků – studentů (výstava Pragodent 2006)
 • škola je pověřena zpracováním vzdělávacího programu Diplomovaný zubní technik a Dr. Mauritzová se stává managerem tohoto projektu,
 • vybudovány dvě jazykové učebny

2005

 • školu navštěvuje 300 studentů tříletého vyššího odborného studia v oborech: Diplomovaný zdravotnický záchranář, Diplomovaný zubní technik a Diplomovaný asistent hygienické služby
 • zahájena výuka oboru Sociální práce – denní i dálková forma studia
 • student oboru Diplomovaný zubní technik získává 1. místo v celostátní soutěži zubních techniků – studentů (výstava Pragodent 2005)

2004

 • poslední absolutoria oboru Diplomovaný fyzioterapeut a Diplomovaný ergoterapeut

2003

 • studium ukončil pětistý absolvent

2002

 • změna názvu – Soukromá vyšší zdravotnická škola Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.
 • zahájení výuky v dalším objektu v Komenského ulici
 • druhá zubní laboratoř přestěhována po povodni na Roudné do Ledecké ulice

2000

 • zprovozněna druhá zubní laboratoř v Plzni na Roudné

1999

 • zprovozněna odborná učebna výpočetní techniky
 • otevřena knihovna s 8.000 svazky (v současnosti 11.000 svazků)

1998

 • výuka rozšířena do všech čtyř pavilonů bývalé mateřské školy v Ledecké ulici
 • otevřen studijní obor Diplomovaný asistent hygienické služby

1997

 • změna názvu – Škola Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.
 • Diplomovaný zubní technik se stává tříletým studijním oborem

1996

 • první absolventi s titulem Diplomovaný specialista
 • škola vybrána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro realizaci vyššího odborného studia
 • získání dalších dvou pavilonů bývalé mateřské školky v Ledecké ulici
 • zprovoznění první zubní laboratoře v Ledecké ulici
 • změna názvu – Soukromá střední zdravotnická škola a vyšší zdravotnická škola Dr. Ilony Mauritzové
 • první školní rok vyšší zdravotnické školy
 • otevřen studijní obor Diplomovaný zdravotnický záchranář

1995

 • otevřeny studijní obory Diplomovaný fyzioterapeut a Diplomovaný ergoterapeut

1994

 • získání jednoho pavilonu areálu bývalé mateřské školky v Ledecké ulici
 • zahájeno pomaturitní dvouleté studium Diplomovaný zubní technik

1993

 • první prostory – 460 m2 v budově Plzeňské teplárny v Toužimské ulici
 • první školní rok střední zdravotnické školy (30 studentů)
 • prvním oborem tříleté pomaturitní studium Fyzioterapeut

1992

 • založena Škola Dr. Ilony Mauritzové
 • 17. prosince zařazení do sítě škol spravovaných Ministerstvem zdravotnictví jako střední zdravotnická škola

Řekli o nás

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.

Lukáš Hrubý, DiS.

Učitel ZŠ, trenér přípravky FC Viktoria Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem užitečné informace pro práci s kolektivem a pár dobrých přátel.

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

Lukáš Janerla, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Káča Jannová

Absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

Bc. Ondřej Čech

Odborný referent oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Při naší spolupráci si přejeme zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. A vošplzeň.cz to vždy nějak „vymyslí“.

Adéla Krejčí, DiS. et DiS.

Dentální hygienistka, absolventka oboru Diplomovaný zubní technik

Jsem člověk, kterého neuspokojuje mít tituly jenom proto, že se to nosí. Dala jsem přednost této VOŠce před vysokou školou, protože je tady svoboda a podpora toho, co mě zaujalo. Současně, a to bych podtrhla, je tady ceněna individualita. Mám dojem, že na vysokých školách dnes převažuje stádnost a anonymita. VOŠ mě navedla na moji úspěšnou cestu za skvělou prací ve zdravotnictví.

Bc. Lada Valentová, DiS.

Trenér individuálních a skupinových lekcí

Díky mému vzdělání se dnes mohu věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsem vděčná za praxi na VOŠ, kde jsem získala přehled o systému podpory a rozdělování dotací institucím, které se věnují sportu. Byl to pro mě skvělý impuls zůstat v oboru i po škole, což se zatím daří. Obor Management sportovních aktivit mohu jen doporučit.

Ondřej Ulbrich, DiS.

Vedoucí střediska Alimex Nezvěstice a.s., absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem teoretické znalosti a první zkušenost s manažerským vedením skupiny lidí, které nyní bohatě využívám.

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala, co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Libuše Drábková, DiS.

Odbor sociálních služeb, Magistrát města Plzně

Studium oboru sociální práce mi nabídlo kvalitní teoretický rámec, informace o aktuálních přístupech i vhodné zázemí pro všestranný praktický trénink. Tímto znovu děkuji všem vyučujícím za jejich smysluplnou práci, profesionální přístup a vstřícnost.

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit dosavadní znalosti.  Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi.

Ing.Tomáš Kotora

Ředitel Bazénu Slovany a Bazénu Lochotín

Již několik let dochází do naší organizace na praxi studenti oboru Management sportovních aktivit. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a několik z nich u nás zůstalo i po skončení praxe. Jak se studenty tak i s učiteli funguje spolupráce na výbornou.

Tomáš Pejchar, DiS.

Trenér dorostu HC Škoda Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Škola mi přinesla řadu znalostí a zkušeností nejen z oboru, rád na dobu studia vzpomínám. Na škole jsem velmi ocenil vstřícnost a přátelský přístup ke studentům.

Jiří Hynek, DiS.

Šéftrenér mládeže HC Talent Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Na VOŠ jsem poznal spoustu zajímavých lidí a získal znalosti, které se mi ohromně hodí v mojí současné práci.

H.K.

Policistka, absolventka oboru Bezpečnost obyvatelstva

Vyšší odbornou školu jsem začala studovat z důvodu možného kariérního postupu u Policie ČR. Díky absolvování studia na Vaší škole jsem byla v letošním roce povýšena.

Zdeněk Trnka junior, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškerá má očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

Mgr. Arnošt Rybner

Právník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.

Ing. Daniela Stanková

Sociální pracovnice TyfloCentrum Plzeň

Se studenty VOŠ, kteří vykonávají praxi v TyfloCentru Plzeň, jsme velmi spokojeni. Doprovázejí klienty po městě v rámci průvodcovské služby a pomáhají při volnočasových aktivitách v rámci sociálně aktivizačních služeb. Některé studentky se po absolvování praxe dokonce staly dobrovolnicemi a zúčastnily se např. vícedenního rekondičního pobytu s našimi klienty. Velké díky také patří studentům za jejich každoroční dobrovolnou účast na sbírce Bílá pastelka. Děkujeme.

Mgr. Barbora Neckářová

Koordinátorka praxí, stáží a dobrovolníků Diakonie Západ

Poděkování za spolupráci se studenty VOŠ: Národní potravinová sbírka je každoroční akce, která probíhá v České republice vždy druhou sobotu v měsíci listopadu, již od roku 2012. Především díky obětavé pomoci dobrovolníků z řad studentů oboru sociální práce se každým rokem daří významně navýšit počet zboží, které nám zákazníci věnují pro dobročinné účely. V roce 2018 dosáhlo množství vybraných darů 2000 kg.

Bc. Patrik Pondělík, DiS.

Fitness trenér, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Z praktických dovedností jsem se naučil vedení kolektivu a práci s jednotlivcem. Bohatě využiji znalosti psychologie a v současnosti i marketingu.

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

J.P.

Policista, absolvent oboru Bezpečnost obyvatelstva

Po absolvování VOŠ se spolužáky pokračujeme ve studiu na VŠ Příbram, v oboru Bezpečnostně právní studia. Zde jsme využili dohody mezi oběma školami, která umožňuje dostudovat za jeden rok titul Bc. Již za osm týdnů nás tak čekají státnice.

Mgr. Lenny Dianová

Ředitelka Základní školy Šťáhlavy

Sportovně animační den pro naši školu na Kozlu, perfektní den, organizovaný oborem Cestovní ruch na vošplzeň.cz

Bc. Ilona Šnebergerová 

Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Naše spolupráce trvá již několik let a věřím, že bude trvat i nadále, je totiž bezproblémová.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.