Sociální práce

Vzdělávací program 75-32-N/01
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Forma studia: denní, kombinovaná

Charakteristika vzdělávacího programu: Charakteristika_SP.pdf (341 kB)

Podmínky přijetí ke studiu: Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou a zdravotní způsobilost pro tento obor.

Školné: viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Učební plán denní formy studia: UP_SPD.pdf (280 kB)

Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Učební plán kombinované formy studia: UP_SPK.pdf (281 kB)

Profil absolventa vzdělávacího programu: Profil_SP.pdf (321 kB)

Vydané stanovisko k oprávnění absolventů vykonávat regulované povolání "sociální pracovník" k nahlédnutí zde: Opravneni_absolventu_SPD_2020.pdf (396 kB)

Vzorové otázky přijímacího pohovoru zde

Možnosti uplatnění

Budoucí absolventy tohoto oboru připravujeme pro práci tak, aby uměli na vysoké úrovni provádět individuální i skupinovou sociální práci a realizovat přijatá státní sociální opatření, sociální rehabilitaci a resocializaci klientů v různých veřejnoprávních nebo soukromoprávních institucích, zaměřených zejména na poradenskou, sociálně právní a humanitární činnost, na ústavní sociální či zdravotní péči a různé sociální služby obyvatelstvu.

Praktickou výuku zajišťují odborníci na následujících pracovištích: ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče, v institucích zaměřených na poradenskou, sociálně právní a humanitární činnost.

Stručná anotace předmětů

Povinné předměty

Anglický jazyk (English Language, ANJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: gramatika, slovní zásoba, konverzace, video, audio, odborné termíny, diskuze, práce s textem

Popis: Výuka anglického jazyka je v prvních třech semestrech denního studia postavena na kombinaci gramatiky a slovní zásoby s hlavním zaměřením na komunikaci. Jde zejména o opakování učiva středoškolské úrovně. Odborná výuka anglického jazyka v následujících třech semestrech studia je věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během této výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na čtení textů, rozboru slovní zásoby a diskuzi. V kombinované formě studia je výuka po celou dobu studia věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Studenti mají k dispozici zpracované podklady s odbornými tématy, které lze přizpůsobit rozličné jazykové úrovni.

Německý jazyk (German Language, NEJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: gramatika, slovní zásoba, konverzace, video, audio, odborné termíny, diskuze, práce s textem

Popis: Výuka německého jazyka je v prvních třech semestrech denního studia postavena na kombinaci gramatiky a slovní zásoby s hlavním zaměřením na komunikaci. Jde zejména o opakování učiva středoškolské úrovně. Odborná výuka německého jazyka v následujících třech semestrech studia je věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během této výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na čtení textů, rozboru slovní zásoby a diskuzi. V kombinované formě studia je výuka po celou dobu studia věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Studenti mají k dispozici zpracované podklady s odbornými tématy, které lze přizpůsobit rozličné jazykové úrovni.

Filozofie a etika (Philosophy and Ethics, FE)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO

Klíčová slova: filozofie, etika, etická dilemata, sociální práce, etický kodex, lidská práva, evropská filozofie

Popis: Předmět Filozofie uvádí do filozofického myšlení způsobem umožňujícím hlubší proniknutí do povahy vztahu člověka a světa, vztahu člověka k člověku, tedy i do hlubší povahy sociální práce, jejího společenského rozměru a zaměření na člověka. Vede studující k rozeznání etických problémů, které praxe sociální práce přináší, ke schopnosti specifikovat a formulovat odůvodněné cesty k jejich řešení a ke kritické orientaci v etických kodexech a dokumentech z oblasti lidských práv.

Sociologie (Sociology, SOC)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: sociologie, myšlení, společnost, společenské procesy a jevy, sociální interakce, skupiny, sociální normy, kontrola, nerovnost

Popis: Předmět seznamuje studující s hlavními sociologickými teoriemi, kategoriemi, pojmy a procesy. Patří k základním disciplínám studia sociální práce. Sociální interakce, komunikace, sociální skupiny a procesy v nich probíhající, sociální normy a systémy sociální kontroly, problematika sociální nerovnosti a další témata přispějí k lepší orientaci studentů ve složité sociální problematice a umožní jim získat náhled a nástroje na řešení konkrétních situací.

Základy ekonomiky (Elementary Economics, ZE)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: ekonomika, hospodářská politika, podnikání, neziskové organizace, účetnictví, daňová evidence

Popis: Předmět Základy ekonomiky vybavuje základními znalostmi a souvislostmi z problematiky ekonomického života společnosti. Vede k pochopení základních ekonomických pojmů, pomáhá k orientaci v právních podmínkách podnikání, v základech daňové evidence a účetnictví. Komplexně seznamuje s informacemi o existenci, činnostech a významu neziskových organizací.

Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology, IKT)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: hardware, software, internet, výpočetní technika, informační technologie, data, počítač

Popis: Student/ka absolvováním předmětu získá znalosti z oblasti hardwaru i softwaru potřebné pro řešení složitějších úkolů na úrovni pokročilého uživatele, zvláště se zaměřením na oblast sociální problematiky. Je schopen/na samostatně vyhledávat, třídit a zpracovávat data s maximálním využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Výsledky dokáže odpovídajícím způsobem vyhodnotit a prezentovat, včetně prezentace na Internetu.

Seminář k absolventské práci (Thesis Seminar, SAP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO

Klíčová slova: absolventská práce, odborný text, metody výzkumu, anotace

Popis: Předmět poskytuje studujícím druhého ročníku informace pro psaní absolventské práce. Seznamuje se základními náležitostmi tvorby odborného textu.

Základy korespondence (Elementary Correspondence, ZAK)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: korespondence, ČSN 01 6910, písemnosti, kancelářská technika, kancelářské aplikace

Popis: Předmět Základy korespondence seznamuje s ČSN 01 6910, s věcnou, jazykovou a formální stránkou písemností a vede k získání základních dovedností pro vypracování písemností.

Sociální politika (Social Policy, SPO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: sociální, politika, stát, zabezpečení, pojištění, státní sociální podpora, rodina, vzdělání, byty

Popis: Sociální politika je jedním z pilířů studia oboru Sociální práce. Sociální práce jako praktická aktivita je realizována v konkrétních historických, sociálních, kulturních, materiálních a politických (ideologických) podmínkách té které země a pod stejnými vlivy se rozvíjí i sociální politika. Předmět podává přehled o všech směrech a součástech sociální politiky a vytváří tak výchozí základ pro další předměty, zejména pro ty předměty, které reflektují sociální situaci klientů.

Právní teorie a praxe (Law Theory and Praktice, LTP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: právo, stát, právní řád, justice, advokacie, notářství

Popis: Právo je jednou ze základních součástí standardu vzdělávání v sociální práci. Obsahem předmětu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva a práva EU. Oblast veřejného práva je zaměřena zejména na právo ústavní, správní a trestní. Výklad z oblasti soukromého práva je zaměřen na právo občanské, rodinné a pracovní. Kapitoly z práva EU seznamují se základními zásadami právního systému EU. Zvláštní místo zaujímá problematika práva sociálního zabezpečení.

Psychologie (Psychology, PSY)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: psychologie, psychopatologie, psychika

Popis: Předmět seznamuje se základními psychologickými disciplínami, které jsou nezbytnou součástí studia sociální práce: studujícím jsou zprostředkovány základy obecné psychologie a psychologie osobnosti, základy vývojové psychologie, základy psychologie zdraví i psychopatologie. Největší důraz je kladen na předání poznatků sociální psychologie a na praktickou využitelnost informací v budoucí profesi.

Komunikace (Communication, KOM)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: interakce, komunikace, aktivní naslouchání, modelové situace, asertivita, sociální percepce

Popis: Předmět Komunikace poskytuje studujícím široké poznatky z oblasti komunikace a prostřednictvím praktických cvičení jim umožňuje si ověřit a zvýšit své komunikační dovednosti.

Teorie a metody sociální práce (Theory and Methods of Social Work, TMSP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: metody, sociální práce, sociální pracovník, etika, jednotlivec, skupina, rodina, komunita

Popis: Předmět Teorie a metody sociální práce se řadí mezi stěžejní předměty studia. Je předmětem teoreticko - praktickým. Seznamuje se základními principy, hodnotami, vývojem, teoretickými perspektivami, přístupy, modely a metodami sociální práce s důrazem na aplikaci získaných poznatků do praxe.

Stastika a demografie (Statistics and Demography, STD)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: statistika, metody, ukazatele, demografie, tabulky, grafy

Popis: Předmět seznamuje studující s podstatou vybraných statistických metod a ukazatelů, které lze aplikovat v sociální praxi, s problematikou demografického vývoje a jeho vlivu na sociální a ekonomickou politiku státu.

Základy pedagogiky (Elementary Education Science, ZAP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: pedagogika, výchova, handicap, defekt, postižení, učení, integrace

Popis: Předmět Základy pedagogiky poskytuje studujícím základní informace o obecné a sociální pedagogice, základních výchovných přístupech a problémech. Seznamuje s problematikou speciální pedagogiky z hlediska klasifikace, léčebné péče, výchovy a obecných i specifických potřeb jedinců s handicapem či defektivitou.

Sociální aspekty zdraví (Social Aspects of Health, SAZ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: zdraví, nemoc, prevence, psychosomatika, životní styl

Popis: Předmět se zaměřuje na pochopení člověka jako biopsychosociální jednotky, učí vnímání zdraví a nemoci člověka v kontextu se sociálním prostředím, věnuje se otázkám primární, sekundární i terciární prevence. Výuka je zaměřena na témata z oblasti základů anatomie, fyziologie a patofyziologie, hygieny a epidemiologie, psychiatrie, multifaktoriální a multikauzální problematiky psychosomatické medicíny a vybraných nemocí jednotlivých tělesných soustav, které vedou ke ztíženému sociálnímu uplatnění nebo invalidizaci. Student získá základní znalosti laické první pomoci a je připraven prakticky je aplikovat.

Sociální patologie (Social Patology, SPA)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: sociální jevy, patologie, rizikové chování, sociální práce, deviace, socializace, prevence, represe

Popis: Předmět Sociální patologie patří mezi disciplíny, které tvoří základ odborné přípravy sociálních pracovníků. Týká se sociálních jevů, chování a jednání narušujících a ohrožujících sociální fungování jednotlivců, skupin a celé společnosti a jsou tak předmětem zájmu sociální práce a sociální politiky. Obecná část předmětu je zaměřena na základní pojmy, souvislosti a teorie sociálních deviací, zvláštní část na jednotlivé sociální deviace.

Problematika menšin (Problems of Minority Groups, PRM)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: menšina, majorita, kultura, etnikum, národ, migrace, sociální vyloučení

Popis: Předmět Problematika menšin vede studující k pochopení a respektování kulturní rozmanitosti, k osvojení si přístupů sociální práce s menšinami, a tím připravuje na sociální práci s různými sociokulturními skupinami.

Metody a techniky sociálního výzkumu (Methods and Technics of Social Research, MTSP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: sociologie, výzkum, techniky sběru dat, kvalitativní, kvantitativní

Popis: V předmětu Metody a techniky sociálního výzkumu jsou studující seznamováni se základy sociologického výzkumu. Důraz je kladen na postupy v kvalitativním i kvantitativním výzkumu, na techniky sběru dat, metody zkoumání a interpretaci dat.

Teorie trhu práce (Theory of Labour Market, TTP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: trh práce, sociální politika, politika zaměstnanosti, nezaměstnanost, úřad práce

Popis: Předmět je zaměřen na oblast trhu práce a zákonnitosti jeho fungování, nezaměstnanost a politiku zaměstnanosti.

Odborný seminář k praxi (Special Praktice Seminar, OSP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: seminář, teorie, odborná praxe, reflexe, supervize, kompetence

Popis: Předmět Odborný seminář k praxi propojuje teoretické poznatky studujících s jejich odbornou praxí. Poskytuje přípravu na odbornou praxi, prostor pro okamžité řešení problémů vzniklých na praxi a umožňuje reflexi praxe.

Odborná praxe průběžná (Continuous Professional Practice, ODP)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: odborná praxe, sociální práce, sociální služby, supervize, profesní identita, reflexe

Popis: Odborná praxe je nedílnou a stěžejní součástí studia sociální práce, zprostředkovává studujícím zkušenost s výkonem sociální práce a umožňuje jim získávat profesní identitu. Odborná praxe je doprovázena seminářem k odborné praxi a supervizí. Praxe je zaměřena na oblast služeb a pomoci lidem v obtížných a krizových životních situacích. Je vykonávána v řadě státních, nestátních i církevních institucí. Je realizována v průběhu celého výukového období.

Souvislá odborná praxe (Intensive Professional Praktice, SODP)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: odborná praxe, sociální práce, sociální služby, supervize, profesní identita, reflexe

Popis: Odborná praxe je nedílnou a stěžejní součástí studia sociální práce, zprostředkovává studujícím zkušenost s výkonem sociální práce a umožňuje jim získávat profesní identitu. Odborná praxe je doprovázena seminářem k odborné praxi a supervizí. Praxe je zaměřena na oblast služeb a pomoci lidem v obtížných a krizových životních situacích. Je vykonávána v řadě státních, nestátních i církevních institucí. Souvislá odborná praxe má v rámci denního studia celkový rozsah 600h.

Povinně volitelné předměty

Psychosociální výcvik (Psychosocial Training, PSV)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: psychosociální výcvik, prožitková skupina, sociální dovednosti, sociální interakce, komunikace

Popis: Předmět vede k pochopení významu psychosociálního výcviku, vyzkoušení práce v rámci prožitkové skupiny, poznání sama sebe a motivů vedoucích k volbě profese sociální práce, k prohloubení komunikačních dovedností a k osvojení technik prevence syndromu vyhoření.

Supervize (Supervision, SUP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: sociální práce, supervize, odborná praxe, reflexe, sebereflexe

Popis: Cílem výuky předmětu je porozumět smyslu a principům supervize v sociální práci, zažít proces a fungování supervize prostřednictvím reflexe a sebereflexe odborné praxe, učit se z vlastních zkušeností na základě svých dispozic a potřeb v souladu s profilem absolventa, potřebami oboru a organizací.

Sociální gerontologie (Social Gerontology, SOG)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: sociální gerontologie, stárnutí, stáří, senior, ambulatní péče, pobytová péče, umírání, paliativní péče

Popis: Předmět seznamuje s tématy sociální gerontologie, vysvětluje základní pojmy a specifické problémy spojené se stárnutím a stářím jednotlivce a obyvatelstva a umožňuje hlouběji pochopit život seniorů v současné společnosti. Věnuje se současným trendům péče o seniory, možnostem ambulantní i pobytové péče. Pozornost je též věnována problematice osamělého či týraného seniora, problematice nevyléčitelných nemocí, paliativní péči a umírání. Předmět seznamuje s tématy sociální gerontologie, vysvětluje základní pojmy a specifické problémy spojené se stárnutím a stářím jednotlivce a obyvatelstva a umožňuje hlouběji pochopit život seniorů v současné společnosti. Věnuje se současným trendům péče o seniory, možnostem ambulantní i pobytové péče. Pozornost je též věnována problematice osamělého či týraného seniora, problematice nevyléčitelných nemocí, paliativní péči a umírání.

Personální management (Personnel Management, PEM)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: personální management, personalistika, manažer, lidské zdroje, motivace, nezaměstnanost

Popis: Předmět seznamuje se základy a postupy dílčích personálních činností, s pojetím řídící práce a zásad personální práce.

Praktická cvičení ze sociální politiky (Practical Seminar on Social Policy, PCSP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: sociální politika, sociální zabezpečení, sociální pojištění, zdravotní pojištění, sociální dávky

Popis: Předmět je zaměřen na praktické ovládnutí znalostí systému sociálního zabezpečení. Tím navazuje na znalosti průběžně získávané v souběžném předmětu Sociální politika. Soustředí se na první pilíř sociálního zabezpečení, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Vysvětluje systém odvodů na sociální zabezpečení, význam a strukturu jednotlivých dávek, způsob jejich konstrukce.

Krizová intervence (Crisis Intervention, KRI)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: krize, krizová intervence, modelové situace, náročné životní situace, sociální práce, syndrom vyhoření

Popis: Předmět seznamuje studující s problematikou krize v kontextu sociální práce, s teoretickým zázemím jednotlivých problémových oblastí a nabízí možnosti řešení těchto situací. Seznamuje se subjekty působícími v dané oblasti.

Proč VOŠ v sociální práci

Vykonávat povolání sociálního pracovníka nemůže každý. K výkonu povolání sociálního pracovníka jsou nutné předpoklady. Tyto předpoklady jsou uvedeny v  §110, zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Pro výkon povolání sociálního pracovníka je nezbytné dosáhnout vyšší odborné vzdělání v řadě dovedností,  zejména vyšší úrovně komunikativních, personálních a interpersonálních, dovednosti, schopnost řešit problémové situace a v neposlední řadě získat dovednosti při práci s informacemi.

Spolupráce odborných praxí


Základní a Mateřská škola Město Touškov
Čemínská 296, Město Touškov
www.skola.touskov.czStředisko rané péče Plzeň
Tomanova 5, Plzeň
www.ranapece.czFakultní nemocnice Plzeň
Alej Svobody 80, Plzeň
www.fnplzen.cz/index.htmObčanské sdružení Naděje, pobočka Plzeň
Železniční 36, Plzeň
www.nadeje.czRegionální společnost pro péči o duševní zdraví EPOCHÉ
Zábělská 43, Plzeň
www.epoche.czDenní stacionář „Jitřenka“
Zábělská 43, Plzeň
muss.plzen-city.cz/sml.htmDomov se zvláštním režimem Bory
Klatovská 145, Plzeň
www.muss.plzen-city.cz/sml.htmDomov se zvláštním režimem Bolevec
Západní 7, Plzeň
muss.plzen-city.cz/sml.htmDomov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“
Rabštejnská 29, Plzeň
www.muss.plzen-city.cz/sml.htmDomov pro seniory
Kotíkovská 15, Plzeň
www.muss.plzen-city.cz/sml.htmKojenecký ústav s dětským domovem v Plzni
Na chmelnicích 6, Plzeň
www.kojenecky-ustav.czObčanská poradna Plzeň
Koterovská 41, Plzeň
www.opplzen.czObčanské sdružení Totem
Rodinná 39, Plzeň
www.totemplzen.cz/Diecézní charita Plzeň
Cukrovarská 16, Plzeň
www.kadel.cz/dchp/mainsources/default.htmOsobní asistence pro zdravotně těžce postižené lidi
Kaznějovská 43, Plzeň
www.mchp.cz


Domov sv. Františka pro bezdomovce
Wenzigova 5, Plzeň
www.mchp.czDomov pro seniory sv.Jiří
Mohylová 92, Plzeň
www.mchp.czStacionář s respitní péčí pro klienty s Alzheimerovou demencí
Francouzská 40/A, Plzeň
www.mchp.czStacionář pro seniory a klienty s handicapem
Polední 11, Plzeň
www.mchp.czFond ohrožených dětí
Barrandova 8, Plzeň
www.fod.czObčanské sdružení Dům EXODUS
Požárníků 51, Třemošná
www.exodus.czMotýl o.s.
Žlutická 2, Plzeň
www.motyl-plzen.czMagistrát města Plzně
ÚMO 1 - Lochotín, alej Svobody 60, 323 00 PlzeňSalesiánské středisko mládeže PlzeňDiakonie Českobratrské církve evangelické–Denní stacionář Človíček   Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Zbůch V Sídlišti 347 330 22 ZbůchPOINT 14  Husova 14  301 00 PlzeňDomov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza U Vrbky 486, Horní Bříza  Dětský domov DOMINO a Školní jídelna Plzeň Vojanova 22, Plzeň


Akce

Akce ve školním roce 2022/2023

Akce ve školním roce 2022/2023

Den otevřených dveří v denním stacionáři Jitřenka. Dne 19. 9. 2022 se studenti třídy SPD 1 účastnili Dne otevřených dveří v denním stacionáři Jitřenka (MÚSS v Plzni). Do Jitřenky jsme díky pandemickým omezením zavítali po delší době a těšili jsme se, protože zde vždy vládne milá atmosféra. Opět jsme dostali nejen řadu informací o fungování zařízení, ale též drobné dárečky od stávajících uživatelů této služby. Pro studenty prvního ročníku oboru Sociální práce znamená tato návštěva většinou první kontakt s lidmi se středně těžkou mentální retardací. O to více byla na místě následná reflexe již v prostředí školy.  

Exkurze do Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Dne 30. 9. 2022 se třída SPD 2 spolu s vyučující Bc. Peschikovou již tradičně účastnila exkurze do Centra protidrogové prevence a terapie v Plzni. CPPT nabízí celou řadu služeb zaměřených na snižování rizik souvisejících s užíváním návykových látek. Studenti se seznámili s chodem centra, denním programem, dostali informace k systému výměny použitých injekčních stříkaček za nové, k principu nízkoprahovosti atd. Exkurze byla zajímavá a přínosná.

Exkurze Motýl, z.ú. Dne 4. 10. 2022 se studentky SPD1 zúčastnily exkurze do sdružení Motýl. Motýl poskytuje sociální služby Ranou péči a Terapeutické dílny. Hlavním cílem exkurze byla zejména Raná péče jako služba sociální prevence určená pro rodiny s dětmi se ZP, nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace.  Chvilka ale zbyla i na sociálně terapeutické dílny, které pomáhají k rozvoji psychických a fyzických schopností a dovedností klientů s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

Exkurze TyfloCentrum, o.p.s. a účast na sbírce Bílá pastelka. Již tradičně se studenti oboru Sociální práce aktivně zapojili do celonárodní sbírky Bílá pastelka. V rámci povinného proškolení studenti 1. a 2. ročníku navštívili 5. 10. 2022 TyfloCentrum, kde byla připravena menší exkurze s řadou zajímavých aktivit. Samotná sbírka Bílá pastelka proběhla ve dnech 11. a 12. října 2022.  Z oboru Sociální práce se akce zúčastnilo 9 studentských dvojic.  

Projekt třídy SPD 1 – haloweenské odpoledne v Naději. Studující SPD1 si pro svůj projekt vybrali děti z Naděje, konkrétně děti z nízkoprahového zařízení Bludiště. Pomoc při přípravě a realizaci halloweenského odpoledne je již téměř tradiční záležitost, ale tentokrát pomáhali studenti 1. ročníku, krátce po zahájení studia. Zvládli to výborně! Akce proběhla 1. 11. 2022 a opět se setkala se s velkým zájmem dětí i s oceněním ze strany pracovníků organizace. 

Světový den bezdomovectví.     V pondělí 10. října si studenti oboru SP připomněli Světový den bezdomovectví. Navštívili akci, kterou v areálu DEPO2015 pořádal Odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování Magistrátu města Plzně ve spolupráci s neziskovou organizací Ponton. Studenti na toto téma diskutovali s odborníky, dostali odpovědi na otázky, jak bezdomovectví vzniká, kolik lidí bez domova v Plzni je a kdo jsou, jak život bez domova probíhá, kolik stojí a jak ho lze řešit. K vidění byl i fiktivní pokoj z ubytovny i stan typický pro lidi bez domova.

Projekt třídy SPD 3 – odpoledne s dětmi v DD Tachov. Třídní projekt v DD Tachov proběhl výborně. Studenti připravili zábavnou formou přednášku o třídění odpadu a společně s dětmi si zahráli hry zaměřené na tuto problematiku. Naučně-zábavné odpoledne, které proběhlo 4. 11. 2022, se setkalo s velkým ohlasem.

Beseda k integraci Romů – problematika sociálního vyloučení. Všechny ročníky denní formy studia oboru Sociální práce se 15. 11. 2022 setkali s romskou koordinátorkou MMP Renátou Kuchařovou, DiS. Beseda byla velmi zajímavá a celkový dojem umocnil i fakt, že sama paní Kuchařová se hlásí k romské komunitě. Besedující byli vzájemně velmi otevření a řada informací i atmosféra pomohla k lepšímu náhledu na stereotypy české společnosti. 

Projekt třídy SPD 2 – soutěžní odpoledne v DOZP Horní Bříza. 23. 1. 2023 pomohly studentky SPD 2, v rámci svého třídního projektu, uspořádat soutěžní odpoledne v DOZP Horní Bříza. Nebylo to první společné setkání a jak se zdá, ani poslední. Už nyní se připravuje další společná akce. Soutěžní disciplíny směřovaly k aktivizaci klientů a k procvičování kognitivních a dalších schopností. S velkým zájmem se setkalo procvičování smyslových vjemů. Z akce vzniklo i krátké video, které mapuje průběh celého odpoledne. A ani poděkování ze strany DOZP na sebe nenechalo dlouho čekat.

Seminář k problematice insolvenčního řízení. Dne 22. 2. 2023 se třídy SPD 1 a SPD 2 účastnily semináře na téma „Insolvence – neschopnost splácet závazky a možnosti legálního oddlužení“. Přednášejícím byl Mgr. Lukáš Bergmann, lektor v LIGHTHOUSE ACADEMY, z.s. Seminář byl nejen bohatým zdrojem aktuálních informací. Vzhledem k rozdělení na teoretickou a praktickou část bylo dostatek prostoru i na praktické informace využitelné při práci s klienty včetně kasuistik.

Exkurze do Terapeutické komunity Vršíček. Dne 17. 2. 2023 navštívily studentky SPD 2 Terapeutickou komunitu Vršíček. Akce proběhla v rámci předmětu Odborný seminář k praxi a doprovodem byla vyučující Bc. Peschiková. Cílovou skupinou komunity jsou dospělé osoby, které se rozhodly řešit problém závislosti na návykových látkách prostřednictvím intenzivního skupinového a individuálního programu. Exkurze nabídla zajímavý pohled do oblasti závislostí a možností léčby.

Exkurze do Věznice Plzeň.    Po delší době se díky útlumu epidemie covidu podařilo navštívit opět Věznici Plzeň. Exkurze proběhla dne 15. 3. 2023 a účastnili se jí studenti SPD3 a SPD2. Plzeňská věznice představuje pracovní uplatnění pro sociální pracovníky nejen v rámci výkonu trestu odnětí svobody, ale i v rámci výkonu vazby. Je vždy nevšední příležitosti nahlédnout na život za mřížemi a získat bližší informace i reálnou představu o práci s touto cílovou skupinou.

Exkurze do krizového centra. Dne 17. 3. 2023 se v rámci předmětu Krizová intervence konala exkurze do krizového centra Diakonie Západ - Plus pro lidi v krizové situaci. Exkurze byla zajímavým pohledem do praxe sociální práce zaměřené na klienty nacházející se v náročné životní situaci.

Beseda se zástupci CK KID a jejich hosty. 22. 3. 2023 se studenti všech ročníků denní formy studia oboru Sociální práce zúčastnili besedy se zástupci CK KID a s jejich hosty. Část hostů je upoutána na invalidní vozík, tak beseda nebyla jen o aktivitách CK KID, ale i o úskalích v životě na vozíčku. Vřelá atmosféra opět nemalou měrou přispěla k obnovení covidem přerušené spolupráce s CK KID. Velkou výpomocí se stali především některé studentky 2. ročníku, které se v květnu zapojily do dalšího ročníku Nadnárodního putování – Dolany.

Filmový festival Jeden svět. Po pauze z důvodu epidemiologické situace jsme letos opět pokračovali v tradici aktivně se účastnit projekce v rámci filmového festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Projekce se dne 27. 3. 2023 účastnily všechny ročníky oboru Sociální práce v denní formě studia, možnost účasti využil též obor Cestovní ruch.  Tentokrát jsme zhlédli projekci filmu Dívčí gang zaměřený na oblast influencerů a jejich fanoušků. Následovala velmi zajímavá diskuse k tématu s pracovnicí společnosti Člověk v tísní, která pracuje s mládeží.

Beseda s neslyšícími. V rámci volitelného předmětu Znakový jazyk (SPD1), pod taktovkou vyučující Mgr. Voříškové, proběhla dne 3. 4. 2023 beseda zaměřená do světa neslyšících. Účastníky byli prezidentka Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. Mgr. Šárka Prokopiusová, Miroslav Kindl, Tatiana Basalová a tisková mluvčí Svazu Veronika Širc.  Beseda byla skvělým doplněním předmětu, o který je ze strany studentů vždy velký zájem. 

Exkurze Ponton.    Studenti SPD1 se 12. 4. zúčastnili exkurze do organizace Ponton, z.s. Tato nezisková organizace poskytuje nízkoprahové služby a vytváří vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny v těžké sociální situaci. Celou organizací nás provedl ředitel Mgr. L. Lupták a vedoucí programu včasné péče Klubíčko Bc. I. Konášová. Pan ředitel podrobně popsal všechny činnosti, kterým se organizace věnuje, a paní Konášová přiblížila a ukázala práci v Klubíčku. Oba vysvětlili charakteristiku klientů a jejich způsob života v chudobě a sociální nejistotě, uváděli i příběhy a zkušenosti klientů. Studenti pochopili náročnou práci s lidmi žijícími v sociálním vyloučení a možnosti pomoci.

Expozice Příběh Romů v Plzeňské zastávce. Plzeň oslavila Mezinárodní den Romů a naši studenti, budoucí sociální pracovníci, nemohli chybět. Připomněli si nejen romskou kulturu, ale také problémy, kterým Romové čelí. Výstavou provázela paní Kuchařová, DiS., romská koordinátorka MMP. Výstava byla zakončena pokračováním besedy, která již proběhla na naší škole v listopadu a velmi studenty zaujala.

Psychosociální výcvik. Psychosociální výcvik proběhl v tomto školním roce 16. – 18. 6. 2023, tentokrát společně pro třídy SPD1 a SPK1. „Výcvikovali“ jsme v novém prostředí, konkrétně v penzionu a restauraci U Jandy v Úborsku, v předhůří Šumavy. Výcvik tradičně proběhl pod vedením PhDr. Michala Svobody, Ph.D. Studenti si procvičili sociální dovednosti, více se poznali a stmelili. 

Akce ve školním roce 2021/2022

Akce ve školním roce 2021/2022

 • Exkurze do Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Dne 1. 10. 2021 se třída SPD2 spolu s vyučující Bc. Peschikovou účastnila exkurze do Centra protidrogové prevence a terapie v Plzni. CPPT nabízí celou řadu služeb zaměřených na snižování rizik souvisejících s užíváním návykových látek.Z písemné reflexe jedné ze studentek: „Na místě jsme se seznámily s chodem centra, denním programem a prošly jsme si jednotlivé místnosti. Nejprve jsme viděly, kam se odnášejí použité stříkačky, kolik jich klienti přibližně přinesou a jak funguje systém výměny použitých stříkaček za nové. Vysvětlily jsme si, co znamená, že je centrum nízkoprahové. Poté jsme byly v komunitní místnosti, viděly pomůcky a navštívily ošetřovnu. S klienty jsme se nepotkaly. Exkurze byla velice zajímavá a přínosná.“

 • Exkurze TyfloCentrum, o.p.s. Již tradičně se studenti oboru Sociální práce aktivně zapojili do celonárodní sbírky Bílá pastelka. V rámci povinného proškolení všechny ročníky ve dnech 4., 6. a 7. 10. 2021 navštívily TyfloCentrum, kde byla, jako malé poděkování, připravena menší exkurze s řadou zajímavých aktivit.

 • Exkurze Motýl, z.ú. Dne 5. 10. 2021 se studentky SPD1 zúčastnily exkurze do sdružení Motýl. Motýl poskytuje sociální služby Ranou péči a sociálně Terapeutické dílny. Hlavním cílem exkurze byla zejména Raná péče jako služba sociální prevence určená pro rodiny s dětmi se ZP, nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. 

 • Bílá pastelka – celonárodní sbírka. Navzdory epidemiologickým podmínkám, v souladu s aktuálními pravidly, se naši studenti oboru Sociální práce zapojili do celostátní veřejné sbírky Bílá pastelka. Výtěžek této sbírky pomáhá pořadatelům SONS ČR, Tyfloservisu, o.p.s. a krajským TyfloCentrům spolufinancovat jejich dlouhodobé projekty pro nevidomé a slabozraké. Do akce se dne 13. 10. 2021, ve svém volném čase, zapojili všichni studenti denní formy oboru Sociální práce.

 • Poradna pro cizince. Studentky SPD3 se 14. 10. 2021 zúčastnily exkurze do Diecézní charity Plzeň. V jejich objektu v Cukrovarské ulici navštívily pracoviště Poradny pro cizince. Zde se setkaly se sociálními pracovnicemi, které jim vysvětlily poslání poradny a přiblížily náplň práce. Poutavě popisovaly různorodou činnost v poradně, přiblížily problematiku pobytu cizinců v ČR a úskalí, kterým čelí, a nejčastější řešené problémy. Poté se studentky přesunuly do Charitního šatníku. I zde vyslechly popis činností, seznámily se s poskytovanými službami a jejich organizací. Poté si prohlédly jednotlivá pracoviště a měly možnost se setkat s uživateli služby. Exkurzi studentky hodnotily kladně, získaly nové zajímavé informace a viděly poskytované sociální služby v terénu.

 • Projektový den na téma inkluze. Projektový den na téma INKLUZE byl realizován celkem třikrát, tj. pro všechny ročníky denní formy studia. Proběhl pod taktovkou paní Mgr. Lenky Mouleové ze ZŠ v Městě Touškově, která se v praxi pohybuje již řadu let. Jako speciální pedagog má v pozici zástupkyně ředitele na starosti chod speciálních tříd. Hlavní témata projektového dne: Téma projektového dne bylo zasazeno do širších a aktuálních souvislostí. V teoretické části byli studující seznámeni s některými důležitými pojmy – dítě/žák se speciálními vzdělávacími potřebami, mentální retardace, rámcový/školní vzdělávací program, systém vzdělávání, negativní společenské jevy, asociální chování, sociálně patologické jevy a míra rizikovosti těchto jevů v prostředí školy, rodiny a společnosti – nechtěné děti, děti z rozvrácených manželství, týrané děti. Praktická část dne se věnovala spolupráci školy, rodiny a sociálních pracovníků, možnostem řešení rizikových situací. Studenti měli možnost seznámit se s konkrétními kazuistikami dětí. Téma studenty velmi zaujalo a aktivně se zapojovali v rámci celého dne.

 • Projektový den na téma Lidé se zrakovým postižením. Projektový den na téma Lidé se zrakovým postižením byl realizován také třikrát, pro všechny ročníky denní formy studia. Hlavním lektorem se stala Mgr. Hana Dostálová, ředitelka TyfloCentra, o.p.s., která se dlouhodobě profesně pohybuje mezi zrakově postiženými lidmi. Pomocí simulačních brýlí se studující seznámili se zrakovými vadami. Dále si mohli vyzkoušet některé kompenzační pomůcky, např. colorino, lupy, rozlišovač peněz, hodinky a další pomůcky pro domácnost, seznámili se s Braillovým písmem a sami zkoušeli psát i číst. Zhlédli film Výlet bez bariér, který jim přiblížil den nevidomého a slabozrakého člověka, viděli používání kompenzačních pomůcek, samostatný pohyb po městě i dopravních prostředcích. Projektového dne se účastnila paní J. Škribová, která předávala své životní zkušenosti a postoje, popsala vyrovnání se se zrakovou vadou, odpovídala na dotazy a předvedla studentům práci vodícího psa. V další části projektového dne se studující seznámili s průvodcováním nevidomých a sami si tyto dovednosti vyzkoušeli. Ve dvojicích se vydali kolem školy, kde museli překonat několik překážek (schody, zúžený prostor…). Po návratu plnili další úkoly bez kontroly zraku, kdy si vyzkoušeli orientaci ve svém mikroprostoru, což byla pro mnohé nová a zajímavá zkušenost.

 • Projekt třídy SPD3. V letošním školním roce se nám podařilo navázat na covidem přerušenou tradici a opět proběhly akce jednotlivých tříd zaměřené na pomoc vybraným skupinám lidí a na učení se týmové práci. Studující SPD3 si pro svůj projekt vybrali děti z Naděje, konkrétně organizaci a realizaci Halloweenského odpoledne. Akce proběhla 2. 11. 2021. Setkala se s velkým zájmem dětí i s oceněním ze strany pracovníků organizace.

 • Exkurze tematicky zaměřená na sociální bydlení. Studující  SPD3 se dne 4. 11. 2021 vydali na exkurzi s tématem Sociální bydlení. Navštívili dům v Plzni na Lochotíně, U Jam 23, kde je několik bytů vyčleněno právě k tomuto účelu. Setkali se s paní Duspivovou, DiS, sociální pracovnicí Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování, společně navštívili pana Petra B., který od května 2021 v tomto bytě bydlí. Povyprávěl, jaká byla jeho situace před tím, než se zapojil do projektu sociálního bydlení, jaké problémy měl v předešlém bytě, a jak je společně se sociálními pracovnicemi řešili. Protože je nevidomý, zajímali se studenti i o jeho samostatný život a zvládání různých náročných situací. Poté jim paní Duspivová vysvětlila podrobnosti o sociálním bydlení v Plzni, popsala historii projektu, podělila se o několik případů z praxe, a vysvětlila vznik jejich odboru. Problematika studující zaujala, získali základní přehled o možnostech, podmínkách a pravidlech sociálního bydlení v Plzni.

 • Exkurze – Probační a mediační služba ČR. Dne 5. 11. 2021 se studující 2. a 3. ročníku za doprovodu Bc. Peschikové zúčastnili exkurze u Probační a mediační služby ČR v Plzni. Probační a mediační služba provádí úkony probace a mediace ve věcech, které se projednávají v trestním řízení. Tato služba zahájila svou činnost v roce 2001 a snaží se o zprostředkování efektivního a společensky prospěšného řešení konfliktů, které jsou spojené s trestnou činností. Exkurze byla velmi zajímavým pohledem do oblasti sociální práce, s kterou studující nepřichází často do kontaktu.

 • Projekt třídy SPD2. Třída SPD2 navštívila 19. 11. 2021 Komunitní centrum Dotek a Oblastní charitu v Klatovech. Společně připravili program pro seniory v domově, a to pečení a zdobení vánočního cukroví. Zapojilo se přibližně  8 klientů.  Seniorům studentky pomáhaly vykrajovat, tvarovat a zdobit. Poté paní ředitelka Lucie Švehlová provedla studentky domovem a Komunitním centrem Dotek. Spokojenost byla oboustranná.

 • Seznámení s Ulitou. 6. 12. 2021 studentky SPD 1 navštívili Ulitu na statku, z.s. Sídlo spolku se nachází nedaleko Chválenic, v Chouzovech. Spolek pomáhá lidem s psychickými potížemi a obtížemi v sociálním kontaktu, velká část jeho klientů jsou lidé s poruchou autistického spektra a jejich rodiny. Mgr. Bartoňová seznámila studentky s činností spolku a se specifiky cílové skupiny. Bonusem byla i možnost pohlazení zvířecích obyvatel statku.

 • Online kulatý stůl Biografická péče o seniory ve výuce. V rámci výuky se studující SPD1 dne 22. 2. 2022 zúčastnili online kulatého stolu zaměřeného do oblasti biografické péče o seniory. Témata směřovala k biografii jako součásti péče o seniory obecně, ale též k možnostem zařazení tohoto tématu do výuky. Nechyběly ani příklady dobré praxe v oblasti spolupráce škol se zařízeními, která biografický model péče realizují. Též obor Sociální práce na naší škole pracuje na zařazení tématu biografické péče do výuky, ale též usiluje o aktivní spolupráci s vybranými zařízeními v rámci odborných praxí. 

 • Účast na pietním aktu.   Mgr. K. Voříšková, vyučující českého znakového jazyka, pozvala v rámci výuky studentky SPD1 na pietní akt, který se konal dne 7. 3. 2022 na nám. T. G. Masaryka v Plzni. Studentky tak mohly v praxi vidět, jak probíhá simultánní tlumočení na veřejné akci a současně si připomněly prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.

 • Beseda se zakladatelkou Ulity na statku, z.s. Paní Mgr. Bartoňová, zakladatelka Ulity na statku, nám dne 9. 3. 2022 oplatila návštěvu a přijela besedovat se studenty vyšších ročníků. Beseda byla více zaměřená do oblasti poruch autistického spektra a na možnosti sociální práce s touto cílovou skupinou. Studenty téma velmi zaujalo a někteří v krátké době, již soukromě, statek též navštívili.

 • Filmový festival Jeden svět. Po pauze z důvodu epidemiologické situace jsme letos pokračovali v tradici aktivně se účastnit projekce v rámci filmového festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Projekce se ve dnech 14. – 17. 3. 2022 účastnily všechny ročníky oboru Sociální práce v denní formě studia, možnost účasti využily též obory Veřejná správa a Bezpečnost obyvatelstva. Tentokrát jsme zhlédli projekci filmu Buď můj hlas, zaměřený do oblasti náboženského fundamentalismu v Íránu. Následovala velmi zajímavá diskuse k tématu s výzkumnicí Mgr. Michaelou Vaňkovou, zaměřující se na genderové otázky v kontextu antropologie a Blízkého východu.

 • Beseda se zástupci organizace Tichý svět o.p.s. Prostor pro poznání problematiky okolo lidí se sluchovým postižením byl naplněn 4. 4. 2022, kdy nás navštívili zástupci organizace Tichý svět, mezi nimi i absolventka našeho oboru. Tichý svět působí v deseti krajích České republiky a poskytuje osobám se sluchovým postižením všestrannou podporu v podobě sociálních služeb, které jim ulehčují začlenění se do společnosti. Hosté nás seznámili nejen s činností organizace, ale také se světem neslyšících a jejich kulturou.

 • Projekt třídy SPD1. Dne 3. 6. 2022 zorganizovaly studentky třídy SPD1 akci pro DOZP Horní Bříza. Celou akci shrnula v  milém poděkování paní Slavěna Novotná: Vážená paní Vrátníková,dnes u nás v DOZP Horní Bříza měly Vaše studentky pro naše klienty připravené soutěžní odpoledne, spojené s opékáním buřtů. Chtěla bych děvčata moc pochválit, nejen za přípravu aktivity, ale také za ochotu pomoci, empatičnost a spolupráci. Naši klienti, a že jich přišlo přes 70, si dnešní den nemohli vynachválit. Doufám, že tato akce nebyla poslední a děvčata ráda u nás opět někdy přivítám. S pozdravem a přáním hezkého dne Slavěna Novotná, aktivizační pracovnice 

 • Psychosociální výcvik. Psychosociální výcvik proběhl v tomto školním roce hned 2x, na začátku a na konci června. Podařilo se nahradit odložené výcviky z minulého roku. „Výcvikovat“ jsme mohli již na Šumavě v prostorách hotelu Kolibřík, již tradičně pod vedením PhDr. Michala Svobody.  Studenti si procvičili sociální dovednosti, více se poznali a stmelili napříč ročníky.

Akce ve školním roce 2020/2021

Akce ve školním roce 2020/2021

Školní rok 2020/2021 byl v oboru Sociální práce poznamenán pandemií a téměř neprobíhaly obvyklé aktivity. Nicméně ani tak jsme nezaháleli. Ač opět přišlo náročné období s distanční výukou a nebylo ani možné realizovat odborné praxe, mnoho studentů oboru Sociální práce bylo stále aktivních. Jsme pomáhající profesí a opět jsme nemohli zůstat s rukama za zády.

 • Bílá pastelka – celonárodní sbírka. Navzdory epidemiologickým podmínkám, ale v souladu s aktuálními pravidly, se tradičně, vzhledem k dlouhodobé spolupráci s TyfloCentrem Plzeň, naši studenti oboru Sociální práce zapojili do celostátní veřejné sbírky Bílá pastelka. Výtěžek této sbírky pomáhá pořadatelům SONS ČR, Tyfloservisu, o.p.s. a krajským TyfloCentrům spolufinancovat jejich dlouhodobé projekty pro nevidomé a slabozraké. Do akce se dne 12.–14.10.2020, ve svém volném čase, zapojili studenti SPD 1, SPD 2 a SPD 3.

 • Říjen – březen 2020/21 byl ve znamení pracovních povinností a dobrovolnictví. Studenti Sociální práce byli povoláni KÚ v Plzni k vykonání pracovní povinnosti v době nouzového stavu; na rozdíl od jarního období loňského roku byla situace výrazně horší a do pomoci se zapojili téměř všichni studenti závěrečného ročníku. Některým nebyla pracovní povinnost uložena, ale v těchto případech šlo převážně o situace, kdy studenti v daných zařízeních již pracovali. Do pomoci se zapojila i řada studentů 2. ročníku. Studenti vypomáhali v zařízeních Městské charity v Plzni (např. Domov sv. Aloise, Domov sv. Jiří, Domov sv. Alžběty), v zařízeních Plzeňského kraje (např. DSS Liblín), v zařízeních Diecézní charity Plzeň, pomáhali v Totemu atd. Řada studentů se zapojila do činnosti odběrových center. Naši studenti se též zapojili do natáčení reklamního klipu pro Diakonii Západ zaměřeného na propagaci dobrovolnictví. Studenti oboru Sociální práce a Bezpečnosti obyvatelstva se též podíleli na výpomoci pro MMP, kdy pomáhali zajistit provoz Krizového evakuačního centra pro osoby bez domova, a to dokonce opakovaně (v situaci silných mrazů, v situaci horšící se epidemiologické situace).

 • Za svoji pomoc během podzimního vrcholu epidemie obdrželi dvě naše studentky 3.ročníku oboru Sociální práce Adriana Gjugja a Kateřina Huňáčková mimořádné ocenění MMP. V neposlední řadě je nutné zmínit i naše studenty v kombinované formě studia. Mnozí z nich pracují v sociálních službách a v době nouzového stavu se podíleli na aktivitách souvisejících s touto mimořádnou situací.

 • Online seminář Koncepce biografické péče o seniory. Ale naši studenti nejen pomáhali, ale též studovali.  Kromě distanční výuky dne 3. 3. 2021 proběhl online formou seminář pod názvem Koncepce biografické péče o seniory. Hostem a lektorem byla paní PhDr. Procházková, Ph.D., specialistka na péči o klienty s demencí a propagátorka biografie a psychobiografického modelu péče v ČR. O přednášku byl mezi studenty velký zájem, zúčastnilo se téměř 50 studentů oboru Sociální práce denní i kombinované formy studia. Na závěr přednášky proběhla diskuse, v které se velmi často i z řad studentů objevovalo poděkování za poskytnutí zajímavého pohledu na možný přístup v péči o seniory. 

 • Psychosociální výcvik. Závěr školního roku byl ve znamení uvolňování epidemiologických opatření. A tak ve dnech 19. a 20. 6. 2021 proběhl Psychosociální výcvik pro studenty 2. ročníků obou forem studia. Výcvik měl proběhnout již minulý rok a zdálo se, že ani letos nám nebude přát štěstí. Nakonec ale proběhl, tentokrát v budově školy a okolí. Ač nás mrzelo, že jsme nemohli jako tradičně „výcvikovat“ na Šumavě, moc jsme si to užili a natrénovali mnoho dovedností, které v praxi sociální práce přijdou vhod. 

 

 

 

Akce v letním období 2019/2020

Akce v letním období 2019/2020

Letní období studentů oboru Sociální práce mělo být pestré a zajímavé. Byla připravena celá řada akcí, mj.:

 • Exkurze do CPPT v Plzni, konkrétně do Programu pro osoby v konfliktu se zákonem a Programu následné péče a chráněného bydlení;
 • Projektový den ve spolupráci s TyfloCentrem v Plzni na téma Život s handicapem;
 • Exkurze do Substitučního centra v Plzni;
 • Exkurze do Věznice Plzeň;
 • Účast našich studentů na celostátní soutěži „Když je tvůj obor srdcovka“;
 • Psychosociální výcvik na Šumavě pro denní i kombinovanou formu studia;
 • Kurz Základy zooterapie v sociální práci;
 • Účast na filmovém festivalu o lidských právech „Jeden svět 2020“;
 • Exkurze do terapeutické komunity Vršíček aj.

   Výše vypsané akce byly naplánovány již v polovině února. Bohužel, vzhledem k epidemiologické situaci, došlo samotnými organizacemi k jejich zrušení již na počátku března, později bylo rušení stvrzeno mimořádným opatřením vlády ČR.

     Ač přišlo náročné období s distanční výukou a nebylo ani možné realizovat odborné praxe, mnoho studentů oboru Sociální práce bylo stále aktivních. Jsme pomáhající profesí a nemohli jsme zůstat s rukama za zády.

 • Velká část studentů pomáhala s donáškou nákupů pro seniory;
 • 2 studenti Sociální práce byli povoláni KÚ v Plzni k vykonání pracovní povinnosti v době nouzového stavu.O naší studentce Lence Bělové se v rámci výkonu pracovních povinnosti zmiňuje i článek na portálu Novinky.cz, dostupné zde  
 • Řada studentů se pod záštitou různých organizací zapojila do šití roušek (např. Totem, ČČK apod.)
 • Někteří studenti se jako dobrovolníci přihlásili na výpomoc do Stanového městečka pro bezdomovce v Plzni. Provoz městečka netrval dlouho, a tak nabídka na výpomoc našich studentů nebyla plně využita.
 • Řada studentů vypomáhala v organizacích sociálních služeb jako brigádníci, protože se mnohé organizace ocitly ve složité personální situaci. V rámci pečovatelské služby Městské charity v Plzni pracovala i naše studentka Jana Lettlová. Od vedoucí služby škola dostala velmi milý dopis s oceněním práce studentky. Citováno:

Dobrý den paní Vrátníková,

ráda bych touto cestou poděkovala studentce  vaší školy Janě Lettlové. Pracuje v naší službě na základě DPČ a v době korona krize byla pro klienty velkým přínosem, tedy i pro službu. 

Polovina asistentek zůstala doma, buď z důvodu péče o děti nebo s ohledem na vyšší věk, tedy snazší možnost nákazy. Jana se aktivně zapojila, a pracovala nad rámec domluvených hodin, sama pomoc nabídla. Neumím si představit, jak bychom zvládli terén bez její pomoci.

Poděkovala jsem jí osobně ale domnívám se, že je třeba aby i ve škole jste věděli, jaké máte úžasné studenty.

Přeji vše dobré a s pozdravem Dana Levorová

Bc. Dana Levorová
vedoucí Osobní asistence
Městská charita Plzeň
email: dana.levorova@mchp.charita.cz
tel.: 731 619 740“
 
 • V neposlední řadě je nutné zmínit i naše studenty v kombinované formě studia. Mnozí z nich pracují v sociálních službách a v době nouzového stavu se podíleli na aktivitách souvisejících s touto mimořádnou situací. I díky jim docházelo k aktivnímu propojování studentů denní formy studia s potřebami praxe.
Akce v zimním období 2019/2020

Akce v zimním období 2019/2020

 • Sportovní den pro seniory. Naše škola byla oslovena s žádostí o výpomoc během herního odpoledne pro uživatele DZR Petrklíč. Více než 20 studentů oboru Sociální práce ochotně nabídlo pomocnou ruku, a tak se studenti ve čtvrtek 26. 9. stali pomocníky u jednotlivých disciplín, jako doprovod obyvatel na vozíčkách, či těch, kteří potřebují pomoc s orientací. Kromě poděkování ze strany domova i jeho obyvatel získali studenti skvělý pocit, že pomohli dobré věci. Článek o akci s poděkováním také zveřejnil Městský ústav sociálních služeb města Plzně ve svém Zpravodaji v září 2019.

 • Muzeum strašidel. TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. má ve spolupráci s Muzeem strašidel vytvořený zážitkový výukový program Nebojte se tmy. Tohoto programu se dne 18. 9. a též 10. 10. 2020 zúčastnili studenti 1. a 2. ročníku oboru Sociální práce. Studenti a též učitelé se odvážně vydali do temného podzemí a plnili zadané úkoly. Po společném zhodnocení zážitku proběhla diskuse k problematice zrakově postižených. Studenti měli možnost diskutovat přímo se zrakově postiženými klienty TyfloCentra. Dozvěděli se o životě se zrakovým postižením, vyzkoušeli si některé kompenzační pomůcky a též se seznámili s Braillovým písmem.

 • Exkurze v rámci dne otevřených dveří Spolku Ulice v Plzni. 10. 10. 2019 studenti 1. ročníku využili dne otevřených dveří Spolku Ulice Plzeň a navštívili jedno z pracovišť v Plzni na Slovanech. Spolek Ulice Plzeň pořádal Den otevřených dveří v rámci XI. ročníku Týdne sociálních služeb v ČR. Představil oba své programy, tj. Terénní program Ulice i Substituční centrum Plzeň.

 • Bílá pastelka. Již tradičně, vzhledem k dlouhodobé spolupráci s TyfloCentrem Plzeň, se opět i naši studenti oboru Sociální práce zapojili do celostátní veřejné sbírky Bílá pastelka. Výtěžek této sbírky pomáhá pořadatelům SONS ČR, Tyfloservisu, o.p.s. a krajským TyfloCentrům spolufinancovat jejich dlouhodobé projekty pro nevidomé a slabozraké. Do akce se dne 16. 10. 2019, ve svém volném čase, zapojili studenti SPD 1 a SPD 2, celkem 12 studentů, tj. 6 dvojic. Studenti byli šikovní a úspěšní, tak nechybělo ani speciální poděkování ředitelky TyfloCentra Mgr. Hany Dostálové, a to nejen studentům, ale i škole, za zprostředkování této spolupráce. 

 • Exkurze do Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Dne 11. 10. 2019 v rámci Odborného semináře k praxi navštívili studenti SPD 2 spolu s Bc. Peschikovou Centrum protidrogové prevence a terapie v Plzni. Studenti byli seznámeni s hlavním cílem tohoto centra, což je poskytovat odborné sociální a základní zdravotnické služby osobám od 15 let, které hledají podporu při řešení sociálních a zdravotních obtíží, do nichž se dostali oni sami či jejich blízcí (členové rodiny, přátelé) v důsledku experimentování či pravidelného užívání návykových látek.

 • Beseda s odborníkem z praxe. Dne 21. 10. 2019 proběhla v rámci výuky předmětu Úvod do právní teorie a praxe beseda se státní zástupkyní OSZ Plzeň – město JUDr. Antonií Zelenou. Besedy se kromě studentů Sociální práce účastnili též studenti 2. ročníku oboru Bezpečnost obyvatelstva. 

 • Konference Není důležité, že stárneme, ale jak stárneme. Studenti prvního ročníku Sociální práce a vybraní studenti vyšších ročníků se 19. 11. 2019 zúčastnili konference pořádané organizací Totem. Pro mnohé to byla první zkušenost s tímto prostředím. Součástí konference na téma "Není důležité, že stárneme, ale jak stárneme", byla i velmi hezká výstava obrazů. Zajímavé příspěvky, výborná atmosféra, chutné pohoštění -  jednoduše příjemné a přínosné dopoledne.

 • Spolek Ulice Plzeň – divadelní představení terapeutické komunity. Dne 4. 12. 2019 se studenti naší školy zúčastnili divadelního představení terapeutické komunity Advaita z Liberce s názvem Slunce, seno, Advaita. Významná byla zejména beseda s účinkujícími (klienty), která následovala po představení. Akce se zúčastnili studenti 1. a 2. ročníku denní formy studia oboru Sociální práce a též studenti vybraných skupin Bezpečnosti obyvatelstva, Veřejné správy a oboru Zubní technik.  Akce byla velmi dobrým preventivním programem zaměřeným do oblasti drogových závislostí.

 • Projekt SPD 3 – Halloweenské odpoledne v Naději. Poslední třídní projekt 3. ročníku oboru Sociální práce se nesl v duchu Halloweenu. Děvčata uspořádala halloweenskou párty pro děti z nízkoprahového zařízení Naděje v Plzni.  Akce byla tematicky zaměřená na pohádku O perníkové chaloupce. Byla připravena řada zábavných stanovišť včetně stanoviště v obávaném a strašidelném sklepě. Účast byla hojná a děti i studentky si odpoledne skvěle užily. 

 • Exkurze do krizového centra. Dne 8. 11. 2019 v rámci Odborného semináře navštívili studenti SPD 2 Krizové centrum Plus pro lidi v krizové situaci. Službu provozuje Diakonie Západ, a to v ambulantní i terénní podobě. Ambulance se nachází v Plzni v Prokopově ulici. Studenti dostali komplexní informaci o fungování této služby.

 • Ambulance pro nelátkové závislosti.    Dne 20. 11. 2019 v rámci Odborného semináře navštívili studenti SPD 2 Ambulanci pro nelátkové závislosti, která je součástí Centra protidrogové prevence a terapie v Plzni. Ambulance nabízí poradenské a terapeutické služby osobám ohroženým hazardním hraním, jejich rodinám a dalším blízkým osobám. Studenti tak získali praktický náhled do problematiky nelátkové závislosti.

 • Projekt skupiny SPD 1- Dětský domov Trnová. Jako svůj první třídní projekt uspořádali studenti SPD1 akci v Dětském domově v Trnové pod názvem Vánoční tvořivá dílnička. Toto zařízení se specializuje na děti předškolního věku od 1 do 6 let. Akce trvala přibližně 3-4 hodiny, kdy studenti s dětmi vyráběli nejrůznější vánoční dekorace - soby ze dřeva, papírové vánoční řetězy, papírové stromečky. Společné též zdobili perníčky, které následně s radostí snědli. Studentům se též podařilo zajistit sponzorský dar v podobě velkého plyšového medvěda, který udělal dětem velikou radost.

 

Divadelní představení Slunce, seno, Advaita 2019

Divadelní představení Slunce, seno, Advaita 2019

Ve středu 4. 12. 2019 se konalo divadelní představení v kulturním prostoru Moving station. Zúčastnilo se ho 53 studentů z většiny oborů naší školy. Představení s názvem Slunce, seno, Advaita si připravili členové komunity drogově závislých Advaita z Liberce. Celou akci zastřešoval Spolek Ulice Plzeň. Po představení následovala beseda. Studenty zajímali osudy těchto lidí - proč se stali drogově závislými, jak nyní s tímto bojují a jakou mají představu o budoucím životě. Toto jsou ohlasy:

 • bylo zajímavé slyšet příběhy lidí, kteří byli drogově závislí,
 • mladí by to měli slyšet,
 • některé příběhy mě zasáhly,
 • bylo těžké jim uvěřit,
 • opravdu bych nechtěla, aby se to stalo někomu z mých blízkých,
 • byl to velmi silný, autentický zážitek.
Konference v organizaci Totem 2019

Konference v organizaci Totem 2019

Studenti prvního ročníku Sociální práce se 19. 11. 2019 zúčastnili konference pořádané organizací Totem. Pro mnohé to byla první zkušenost s tímto prostředím. Součástí konference na téma "Není důležité, že stárneme, ale jak stárneme", byla i velmi hezká výstava obrazů. Zajímavé příspěvky, výborná atmosféra, chutné pohoštění -  jednoduše příjemné a přínosné dopoledne.

Hry v maškarním hávu 2019

Hry v maškarním hávu 2019

Před nedávnem byla naše škola oslovena s žádostí o výpomoc během herního odpoledne pro uživatele DZR Petrklíč. Více než 20 studentů oboru Sociální práce ochotně nabídlo pomocnou ruku, a tak se studenti ve čtvrtek 26. 9. stali pomocníky u jednotlivých disciplín, jako doprovod obyvatel na vozíčkách, či těch, kteří potřebují pomoc s orientací. Kromě poděkování ze strany domova i jeho obyvatel získali studenti skvělý pocit, že pomohli dobré věci.

Článek o akci s poděkováním také zveřejnil Městský ústav sociálních služeb města Plzně ve svém Zpravodaji v září 2019 - čtěte zde: https://muss.plzen.eu

Muzeum strašidel 2019

Muzeum strašidel 2019

Učíme se i v Muzeu strašidel! Pro studenty oboru Sociální práce byl ve spolupráci s TyfloCentrem v Plzni připraven zážitkový program Nebuďme slepí k nevidomým aneb nebojte se tmy. Všichni si na chvilku měli možnost vyzkoušet, jaké je to nevidět a spoléhat na jiné smysly.

Akce v letním období 2018/2019

Akce v letním období 2018/2019

 • Beseda se zástupci CK KID a jejich hosty. 20. 2. 2019 se studenti všech ročníků denní formy studia oboru Sociální práce zúčastnili besedy se zástupci CK KID a s jejich hosty. Část hostů je upoutána na invalidní vozík, tak se beseda stala i jakousi zkouškou pro náš čerstvě vybudovaný bezbariérový přístup do školy. Beseda nebyla jen o životě na vozíčku nebo s jiným zdravotním postiženým, ale i o možnostech se zapojovat do aktivit, kde bychom zdravotně postižené těžko očekávali.  Vřelá atmosféra nemalou měrou přispěla k navázání další spolupráce s CK KID zejména v oblasti odborných praxí. Velkou výpomocí se stali především studenti 1. ročníku, kteří se v květnu v hojné míře zapojili do 16. ročníku Nadnárodního putování – Dolany.

 • Exkurze do Kontaktního centra CPPT, o.p.s. Dne 1. března 2019 se studentky SPD 2 zúčastnily exkurze do Centra protidrogové prevence a terapie v Plzni, konkrétně do K – centra. Kontaktní centrum je odborné zařízení, které nabízí služby snižující rizika související s užívání návykových látek. Studentky se seznámily s historií, strukturou a posláním organizace. Kromě informací o K- centru získaly studentky i řadu informací o činnosti Ambulance pro nelátkové závislosti.

 • Účast na filmovém festivalu Jeden svět. Ve dnech 19. 3. 2019 a 25. 3. 2019 shlédli studenti všech skupin denního studia oboru Sociální práce filmové projekce s následnou besedou v rámci FF Jeden svět. V letošním roce se výjimečně do akce zapojili i studující 2. ročníku kombinované formy studia. FF Jeden svět je festivalem dokumentárních filmů o lidských právech. Naši studenti se zúčastnili projekce filmů Exit – Dát extrémismu sbohem a Reds do toho! a aktivně se zapojili do následné besedy. Obě filmové projekce se setkaly s mimořádným ohlasem.

 • Exkurze do Věznice Plzeň. Dne 25. 3. 2019 absolvovali studenti třídy SPD-1 exkurzi do Věznice Plzeň, a to v doprovodu vedoucí učitelky skupiny Mgr. Růňové. Seznámili se s výkonem vazby a výkonem trestu odnětí svobody, s penitenciární a postpenitenciární péčí a s náplní práce sociálního pracovníka ve věznici.

 • Kulatý stůl – Péče o seniory s demencí. Dne 28. 3. 2019 proběhl v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Kulatý stůl na téma Péče o seniory s demencí. Akce se účastnili studenti všech skupin denní formy studia. V rámci panelových příspěvků byli hlavními aktéry PhDr. Eva Procházková, Ph.D., která je certifikátovou lektorkou psychobiografického modelu péče s mezinárodní akreditací, dále Ing. Josef Trčka – ředitel Domu sociální péče Kralovice a Bc. Libor Formánek, DiS. – vedoucí úseku sociální péče tohoto domova. Akce se zúčastnili též vyučující – PhDr. Michal Svoboda a Mgr. Ivana Vrátníková.

 • Návštěva Stacionáře Človíček. Dne 3. 4. 2019 se studenti třídy SPD-2 v rámci výuky předmětu Fundraising již tradičně zúčastnili exkurze do Stacionáře Človíček (Diakonie ČCE). Posláním denního Stacionáře Človíček a jeho programu pro děti a mládež je poskytovat ambulantní formou komplexní služby v oblasti denní péče, rozvoje znalostí, motoriky, komunikačních schopností a sociálních vztahů. Studenti se seznámili s činností zařízení a dostali podrobné informace o sociální práci s touto cílovou skupinou.

 • Program pro osoby v konfliktu se zákonem. Dne 12. 4. 2019 se studenti SPD 2 opět vydali do CPPT, o.p.s, ale tentokrát se exkurze zaměřila na službu Program pro osoby v konfliktu se zákonem. Program je zaměřený na osoby žijící rizikovým způsobem života spojeným s užíváním návykových látek, které se dostaly do konfliktu se zákonem. Studenti byli podrobně seznámeni s touto službou a současně tak nahlédli do oblasti praxe v rámci peniterciární i postpeniterciární péče.

 • Linka důvěry. Dne 9. 5. 2019 navštívily studentky skupiny SPD 3 pracoviště Linky důvěry Ledovec. Linka důvěry je terénní služba telefonické krizové pomoci, která je poskytována na přechodnou dobu osobám, které jsou v situaci ohrožení zdraví, života či v jiné obtížné situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Linka je v provozu každý den od 8 do 24 hodin. Pro studentky byla tato návštěva vzácnou příležitostí, jak blíže nahlédnout do oblasti telefonické krizové intervence.

 • Psychosociální výcvik 2019. Ve dnech 25. – 27. 4. 2019 a 10. – 12. 5. 2019 se studenti 1. ročníku denní i kombinované formy studia oboru Sociální práce zúčastnili psychosociálního výcviku. Výcvik proběhl opět v hotelu Kolibřík na Šumavě, pod vedením PhDr. Michala Svobody, Ph.D. a Mgr. Ivany Vrátníkové. Tentokrát bylo nutné z důvodu většího počtu studentů výcvik realizovat odděleně, tj. samostatně pro denní a následně kombinovanou formu studia. Oba výcviky se uskutečnily podle naplánovaného programu a i díky přízni počasí se podařilo všechny aktivity zrealizovat plnohodnotným způsobem. Studenti jako každý rok velmi ocenili možnost realizovat výcvik mimo prostředí školy.

Akce v zimním období 2018/2019

Akce v zimním období 2018/2019

 • Návštěva Substitučního centra v Plzni.   Dne 20. 9. 2018 navštívily studentky třídy SPD-2 pod vedením odborné učitelky Mgr. Vodičkové Substituční centrum v Plzni. Substituční centrum je primárně určeno pro klienty s rizikovým chováním, kteří jsou dlouhodobě závislí na opioidech, a u kterých selhávají pokusy o abstinenční léčbu. Toto zařízení též poskytuje poradenskou službu, psychoterapii, sociální poradenství, arteterapii a další. Studentky se již tradičně seznámily s postavením, úkoly a náplní práce sociálního pracovníka v tomto zařízení.

 • Exkurze v CPPT, o.p.s.    Dne 4. 10. 2018 v rámci Odborného semináře navštívili studentky SPD 2 Ambulanci pro nelátkové závislosti, která je součástí Centra protidrogové prevence a terapie v Plzni. Ambulance nabízí poradenské a terapeutické služby osobám ohroženým hazardním hraním, jejich rodinám a dalším blízkým osobám. Studentky tak získaly praktický náhled do problematiky nelátkové závislosti.

 • Beseda se zástupci Bílého kruhu bezpečí. Dne 11. 10. 2018 proběhla beseda studentů třídy SPD-1, SPD-2 a SPD 3 se zástupci Bílého kruhu bezpečí, konkrétně s Bc. Petrou Bednářovou, případovou manažerkou organizace. Bílý kruh bezpečí poskytuje komplexní pomoc obětem trestných činů, a to prostřednictvím odborně způsobilých poradců, především právníků, psychologů a sociálních pracovníků. Současně tuto pomoc realizuje i prostřednictvím bezplatné nonstop linky pro oběti kriminality a domácího násilí. V letošním roce se besedovalo na téma: Pomoc obětem trestných činů. Studenti byli seznámeni s činností organizace, se základními pojmy a právní úpravou v této oblasti a s řadou příkladů z praxe. Současně obdrželi informace o možnostech dobrovolnictví v této organizaci. 

 • Exkurze do TyfloCentra v Plzni. Dne 16. 10. 2018 navštívili studenti učební skupiny DSP-1 Tyflocentrum v Plzni, o.p.s. Tato organizace poskytuje sociální služby lidem se zrakovým postižením s cílem podpořit jejich  samostatnost, nezávislost  a společenské uplatnění. Studenti byli seznámeni s činností organizace, kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené a s dalšími možnostmi práce s touto skupinou klientů. Součástí návštěvy bylo i nutné proškolení k účasti na dobrovolnické sbírce Bílá pastelka.

 • Bílá pastelka. Již tradičně, vzhledem k dlouhodobé spolupráci s TyfloCentrem Plzeň, se opět i naši studenti oboru Sociální práce zapojili do celostátní veřejné sbírky Bílá pastelka. Výtěžek této sbírky pomáhá pořadatelům SONS ČR, Tyfloservisu, o.p.s. a krajským TyfloCentrům spolufinancovat jejich dlouhodobé projekty pro nevidomé a slabozraké. Do akce se dne 17. 10. 2018, ve svém volném čase, zapojili všichni studenti třídy SPD 1.

 • Dluhový seminář. Dne 25. 10. 2018 proběhl v režii Poradny pro občany v nesnázích  Rokycany – Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy - Dluhový seminář. Akce se zúčastnili studenti třídy SPD 1, SPD 2 a SPD 3. Téma bylo pro studenty oboru Sociální práce přínosné nejen pro využití v rámci jejich budoucí profese, ale též pro jejich osobní život, neboť dluhová problematika je v současné společnosti stále aktuálním tématem.

 • Beseda s pracovníky Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy. 8. 11. 2018 proběhla pro studenty třídy SPD 1 beseda zaměřená do dvou oblastí. První oblastí bylo Dobrovolnictví, druhou oblastí bylo seznámení se službou Terén pro ohrožené osoby.  Hostem besedy byla Ing. Neckářová z Diakonie ČCE- středisko Západní Čechy (dobrovolnická agenda) a současně pracovník služby pro ohrožené osoby.  Studenti získali ucelený přehled o institutu dobrovolnictví – jaká je role dobrovolníků, proč jsou potřební, jaké je pracovně-právní postavení dobrovolníka, co dobrovolnictví obnáší – rizika i přínosy. Již tradičně přislíbili účast na potravinové sbírce – v roli dobrovolníků. Současně se seznámili s hlavním posláním sociální práce s ohroženými osobami.

 • Účast na Národní potravinové sbírce. Dne 10. 11. 2018 se studenti třídy SPD-1 účastnili - jako dobrovolníci - celonárodní potravinové sbírky. V obchodním centru Globus vypomáhali s informováním veřejnosti o této akci pomocí letáčků, současně měli k dispozici koše pro výběr potravin, které se lidé v rámci sbírky rozhodli věnovat. Studenti se ujali svého úkolu velmi zodpovědně a plně si zasloužili dík, který následně od pořadatelů obdrželi.

 • Exkurze na Magistrát města Plzně. Dne 15. 11. v rámci výuky předmětu Sociální politika proběhla exkurze třídy SPD 3 na Magistrát města Plzně, konkrétně na Odbor sociálních služeb. Hlavním cílem bylo seznámení s bytovou politikou města Plzně, zejména s koncepcí sociálního a dostupného bydlení. Podobná exkurze následně proběhla i 13. 12. 2018, ale tentokrát se jí účastnily studentky třídy SPD 2.

 • Projekt třídy SPD 3 – Odpoledne v TyfloCentru. Dne 15. listopadu 2018 realizovaly studentky třídy SPD 3 svůj třídní projekt, který byl nazván Odpoledne v TyfloCentru. Akce proběhla v budově Tyflocentra, které poskytuje sociální služby i volnočasové aktivity zrakově postiženým. Hlavním bodem programu bylo se naučit - v rámci Klubu Pedig - pletení košíků či se pokusit vytvořit z pedigu vlastní ozdobu. Po krátkém zaučení se studentky již mohly zapojit do asistence zrakově postiženým, kteří se s chutí a radostí chopili této činnosti.  

 • Divadelní představení v rámci Týdne pro Ulici.    Dne 19. a 28. 11. 2018 se studenti naší školy zúčastnili divadelního představení konaného v rámci akce Týden pro Ulici. V rámci divadelního představení vystoupili klienti terapeutických komunit pro drogově závislé (každý den jiná komunita a jiné divadelní představení). Významná byla zejména beseda s účinkujícími (klienty), která následovala po představení. Akce se zúčastnili studenti prvního a třetího ročníku denní formy studia oboru Sociální práce a též studenti vybraných skupin Bezpečnosti obyvatelstva a Veřejné správy.  Akce byla velmi dobrým preventivním programem zaměřeným do oblasti drogových závislostí.

 • Projekt třídy SPD 2 – Zdobení perníčků v Jitřence. V rámci školního projektu 2. ročníku oboru Sociální práce bylo dne 28. 11. 2018 uspořádáno aktivizační odpoledne pro klienty Denního stacionáře Jitřenka (MÚSS v Plzni). Studentky předem napekly perníčky, kterých udělaly více druhů - malé tvary, až po větší stromečky. Připravily do sáčků polevu a zdobení mohlo začít. Hlavním cílem bylo, aby se klienti naladili na vánoční atmosféru a procvičovali jemnou motoriku. Vánoční koledy a společné povídání vytvořily příjemnou atmosféru a na závěr studentky dostaly i malý dárek – klienty ručně vyrobené srdíčko.

 • Exkurze do Ledovce. Dne 29. 11. 2018 navštívila třída SPD 2 neziskovou organizaci Ledovec. Ledovec nabízí podporu při udržování a zlepšování kvality života v běžných podmínkách lidem s duševním onemocněním nebo mentálním handicapem v rámci Plzeňského kraje. Po celou dobu se studentům věnoval pracovník organizace Petr Moravec, který je seznámil zejména s projektem deinstitucionalizace psychiatrických pacientů. Projekt je o snaze začlenit klienty do běžné společnosti a odstranit stigmatizaci těchto lidí ze strany široké veřejnosti.

 • Krabice od bot. Dne 6. 12. 2018 se již tradičně studenti třídy SPD-2 účastnili výpomoci v rámci akce Krabice od bot. Hlavním cílem bylo potěšit děti z chudších rodin v období Vánoc. Akce má dlouholetou tradici ve Spojených státech i v západní Evropě. Studenti tento úkol pojali velmi zodpovědně a opět byli nepostradatelnými pomocníky při distribuci krabic.

 • Předvánoční program pro děti. Studenti 1. ročníku vykouzlili mnoho úsměvů na dětských tvářičkách, když zorganizovali předvánoční program pro děti z DOZP Nováček (MÚSS v Plzni). Kromě vyrábění tzv. ponožkových sněhuláků, které si děti ponechaly na památku, se též tančilo a zpívalo. Jsme pyšní na naše šikovné studenty, pro které největším poděkováním byly rozzářené oči dětí.

Akce v zimním a letním období 2017/2018

Akce v zimním a letním období 2017/2018

 • Bílá pastelka. Dne 11. 10. 2017 se studentky 3. ročníku oboru Sociální práce podílely na celonárodní sbírce Bílá pastelka. Děkujeme za ochotu a nadšení podílet se na dobrovolnické práci. Současně patří dík všem dalším studentům a pedagogům, kteří projevili lidskou solidaritu zakoupením pastelky.

 • Workshop v rámci projektu Vzdělávání sociálních pracovníků, pracovníků sociálních služeb a managementu CPTS Zbůch. 14. 2. 2018 se studentky 1. ročníku oboru Sociální práce zúčastnily workshopu pořádaného CPTS Zbůch. Tematické zaměření bylo: Příklady dobré praxe čerpané ze zahraniční cesty ve Švýcarsku. Studentky byly seznámeny s poskytováním sociálních služeb a zaměstnáváním osob se zdravotním postižením ve Švýcarsku, a to prostřednictvím zahraničních lektorů a účastníků stáže. Workshop proběhl v příjemném prostředí hotelu IBIS.

 • Exkurze do výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestných činů. Dne 7. března 2018 se studenti SPD 1 a BEO 1 zúčastnili prohlídky výslechové místnosti pro dětské svědky a dětské oběti trestných činů v Plzni. Exkurzi vedl Mgr. Mašek, vedoucí oddělení sociálních věcí Plzeňského kraje, který stál u zrodu tohoto unikátního zařízení. Seznámil studenty s účelem a vybavením výslechové místnosti a současně představil roli sociálních pracovníků a příslušníků policie v této oblasti.

 • Exkurze do chráněných dílen Sdružení občanů Exodus v Třemošné. Dne 12. 3. 2018 absolvovali studenti třídy SPD-2 v doprovodu Mgr. Ackrmannové exkurzi do chráněných dílen Sdružení občanů Exodus. V chráněných dílnách jsou produkovány výrobky schopné obstát na běžném trhu, i když jsou vyráběny handicapovanými pracovníky. Studentky měly možnost se seznámit nejen s prostředím těchto dílen, ale i s přínosem trvalého zaměstnání pro každého, i handicapovaného člověka.

 • Exkurze do Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Dne 21. 3. 2018 se studentky třídy SPD – 2 zúčastnily pod vedením externí vyučující Mgr. Markéty Ackrmannové exkurze do Psychiatrické nemocnice Dobřany. Studentky si již tradičně prohlédly několik pavilónů a diskutovaly se sociálními pracovnicemi o jejich pracovních úkolech a problémech. Odnesly si tak velmi podnětné poznatky o práci sociálního pracovníka v prostředí klientů postižených různými druhy psychického postižení nebo závislostí.

 • Exkurze do Terapeutické komunity Vršíček. Dne 4. 4. 2018 realizovaly studentky SPD 2 exkurzi do Terapeutické komunity Vršíček. Terapeutická komunita je provozována SKP v Plzni a je sociální službou, která pomáhá dospělým lidem řešit problém závislosti na návykových látkách. Studentky se zde seznámily s průběhem léčby, s pravidly, zásadami a hodnotami této komunity.

 • Psychosociální výcvik 2018. Ve dnech 11. – 13. 5. 2018 se studenti 1. ročníku denní i kombinované formy studia oboru Sociální práce zúčastnili psychosociálního výcviku. Výcvik proběhl opět v hotelu Kolibřík na Šumavě, pod vedením PhDr. Michala Svobody, Ph.D. a Mgr. Ivany Vrátníkové. Účastnilo se celkem 14 studentů. Výcvik se uskutečnil podle naplánovaného programu. Některé aktivity byly časově přesouvány podle aktuálního vývoje počasí. Díky přízni počasí se podařilo všechny aktivity zrealizovat plnohodnotným způsobem. Studenti jako každý rok velmi ocenili možnost realizovat výcvik mimo prostředí školy.

Akce v letním období 2017

Akce v letním období 2017

 • Přednáška o rozvojových projektech. 13. 2. 2017 proběhla pro všechny ročníky oboru Sociální práce přednáška o rozvojových projektech Diecézní Charity Plzeň. Přednášejícím byl Pablo Chacón Gil, pracovník Střediska rozvojové spolupráce DCH v Plzni. Studenti byli seznámeni s různými projekty realizovanými především v Latinské Americe a též s projektem Adopce na dálku. Vzhledem k přímé účasti přednášejícího na daných projektech se studenti dozvěděli i mnohé o životě lidí v Latinské Americe.

 • Beseda s pracovníky spolku Ulice. Dne 22. 2. 2017 proběhla beseda studentů třídy SPD 1 se zástupci spolku Ulice. Beseda byla zaměřena především na prezentaci Terénního programu Ulice, který poskytuje služby Harm Reduction (snižování rizik) v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce, uzavřené drogové scény a romské komunity. Studenti projevili velký zájem o danou problematiku a někteří projevili zájem i o dobrovolnickou práci v této oblasti.

 • Exkurze do Věznice Plzeň. Dne 23. 2. 2017 absolvovali studenti třídy SPD-2 se svolením vedení věznice exkurzi do Věznice Plzeň, v doprovodu externího učitele Ing. Bc. Martina Černého. Seznámili se s výkonem vazby a výkonem trestu odnětí svobody, s penitenciární a postpenitenciární péčí a s náplní práce sociálního pracovníka ve věznici. Návštěva věznice byla pro většinu studentů mimořádným zážitkem.

 • Exkurze do TyfloCentra v Plzni. Dne 20. března 2017 se uskutečnila exkurze studentů prvního ročníku oboru Sociální práce do TyfloCentra Plzeň, o.p.s. Hned na úvod byli studenti „zaslepeni“, museli přejít celou chodbou do klubovny a najít si místo u stolu. Po splnění dalších běžných úkonů bez kontroly zraku byli seznámeni s posláním TyfloCentra, poskytovanými sociálními službami a problematikou zrakového postižení. Mohli si vyzkoušet některé kompenzační pomůcky pro ZP, zjistit, jak nevidomí a slabozrací pracují na počítači a jak používají mobilní telefony a další dotyková zařízení. Vyzkoušeli si také zvukovou simulovanou střelbu, seznámili se s Braillovým písmem a zahráli si hry pro osoby se zrakovým postižením.

 • Exkurze do Psychiatrické nemocnice Dobřany. Dne 22. 3. 2017 se studentky třídy SPD – 2 zúčastnily pod vedením externí vyučující Mgr. Markéty Ackrmannové exkurze do Psychiatrické nemocnice Dobřany. Studentky si již tradičně prohlédly několik pavilónů a diskutovaly se sociálními pracovnicemi o jejich pracovních úkolech a problémech. Odnesly si tak velmi podnětné poznatky o práci sociálního pracovníka v prostředí klientů postižených různými druhy psychického postižení nebo závislostí.

 • Účast na odborné konferenci. Dne 23. 3. 2017 se pod záštitou Plzeňskou kraje konal již VII. ročník odborné konference pod názvem Aktuální otázky rodinné politiky a praxe aneb Praktické otázky výkonu dětských práv. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s organizací Domus – Centrum pro rodinu, která byla pořadatelem akce, se konference mohli zúčastnit i studenti oboru Sociální práce a Veřejná správa. Konference studenty tematicky zaujala, ale nejen to. Pro mnohé z nich to byla první zkušenost s tím, co je odborná konference a jak probíhá.

 • Seminář Odstraňujeme komunikační bariéry. Dne 5. 4. 2017 se studenti ročníků SPD1 a SPD3 zúčastnili vzdělávacího semináře pořádaného Plzeňskou unií neslyšících pod názvem Odstraňujeme komunikační bariéry. Během 90 minut se studenti dozvěděli, kdo je vlastně neslyšící, jak s nimi správně komunikovat a dostali i minikurz znakového jazyka. Seminář proběhl pod vedením slyšící i neslyšící lektorky, což bylo studenty - vzhledem k možnosti osobního kontaktu s takto postiženým člověkem - velmi ceněno.

 • Návštěva Stacionáře Človíček. Dne 18. 4. 2017 se studenti třídy SPD-2 v rámci výuky předmětu Fundraising zúčastnili exkurze do Stacionáře Človíček (Diakonie ČCE). Posláním denního Stacionáře Človíček a jeho programu pro děti a mládež je poskytovat ambulantní formou komplexní služby v oblasti denní péče, rozvoje znalostí, motoriky, komunikačních schopností a sociálních vztahů. Cílovou skupinou jsou děti a mládež (od 3 do 26 let), kteří mají těžké kombinované postižení. Studenti se již tradičně seznámili s činností zařízení a dostali podrobné informace o sociální práci s touto cílovou skupinou. Ke zveřejnění fotografie byl vyžádán souhlas ze strany stacionáře, v této podobě je možné fotografii zveřejnit.

 •  Psychosociální výcvik 2017. Ve dnech 5. – 7. 5. 2017 se studenti 1. ročníku denní i kombinované formy studia oboru Sociální práce zúčastnili psychosociálního výcviku. Výcvik proběhl v hotelu Kolibřík na Šumavě, pod vedením PhDr. Michala Svobody, Ph.D. a Mgr. Ivany Vrátníkové. Účastnilo se celkem 18 studentů. Výcvik se uskutečnil podle naplánovaného programu. Některé aktivity byly časově přesouvány podle aktuálního vývoje počasí. Díky přízni počasí se podařilo všechny aktivity zrealizovat plnohodnotným způsobem. Studenti jako každý rok velmi ocenili možnost realizovat výcvik mimo prostředí školy.

 • Dětský den v ZOO. Dne 27. 5. 2017 se vybraní studenti oboru SP a DZT zúčastnili Dětského dne v ZOO. Cílem akce bylo zviditelnění naší školy pro veřejnost a samozřejmě též potěšit naše nejmenší k příležitosti Dne dětí. Studenti i vyučující (Mgr. Broumská a Mgr. Vrátníková) se pečlivě připravili na nápor dětského elánu a k různým úkolům naučného charakteru nezapomněli děti za odměnu potěšit tvarovacími balónky či malbou na obličej. Zájem mezi dětmi byl skutečně velký, a tak to byl náročný den. Ale díky dětskému úsměvu byla únava překonána a zůstaly především příjemné pocity z dobře odvedené práce.

Podekovani 2016

Podekovani 2016

Studenti a pedagogové vzdělávacího programu Sociální práce obdrželi poděkování od paní Mgr. Markéty Štychové z Městské charity v Plzni za uspořádání programu programu pro děti z azylového domu. Více v přiloženém dopise. Taktéž všem zúřastněným děkujeme a přejeme vše nejlepší v novém roce 2017.

Podzimní a zimní akce 2016

Podzimní a zimní akce 2016

 • Exkurze do TyfloCentra v Plzni. Dne7.10.2016navštívilistudenti učební skupiny DSP-2 Tyflocentrum v Plzni,o.p.s. Tato organizace poskytuje sociální služby lidem se zrakovým postižením s cílem podpořit jejich samostatnost, nezávislost a společenské uplatnění. Během exkurze se studenti seznámili s problémy, které provázejí život zrakově postižených osob a na krátkou chvíli si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, co je být zrakově postižený. Na studenty tato vlastní zkušenost velmi zapůsobila. Současně byli seznámeni s činností organizace, kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené a s dalšími možnostmi práce s touto skupinou klientů.

 • Bílá pastelka. Již tradičně, vzhledem k dlouhodobé spolupráci s TyfloCentrem Plzeň, se opět i naši studenti oboru Sociální práce zapojili do celostátní veřejné sbírky Bílá pastelka. Výtěžek této sbírky pomáhá pořadatelům SONS ČR, Tyfloservisu, o.p.s. a krajským TyfloCentrům spolufinancovat jejich dlouhodobé projekty pro nevidomé a slabozraké. Do akce se dne 12. 10. 2016, ve svém volném čase, zapojili všichni studenti třídy SPD 2.

 •  Projekt SPD 3 – Zábavné odpoledne pro děti z Domova sv. Zdislavy. Dne 13. 10. 2016 studenti SPD 3, spolu se svým vedoucím učitelem skupiny Ing. Janečkem, uspořádali třídní projekt v Domově sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Toto zařízení poskytuje pomoc matkám s dětmi a těhotným ženám v obtížné situaci. Studenti připravili různé druhy aktivit pro děti, od „židličkované“, egg-ballu až po papírovou bitvu. Na závěr odpoledne měly děti možnost nechat si namalovat na obličej obrázek, který si přály. Nechyběly ani drobné dárky od studentů - plyšové hračky a bonbóny.

 • Den otevřených dveří v denním stacionáři Jitřenka. Dne 18. 10. 2016 se studenti třídy SPD 1 účastnili Dne otevřených dveří v denním stacionáři Jitřenka (MÚSS v Plzni). Předem svoji návštěvu avizovali, a tak dostali nejen řadu informací o fungování zařízení, ale též drobné dárečky od stávajících uživatelů této služby. Pro studenty prvního ročníku oboru Sociální práce znamenala tato návštěva většinou první kontakt s lidmi se středně těžkou mentální retardací. O to více byla na místě následná reflexe již v prostředí školy.

 • Beseda o dobrovolnictví. 7. 11. 2016 proběhla pro studenty třídy SPD 1 beseda na téma Dobrovolnictví.Hostem besedy byla Bc. Veronika Kapounová z Diakonie ČCE- středisko Západní Čechy. Studenti získali ucelený přehled o institutu dobrovolnictví – jaká je role dobrovolníků, proč jsou potřební, jaké je pracovně -právní postavení dobrovolníka, co dobrovolnictví obnáší – rizika i přínosy. Studenti projevili o dobrovolnickou práci velký zájem a již tradičně přislíbili účast na potravinové sbírce – v roli dobrovolníků.

 • Návštěva PierotCafé. 9. 11. 2016 studenti 1. ročníku Sociální práce navštívili spolu s vyučující Mgr. Dostálovou kavárnu Pierot. Kavárna je chráněnou pracovní dílnou Plzeňské unie neslyšících. Studenti díky této návštěvě poznali, jak může fungovat chráněná dílna. Též se seznámili s problematikou neslyšících a s  možnostmi komunikace ve znakovém jazyce.

 • Účast na Národní potravinové sbírce. Dne 12. 11. 2016 se studenti třídy SPD-1 účastnili - jako dobrovolníci - celonárodní potravinové sbírky. V obchodním centru Globus vypomáhali s informováním veřejnosti o této akci pomocí letáčků, současně měli k dispozici koše pro výběr potravin, které se lidé v rámci sbírky rozhodli věnovat. Studenti se ujali svého úkolu velmi zodpovědně a plně si zasloužili dík, který následně od pořadatelů obdrželi.

 • Prohlídka výslechové místnosti . Dne 16. listopadu 2016 se studenti SPD 1 a SPD 3 zúčastnili prohlídky výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti v Plzni. Hlavním průvodcem se stal Mgr. Mašek, vedoucí oddělení sociálních věcí Plzeňského kraje. Seznámil studenty s účelem a vybavením výslechové místnosti a současně představil roli sociálních pracovníků v této oblasti. Následné diskusi byli přítomni i zástupci Policie ČR a OSPOD. Akce se setkala s velkým zájmem studentů.

 • Návštěva OSSZ Plzeň – město. Dne 21. 11. 2016 v rámci výuky předmětu Sociální politika navštívili studenti SPD 1, s vyučující Mgr. Dostálovou, Okresní správu sociálního zabezpečení Plzeň – město. Hlavní oblastí působnosti ČSSZ je oblast důchodového a nemocenského pojištění. Studenti tak v rámci exkurze získali konkrétní představu oposkytování služeb a plnění úkolů v oblasti sociálního zabezpečení.

 • Beseda k romské problematice. 28. 11. a 5. 12. 2016 v rámci předmětu Problematika menšin (SPD 2) proběhla beseda s pracovníky Diakonie Západ na téma „Romská menšina“. Hlavním cílem besedy bylo nejen získání relevantních informací o této menšině, ale i předání dlouholetých zkušeností z oblasti sociální práce s romskou menšinou. Beseda byla zajímavým doplněním teoretické výuky.

 •  Exkurze – projekt Jana v Domažlicích. Dne 2. 12. 2016 se studenti třídy SPD-2 zúčastnili exkurze v Projektu Jana v Domažlicích. Cílem exkurze bylo seznámení s organizací, která pracuje s klientelou pohybující se v "sex byznyse" a která může být potencionálně obchodovaná. Exkurze pro druhé ročníky již probíhá tradičně a i v letošním roce se pracovníci organizace našim studentům maximálně věnovali a vhodně tak doplnili teoretickou výuku.

 • Představení v Divadle Dialog. Ve dnech 29. a 30. 11. 2016 se studenti naší školy zúčastnili akce Den s Ulicí, aneb o sociální patologii jinak. V rámci divadelního představení vystoupili klienti terapeutických komunit pro drogově závislé (každý den jiná komunita a jiné divadelní představení). Významná byla zejména beseda s účinkujícími (klienty), která následovala po představení. Akce se zúčastnili všichni studenti denní formy studia oboru Sociální práce a též studenti vybraných skupin Bezpečnosti obyvatelstva. Studenti velmi ocenili celou akci a mnozí se vyjádřili tak, že lepšího preventivního programu z oblasti drogových závislostí se ještě neúčastnili.

 • Projekt třídy SPD 2 – Mikulášská besídka. Studentky SPD 2 zorganizovaly pro děti z NZDM Bludiště a PK Slunečnice (Naděje Plzeň) Mikulášskou besídku. Akce proběhla 5. 12. 2016. Studentky se aktivně podílely na přípravě i samotné realizaci akce a kromě poděkování pracovníků Naděje jim největší odměnou bylo samotné nadšení dětí.

 • Exkurze ve Věznici Plzeň. Dne 6. 12. 2016 absolvovaly studenti třídy SPD-1 - v doprovodu vyučující Mgr. Vrátníkové- exkurzi ve Věznici Plzeň. Studenti byli seznámeni s výkonem vazby a výkonem trestu odnětí svobody, s penitenciární a postpenitenciární péčí a s náplní práce sociálního pracovníka ve věznici.

 • Akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k Vánocům. Dne 8. 12. 2016se studenti třídy SPD-1, podobně jako loňský rok, účastnili výpomoci v rámci akce Krabice od bot. Hlavním cílem bylo potěšit děti z chudších rodin v období Vánoc. Akce má dlouholetou tradici ve Spojených státech i v západní Evropě. Studenti tento úkol pojali velmi zodpovědně a kromě výpomoci s distribucí se stali i přímými dárci.

 • Projekt třídy SPD 1 -  Kulturní odpoledne pro seniory. Dne 19. 12. 2016 zorganizovali studenti třídy SPD-1 školní projekt v MÚSS, v zařízení pro seniory Kopretina. Velmi pečlivě připravený program včetně občerstvení proběhl v přátelské atmosféře a setkal se kladným ohlasem nejen obyvatel domova, ale i zaměstnanců.

Podzimní a zimní akce 2015

Podzimní a zimní akce 2015

 • 21. 9. 2015 studenti SPD-2 navštívili Obvodní oddělení PČR v Plzni – Slovanech. Exkurze proběhla v rámci předmětu Personální management. Studenti byli seznámeni s personální strukturou PČR, s výběrovým řízením do služebního poměru, s platovými náležitostmi, kariérním postupem, firemní kulturou atd. Návštěva byla zajímavým doplněním teoretické výuky.

 • Dne 24. 9. 2015 se studenti oboru Sociální práce (SPD 2 a SPD3) zúčastnili součinnostního cvičení IZS

 • Dne 1. 10. 2015 proběhla beseda studentů třídy SPD-2 a SPD-3 se zástupci spolku Ulice.  Beseda byla především prezentací Terénního programu Ulice, který poskytuje služby Harm Reduction (snižování rizik) v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce, uzavřené drogové scény a romské komunity. Studenti projevili velký zájem o danou problematiku a někteří projevili zájem i o dobrovolnickou práci v této oblasti.

 • Dne 5. října 2015 se studenti SPD 1 a BEO 1 zúčastnili prohlídky výslechové místnosti pro dětské svědky a oběti trestné činnosti v Plzni. Průvodcem se stal Mgr. Mašek, vedoucí oddělení sociálních věcí Plzeňského kraje. Seznámil studenty s účelem a vybavením výslechové místnosti a současně představil roli sociálních pracovníků v této oblasti. Akce se setkala s velkým zájmem studentů.

 • Dne 5. 10. 2015 se uskutečnila v rámci předmětu Problematika menšin beseda cizinky se studentkami SPD2. Anastasiya Schestakova tak jako v loňském roce seznámila studentky rámcově se způsobem života v rodném Rusku. Objasnila některé důvody, proč cizinci přicházejí do ČR, přiblížila proces vyřizování různých typů cizineckých pobytů (doplnila praktickou ukázkou platných cizineckých dokladů a povolení k pobytu). Odpovídala na dotazy týkající se zejména okolností nabývání trvalého pobytu u nás a problémů s transkripcí cizojazyčných jmen. Zprostředkovala studentkám konkrétní představu o životě příslušníků jedné z úředně uznaných menšin v naší zemi.

 • Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s TyfloCentrem Plzeň, o.p.s. v oblasti odborných praxí se i naši studenti oboru Sociální práce zapojili do celostátní veřejné sbírky Bílá pastelka. Výtěžek této sbírky pomáhá pořadatelům SONS ČR, Tyfloservisu, o.p.s. a krajským TyfloCentrům spolufinancovat jejich dlouhodobé projekty pro nevidomé a slabozraké. Do akce se ve svém volném čase zapojili všichni studenti třídy SPD 2.

 • Dne 21. 10. 2015 navštívily studentky třídy SPD-2 pod vedením odborné učitelky Mgr. Ackrmannové Substituční centrum v Plzni. Substituční centrum je primárně určeno pro klienty s rizikovým chováním, kteří jsou dlouhodobě závislí na opioidech, a u kterých selhávají pokusy o abstinenční léčbu. Toto zařízení též poskytuje poradenskou službu, psychoterapii, sociální poradenství, arteterapii a další. Studentky se též seznámily s postavením, úkoly a náplní práce sociálního pracovníka v tomto zařízení.

 • Dne 22. 10. 2015 se studenti SPD -3 zúčastnili 6. odborné konference Rodinná politika a praxe pořádané organizací Domus - Centrum pro rodinu. Hlavním tématem bylo rodičovství – uplatnění práv v praxi. Dílčí tematické okruhy byly: Otcovství a mateřství, Dítě a informace, Dítě a rodina, Dítě a vzdělání, Dítě a zdraví, Dítě a ochrana státu. Pro studenty byla cenná nejen diskutovaná témata, ale pro mnohé z nich konference představovala první zkušenost s podobným typem akcí.

 • Studentky SPD 3 zorganizovaly pro děti z NZDM Bludiště a PK Slunečnice (Naděje Plzeň) Halloweenskou párty. Akce proběhla 29. 10. 2015. Pro děti bylo připravené malování na obličej, soutěže, malování dýní z papírových talířů a výroba strašidel z kapesníčků. Též byla připravená, dětmi nejvíce obávaná, strašidelná stezka odvahy. Studentky se aktivně podílely na přípravě i samotné realizaci akce a kromě poděkování pracovníků Naděje jim největší odměnou bylo samotné nadšení dětí.

 • Dne 6. 11. 2015 absolvovaly studenti třídy SPD-2 a BEO 1 se svolením vedení věznice exkurzi ve Věznici Plzeň, v doprovodu externího učitele Ing. Bc. Martina Černého. Seznámili se s výkonem vazby a výkonem trestu odnětí svobody, s penitenciární a postpenitenciární péčí a s náplní práce sociálního pracovníka ve věznici.

 • 9. 11. 2016 proběhla pro studenty třídy SPD 1 beseda na téma Dobrovolnictví. Hostem besedy byla Bc. Veronika Kapounová z Diakonie Západ. Studenti získali ucelený přehled o institutu dobrovolnictví – jaká je role dobrovolníků, proč jsou potřební, jaké je pracovně -právní postavení dobrovolníka, co dobrovolnictví obnáší – rizika i přínosy. Studenti projevili o dobrovolnickou práci velký zájem a přislíbili účast na potravinové sbírce – v roli dobrovolníků.

 • Dne 21. 11. 2015 se studenti třídy SPD-1 účastnili - jako dobrovolníci - celonárodní potravinové sbírky. V obchodním centru Globus a Albert vypomáhali s informováním veřejnosti o této akci pomocí letáčků, současně měli k dispozici koše pro výběr potravin, které se lidé v rámci sbírky rozhodli věnovat. Studenti se ujali svého úkolu velmi zodpovědně a plně si zasloužili dík, který následně od pořadatelů obdrželi.

 • Dne 10. 12. 2015 se studenti třídy SPD-2, stejně jako loňský rok, účastnili výpomoci v rámci akce Krabice od bot. Hlavním cílem bylo potěšit děti z chudších rodin v období Vánoc. Akce má dlouholetou tradici ve Spojených státech i v západní Evropě. Studenti tento úkol pojali velmi zodpovědně a kromě výpomoci s distribucí se stali i přímými dárci.

 • Dne 11. 12. 2015 zorganizovali studenti třídy SPD-2 Den pro děti z Azylového domu MáTa. Program zahrnoval rozmanité aktivity pro děti různých věkových skupin. Studenti využívali svých dovedností získaných v rámci psychosociálního výcviku a hodin komunikace. Celá akce trvala přibližně 4 hodiny, a jak realizátoři, tak i děti vyhodnotily akci jako velmi zdařilou.

Psychosociální výcvik 2015

Psychosociální výcvik 2015

Ve dnech 22. – 24. 5. 2015 se studenti prvních ročníků denní i kombinované formy studia oboru Sociální práce zúčastnili psychosociálního výcviku a výcviku komunikativních dovedností. Výcvik proběhl v hotelu Kolibřík na Šumavě a účastnilo se ho celkem 24 studentů. Výcvik se uskutečnil podle naplánovaného programu. Některé aktivity byly časově přesouvány podle aktuálního vývoje počasí. Nicméně i přes nepřízeň počasí se podařilo všechny aktivity zrealizovat plnohodnotným způsobem. Studenti jako každý rok velmi ocenili možnost realizovat výcvik mimo prostředí školy.

Beseda v rámci kampaně „Fotbal pro rozvoj“ 2015

Beseda v rámci kampaně „Fotbal pro rozvoj“ 2015

Dne 20. 5. 2015 navštívil naší školu zástupce keňské organizace MYSA Dancan Otieno.  MYSA byla za dobu své existence již dvakrát nominována za přínos světovému míru a dlouhodobě usiluje o větší porozumění a toleranci ve společnosti. Jako prostředek ke změně si v Keni vybrali právě jeden z nejpopulárnějších světových sportů, fotbal.

Návštěva Dancana Otiena byla součástí projektu Fotbal pro rozvoj, který po celé České republice organizuje dobrovolnická organizace Inex. Do plzeňské části projektu Fotbal pro rozvoj se zapojily organizace:  Diakonie Západ prostřednictvím Klubu Atom pro děti a mládež a dále Ponton, občanské sdružení, se svým terénním programem pro děti a mládež COM.PASS.D. Otieno seznámil studenty SPD 1 se samotnou organizací MYSA, která vznikla již v r. 1987. Dále se podělil o své dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi ve slumu.

Filmový festivalu Jeden svět, Exkurze do Stacionáře Človíček, Exkurze do Psychiatrické nemocnice Dobřany 2015

Filmový festivalu Jeden svět, Exkurze do Stacionáře Človíček, Exkurze do Psychiatrické nemocnice Dobřany 2015

 • Dne 25. 3. 2015 proběhla v Polanově síni Městské knihovny v Plzni projekce v rámci filmového festivalu Jeden svět. Festival zaměřený do oblasti lidských práv každoročně realizuje společnost Člověk v tísni, tentokrát pod názvem „Praskněte své bubliny“. Akce se zúčastnily třídy SPD 1, 2, 3 a BEO 1 včetně několika interních a externích vyučujících školy. Vybraný film Bojovníci ze severu nabídl zajímavý pohled na současnou problematiku extremismu. Po projekci filmu následovala beseda k dané problematice

 • Dne 30. 3. 2015 se studentky třídy SPD-2 v rámci výuky předmětu Fundraising zúčastnily exkurze do Stacionáře Človíček (Diakonie ČCE). Posláním denního Stacionáře Človíček a jeho programu pro děti a mládež je poskytovat ambulantní formou komplexní služby v oblasti denní péče, rozvoje znalostí, motoriky, komunikačních schopností a sociálních vztahů. Cílovou skupinou jsou děti a mládež (od 3 do 26 let), kteří mají těžké kombinované postižení. Studentky se seznámily s činností zařízení a dostaly podrobné informace o sociální práci s touto cílovou skupinou.

 • Dne 16. 4. 2015 se studentky třídy SPD – 2 zúčastnily pod vedením externí vyučující Mgr. Markéty Ackrmannová exkurze do Psychiatrické nemocnice Dobřany. Studentky si prohlédly několik pavilónů a diskutovaly se sociálními pracovnicemi o jejich pracovních úkolech a problémech. Odnesly si tak velmi podnětné poznatky o práci sociálního pracovníka v prostředí klientů postižených různými druhy psychického postižení nebo závislostí.

Beseda s cizinkou, Beseda se zást. Bílého kruhu bezpečí, Meziobor. setkání s Bílým kruhem bezpečí 2015

Beseda s cizinkou, Beseda se zást. Bílého kruhu bezpečí, Meziobor. setkání s Bílým kruhem bezpečí 2015

 • Dne 2. 3. 2015 v rámci předmětu Problematika menšin (SPD 2) proběhla beseda s cizinkou žijící dlouhodobě v České republice. Paní Jagaarmal Dashnyan z Mongolska zprostředkovala studentkám nejen mongolskou kulturu, ale zejména své zkušenosti po příchodu do cizí země. Beseda byla zajímavým doplněním teoretické výuky.

 • Dne 18. 3. 2015 proběhla beseda studentů třídy SPD-1 a SPD-2 se zástupci Bílého kruhu bezpečí. Bílý kruh bezpečí poskytuje komplexní pomoc obětem trestných činů, a to prostřednictvím odborně způsobilých poradců, především právníků, psychologů a sociálních pracovníků. Současně tuto pomoc realizuje i prostřednictvím bezplatné nonstop linky pro oběti kriminality a domácího násilí. Studenti byli seznámeni s činností organizace, se základními pojmy a právní úpravou v této oblasti a s řadou příkladů z praxe. Současně obdrželi informace o možnostech dobrovolnictví v této organizaci. 

 • Dne 24. 3. 2015 proběhlo v budově KÚ v Plzni mezioborové setkání s Bílým kruhem bezpečí. Hlavním důvodem setkání bylo informovat odbornou veřejnost o zprovoznění evropské telefonní linky na pomoc obětem kriminality a domácího násilí. Setkání se zúčastnili všichni studenti třídy SPD 3 v rámci předmětu Sociální patologie pod vedením Mgr. Ivany Vrátníkové. Setkání se zúčastnili zajímaví hosté, např. doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., PhDr. Rezková a další. Přednášky a diskuse směřovaly zejména k tématu násilí, včasného rozpoznání rizik, k možnostem regulace násilí v časném stádiu atd.

Exkurze ve věznici, Beseda, Akce Krabice od bot, Zábavné odpoledne pro azyl. dům 2014

Exkurze ve věznici, Beseda, Akce Krabice od bot, Zábavné odpoledne pro azyl. dům 2014

 • Dne 5. 12. 2014 absolvovaly studentky třídy SPD-2 se svolením vedení věznice exkurzi ve Věznici Plzeň, v doprovodu externího učitele Ing. Bc. Martina Černého. Seznámily se s výkonem vazby a výkonem trestu odnětí svobody, s penitenciární a postpenitenciární péčí a s náplní práce sociálního pracovníka ve věznici.
 • Dne 8. 12. 2014 se uskutečnila v rámci předmětu Problematika menšin beseda cizinky se studentkami SPD2. Anastasiya Schestakova seznámila studentky rámcově se způsobem života v rodném Rusku; jelikož žije ve smíšeném rusko-ukrajinském manželství, dotkla se i otázky současného konfliktu mezi oběma národnostmi. Objasnila některé důvody, proč cizinci přicházejí do ČR, přiblížila proces vyřizování různých typů cizineckých pobytů (doplnila praktickou ukázkou platných cizineckých dokladů a povolení k pobytu). Odpovídala na dotazy týkající se zejména okolností nabývání trvalého pobytu u nás a problémů s transkripcí cizojazyčných jmen. Zprostředkovala studentkám konkrétní představu o životě příslušníků jedné z úředně uznaných menšin v naší zemi.

 • Dne 9. 12. 2014 se studenti třídy SPD-1 účastnili výpomoci v rámci akce Krabice od bot aneb děti darují dětem k Vánocům. Hlavním cílem bylo potěšit děti z chudších rodin v období Vánoc. Akce má dlouholetou tradici ve Spojených státech i v západní Evropě. Studenti tento úkol pojali velmi zodpovědně a kromě výpomoci s distribucí se stali i přímými dárci.

 • Dne 18. 12. 2014 vyvrcholila dlouhodobá iniciativa třídy SPD-1 na pomoc FOD a zařízení MáTa. Studenti uspořádali v rámci třídního projektu zábavné odpoledne pro děti tohoto zařízení včetně vlastního divadelního představení. Akce měla úspěch a za její realizaci osobně poděkovala vedoucí azylového domu paní Jeremiášová.

Projekt třídy SPD 2 - pomoc Domovu sv. Františka pro lidi v nouzi 2014

Projekt třídy SPD 2 - pomoc Domovu sv. Františka pro lidi v nouzi 2014

Dne 4. 12. 2014 uspořádaly studentky třídy SPD-2 malé vánoční posezení pro Městskou charitu Plzeň, v domově sv. Františka pro lidi v nouzi. Od začátku listopadu ve škole shromažďovaly oblečení, ale i různé věci do domácnosti, které následně v rámci vánočního posezení rozdávaly. Studentky přichystaly i občerstvení a samozřejmě nezapomněly na vánoční cukroví.  Akce se setkala s kladným ohlasem.

Azylový dům Máta, Salesiánské středisko, Domus

Azylový dům Máta, Salesiánské středisko, Domus

 • Dne 24. 11. 2014 navštívili studenti třídy SPD-1 a SPD -3 azylový dům MáTa. Azylový dům MáTa poskytuje sociální službu azylové domy matkám/rodinám s dětmi či těhotným ženám starším 18 -ti let, které se ocitly v tíživé životní situaci. Studenti se dozvěděli, že tento azylový dům poskytuje pomoc a přechodné ubytování dětem (a jejich zákonným zástupcům), osobám zodpovědným za výchovu dětí a těhotným ženám starším 18. let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci na dobu nezbytně nutnou k jejímu vyřešení. Přednostně jsou ubytováni zájemci s trvalým pobytem v Plzeňském kraji. Studenty exkurze natolik zaujala, že v závěru školního roku zorganizovali akci zaměřenou právě na pomoc tomuto zařízení.
 • Dne 25. 11. 2014 vykonali studenti třídy SPD-1 a SPD-3 pod vedením učitelky Mgr. Vrátníkové exkurzi v Salesiánském středisku v Plzni. Exkurze byla výborně připravena a poskytla studentům komplexní informace o cílech a činnostech střediska.

 • Dne 27. 11. 2014 se studenti SPD -3 zúčastnili 5. konference pořádané organizací Domus - Centrum pro rodinu. Témata letošního ročníku: Zákon o sociálním pracovníkovi, Soud a sociální pracovníci, Sociální práce z pohledu muže sociálního pracovníka, CAN - požadavky na sociálního pracovníka, Zkušenosti kanceláře veřejného ochránce práv - sociální pracovník jako opatrovník v rodinně právních vztazích, Domácí násilí a sociální pracovník. Pro studenty byla cenná nejen diskutovaná témata, ale pro mnohé z nich konference představovala první zkušenost s podobným typem akcí.

Akce pro seniory v Domově Petrklíč, Účast na potravinové sbírce 2014

Akce pro seniory v Domově Petrklíč, Účast na potravinové sbírce 2014

 • Dne 20. 11. 2014 zorganizovali studenti třídy SPD-3 školní projekt v MÚSS, v zařízení pro seniory Petrklíč. Velmi pečlivě připravený program včetně občerstvení proběhl v přátelské atmosféře a setkal se kladným ohlasem nejen obyvatel domova, ale i zaměstnanců.
 • Dne 22. 11. 2014 se studenti třídy SPD-1 účastnili - jako dobrovolníci - celonárodní potravinové sbírky. V obchodním centru Globus vypomáhali s informováním veřejnosti o této akci pomocí letáčků, současně měli k dispozici koše pro výběr potravin, které se lidé v rámci sbírky rozhodli věnovat. Studenti se ujali svého úkolu velmi zodpovědně a plně si zasloužili dík, který následně od pořadatelů obdrželi.

Beseda k romské problematice 2014

Beseda k romské problematice 2014

Dne 7. a 21. 11. v rámci výuky předmětu Problematika menšin proběhla beseda se sociálními pracovníky Diakonie Západ (klub Atom), J. Baťkovou, DiS. a O. Pavelekem. Hlavním tématem byli Romové - tradice, hodnoty, sociální politika, terénní programy a zkušenosti z praxe.  Prostřednictvím této akce studenti získali praktické informace o sociální práci s touto menšinou.

Exkurze - Projekt Jana Domažlice 2014

Exkurze - Projekt Jana Domažlice 2014

Dne 3. 11. 2014 se studentky třídy SPD-2 zúčastnily exkurze v Projektu Jana v Domažlicích. Cílem exkurze bylo seznámení s organizací, která pracuje s klientelou pohybující se v "sex byznyse" a která může být potencionálně obchodovaná.

Návštěva SPC pro zrakově postižené, Návštěva Substitučního centra v Plzni 2014
Workshop – 365, o. p. s., Beseda o dobrovolnictví 2014

Workshop – 365, o. p. s., Beseda o dobrovolnictví 2014

 • Dne 16. 9. 2014 se studenti SPD-3 zúčastnili workshopu společnosti 365 o. p. s. Akce se konala v budově KÚ Plzeňského kraje. Workshop byl zaměřen na seznámení se základními pravidly používání CENTRUM ONLINE KOMUNIKACE - nástroje pro usnadnění komunikace s neslyšícími. Studenti byli seznámeni s online tlumočením do znakového jazyka a online přepisem mluvené řeči. Workshop byl zajímavým doplněním teoretické výuky.

 • Dne 16. 10. 2014 proběhla beseda studentů třídy SPD-1 a SPD-2 se zástupci občanského sdružení Klub dvojčat a vícerčat Plzeň. Sdružení usiluje o vzájemnou podporu a pomoc rodinám s dvojčaty či vícerčaty. Studenti byli seznámeni s činností organizace a s programem AdR neboli Asistent do rodiny. Program spočívá ve výpomoci asistentky v rodině. Současně studenti obdrželi informace o podstatě a významu dobrovolnictví.

Videa

Prezentační oborové video

Prezentační oborové video

Komentovaná prezentace oboru Sociální práce 2022

Komentovaná prezentace oboru Sociální práce 2022

Video studentů Sociální práce o tom, jak prožívali období „Covidu“

Video studentů Sociální práce o tom, jak prožívali období „Covidu“

Kontakty

Vrátníková Ivana, Mgr., vedoucí oboru SP, tel.: 602164664, email: vratnikova@vosplzen.cz

Janeček Michal, Ing., Mgr., odborný učitel oboru DSP, tel.: 377534450, email: janecek@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Řekli o nás

Bc. Lada Valentová, DiS.

Trenér individuálních a skupinových lekcí

Díky mému vzdělání se dnes mohu věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsem vděčná za praxi na VOŠ, kde jsem získala přehled o systému podpory a rozdělování dotací institucím, které se věnují sportu. Byl to pro mě skvělý impuls zůstat v oboru i po škole, což se zatím daří. Obor Management sportovních aktivit mohu jen doporučit.

Bc. Ondřej Čech

Odborný referent oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Při naší spolupráci si přejeme zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. A vošplzeň.cz to vždy nějak „vymyslí“.

H.K.

Policistka, absolventka oboru Bezpečnost obyvatelstva

Vyšší odbornou školu jsem začala studovat z důvodu možného kariérního postupu u Policie ČR. Díky absolvování studia na Vaší škole jsem byla v letošním roce povýšena.

Káča Jannová

Absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

Mgr. Lenny Dianová

Ředitelka Základní školy Šťáhlavy

Sportovně animační den pro naši školu na Kozlu, perfektní den, organizovaný oborem Cestovní ruch na vošplzeň.cz

Mgr. Barbora Neckářová

Koordinátorka praxí, stáží a dobrovolníků Diakonie Západ

Poděkování za spolupráci se studenty VOŠ: Národní potravinová sbírka je každoroční akce, která probíhá v České republice vždy druhou sobotu v měsíci listopadu, již od roku 2012. Především díky obětavé pomoci dobrovolníků z řad studentů oboru sociální práce se každým rokem daří významně navýšit počet zboží, které nám zákazníci věnují pro dobročinné účely. V roce 2018 dosáhlo množství vybraných darů 2000 kg.

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala, co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškerá má očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit dosavadní znalosti.  Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi.

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

Ing.Tomáš Kotora

Ředitel Bazénu Slovany a Bazénu Lochotín

Již několik let dochází do naší organizace na praxi studenti oboru Management sportovních aktivit. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a několik z nich u nás zůstalo i po skončení praxe. Jak se studenty tak i s učiteli funguje spolupráce na výbornou.

Lukáš Hrubý, DiS.

Učitel ZŠ, trenér přípravky FC Viktoria Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem užitečné informace pro práci s kolektivem a pár dobrých přátel.

Bc. Patrik Pondělík, DiS.

Fitness trenér, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Z praktických dovedností jsem se naučil vedení kolektivu a práci s jednotlivcem. Bohatě využiji znalosti psychologie a v současnosti i marketingu.

Libuše Drábková, DiS.

Odbor sociálních služeb, Magistrát města Plzně

Studium oboru sociální práce mi nabídlo kvalitní teoretický rámec, informace o aktuálních přístupech i vhodné zázemí pro všestranný praktický trénink. Tímto znovu děkuji všem vyučujícím za jejich smysluplnou práci, profesionální přístup a vstřícnost.

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.

Jiří Hynek, DiS.

Šéftrenér mládeže HC Talent Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Na VOŠ jsem poznal spoustu zajímavých lidí a získal znalosti, které se mi ohromně hodí v mojí současné práci.

Zdeněk Trnka junior, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

Tomáš Pejchar, DiS.

Trenér dorostu HC Škoda Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Škola mi přinesla řadu znalostí a zkušeností nejen z oboru, rád na dobu studia vzpomínám. Na škole jsem velmi ocenil vstřícnost a přátelský přístup ke studentům.

J.P.

Policista, absolvent oboru Bezpečnost obyvatelstva

Po absolvování VOŠ se spolužáky pokračujeme ve studiu na VŠ Příbram, v oboru Bezpečnostně právní studia. Zde jsme využili dohody mezi oběma školami, která umožňuje dostudovat za jeden rok titul Bc. Již za osm týdnů nás tak čekají státnice.

Mgr. Arnošt Rybner

Právník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.

Ondřej Ulbrich, DiS.

Vedoucí střediska Alimex Nezvěstice a.s., absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem teoretické znalosti a první zkušenost s manažerským vedením skupiny lidí, které nyní bohatě využívám.

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

Lukáš Janerla, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Bc. Ilona Šnebergerová 

Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Naše spolupráce trvá již několik let a věřím, že bude trvat i nadále, je totiž bezproblémová.

Ing. Daniela Stanková

Sociální pracovnice TyfloCentrum Plzeň

Se studenty VOŠ, kteří vykonávají praxi v TyfloCentru Plzeň, jsme velmi spokojeni. Doprovázejí klienty po městě v rámci průvodcovské služby a pomáhají při volnočasových aktivitách v rámci sociálně aktivizačních služeb. Některé studentky se po absolvování praxe dokonce staly dobrovolnicemi a zúčastnily se např. vícedenního rekondičního pobytu s našimi klienty. Velké díky také patří studentům za jejich každoroční dobrovolnou účast na sbírce Bílá pastelka. Děkujeme.

Adéla Krejčí, DiS. et DiS.

Dentální hygienistka, absolventka oboru Diplomovaný zubní technik

Jsem člověk, kterého neuspokojuje mít tituly jenom proto, že se to nosí. Dala jsem přednost této VOŠce před vysokou školou, protože je tady svoboda a podpora toho, co mě zaujalo. Současně, a to bych podtrhla, je tady ceněna individualita. Mám dojem, že na vysokých školách dnes převažuje stádnost a anonymita. VOŠ mě navedla na moji úspěšnou cestu za skvělou prací ve zdravotnictví.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.