Vzdělávací programy

Bezpečnost obyvatelstva

Vzdělávací program 68-42-N/06
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Parametry vzdělávacího programu

Forma studia: denní, kombinovaná

Charakteristika vzdělávacího programu: Charakteristika_BEO.pdf (193 kB)

Podmínky přijetí ke studiu: Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a zdravotní způsobilost pro tento obor.

Učební plán denní formy studia: UP_BEO.pdf (289 kB)
Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Učební plán kombinované formy studia: UP_BOK.pdf (292 kB)

Profil absolventa vzdělávacího programu: Profil_BEO.pdf (193 kB)

Školné: viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Vzorové otázky přijímacího pohovoru zde

Možnosti uplatnění

 • příslušník bezpečnostních sborů (Policie ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace), podle zákona o služebním poměru zařazený do 6. a 7. tarifní třídy
 • strážník nebo pracovník v řídicích a organizátorských funkcích městské a obecní policie
 • zaměstnanec Správy uprchlických zařízení, Probační a mediační služby
 • pracovník útvarů prevence na úrovni statutárních měst, pověřených obcí, krajů
 • odborný referent na úřadech práce, obecních, městských, magistrátních, krajských úřadech, úřadech sociálního zabezpečení, katastrálních úřadech nebo na jiných územních či ústředních orgánech státní správy
 • zaměstnanec organizací veřejného sektoru a neziskových organizací, zaměřených na bezpečnost, ochranu osob, majetku a prevenci
 • řídící pracovník agentur a poradenských firem zabývajících se bezpečnostními službami
 • samostatný podnikatel na úseku zpracování dokumentů, prodeje speciální techniky pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva a v dalších příbuzných oborech.

Poznámka: pro přijetí k bezpečnostním sborům, k obecní policii a k některým orgánům územní nebo ústřední státní správy musí absolvent nad rámec svého vzdělání splnit další podmínky, které jsou v jednotlivých oborech státní služby stanoveny příslušnými právními předpisy  (například speciální odborná školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnosti, spolehlivosti, praxe a další).

Absolventi tohoto vzdělávacího programu mají možnost pokračovat ve studiu na soukromé vysoké škole. Bližší informace u vedoucího oboru Bezpečnost obyvatelstva nebo na studijním oddělení (viz kontakty). 

Stručná anotace předmětů

Stručná anotace předmětů

Povinné předměty všeobecné

Anglický jazyk (English for Students, AJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Anglický jazyk, cizí jazyk, gramatika, komunikace, informační zdroje, Anglie, Spojené Státy Americké

Popis: Výuka anglického jazyka je v prvních třech semestrech denního studia postavena na kombinaci gramatiky a slovní zásoby s hlavním zaměřením na komunikaci. Jde zejména o opakování učiva středoškolské úrovně. Odborná výuka anglického jazyka v následujících třech semestrech studia je věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během této výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na čtení textů, rozboru slovní zásoby a diskuzi. V kombinované formě studia je výuka po celou dobu studia věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Studenti mají k dispozici zpracované podklady s odbornými tématy, které lze přizpůsobit rozličné jazykové úrovni.

Bezpečnost v informačních technologiích (Information Technologies Security, BIT)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: Bezpečnost v ICT, zdroje informací, bezpečnostní rizika, útok, firewally, prohlížeče, DoS, DDoS, cloud, šifrování, biometrika, hesla

Popis: Modul se zaměřuje na popis základních principu bezpečnosti v informačních technologiích a jejich aplikování v praxi. Student po absolvování získá potřebné informace k tomu, aby uměl čelit rizikům v oblasti IT nejen na uživatelské úrovni, ale také na technické úrovni.

Anglický jazyk odborný (Technical English Language, AJO)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Anglický jazyk, technická angličtina, komunikace, odborné pojmy, computer science

Popis: Předmět připravuje studenty k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci. Především rozvíjí u studentů schopnost vyjadřovat se profesně v rámci studovaného oboru a rozšiřuje poznatky v oblasti informačních technologií.

Úvod do filozofie a profesní etika (Introduction to Philosophy and Ethics, UFE)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Filozofie, etika, profesní etika, činnosti pracovníků bezpečnostních složek, lidská práva

Popis: Předmět Úvod do filozofie a profesní etika je postaven na výkladu dějin filozofie a problematiky profesní etiky v činnosti pracovníků pořádkových a bezpečnostních sil a dalších složek zajišťujících bezpečnost obyvatelstva. Důraz je kladen na základní směry filozofie, její dělení a nejdůležitější osobnosti. Cílem předmětu je osvojení základního pojmového aparátu filozofie, orientace v problematice filozofického pohledu na svět, společnost a člověka. Tyto vědomosti jsou dále rozvíjeny v rámci profesní etiky.

Úvod do politologie (Introduction to Political Science, UPO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO

Klíčová slova: Demokracie, komunismus, socialismus, liberalismus, anarchismus, fašismus, stát a vláda, politické systémy, politické strany a volby, občanská společnost

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními politickými teoriemi a základními přístupy politologické analýzy při zkoumání projevů politiky v každodenním životě. Teoretické poznatky se aplikují zejména na český politický systém, určitá pozornost je věnována také jiným politickým systémům a aktuálnímu dění v mezinárodní politice.

Sociologie (Sociology, SOC)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: Sociologie, moderní společnost,

Popis: Předmět představuje sociologii jako vědu zabývající se studiem sociálního života v jeho nejrůznějších formách. Sociologie je produktem moderní společnosti a reakcí na stále se zvyšující složitost života jedince i skupin a společnosti jako celku. Obecné celospolečenské procesy souvisí s životem jedinců a skupin.

Úvod do psychologie (Introduction to Psychology, UPS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Psychologie, policiejní psychologie, penitenciární psychologie, osobnost, agrese, agresivita

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a s podstatou a smyslem psychologie. Výuka je zaměřena na obecnou psychologii a psychologii osobnosti a poskytuje studentům možnosti jejich rozvoje.

Sociální psychologie (Social Psychology, SPS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Sociální psychologie, socializace, sociální skupiny, sociální komunikace, diagnostika

Popis: Předmět představuje přehled o základní problematice sociální psychologie, problematiku socializace osobnosti, sociálních skupin, sociální komunikace, rozvoj dovednosti aplikovat metody sociálně psychologické diagnostiky v praxi. Výuka se zaměřuje na sociální aspekty formování osobnosti v rozličných životních situacích se zaměřením na obor.

Komunikace a média, společenská etiketa (Communication and Media, Social Etiquette, KME)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: Komunikace, média, sociální komunikace, společenská etiketa

Popis: Předmět poskytuje studujícím široké poznatky z oblasti komunikace a prostřednictvím praktických cvičení jim umožňuje si ověřit a zvýšit své komunikační kompetence. Zahrnuje obecná témata z oblasti sociální komunikace, vede k také pochopení základních etických pojmů a osvojení principů a zásad společenské etikety

Informační systémy (Information Technologies, INF)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: Informační systémy, informační komunikační technologie

Popis: Studující získá po absolvování předmětu širší znalosti z oblasti IT potřebné pro řešení složitějších úkolů na úrovni pokročilého uživatele. Je schopen samostatně vyhledávat, třídit a zpracovávat data s maximálním využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Výsledky dokáže odpovídajícím způsobem vyhodnotit a prezentovat, včetně prezentace na internetu.

Základy ekonomie a podnikání (Ekonomie and Business Basics, ZEP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Ukonomie, podnikání, ekonomický systém, tržní mechanismusm účetnictví

Popis: Předmět seznamuje se základními ekonomickými pojmy, objasňuje hlavní aspekty fungování ekonomického systému, tržního mechanismu, učí ekonomicky myslet. Předmět také seznamuje se základními principy podnikání a účetnictví. Studující se učí vidět účetnictví jako systém ekonomické činnosti podniku a jeho výsledků.

Základy managementu a marketingu (Fundamentals Management and Marketing, ZMM)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Management, marketing, rozhodování, plánování, organizování, vedení lidí, kontrola

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními principy a vývojem managementu a s manažerskými funkcemi . Studující se seznámí se základy strategického i provozního managementu. Předmět představuje také aktuální, stručný, ale ucelený souhrn základních informací a poznatků o marketingu. Významnou součástí předmětu je vymezení nástrojů a metod, které marketing využívá při ovlivňování trhu.

První pomoc (First Aid, PPO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: První pomoc, zdravotní stav, nemoci, úrazy, zdraví, život

Popis: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický s cílem seznámit studující se zásadami poskytování první pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu, a při stavech bezprostředně ohrožujících život. Výklad se zaměřuje na všeobecnou prevenci úrazů a zranění, důraz je kladen na praktický nácvik poskytování první pomoci v různých situacích ohrožení zdraví a života.

Osobní a profesní sebeobrana (Personal and Professional Self-Defense, OPS)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Profesní sebeobrana, osobní sebeobrana, služební zákroky, donucovací techniky

Popis: Předmět seznamuje studující s teoretickými východisky a zásadami použití sebeobrany, s nutnou obranou a krajní nouzí podle trestního zákoníku, s právními aspekty problematiky použití sebeobrany. Nedílnou součástí předmětu je seznámení studujících s profesní sebeobranou a služebními zákroky a s donucovacími technikami. Předmět připravuje studující prakticky na řešení mimořádné situace profesního i osobního života. Základ představuje zvládnutí základních technik pádů a sebeobranných prvků.

Seminář k absolventské práci (Graduate Work Seminary, SAP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Absolventská práce, odborný text, citace zdrojů, formální úprava, prezentace

Popis: Předmět je zaměřen na seznámení s problematikou zpracování a prezentace závěrečné absolventské práce. Seznamuje s tvorbou odborného textu, vyhledáváním a citováním zdrojů, etickými normami při zpracování závěrečné práce a s formální úpravou podle doporučení školy.

Povinně předměty odborné

Trestní politika, justice a vězeňství (Criminal Policy, Justice and Prison System, TPV)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Trestní politika. justice, vězeňství, penologie, kriminalita, výkon trestu odnětí svobody

Popis: Předmět seznamuje studující s trestní politikou v současné společnosti a vysvětluje pojetí trestního práva v ČR, podstatu, tvorbu a realizaci trestní politiky, justice a vězeňství. Charakterizuje vězeňství v ČR, včetně základních dokumentů klíčových resortů a legislativu v dané problematice. Seznamuje studující s úlohou trestní politiky s její podstatou a tvorbou, zejména v návaznosti na závažné formy kriminality. Seznamuje se současnou penologií a právní úpravou výkonu vazby a trestu odnětí svobody, včetně obecných principů zacházení s odsouzenými osobami.

Základy práva (Introduction to Law, ZAP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Právo, právní norma, systém práva,

Popis: Předmět seznamuje studující se základními prvky právních disciplín, právnickou terminologií. Studující seznámí s tvorbou právních norem, jejich právní silou, systémem práva. Seznámení studentů  s právními vztahy (právní skutečnosti, právní jednání, právní úkony, právní události apod.), právní odpovědností

Správní a trestní právo (Administrative and Criminal Law, STP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Správní právo, trestní právo, správní řád, zásady správního řízení, správní trestání, trestný čin, ukládání trestů

Popis: Předmět seznamuje studenty s oblastní správního a trestního práva. V odvětví správního práva budou osvětleny vztahy při realizaci výkonu moci ve státě ve sféře veřejné správy. Stěžejními tématy jsou témata, která se zabývají vymezení působnosti správního práva procesního s důrazem na aplikaci správního řádu, zásady správního řízení, subjekty správního řízení, průběh řízení v I. stupni. Důraz je též kladen na problematiku správního trestání. V oblasti práva trestního vyučovaný předmět obsahuje komplexní přehled trestního práva hmotného a trestního práva procesního a navazuje na kriminalistiku a kriminologii. Hlavními body trestního práva hmotného je shrnutí problematiky trestného činu, jeho podob a následného ukládání trestů.

Základy soukromého práva (Fundamentals of Private Law, ZSP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Soukromé právo, občanský zákoník, občanský soudní řád

Popis: Předmět seznamuje studující se základními prvky soukromého práva a souvisejících právních předpisů. Studující se seznámí s jednotlivými částmi občanského zákoníku a aplikací soukromého práva v praxi. Seznámí se s postupem při uplatňování svých práv vyplývajících z občanského zákona v souladu s občanským soudním řádem.

Bezpečnost a mezinárodní spolupráce (Security and International Cooperation, BMS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Bezpečnostní hrozba a riziko, bezpečnostní spolupráce, bezpečnostní společenství, strategie, válka, mír, neutralita.

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními faktory, které mají vliv jak na domácí, tak na mezinárodní bezpečnost. Od okamžiku vstupu České republiky do Evropské unie je stěžejním tématem v oblasti bezpečnosti a mezinárodní spolupráce zajištění vnitřní bezpečnosti Evropské unie. Důležitá je znalost nejdůležitějších právních a politologických aspektů s orientací na mezinárodní vztahy. Stěžejními jsou témata, která se zabývají historií a vývojem evropské integrace, orgány a institucemi EU, včetně strategických dokumentů oblasti vnitřní bezpečnosti a zásadních dokumentů policejní a mezinárodní justiční spolupráce.

Migrace a azyl (Migration and Asylum, MIZ)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Migrace, azyl, lidská důstojnost, evropská integrace, instituce EU, zločin

Popis: Předmět seznamuje studenty s různými pohledy na problematiku migrace, a to s ohledem na sociální, ekonomické a kulturní aspekty, na nové trendy migrace a také na ochranu lidské důstojnost a životní podmínky migrantů. Důležitá je znalost témat, která se zabývají historií a vývojem evropské integrace, orgány a institucemi EU, organizovaným zločinem, obchodem s lidmi, nelegální migrací a zaměstnáváním, převaděčstvím, problematikou azylu.

Soukromé bezpečnostní služby (Private Security Services, SBS)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Bezpečnostní služby, ochrana majetku, ochrana osob, bezpečnostní analýza a prognóza

Popis: Předmět seznamuje studující s významem a právním postavením soukromých bezpečnostních služeb v systému ochrany osob a statků materiální i nemateriální povahy v České republice. Výuka je tedy zaměřena na získání znalostí a dovedností potřebných při řízení činností soukromých bezpečnostních služeb na střední a nižší řídící úrovni.

Bezpečnostní ochrana, teorie a praxe (Security Protection, Theory and Practice, BOO)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Bezpečnost, ochrana, centralizovaná ochrana, tísňové hlášení, bezpečnostní analýza, bezpečnostní prognóza, projekt EZS

Popis: Předmět seznamuje studující s platnou právní úpravou a možnostmi ochrany osob a jejich majetku v České republice. Výuka je zaměřena na seznámení studujících s jednotlivými prvky mechanických zábranných systémů obvodové, plášťové i předmětové ochrany, dále s technickými prostředky používanými při přepravě peněz a cenností. Výuka je zaměřena na získání znalostí a dovedností potřebných při řízení soukromých bezpečnostních služeb na střední a nižší řídící úrovni.

Veřejná správa (Fundamentals of Public Administration, VES)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Veřejná správa, státní správa, samospráva, ostatní veřejná správa, veřejná moc, veřejná správa

Popis: Předmět pomáhá orientovat se v systému veřejné správy a seznamuje studující s úlohou veřejné správy v současné společnosti a vysvětluje její pojetí v ČR v kontextu EU. Prohlubuje znalosti evropské a české veřejné správy, včetně prezentace nejdůležitějších terminologií a vztahů, základních dokumentů klíčových resortů a legislativy. Výuka je zaměřena na získání znalostí základů správního práva a organizace veřejné správy v ČR, včetně ústavních a právních základů výkonu veřejné správy, její kontroly, postavení a kompetencí měst a obcí zejména v návaznosti na úkoly v samostatné a přenesené působnosti.

Extremismus, terorismus a organizovaný zločin (Extremism, Terrorism and Organized Crime,  ETZ)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Extremismus, organizovaný zločin, extremistická hnutí, terorismus, zločinecké skupiny

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními informacemi z oblasti extrémismu nejen v ČR, ale i v sousedních státech. Zejména se jedná o problematiku extrémistických hnutí, která výrazně potlačují lidská práva a jejich oběti bývají často osoby z vyloučených lokalit nebo osoby jiných národností. Důraz je kladen na rozpoznání pravicově a levicově orientovaných extrémistů a jejich cílů a motivů páchání protiprávního jednání.

Dopravně bezpečnostní činnosti (Road Safety Activities, DBC)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: dopravně bezpečnostní činnosti, prevence, bezpečnostní podmínky v dopravě, bezpečnost silničního provozu, dopravní nehoda

Popis: Předmět seznamuje studující se základními principy a vývojem dopravně bezpečnostní činnosti, prevence dopravní nehodovosti. Předmět má za cíl seznámit studenty se současným stavem dopravně bezpečnostní činností a preventivním aktivitami v České republice a s faktory, které ovlivňují optimální bezpečnostní podmínky pro všechny účastníky silničního provozu. Cílem je získat znalosti o možnostech minimalizovat dopravní nehodovost a rovněž rozsah následků.

Kriminalistika (Criminalistics, KRI)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Kriminalistika, technika, taktika, stopa, ohledání místa činu, identifikace, vyšetřování

Popis: Výuka je zaměřena na vysvětlení základních a aktuálních metodik vyšetřování trestných činů se zaměřením na jejich využitelnost v policejní a vyšetřovací praxi. Předmět seznamuje studující se základními úkony v trestním řízení s cílem odhalit, zadokumentovat a objasnit trestnou činnost. Důraz klade na kriminalistické techniky a taktiky.

Systém prevence kriminality (System of Criminality Prevention, SPK)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Kriminalita, prevence, projekty, trestná činnost, pachatel, typologie

Popis: Předmět seznamuje studující se základními principy prevence kriminality s cílem pochopit důvody páchání jednotlivých trestných činů a reagovat vytvořením preventivních programů. Důraz klade na prevenci jednotlivých druhů kriminality. Výuka je zaměřena na vysvětlení základních a aktuálních postupů vytváření preventivních programů a projektů proti kriminalitě.

Integrovaný záchranný systém (Integrated Rescue System, IZS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: IZS, 5. Havarijní plán, požírní ochrana, civilní obrana

Popis: Předmět seznamuje studenty se složkami integrovaného záchranného systému, které se významnou měrou podílí na zabezpečení vnitřní bezpečnosti, dále jejich působností, vzájemnými vazbami, zásadami koordinace složek při společném zásahu. Studenty dále seznámí se zásadami a způsoby krizové komunikace, formami ochrany obyvatelstva. Důležitá je znalost vybraných termínů týkající se požární ochrany a varování a vyrozumění obyvatelstva a způsob poskytování tísňových informací.

Krizový management, krizové plánování a řízení (Mamagement Crisis, Crisis Planning and Management, KMPR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Krizový management, hrozba, bezpečnostní systém, krizový plán, krizová dokumentace

Popis: Předmět seznamuje studující s krizovým managementem, sociálními, společenskými a ekonomickými formami ohrožení, zásadami krizového plánování a řízení, nejčastěji používanými metodami analýzy rizik a organizací prevence. Studující získají informace ke zpracování plánů krizové připravenosti, zvládnou pravidla a principy krizové komunikace. Naučí se řešit krizové modelové situace, budu znát charakteristiky jednotlivých krizových situací a krizových stavů, včetně mimořádných událostí, jejich klasifikaci, druhy a typy možných následků krizových situací a jejich řešení při zajištění bezpečnostního systému České republiky.

Odborná praxe (Professional Training,  OP)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Odborná praxe, instituce, komunikace

Popis: V rámci praxe studující poznají pracovní systém v dané profesi. Naučí se sami rozhodovat a nést zodpovědnost za svoje rozhodnutí a za výsledky své práce. Získají zkušenosti v jednání s lidmi a především sociální zkušenosti v průběhu vytváření sociálních kontaktů v rámci pracoviště. V praxi budou moci také zpracovávat a realizovat své projekty na vybrané předměty, případně praktickou část své absolventské práce.

Povinně volitelné předměty

Sportovní aktivita (Sport Activity, SA)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Sport, aktivita, motorika, strečing, pohyb, míčové hry

Popis: Předmět je zaměřen na rozvoj fyzické kondice, pohybových schopností a dovedností. Studující si také osvojí zákonitosti a pravidla jednotlivých sportovních aktivit. V rámci sportovních aktivit jsou připravováni na fyzické přijímací řízení k bezpečnostním sborům.

Kriminologie (Criminology, KR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Kriminalistika, technika, taktika, stopa, ohledání místa činu, identifikace, vyšetřování

Popis: Předmět seznamuje studující s kriminologií a jejími úkoly a funkcemi. Studující pochopí kriminalitu a její členění z různých úhlů pohledu.

Bezpečnost a udržitelný rozvoj (Security and Sustainable Developement, BUR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Rozvoj, bezpečí, globalizace, rozvoj

Popis: Předmět seznamuje studenty s různými pohledy na bezpečnost a udržitelný rozvoj. Je zaměřen na pochopení základních faktorů, které mají vliv na bezpečnost a udržitelný rozvoj v kontextu s vývojem dnešní postindustriální společnosti s důrazem na bezpečnostní rizika v současném globalizovaném světě.

Služební kynologie (Staff Kynology, SK)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Kynologie, výcvik, psi, pachové práce, vyhledávání, záchrana

Popis: Předmět seznamuje studující se základními principy a vývojem služební kynologie u ozbrojených sborů. Výuka je zaměřena na získání znalostí a dovedností při základním výcviku a výchově psa vzhledem k jeho povahovým vlastnostem. Významná část výuky je zaměřena na znalosti při použití psa na místě činu a při speciálních pachových pracích, jako je např. vyhledání drog a psychotropních látek, výbušnin a nástražných výbušných systémů, akcelerantů, tabáku, zbraní, nábojnic, vyhledání živých i neživých osob a seznámení s dalšími novými specializacemi na úseku služební kynologie.

Akce

Akce

Fotogalerie

Fotogalerie

Videa

Videa

Kontakty

Kontakty

Vlček Josef, PhDr., vedoucí oboru BEO tel.: 733530071, email: vlcek@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Cestovní ruch

Vzdělávací program 65-43-N/01
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Parametry vzdělávacího programu

Forma studia: denní

Charakteristika vzdělávacího programu: Charakteristika_CER.pdf (406 kB)

Podmínky přijetí ke studiu: Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků (Sbírka zákonů 211/2010, příloha č. 2, odstavec 28).

Přijímací zkoušky: formou motivačního pohovoru

Učební plán studia: UP_CER.pdf (327 kB)

Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Profil absolventa vzdělávacího programu: Profil_CER.pdf (400 kB)

Školné: viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Vzorové otázky přijímacího pohovoru zde

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent vzdělávacího programu Cestovní ruch získá základní teoretický přehled zásad tržní ekonomiky, poznatky z makro a mikroekonomie, znalosti z oblasti ekonomiky, managementu a marketingu v cestovním ruchu, které umí prakticky využívat. V oblasti animací získá ucelené vzdělání pro tvorbu animačních programů pro aktivní, tvořivé a kultivované trávení volného času klientů v cestovním ruchu pro outdoor i indoor. Umí organizovat, vést a zabezpečit skupinu, vytváří bezpečné aktivity v oblasti zážitkového cestovního ruchu. Absolvent má znalosti ze zahraničního i z domácího cestovního ruchu. Umí se orientovat v nových formách cestovního ruchu, jako je vinařský cestovní ruch, filmový cestovní ruch, cykloturistika, vysokohorská turistika, vodní turistika, mototuristika a další.

Absolvent najde uplatnění v celé oblasti cestovního ruchu nejen pro zahraniční, ale i domácí formu. Své znalosti může uplatnit i v rámci vlastního podnikání v oblasti cestovního ruchu a oborech návazných.

Stručná anotace předmětů

Stručná anotace předmětů

Povinné předměty

Anglický jazyk (English Language, ANJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: tématická slovní zásoba, konverzace, diskuze, práce s textem, audio poslechy

Popis: Výuka anglického jazyka je po celou dobu studia věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na práci s učebnicí Tourism 1 a Tourism 2.

Úvod do psychologie (Introduction to Psychology, UPS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: osobnost, verbální neverbální komunikace

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a s podstatou a smyslem psychologie. Výuka je zaměřena na obecnou psychologii a psychologii osobnosti. Předmět se zaměřuje na vybrané složky osobnosti a poskytuje studentům možnosti jejich rozvoje. Ve druhém ročníku na něj navazuje předmět Sociální psychologie.

Sociální psychologie (Social Psychology, SPS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: sociální skupina, sociální komunikace, práce se skupinou

Popis: Předmět představuje aktuální, ucelený přehled o základní problematice sociální psychologie. Studující budou seznámeni s problematikou socializace osobnosti, sociálních skupin, sociální komunikace. Budou vedeni k rozvoji dovednosti aplikovat metody sociálně psychologické diagnostiky v praxi. Výuka se zaměřuje na sociální aspekty formování osobnosti v rozličných životních situacích.

Informační technologie pro cestovní ruch (Technology for Turism 1, 2, AIT)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: IT pro cestovní ruch, rezervační systémy

Popis: Studující po absolvování předmětu získá znalosti z oblasti hardwaru i softwaru potřebné pro řešení složitějších úkolů na úrovni pokročilého uživatele, zvláště se zaměřením na oblast cestovního ruchu. Je schopen samostatně vyhledávat, třídit a zpracovávat data s maximálním využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Výsledky dokáže odpovídajícím způsobem vyhodnotit a prezentovat, včetně prezentace na Internetu. Veškeré podklady je schopen utřídit a archivovat. Získané znalosti studující využije také při tvorbě absolventské práce a její prezentace u absolutoria s využitím komunikačních technologií včetně interaktivní projekce.

Komunikace (Communication, KOM)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: verbální komunikace, řečnictví, neverbální komunikace

Popis: Předmět poskytuje studujícím široké poznatky z oblasti komunikace a prostřednictvím praktických cvičení jim umožňuje si ověřit a zvýšit své komunikační dovednosti.

První pomoc (First Aid, PPO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: první pomoc, záchranný řetězec, triáž, resuscitace, záchrana, praxe, obvazová technika, kompletní vyšetření

Popis: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický s cílem seznámit studenty se zásadami poskytování první pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu a při stavech bezprostředně ohrožujících život. Výklad se zaměřuje také na všeobecnou prevencí úrazů a zranění.

Seminář k absolventské práci (Graduate Work Seminary, SAP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: ABS práce, metodika práce, citování zdrojů,úprava odborného textu, grafika

Popis: Předmět je zaměřen na seznámení studentů s problematikou zpracování a prezentace závěrečné absolventské práce. Seznamuje studenty s tvorbou odborného textu, vyhledáváním a citováním zdrojů, etickými normami při zpracování závěrečné práce a s formální úpravou podle doporučení školy.

Geografie cestovního ruchu (Geographie in Tourism, GCR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: turistická destinace, geografie destinací, rekreační oblasti, základní informace o destinacích

Popis: Předmět poskytuje studujícím informace o regionálním rozložení současného CR u nás i ve světě. Ti si osvojí specifickou zeměpisnou látku, která si všímá především rozmístění turistických destinací a rekreačních oblastí a lokalit. Snahou je také poukázat na globální problémy lidstva a možnosti jejich řešení nebo zmírnění jejich následků.

Technika služeb cestovního ruchu (Service Technique in Tourism, TCR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: služby cestovního ruchu, dopravní služby, ubytovací služby, stravovací služby, lázeňské služby

Popis: Cílem je poskytnout informace o službách v cestovním ruchu, jejich specifikaci, dělení, výhodách a nevýhodách. Služby dopravní, služby ubytovací, služby stravovací, služby lázeňské, služby směnárnické, služby pasů a víz.

Hotelnictví (Principles of Hotel Business, HOT)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: management hotelů, marketing hotelů, organizační struktura hotelů

Popis: Učivo je rozděleno do tematických celků, která studenty seznamují s problematikou související s provozováním hotelů, jejich organizační strukturou, managementem, marketingem a specifičností hotelových služeb.

Animace v cestovním ruchu (Animation in Tourism, ACR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: animace, sportovní animace, kulturní animace, seniorská animace, animátor, programy, tvořivé dovednosti, sebepoznání, volný čas

Popis: Cílem je poskytnout informace o nových službách, animace cestovního ruchu. Vztahů a zákonitostí, které ovlivňují práci animátora. Vytvoření návyků a dovedností pro uplatnění při práci animátora cestovního ruchu. Možnost si vyzkoušet modelové programy a jejich řešení. Vytvořit zpětnou vazbu pro hodnocení animačních vzorových programů. Připravit studenty na samostatnou práci, odpovědnost, převzetí role vůdce, schopnost rozhodnout, definovat úkoly, vytvořit atmosféru spolupráce.

Úvod do managementu (Principles of Management 1, 2, UMAN)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: základy managementu, managerské funkce, provozní management

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními principy a vývojem managementu a s manažerskými funkcemi (rozhodování, plánování, organizování, vedení lidí, kontrola). Důraz klade na vedení lidí a rozhodovací procesy. Výuka je zaměřena na získání znalostí a dovedností pro řízení na střední a nižší řídící úrovni. Významná část výuky je zaměřena na komunikaci manažerů a na využití informačních systémů v soudobém managementu. Studující se seznámí se základy strategického i provozního managementu. Ve druhém ročníku navazuje na získané znalosti a dovednosti předmět Management sportovních aktivit.

Management a marketing cestovního ruchu (Management of Tourism, MCR)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, Absolutorium

Klíčová slova: management cestovního ruchu,střední management, řízení služeb, rozhodovací proces, kontrolní proces

Popis: Cílem je navázat na základní informace z managementu a uvést studenty do problematiky managementu cestovního ruchu. Vytvořit informační spojitost managementů jednotlivých skupin, ukázat na vzájemnou propojenost v řízení služeb, tvoření nabídky, rozhodovacích a kontrolních procesů.

Úvod do marketingu (Principles of Marketing, UMAR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: základy marketingu,marketingové pojmy, cíle marketingu, nástroje marketingu

Popis: Předmět představuje aktuální, stručný, ale ucelený souhrn základních informací a poznatků o marketingu a bude dále rozvíjen v předmětu marketing pro sportovní organizace. Studenti budou seznámeni s definicemi a obsahem základních pojmů, dále podmínek a cílů marketingu, včetně jeho vývoje. Významnou součástí předmětu je vymezení nástrojů a metod, které marketing využívá při ovlivňování trhu.

Ekonomie a podnikání v cestovním ruchu (Economics and Business, EP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: tržní hospodářství, ekonomika, podnikání, trh práce, živnost, formy podnikání

Popis: Cílem je zvládnout základní pojmy v tržním hospodářství, vzájemné působení nabídky a poptávky, nástroje hospodářské politiky státu, ekonomický růst a cyklický vývoj tržního hospodářství, trh práce a pracovní síly. Základní poznatky o podniku a podnikání , živnosti, obchodní společnosti a ostatní formy podnikání.

Základy ekonomiky a účetnictví (Economics , ZU)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: účetnictví, účetní doklady, fakturace, peněžní deník,funkce účtování, DPH

Popis: Cílem je zvládnout základní pojmy v účetnictví, vyplňování účetních dokladů a jejich zpracování, opravy v účetních knihách a účetních dokladech, zvládnout jednotlivé části peněžního deníku a účtování v něm, pochopit funkci rozvahy, její strukturu a druhy, změny rozvahových položek. Pochopení funkce účtů a účtování.

Úvod do práva (Introduction of Law, UDP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: teotie práva, právní normy, právní skutečnosti, právní vztahy, právo soukromé, právo veřejné, právo hmotné, právo procesní

Popis: Předmět se zabývá základní teorií práva – právní normy, právní skutečnosti, právní vztahy, právo soukromé, veřejné, hmotné procesní, platnost a účinnost, promlčení, prekluze... Vysvětluje organizaci a dělbu moci v ČR a základní lidská práva a svobody a záruky jejich dodržování. Objasní vztah mezinárodního a vnitrostátního práva. Student získá informace z oblasti jednotlivých právních odvětví – občanské, správní, pracovní, finanční, obchodní právo s důrazem na prameny, subjekty, základní zásady a základní instituty.

Právo v cestovním ruchu (Law in Tourism, PCR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: právo v cestovním ruchu, mezinárodní smlouvy, mezinárodní právo

Popis: Cílem je přesvědčit studenty o nezbytnosti uplatňování a dodržování právního řádu v oblasti cestovního ruchu. Připravit studenty na právní dokumenty v oblasti cestovního ruchu. Vytvořit nadstavbu v základních znalostech v oblasti práva.

Světové dějiny (World History 1, 2, SD)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: vývoj ve světě, pochopení dění ve světě, historie

Popis: Cílem předmětu je seznámit studující se vznikem a vývojem světových dějin, s historickými a společenskými podmínkami jednotlivých vývojových etap od prehistorické doby do současnosti a naučit je využívat těchto poznatků ve své profesi, dále naučit studenty orientovat se v dějinách .Předmět Světové dějiny je koncipován tak, aby vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a prohloubit zájem o historii českých zemí, Evropy a světa.

Dějiny kultury (Cultural History, DK)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: historie umění a kultury, výtvarné umění, malířství, sochařství, architektura, užitné umění, vývoj umění

Popis: Studující prostřednictvím učiva tohoto předmětu získají orientaci v historii umění a kultury, osvojí si základní pojmy z oblasti umění výtvarného, hudebního, filmového, osvojí se základní znaky architektury, malířství, sochařství, užitého umění jednotlivých epoch, na základě získaných vědomostí se dokáží orientovat ve vývoji umění a pochopí tendence ve vývoji umění současného.

Management a marketing cestovního ruchu (Management and Marketing of Tourism , MMCR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: management, vytvoření nabídky, plánování, marketing, projekty

Popis: Poskytnout studentům informace o základním dělení managementu cestovního ruchu, procesech a principech řízení v jednotlivých skupinách managementu cestovního ruchu, ukázat principy plánování, vytvoření nabídky produktu, vytvoření projektů, spojitosti jednotlivých skupin v závislosti na determinaci prostředí.

Základy pojišťovnictví v cestovním ruchu (Principles of Insurance in Tourism, ZPOJ)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: pojištění, pojištěnec, pojistitel, pojištění, plnění, pojišťovací produkty

Popis: Cílem předmětu je uvedení studujících do odborné pojišťovací problematiky, seznámení s pojmy používanými v pojišťovnictví, základními principy fungování pojištění jako ekonomické kategorie a finanční služby, seznámení se základními podobami soukromého pojištění se zaměřením na produkty cestovního pojištění a pojištění cestovních kanceláří.

Metodika činnosti průvodce (Tourist Guide Methodology, MCP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: dovednosti průvodce, informační minimum, pomoc v zahraničí, řešení situací, pomoc turistům

Popis: Cílem je poskytnout informace o kompletní činnosti průvodce v rámci cestovního ruchu. Vztahů a zákonitostí, které ovlivňují práci průvodce. Vytvoření návyků a dovedností pro uplatnění v cestovním ruchu a práci průvodce. Možnost si vyzkoušet modelové situace a jejich řešení. Praktické činnosti průvodce v CR.

Informační a rezervační systémy v cestovním ruchu (Information and Booking Systems in Tourism, IRS)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: rezervační systémy, AIT v CR, software pro cestovní ruch

Popis: Cílem je rozvíjení dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace pomocí specializovaných aplikací vedoucí k složitějším výstupům se zaměřením na profesní oblast. Studující po absolvování předmětu získá znalosti z rezervačních systémů pro cestovní ruch.

Nové trendy v cestovním ruchu (New Trends in Tourism, NTCR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova:

Popis: Cílem je seznámit s novými trendy v cestovním ruchu a jejich zapojení do nabídky. Charakterizovat jejich přínos.

Odborná praxe (Practical Training, OP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: dovednosti, komunikace, projekty, profesní dovednosti, profesionalita, informační centra, hrady a zámky, krajská střediska, průvodce, animátor, penziony, hotely, wellness

Popis: Cílem modulu je praktické odzkoušení znalostí, které studenti získávají během svého studia. V praxi budou moci realizovat a zpracovávat svoje projekty na určitě předměty a dotvářet systém profesní přípravy. V rámci praxe studenti poznají pracovní systém v dané profesi. Dále pak budou sami rozhodovat a nést zodpovědnost za svoje rozhodnutí a za výsledek svojí práce. Získají zkušenosti v jednání s lidmi a v neposlední řadě získají sociální zkušenosti v průběhu vytváření sociálních kontaktů v rámci pracoviště.

Povinně volitelné předměty

Sportovní aktivity a kondiční průprava (Physical Preparation, KP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: kondice, cvičení, cvičební programy, úprava váhy, svalový objem, výživové suplementy, vedení cvičení, cvičitel, názvosloví

Popis: Cílem modulu je zopakování si dovedností získaných na základní a střední škole. V praktické rovině si vyzkoušet dovednosti již známé a osvojit nově získané.

Prezentace a public relations (Presentations and Public Relations, PPR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: prezentace, grafika, public relations, image

Popis: Předmět Prezentace a public relations poskytuje studujícím základní informace o zásadách a typech prezentace sportovního subjektu v písemné nebo mluvené formě. Vysvětluje typy, zásady a prostředky public relations. Seznamuje studenty se zásadami zpracování výroční zprávy sportovního subjektu. Předmět učí studující efektivně komunikovat a prezentovat, vytvářet pozitivní image organizace.

Management lidských zdrojů v cestovním ruchu (Human Resources Management, MLZ)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: lidské zdroje, vedení skupiny, týmová práce, tvořivost, argumentace, prezentační dovednosti

Popis: Vedení pracovní skupiny, týmová práce a podpora skupinové tvořivosti. Komunikace a rozvíjení komunikačních dovedností - aktivní naslouchání, přesvědčivá argumentace, prezentační dovednosti.

Znaková řeč (Sign Language, ZŘ)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO

Klíčová slova: znaková řeč, sluchově postižení

Popis: Předmět seznamuje se základními principy stavby znakové řeči, vede k osvojení základních komunikačních dovedností při práci se sluchově postiženými.

Multikulturní problematika v cestovním ruchu (Multicultural Issues in Tourism, MPR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO

Klíčová slova: orientace v kultuře, náboženství, mentalita, bezpečnostní rizika

Popis: Studenti prostřednictvím učiva tohoto předmětu získají orientaci v kultuře, geografii a náboženstvích jednotlivých regionů. Naučí se respektovat národní mentalitu a aspekty multikulturního soužití, osvojí si možnosti řešení a zvládání různých komunikativních a interpersonálních situací. Na základě získaných vědomostí se dokážou orientovat v bezpečnostních rizicích současného světa v návaznosti na cestovní ruch.

Ruský jazyk (Russian , RUJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: slovní zásoba, konverzace, gramatika, práce s textem, audio poslechy

Popis: Výuka ruského jazyka je doplňkovou formou výuky cizích jazyků. Jedná se o základní kurz jazyka, který je uzpůsoben úrovni studentů.

Německý jazyk (German, NEJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: slovní zásoba, konverzace, gramatika, práce s textem, audio poslechy

Popis: Výuka německého jazyka je doplňkovou formou výuky cizích jazyků. Jedná se o základní kurz jazyka, který je uzpůsoben úrovni studentů.

Francouzský jazyk (French Language , FRJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: slovní zásoba, konverzace, gramatika, práce s textem, audio poslechy

Popis: Výuka francouzkého jazyka je doplňkovou formou výuky cizích jazyků. Jedná se o základní kurz jazyka, který je uzpůsoben úrovni studentů.

Španělský jazyk (Spanish Language , SPJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: slovní zásoba, konverzace, gramatika, práce s textem, audio poslechy

Popis: Výuka španělského jazyka je doplňkovou formou výuky cizích jazyků. Jedná se o základní kurz jazyka, který je uzpůsoben úrovni studentů.

Základy korespondence (Elementary Correspondence, ZKO)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: firemní písemná komunikace, obchodní písemná komunikace

Popis: Předmět Základy korespondence seznamuje s věcnou, jazykovou a formální stránkou písemností a obchodní korespondence, vede k získání základních dovedností pro vypracování písemností.

Lázeňství a wellness (Spa Industry and Wellness, LW)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: wellness, lázeňství, trendy v lázeňství

Popis: Předmětu seznamuje studující s postavením lázeňství a wellness jako součástí cestovního ruchu, s historickým vývojem lázeňství v České republice i v zahraničí a se současným stavem i novými trendy v této oblasti.

Etika a etiketa v cestovním ruchu (Ethics and Etiquette in Tourism, ECR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: etiketa, etika, cestovní ruch

Popis: Modul seznamuje studenty se základními pojmy a principy etikety a etiky pracovníka cestovního ruchu.

Cestovní ruch a životní prostředí (Tourism and Environment, CRZP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: životní prostředí, znečištění, přírodní zdroje, ochrana životního prostředí, masová turistika

Popis: Předmět představuje cestovní ruch jako obor, který není vůči životnímu prostředí zcela neškodný; je třeba připsat mu na vrub vysokou míru znečištění a spotřebu výrazného množství přírodních zdrojů. Je nutné zmírnit negativní dopady cestovního ruchu na životní prostředí. Udržitelný cestovní ruch je sám sobě přínosem, neboť příroda poničená masovou turistikou a znečištěné pláže by přilákaly jen málokoho. Předmět představí studujícím pohled na udržitelný cestovní ruch, šetrný k životnímu prostředí.

Český znakový jazyk (Czech Sign Language, ZNJ)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: komunikace, neslyšící

Popis: Získání znalostí a dovedností při komunikaci s neslyšícími.

Trénink obchodních dovedností v cestovním ruchu 1, 2 (Training of Business Skills in Tourism 1, 2, TDCR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: produkt, prodej, jednání s lidmi

Popis: Seznámení se základními strategiemi obchodního jednání. Dále rozvoj schopností a dovedností potřebných pro efektivní prodej produktů cestovního ruchu - umění jednat s lidmi.

Tvorba projektů a jejich financování (Project Creation and Financing , TPAF)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: projekt, rozpočet, financování

Popis: Seznámení se základními pojmy, výkladem projektů, vytvoření žádosti k projektu. Ukázat základní teorie projektového řízení. Naučit vytvořit rozpočet projektu. Vytvořit možnosti procesu rozhodování při řízení projektů.

Naše reference

Naše reference

Slovo absolventky oboru Cestovní ruch

Ahoj!
Jmenuji se Terka a je mi 24 let. Jsem hrdou absolventkou VOŠ zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií v Plzni, oboru Cestovní ruch. Říkáš si, proč jsem si právě vybrala tuhle školu?
Protože...

Čtete celý dopis zde: Slovo_absolventky_CER.pdf (638kB)

Kurz přežití v přírodě "Sobeňák" 2019

Přečtětě si, jak pěkně zhodnotili kurz účastníci - děti 3. třídy ze ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích - Praha 9:
Sobenak2019_ZS_zhodnoceni.pdf (463kB)
Sobenak2019_kresba_ZS.pdf (513kB)

Nahlédnout můžete také, jak spolupráci s našimi studenty hodnotili sami organizátoři:
Sobenak_spoluprace.pdf (157kB)

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu ITEP 2019

Celý dokument s poděkováním od náměstkyně hejtmana města Plzně si můžete prohlédnout zde:
ITEP_2019_podekovani.pdf (128kB)
 

Akce

Akce

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotografie z výuky i dalších akcí si můžete prohlédnout na našem Instagramu.

Videa

Videa

Kontakty

Kontakty

Tichý Vladimír, Ing, vedoucí oboru CER, tel.: 777831499, email: tichy@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Diplomovaná dentální hygienistka

Vzdělávací program 53-41-N/31
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol s maturitou ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Parametry vzdělávacího programu

Forma studia: denní, kombinovaná

Charakteristika vzdělávacího programu: Charakteristika_DDH.pdf (192 kB)

Podmínky přijetí ke studiu: Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou a zdravotní způsobilost pro tento obor.

Školné:  viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Učební plán denní formy studia: UP_DHD.pdf (287 kB)
Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Učební plán kombinované formy studia: UP_DHK.pdf (283 kB)

Profil absolventa vzdělávacího programu: Profil_DDH.pdf (190 kB)

 

 

Stručná anotace předmětů

Stručná anotace předmětů

Anglický jazyk (English Language, ANJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO; 2. ročník ZO, LO; 3. ročník ZO, LO; ABS

Klíčová slova: Anglický jazyk, cizí jazyk, gramatika, komunikace

Popis: Výuka anglického jazyka je ve vyšším odborném vzdělávání součástí přípravy pro výkon odborných činností v oboru Diplomovaná dentální hygienistka. Získané vědomosti vytvářejí předpoklady pro pracovní uplatnění absolventů při komunikaci s klientem/pacientem, jeho rodinou, spolupracovníky. Studen je připravován i pro studium odborné literatury, pro práci s PC a internetem, pro možnosti účasti na zahraničních stážích a seminářích.

 

Latinská odborná terminologie (Latin Professional Terminology, LOT)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO

Klíčová slova: latinský jazyk, cizí jazyk, gramatika, komunikace

Popis: předmět Latinská odborná terminologie seznamuje studenty s latinskou gramatikou a terminologií. Studenti získají základy latinského jazyka potřebné pro studium odborných předmětů a pro budoucí povolání. Základní znalost latiny výrazně napomáhá pochopení odborného zdravotnického projevu.

 

Anatomie a fyziologie (Anatomy and Physiology, ANF)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Klíčová slova: anatomie, fyziologie, soustava, orgán, organismus

Popis: Předmět se zabývá stavbou a funkcí lidského organizmu za fyziologických podmínek. Poskytuje základní vědomosti z klinicky aplikované anatomie, fyziologie a histologie. Učí základy medicínského jazyka a nomenklatury, prohlubuje znalosti z biologie člověka a dalších přírodovědných předmětů. Připravuje studeny k vnímání základních potřeb organizmu nezbytných pro kvalitní život a prevenci onemocnění.

 

Mikrobiologie a epidemiologie (Mikrobiology and Epidemiology, MIE)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Popis: Předmět je koncipován jako teoretický, Poskytuje poznatky o vztahu mikroorganismů k životnímu prostředí a jejich vzájemnému působení. Podává základní informace o dodržování zásad hygieny a epidemiologie při práci zdravotnických pracovníků.

 

První pomoc a medicína katastrof (First Aid and Disaster Medicine, PRK)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Klíčová slova: první pomoc, medicína, záchranný systém, nemoc, úraz

Popis: Cílem modulu je zvládnout moderní pojetí poskytování předlékařské první pomoci a fungování jednotného záchranného systému a získat praktickou dovednost poskytování první pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu a při stavech bezprostředně ohrožujících život.

 

Etika ve zdravotnictví (Ethics in Health Care, ETZ)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: etika, argument, komunikace

Popis: modul je koncipován jako teoretický. Obsah směřuje k získání vědomostí o základech etiky jako samostatné vědní disciplíny a aplikaci etických zásad ve zdravotnictví. Cílem je formovat profesní myšlení, naučit se respektovat odůvodněné názory druhých, projevovat vlastní názor, argumentovat a diskutovat o etických jevech oboru.

 

Ochrana a podpora veřejného zdraví (Public Health Sevice, OPV)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, LO

Klíčová slova: zdravotnictví, preventivní péče, zdraví lidu, zdravotní politika

Popis: Modul seznamuje studenty se současným přístupem k péči o zdraví lidu, se zdravotní politikou u nás ve srovnání s jinými vyspělými státy, s organizací a řízením zdravotnictví. Student získá přehled o organizování preventivní péče v ČR, o preventivních programech péče o zdraví. Seznámí se s postavením zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém týmu a možnostmi jejich kariérního růstu.

 

Základy pedagogiky a edukace (Basic of Pedagogy and Education, ZPE)

Rozsah předmětu: 2. ročník , ZO, LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: pedagogika, edukace, metoda, forma, výchova

Popis: Modul seznamuje studenty s pedagogickými zásadami, metodami a formami výchovy. Umožňuje jim prakticky využít a ověřit si použití jednotlivých forem výchovy při práci s klienty různých věkových obdobích a s klienty handicapovanými.

 

Chemie (Chemistry, CHE)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Klíčová slova: chemie, anorganická, organická, biochemie, léčiva

Popis: Modul je koncipován jako teoretický, zahrnuje poznatky z obecné, anorganické, organické chemie a biochemie a jejich aplikaci do ošetřovatelství v dentální hygieně a ve stomatologii. Dále poznatky z anorganické chemie a organické chemie v materiálech a léčivech používaných ve stomatologii.

 

Základy zdravotnického práva a legislativy (Medical Law Basic, ZPL)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: právní vědomí, právní předpisy, práva povinnosti zdravotnických pracovníků, judikát

Popis: Modul předmětu seznamuje studenty s platnými právními předpisy, které upravují systém poskytování zdravotní a sociální péče včetně práv a povinností zdravotnických pracovníků, pacientů, klientů a orgánů státní správy. Využívá příkladů z praxe a judikátů. Seznámí studenty s pracovně právními otázkami, zprostředkovává základní poznatky v oblasti aplikovaného práva. Důraz je kladen na praktické využití těchto poznatků v praxi zdravotnického pracovníka.

 

Informatika, statistika a metodologie vědeckého výzkumu (Informatics, Statistics and Scietific Research Methodology, ITV)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Klíčová slova: informační technologie, software, program

Popis: Po absolvování modulu bude student schopen efektivně používat různé softwarové programy, zpracovat text, různá data, on-line vyhledávat v odborné literatuře a jiných informačních zdrojích a také posuzovat validitu získaných informací. Student se naučí používat zdravotnické softwary využívané v daném oboru vzdělávání, získávat a zpracovávat statistické údaje.

 

Základy psychologie a komunikace (Basic of Psychology, ZPS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Klíčová slova: psychologie, komunikace, osobnost, sociální jevy

Popis: Modul psychologie vede k pochopení psychologických aspektů sociálních jevů, socializace a chování člověka ve společnosti. Pomáhá pochopit různé způsoby projevu a seberealizace člověka v sociálním prostředí. Zdravotnické psychologie vede studenty k orientaci v teoretických základech tohoto odvětví tak, aby je dokázali aplikovat v kontaktu s klienty, jejich rodinami a se zdravotnickými pracovníky.

 

Komunikace (Communication, KOM)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, LO

Klíčová slova: komunikace, osobnost, komunikační kanál

Popis: Modul komunikace pomáhá studentům zvládnout komunikační dovednosti při instruktáži klientů adekvátně jejich věku, intelektovým schopnostem, typu handicapu, sociokulturním odlišnostem, po stránce etické, lidské, odborné i po stránce mluveného projevu a chování. Seznamuje studenty s jednotlivými fázemi života člověka a zvláštnostmi osobnosti projevujícími se v průběhu života. Zdravotnické psychologie vede studenty k orientaci v teoretických základech tohoto odvětví tak, aby je dokázali aplikovat v kontaktu s klienty, jejich rodinou a se zdravotnickými pracovníky.

 

Seminář k absolventské práci (Graduate Work Seminar, SEM)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: kvalifikační práce, odborný text, citování zdrojů

Popis: Předmět poskytuje základní informace o struktuře, obsahu a zpracování kvalifikační práce studenta vyšší odborné školy. Seznamuje studenty s tvorbou odborného textu, vyhledáváním a citování zdrojů, etickými normami při zpracování závěrečné práce a s formální úpravou podle doporučení školy.

 

Farmakologie (Pharmacology, FAR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, LO

Klíčová slova: farmakologie, léčiva, medicína

Popis: Cílem předmětu farmakologie je seznámit studenty se všeobecnou farmakologií, s léčivy používanými v medicíně, zvlášť s těmi, které mají vztah k oboru Diplomovaná dentální hygienistky. Student si osvojí vztahy mezi složením léčiv a jejich účinky, získá základní informace o jejich působení, včetně vedlejších účinků.

 

Fyziologie výživy (Physiology of Nutrition, FYV)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: výživa, organismus, funkce, potrava

Popis: Cílem modulu je poskytnout studentům odborné vědomosti a poznatky pro pochopení vztahu výživy a životních funkcí člověka.

 

Zobrazovací metody a radiační ochrana (Imaging Methods and Radiation Protection, ZOM)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: Rengenové záření, tomografie, sonografie, magnetická rezonanace

Popis: získané vědomosti budou uplatněny při hodnocení patologických změn v dutině ústní ve spolupráci s lékařem a k následné motivaci pacienta/klienta a získání jeho spolupráce při léčbě. Další využití je v přednáškové a edukační činnosti dentální hygienistky.

 

Základy ekonomie (Basic of Economy, ZEK)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, LO

Klíčová slova: ekonomie, tržní subjekt, podnikání, daň

Popis: předmět je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti podnikání v ČR, jejich právních aspektů a platné legislativy.

 

Základy managementu (Basic of Management, ZMN)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: management, analýza, monitoring

Popis: předmět seznamuje studenty se základními principy a vývojem managementu a s manažerskými funkcemi se zaměřením na dovednosti pro řízení na střední a nižší řídící úrovni.

 

Patologie  (Pathology, PAT)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, LO

Klíčová slova: anatomie, fyziologie, patologie

Popis: Modul předmětu vychází ze základních znalostí anatomie a fyziologie. Hlavní důraz klade na popis patologických procesů ve tkáních a jednotlivých soustavách lidského organismu, jejich příčinami, projevy a zánikem tak, aby znalosti byly využity v oboru Diplomovaná dentální hygienistka.

 

Orální histologie (Oral Histology, OHI)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Klíčová slova: histologie, orofaciální, patologie, tkáň, orgán

Popis: Obecným cílem modulu orální histologie je získání znalostí normální stavby a normálního vývoje orgánů orofaciální oblasti, zejména jako základu pro navazující výuku patalogie. Je základním předpokladem pro pochopení vzájemných souvislostí struktury a funkce tkání a orgánů na mikroskopické úrovni, a významně tak doplňuje znalosti získané v předmětu anatomie a fyziologie.

 

Základy vnitřního lékařství a pediatrie (Basic of Internal Mediciene and Pediatrics, ZVL)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, LO; 3. ročník ZO, LO

Klíčová slova: klinika chorob, pediatrie, etiologie, diagnostika

Popis: Předmětem poskytuje poznatky z oblasti vnitřního lékařství a pediatrie, o etiologii, diagnostice, klinických projevech a způsobech terapie základních skupin onemocnění člověka.

 

Preventivní zubní lékařství (Preventive Dentistry, PZL)

Rozsah předmětu: 2. ročník, ZO, LO; 3. ročník ZO, LO; ABS

Klíčová slova: orální zdraví, stomatologická péče, diagnostika

Popis: Cílem předmětu je objasnit etiologii, epidemiologii, prevenci a profylaxi nejčetnějších orálních nemocí jako je zubní kaz, onemocnění parodontu, nádory v dutině ústní, ortodontické vady a traumata. Cílem je specifikovat primární, sekundární a terciální možnosti prevence v zubním lékařství, demonstrovat možnosti a účinné prostředky prevence.

 

Všeobecné zubní lékařství (General Dentistry, VZL)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO; 2. ročník ZO, LO

Klíčová slova: zubní lékařství, záchovná stomatologie, endodoncie

Popis: Cílem předmětu je definovat základní pojmy, shrnout poznatky ze všech oborů zubního lékařství a vysvětlit odbornou terminologii. Informace specifikovat na problematiku záchovné stomatologie, endodoncie, dětské stomatologie, čelistní ortopedie atd. Získané poznatky se opírají o znalosti z anatomie a fyziologie, orální histologie, mikrobiologie a epidemiologie a následně jsou aplikovány během praktické přípravy studentů v zubní ordinaci.

 

Parodontologie (Parodontology, PAR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, LO; 3. ročník ZO, LO; ABS

Klíčová slova: parodont, diagnoza, léčebný plán

Popis: Cílem předmětu je naučit studenty vyšetřovat parodont a výsledky vyšetření zaznamenávat do zdravotní dokumentace, získané informace vyhodnotit a stanovit správnou diagnozu a difirenciální diagnozu, na jejím základě sestavit léčebný plán. Předmět je svým významem jedním ze základních předmětů pro budoucí povolání dentální hygienistky.

 

Provoz ordinace dentální hygienistky (Operation of a Dental Hygienist Office, POD)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Klíčová slova: ordinace, dentální hygiena, provozní řád

Popis: Praktický modul předává nutné informace k odpovědnému a samostatnému chování v praxi dentální hygienistky.

 

Orální hygiena (Oral Hygiene, ORH)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, LO

Klíčová slova: orální hygiena, parodont, indexy

Popis: na základě získaných vědomostí a dovedností zvládne student vysvětlit a vhodně doporučit pomůcky a prostředky dentální hygieny, zvládne motivovat a edukovat klienta při osobní dentální hygieně.

 

Dermatologie (Dermatology, DER)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, LO

Klíčová slova: kůže, sliznice, dutina ústní

Popis: Modul předmětu poskytuje studentům základní i speciální vědomosti o onemocněních kůže se zaměřením na sliznici dutiny ústní.

 

Základy zubní protetiky (Basic of Dental Prosthetics, ZPR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, LO

Klíčová slova: defekt, protetika, náhrada, fixní můstek

Popis: předmět specifikuje protetické defekty, význam a rozdělení protetických náhrad, plánování protetického ošetření, vyšetření pacienta před protetickým ošetřením, rozdělení protetických materiálů a péči o protetické náhrady.

Akce

Akce

Fotogalerie

Fotogalerie

Videa

Videa

Kontakty

Kontakty

Volrábová Markéta, Bc., zástupkyně ředitelky, vedoucí oboru DH, tel.: 723127628, email: volrabova@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Diplomovaný oční optik

Vzdělávací program 39-43-N/02
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Parametry vzdělávacího programu

Forma studia: denní, kombinovaná

Charakteristika vzdělávacího programu: Charakteristika_DOO.pdf (193 kB)

Podmínky přijetí ke studiu: podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou a zdravotní způsobilost pro tento obor.

Školné: viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Učební plán denní formy studia: UP_DOO.pdf (270 kB)

Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Učební plán kombinované formy studia: UP_DOK.pdf (273 kB)

Profil absolventa vzdělávacího programu: Profil_DOO.pdf (189 kB)

Vzorové otázky přijímacího pohovoru zde

Možnosti uplatnění

Po úspěšném vykonání absolutoria bude absolvent vzdělávacího programu Diplomovaný oční optik připraven vykonávat odbornou pracovní činnost při zhotovování, opravách a přizpůsobování brýlí a dalších korekčních a léčebných pomůcek pro nápravu vizuálních dysfunkcí klienta. Může také provádět poradenskou službu v oblasti kontaktních čoček, tj. podávat informace týkající se druhů kontaktních čoček, výběru vhodných a používání.

Na základě získané odborné způsobilosti ve špičkové laboratoři s optometrickou vyšetřovací technikou se absolventi oboru uplatní také v oblasti výroby a obchodu s optickými a oftalmologickými prostředky a přístroji.

Příprava v programu Diplomovaný oční optik vytváří předpoklady k tomu, aby byl absolvent po krátkodobé praxi schopen řídit pracovní kolektiv a aby mohl samostatně vést administrativu spojenou s vedením organizace.

Za důležitou součást vzdělávání považuje škola připravenost absolventa k dalšímu rozvoji, ať už formou účasti na firemních prezentacích, odborných kurzech a přednáškách nebo studiem na vysoké škole, zejména v oboru optometrie a optiky.

Aktuální volné pozice u firmy Rodenstock:

Stručná anotace předmětů

Stručná anotace předmětů

Povinné předměty

Cizí jazyk 1 (General English Language I./ General German Language I., CJA/CJN)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: gramatika, slovní zásoba, konverzace, práce s učebnicí, video, audio

Popis: Výuka anglického jazyka je v prvních třech semestrech denního studia postavena na kombinaci gramatiky a slovní zásoby s hlavním zaměřením na komunikaci. Jde zejména o opakování učiva středoškolské úrovně. Odborná výuka anglického jazyka v následujících třech semestrech studia je věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během této výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na čtení textů, rozboru slovní zásoby a diskuzi. V kombinované formě studia je výuka po celou dobu studia věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Studenti mají k dispozici zpracované podklady s odbornými tématy, které lze přizpůsobit rozličné jazykové úrovni.

Cizí jazyk 2 (Technical English Language II./ Technical German Language II., CJAO/CJNO)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: odborná slovní zásoba, konverzace, diskuze, práce s textem

Popis: Odborná výuka anglického nebo německého jazyka v posledních třech semestrech studia je věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na čtení textů, rozboru slovní zásoby a diskuzi.

Psychologie (Psychology, PSY)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: psychologie osobnosti, sociální a vývojová psychologie

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z psychologie, a tím rozvíjí osobnost studenta a přispívá tak k lepšímu poznání sebe i druhých. Významnou součástí předmětu je rozvoj komunikativních a sociálních dovedností studentů, což zahrnuje zejména poznatky z psychologie osobnosti, vývojové psychologie, sociální psychologie a psychologie zrakově handicapovaných.

Psychologie prodeje (Psychology of Sales, PSP)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: marketing, psychologie prodeje, chování zákazníka, konfliktní situace

Popis: Psychologie prodeje je nedílnou součástí marketingu a to nejen úmění zákazníka přesvědčit k aktivnímu chování – k realizaci koupě zboží, ale také uspokojit v plném rozsahu potřeby zákazníka. Psychologie prodeje dále umožňuje identifikovat chování zákazníka, typ zákazníka a v neposlední řadě zvládat konfliktní situace se zákazníkem.

Anatomie a fyziologie (Anatomy and Physiology, ANF)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: biologie člověka, fyziologie, klinická anatomie, vývoj a funkce orgánů

Popis: Předmět se zabývá stavbou a funkcí lidského organizmu se zaměřením na hlavu člověka. Poskytuje studentům vědomosti z klinicky aplikované anatomie, fyziologie a histologie. Učí základy medicínského jazyka a nomenklatury, prohlubuje znalosti studentů z biologie člověka a z dalších přírodovědných předmětů. Získané poznatky jsou nezbytné pro osvojení odborných vědomostí, ale i pro všeobecný přehled.

První pomoc (First Aid, PP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO

Klíčová slova: úrazy, ohrožení života, zásady první pomoci

Popis: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický s cílem seznámit studující se zásadami poskytování první pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu a při stavech bezprostředně ohrožujících život.

Vyšetřovací metody refrakce a nauka o zraku (Investigative Methods of Ametropia and Science of the Eyesight, VMNZ)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: refrakční prostředí oka, oční čočka, refrakční vady a jejich korekce

Popis: Předmět se zabývá základními poznatky z nauky o zraku a seznamuje studenty s metodami refrakce. Hlavním cílem předmětu je osvojení si základních vědomostí, které budou studenti využívat při výkonu povolání, především vztah mezi refrakcí oka a individuálními požadavky klientů.

Kontaktní čočky (Contact Lenses, KOČ)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: rozdělení materiálů kontaktních čoček, výroba kontaktních čoček, kontraindikace užívání kontaktních čoček

Popis: Studenti získávají v předmětu základní teoretické znalosti, potřebné pro poskytování fundovaných informací klientům očních optik, zájemcům o kontaktní čočky. Vyhodnotit možnosti alternace brýlové korekce kontaktními čočkami na základě refrakčního měření, orientovat se v sortimentu čoček na trhu

Ekonomika (Economy, EKO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: podniková sféra, účetnictví, personalistika, daňové poradenství

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními ekonomickými pojmy, umožňuje orientovat se v oblasti podnikové sféry se získáním základních znalostí podnikové ekonomiky, účetnictví, personalistiky, daňové oblasti, oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Předmět je zaměřen zejména na malé a střední podniky, jejich provoz ,organizační strukturu, majetkovou strukturu a vymezení jejich postavení v ekonomice

Marketing (Marketing, MAR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: marketing, chování společnosti, moderní metody marketingové strategie

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními poznatky z marketingové oblasti, které jsou nutné jak pro osvojení základních vědomostí potřebných pro aplikaci marketingu v praxi tak i pochopení funkce marketingu jako takového. Dalším cílem je uvědomění si jakým způsobem moderní marketing ovlivňuje chování společnosti a každého jedince.

Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies, IKT)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: zdravotnický software, vyhledávače, zpracování informací

Popis: Předmět sjednocuje znalosti studentů získaných na střední škole a rozvíjí dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace pomocí běžných aplikací vedoucí k složitějším výstupům se zaměřením na profesní oblast. Studenti získají základní orientaci ve specializovaném zdravotnickém softwaru.

Informační technologie v oční optice (Information Technology in Ophthalmic Optics, ITO)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: informační technologie, uživatelské aplikace, software, program Newton

Popis: Předmět rozvíjí dovednosti studenta v oblasti výpočetní techniky, např. při vyhledávání a zpracovávání informací pomocí běžných uživatelských aplikací se zaměřením na obor oční optiky. Studenti také získají zkušenosti při práci se specializovanými programy pro oční optiky a zároveň se orientují ve specializovaném zdravotnickém softwaru. Na základě svých zkušeností dovedou zvolit nejvhodnější produkt do provozovny oční optiky

Technické materiály (Technical Materials, TEM)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: typy materiálů, povrchové úpravy, moderní metody zpracování tenkých vrstev

Popis: Předmět seznamuje studenty s vlastnostmi materiálů používaných v oční optice. Znalosti jim umožní lepší argumentaci při popisu jednotlivých specifik materiálů a použitých úprav při jednání s klientem. Na základě vědomostí o materiálech a jejich vlastnostech dokážou studenti správně vybrat vhodnou variantu pro daného klienta a tu následně obhájit.

Technologie (Technology, TECH)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: brýlové obruby, minerální a plastové čočky, napařování tenkých vrstev, moderní metody výroby brýlových skel a vrstev

Popis: Studenti získají teoretické vědomosti, které budou využívat při posuzování vhodnosti výběru různých typů brýlových obrub a čoček z hlediska použitých materiálů a druhů povrchové úpravy. Tyto vědomosti jim umožní orientovat se v co nejširší míře v současné nabídce a poskytnout budoucímu uživateli co nejkvalifikovanější rady

Přístrojová optika (Optics Instrumentation, PŘO)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: optické přístroje, funkce a princip - sférometr, torometr, kolimátor, kondenzor, lupa, mikroskop, dalekohled

Popis: Při teoretické výuce a praktických cvičeních získávají studenti přehled o strojním a přístrojovém vybavení, měřících pomůckách a přístrojích, se kterými se budou setkávat při výuce, na pracovištích oční optiky, ve vyšetřovnách optometristů a diagnostických a léčebných praxí očních lékařů

Brýlová optika (Glasses Optics, BRO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: percepce obrazové informace, problematika astigmatismu, heteroforií, binokulárního vidění a anizometropie

Popis: Předmět poskytuje studentům teoretické informace z oblasti korekce zraku, potřebné pro jejich budoucí povolání očního optika.

Geometrická optika (Geometrical Optics, GEO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: optické zobrazování, paraxiální prostor, zrcadla, čočky, vady optických systémů

Popis: Studenti získají základní znalosti z optického zobrazování a poznatky, které jsou využívány v dalších odborných předmětech. Vytvoří si tím nutné podmínky pro pochopení učiva navazujících odborných předmětů a umožní orientovat se v základních otázkách odborné praxe

Vlnová optika (Wave Optics, VLO)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: polarizace, interfrence, difrakce

Popis: Studenti získají základní znalosti z vlnové optiky, které jsou využívány v dalších odborných předmětech. Orientují se v problematice polarizace světla, interference a difrakce světla.

Brýlová technika a estetika (Spectacles´ Aesthetisc and Technology, BTE)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: anatomie hlavy, konfigurální a estetické vazby, optické parametry korekce

Popis: Studenti získají přehled o historickém vývoji v oblasti korekčních pomůcek očí, specifický přehled anatomie hlavy s přihlédnutím k potřebám očního optika, procvičení optimálních řešení vzájemných konfigurálních a estetických vazeb mezi konstrukční linií brýlí a danými anatomicko-morfologickými veličinami uživatelské osoby v souladu s optickými parametry budoucí korekce a finálním korekčním záměrem.

Optické laboratoře (Optical Laboratory, OPL)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: zábrus skla, výběr brýlové obruby, vhodnost materiálu brýlové obruby, zhotovení korekční pomůcky

Popis: Studenti získají dovednosti a znalosti, potřebné ke zhotovení optických korekčních a ortoptických pomůcek podle předpisu očního lékaře či optometristy při dodržení všech potřebných parametrů. Dále studenti získají dovednosti a znalosti k úpravám a opravám korekčních pomůcek a zhotovování brýlí speciálních

Metodologie k absolventské práci (Methodology of Graduate´s Work, MAP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: výběr tématu, osnova práce, literatura, citace, matematické zhodnocení výsledků průzkumu, kazuistika

Popis: Předmět metodicky připravuje studenta k realizaci absolventské práce tak, aby ji nejen uměl vypracovat v požadované kvalitě, ale také ji dokázal obhájit

Odborná praxe (Professional Experience, OP)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: odborná praxe, provozovna oční optiky

Popis: Předmět dotváří profil absolventa vyššího odborného studia v oboru diplomovaný oční optik. Odborná praxe je absolvována v provozovně oční optiky v rozsahu stanoveném učebním plánem.

Nová laboratoř s optometrickou vyšetřovací jednotkou

Nová laboratoř s optometrickou vyšetřovací jednotkou

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.,  ukončila realizaci projektu pro rozvoj vyššího odborného školství. Projekt je z 85 % podporován z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, a to na základě „Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad“.

Díky rozvojovému projektu ZŘÍZENÍ A VYBAVENÍ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN, registrovaným pod registračním číslem CZ.1.14/2.4.00/19.02588 se nám podařilo zřídit praktickou specializovanou učebnu pro studijní obor Diplomovaný oční optik.

Vznikla tak specializovaná učebna s optometrickou vyšetřovací jednotkou zahrnující ojedinělou sestavu očního aberometru s příslušenstvím a výstupem na interaktivní tabuli. Dalším navazujícím vybavením je také ekologické zábrusové centrum, na kterém student vytvoří optimální korekční pomůcku vhodnou pro vyšetřenou osobu. Vytvoření optimální korekční pomůcky je provedeno na základě údajů zjištěných při vyšetření stavu zraku klienta pomocí optometrické vyšetřovací jednotky.

Hlavním cílem je, aby studentům bylo umožněno získání uceleného přehledu v oblasti komplexního vyšetření zraku v návaznosti na teoretické předměty Brýlová optika a Nauka o zraku a odborné předměty jako Optické laboratoře a Technologie. Studenti získají praktické zkušenosti s vyšetřovacími postupy klienta pomocí nejmodernějšího technického vybavení, které je od školního roku 2013/2014 již plně funkční a sestává z těchto vyšetřovacích, měřících a záznamových přístrojů:

i.Profiler PlusTM – první přístroj svého druhu používající inovativní wavefront technologii v oblasti refrakce zraku. Představuje kombinaci autorefraktometru s keratometrem, korneální topograf a wavefront aberometr v jednom přístroji. i.Profiler PlusTM je plně automatický analytický měřicí přístroj a refrakční laboratoř současně. Získání dat nezbytných pro výběr a výrobu brýlových čoček optimálně přizpůsobených potřebám zákazníka nikdy nebylo tak snadné, rychlé a přesné. i.Profiler PlusTM nabízí výhodu výjimečně přesné a efektivní refrakce, včetně 3D automatického zaměřování a automatické změny měření pravého a levého oka. Výstupy z měření umožňují optikovi optimalizovat vidění jeho klientů v noci a za zhoršených světelných podmínek. Tímto přístrojem je možno přesně diagnostikovat nerovnosti rohovky a odhalení chromatických aberací. Dle těchto ojedinělých dat lze optimalizovat korekci přesně na míru. Elektrický stolek pod přístrojem i.Profiler slouží pro snadnější manipulaci s klientem.

i.Terminal2TM – přesný měřicí přístroj pro získávání všech hodnot centrace a kvalifikované poradenství. Přesná centrace s přesností na 1/10mm a přesné určení postavení brýlové čočky před okem umožňují optikovi nabídnout brýlovou čočku vyrobenou klientovi přímo na míru. I při velmi malé chybě v centraci ztrácejí čočky až 40 % své využitelné kapacity. Přístroj dále umožňuje klientům vidět se v jejich nových brýlích, i pokud mají vysokou korekci, a tak si vybrat brýle přesně dle jejich vkusu.

i.Com2TM – server se softwarem pro rychlou a jednoduchou správu dat týkajících se jednotlivých zákazníků, včetně importu a exportu těchto dat do další elektronických systémů. Obsahuje i software pro odbornou poradenství při výběru vhodného typu brýlové čočky pro konkrétního zákazníka i.Demo, včetně analýzy jeho vizuálního profilu. Server i.Com je vidět na celkové fotografii ve skříňce (v malém racku) vlevo pod interaktivní tabulí.

i.PolatestTM – elektronický zobrazovací systém pro kompletní subjektivní refrakci zraku s využitím pozitivní polarizace pro nejjistější výsledky v binokulární refrakci.

Mezi další vybavení patří:

Brýlová obruba – slouží pro měření na přístroji Polatest a k subjektivní refrakci.

Štěrbinová lampa – přístroj pro vyšetření přední a zadní části oka a přizpůsobení kontaktních čoček.

Zkušební brýlová skříň – soubor zkušebních skel slouží k subjektivnímu zjišťování refrakce a ke stanovení vhodných korekčních skel při předpisu brýlí.

Výukový mobilní set: notebook + projektor + interaktivní tabule – prostřednictvím tohoto setu je možné napojení na vyšetřovací jednotku a sledování průběhu vyšetření přímo na interaktivní tabuli. Spolu s průběžným výkladem tato demonstrativní výuka „vtáhne“ studenty přímo do děje.

Zábrusové centrum – pomocí tohoto zábrusového centra lze kompletně vyrobit specifické brýlové čočky pro určitého (právě vyšetřeného) klienta. Naměřené hodnoty se pak nastaví a uloží v brousícím automatu a dle těchto zadaných parametrů a parametrů brýlových obrub budou vyrobeny vhodné brýlové čočky. Automat dokáže brýlovou čočku drážkovat, ojehlovat, vyvrtat a nabrousit běžnou fazetu. Software také umožňuje změřit čočku před zábrusem, zda bude rozměrově vhodná k dalšímu opracování.

 

 

Novinky v oboru

Novinky v oboru

Nový centrační systém firmy Zeiss. Naší novou investicí do průběžné modernizace výuky se stala jedna z nejmodernějších pomůcek pro centrování brýlových čoček od společnosti Zeiss. K centrační věži jsme dokoupili iPad se sys-témem i.Terminal go, který je velmi přesný a rychlý a umožňuje měřit individuální parametry ve vztahu klient – vybrané brýle. Studentky a studenti se učí se systémem pracovat, vyhodnocovat potřebné údaje a oceňují, že jim nová pomůcka přináší zkušenosti a dovednosti do praxe.

Nové návštěvnické centrum Rodenstock. Naše škola spolupracuje s firmou Rodenstock dlouhodobě a této spolupráce si vážíme. Roden-stock poskytuje nejen pracovní místa absolventům oboru, ale také nám pomáhá ve vzdělávání. Umožňuje studentům nahlédnout do výrobních procesů a nově je seznamuje s přístroji, které na-bízí očním optikům pro zkvalitnění služeb. Rádi jsme proto přijali pozvání k otevření nového ná-vštěvnického centra, které nejen nám a našim studentům nabídne další možnosti vzdělávání. Pravidelné exkurze se díky tomu rozšíří o spoustu zajímavých a velmi praktických ukázek.

Novinky v korekci a léčbě krátkozrakosti. Jedním z negativních závěrů, které vyplývají z odborných studií WHO uveřejněných v poslední době, je značný nárůst krátkozrakosti – do roku 2050 postihne krátkozrakost až 50% světové po-pulace. Dojde tím nejen k ohrožení zdraví a zhoršení kvality života, ale také k velké zátěži zdravot-ního systému, a proto je žádoucí růst krátkozrakosti zpomalit, ideálně zastavit. Tomuto výzkumu se dnes aktivně věnují světoví výrobci brýlových čoček. Oceňujeme, že obchodní zástupci významných firem jsou ochotni našim studentkám a studentům představit jak výsledky výzkumných studií, tak samotné produkty. Nejedná se přitom pouze o výrobce brýlových čoček, ale také čoček kontaktních.

V Plzeňském rozhledu vyšel článek s názvem „Zpáteční lístek mikrochirurga Michala Janeka“. Emeritní primář pan doktor Michal Janek, který je externím odborným pedagogem vzdělávacího programu Diplomovaný oční optik na naší škole, je průkopníkem ultrazvukové fakoemulzifikace – metody operace šedého zákalu. S počtem blížícím se k 40.000 operací šedého zákalu (r. 2023) se doktor Janek řadí k předním mikrochirurgům v České republice. Více se dočtete v článku Plzeňského rozhledu.

Akce

Akce

Fotogalerie

Fotogalerie

Videa

Videa

Kontakty

Kontakty

Hošková Prokšová Jitka, RNDr., Ph.D., vedoucí oboru DOO, tel.: 734153865, email: proksova@vosplzen.cz

Horká Daniela, Mgr., odborná učitelka oboru DOO, tel.: 377534450, e-mail: horka@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Diplomovaný zubní technik

Vzdělávací program 53-44-N/11
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Parametry vzdělávacího programu

Forma studia: denní

Charakteristika vzdělávacího programu: Charakteristika_DZT.pdf (218 kB)

Podmínky přijetí ke studiu: Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou a zdravotní způsobilost pro tento obor.

Školné: viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Učební plán studia: UP_DZT.pdf (278 kB)
Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Profil absolventa vzdělávacího programu: Profil_DZT.pdf (191 kB)

Vzorové otázky přijímacího pohovoru zde

Možnosti uplatnění

Budoucí absolventy tohoto programu připravují v teoretických předmětech lékaři Stomatologické kliniky FN v Plzni s cílem vychovat z nich vysoce kvalifikované odborníky pro oblast stomatologické protetiky a management zubní laboratoře. Absolventi se uplatní ve všech typech stomatologických laboratoří, výzkumných ústavech, ve výrobě stomatologických produktů i v obchodě s nimi.
Praktickou výuku zajišťují atestovaní zubní technici zejména na pracovištích ve školních laboratořích a  při souvislé odborné praxi v laboratořích po celé republice (podle místa bydliště studentů). Během studia také studenti absolvují exkurze v ČR i u různých zahraničních stomatologických firem.
Prostřednictvím odborné praxe a exkurzí se studenti mimo jiné seznamují s použitím nově zaváděných materiálů a přístrojů.

Stručná anotace předmětů

Stručná anotace předmětů

Povinné předměty

Anglický jazyk (English Language, AJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Anglický, jazyk, gramatika, odborná terminologie, informační zdroje

Popis: Anglický jazyk rozšiřuje vědomosti studentů o poznatky vztahující se k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka směřuje k tomu, aby jim usnadnil přístup k informacím, vytváří předpoklady pro pohotové a bezproblémové používání profesního cizího jazyka při výkonu povolání, a také pro lepší uplatnění na trhu práce.

Německý jazyk (German Language, NJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Německý jazyk, gramatika, odborná terminologie, informační zdroje

Popis: Německý jazyk rozšiřuje vědomosti studentů o poznatky vztahující se k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka směřuje k bezproblémovému používání profesního cizího jazyka při výkonu povolání, a také pro lepší uplatnění na trhu práce v zahraničí. Získané vědomosti využijí na zahraničních stážích a seminářích.

Latinská odborná terminologie (Latin Professional Terminology, LOT)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Latinský jazyk, gramatika, komunikace, odborná lékařská terminologie, lékařský slovník

Popis: Cílem tohoto předmětu je získání základů latinského jazyka potřebného pro studium odborných předmětů a pro vykonávání budoucího povoláni. Základní znalost latiny výrazně napomáhá pochopení odborného zdravotnického jazykového projevu.

Anatomie a fyziologie (Anatomy and Physiology, ANF)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Somatologie, pohybový a dýchací a trávicí a močový a pohlavní a nervový a kožní systém, krevní oběh, smyslové orgány, výživa, hormony

Popis: Studenti se seznámí s jednotlivými anatomickými soustavami lidského organismu a jejich fyziologickými procesy. Učí se základy medicínského jazyka a připravují se k vnímání základních potřeb organismu nezbytných pro kvalitní život a prevenci onemocnění.

Mikrobiologie, hygiena, epidemiologie (Mikrobiology, Hygiene and Epidemiology, MHE)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Patogenní organismy, epidemie, endemie, pandemie, imunita, infekce, ekologie, nákazy, desinfekce, dezinsekce, deratizace, sterilizace, očkování, prevence

Popis: Studenti získají poznatky z mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygieny, které využijí při práci zdravotnických pracovníků. Důležité jsou informace o vzniku, projevech a prevenci nákaz a o vztahu mikroorganismů k životnímu prostředí.

První pomoc a medicína katastrof (First Aid and Disaster Medicine, PPK)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO

Klíčová slova: První pomoc, resuscitace, krvácení, zástava, úrazy, ošetřování, šok, IZS, transport

Popis: Cílem výuky je seznámit studenty se zásadami poskytování první pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu, a při stavech bezprostředně ohrožující život. Studující získá základní znalosti laické první pomoci a je připraven je aplikovat v praxi.

Kreslení a modelování (Drawing and Modelling, KRM)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Topografie zubů, morfologie zubů, odborná terminologie - labiální, bukální, frontální, laterální, linguální, aproximální

Popis: Tento předmět je úvodním předmětem pro řadu dalších odborných předmětů, poskytuje studentům ucelený soubor vědomostí a dovedností tvarového uspořádání zubů a celého chrupu, naučí se zde odborné terminologii. Na osvojené vědomosti navazují studenti v ostatních odborných předmětech (Stomatologická protetika, stomatologie i Zhotovování stomatologických protéz).

Výchova ke zdraví (Health Education, VKZ)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO

Klíčová slova: Definice zdraví, nemoci, životní prostředí, IKT, masmédia, komunikace, reklama, výchova, zdravý životní styl, prevence, rizika

Popis: Cílem výuky je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti týkající se prevence nemoci a podpory zdraví. Výuka seznamuje s programy na podporu zdraví, zdravého životního stylu a životního prostředí.

Základy veřejného zdravotnictví (Public Health Service, ZVZ)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO

Klíčová slova: WHO, zdravotní péče, zdravotní politika, legislativa, karierní růst, celoživotní vzdělávání

Popis: Studentům poskytne ucelené vědomosti o systému zdravotnictví v České republice, o preventivních programech, o postavení zdravotnických pracovníků a o jejich karierním růstu. Vysvětlí funkci Světové zdravotnické organizace a spolupráci s ní.

Základy pedagogiky (Pedagogy Basics, ZPG)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: Pedagogika, výchova, vzdělávací soustava státu, socializace, speciální pedagogika, defekt, handicap, sociální pedagogika, zdravotnický pracovník, edukátor

Popis: Předmět Základy pedagogiky informuje o základních znalostech obecné pedagogiky a o formách výchovy. Rozebírá jednotlivé oblasti speciální pedagogiky a objasňuje důležitost sociální pedagogiky. Připravuje studenta na roli zdravotnického pracovníka – edukátora.

Základy ekonomie a managementu (Management and Economics Basics, ZEM)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: Ekonomika, management, podnikání, hospodářská politika státu, legislativa, rozpočet

Popis: Tento předmět připravuje studenty k adekvátnímu jednání s klienty, úřady, státními institucemi, firmami apod. Seznamuje je se základy moderního managementu, se základy ekonomického myšlení a se strategií řízení, motivací a hodnocení pracovníků.

Základy zdravotnického práva a legislativy (Basics of Medical Law and Legislative, ZZP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: Ústava ČR, zdravotnické, občanské a rodinné právo, právní normy, soudní jednání, judikáty, legislativa

Popis: Cílem předmětu je prohloubit právní vědomí studentů a seznámit je s právní úpravou týkající se poskytování zdravotní péče a sociální pomoci potřebným klientům nebo pacientům. Seznámí studenty s pracovně právními otázkami, občanským a rodinným právem.

Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology, IKT)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO

Klíčová slova: Software, zabezpečení dat, prostředky IKT, zdravotnické softwary, elektronická komunikace, tabulkový procesor, testový procesor

Popis: Během výuky předmětu IKT se studenti zdokonalí v dovednosti pracovat s prostředky IKT, s aplikačním programovým vybavením využívaným v praxi daného oboru. Studenti budou schopni efektivně používat různé softwarové programy, zpracovat text a různá data.

Psychologie a komunikace (Psychology and Communication, PSK)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: Psychologie obecná, vývojová, sociální, psychologie osobnosti, lidská psychika, nemoci, psychohygiena, zdraví životní styl

Popis: Studeni se seznámí s hlavními poznatky a teoriemi psychologie s důrazem na praktickou využitelnost informací v budoucí profesi. Získají základní vědomosti z oblasti obecné psychologie, vývojové a sociální psychologie, psychologie osobnosti a dalších aplikačních oblastí psychologie.

Seminář k absolventské práci (Graduate Work Seminar, SAP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: Absolventská práce, citační norma, parafráze, rešerše, etika, struktura, metody a fáze výzkumu, hypotézy, analýzy, prezentace

Popis: Zde se studenti seznámí s problematikou zpracování a prezentace závěrečné absolventské práce. S její strukturou, s  tvorbou odborného textu, s vyhledáváním a citováním zdrojů, s etickými normami při zpracování závěrečné práce a s formální úpravou podle doporučení školy.

Zdravotní a tělesná výchova (Health Sport, ZTV)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Zdravotní problémy, svalové dysbalance, rekondiční programy, regenerace, zranění, prevence, kompenzace

Popis: Cílem předmětu je rozvoj pohybových schopností a dovedností s orientací na správné držení těla. Dále informovat o možnostech kompenzace sedavého způsobu života. Seznámit studenty s cvičeními, sloužícími jako prevence ve smyslu regeneračním a zdravotním.

Patologie (Pathology, PAT)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO

Klíčová slova: Patologické procesy, lidský organismus, tkáně, symptom, syndrom, onemocnění, smrt

Popis: Studenti se seznámí s patologickými procesy ve tkáních a jednotlivých soustavách lidského organismu, s jejich příčinami a projevy a se zánikem lidského organismu.

Stomatologie (Dentistry, STO)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Stomatologie, anatomie, fyziologie, patologie, histologie, zubní kaz, parodontologie, čelistní kloub, vyšetřovací metody, onemocnění, tvrdé a měkké tkáně, péče o chrup, protetické defekty

Popis: Ve výuce se studenti naučí definovat základní pojmy, shrnout poznatky ze všech stomatologických oborů a vysvětlit odbornou stomatologickou terminologii.

Stomatologická protetika (Dental Prosthetics, STP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Estetika, historický vývoj, gnatologické pojmy, zhotovení zubních náhrad, fixní protézy, částečné snímatelné náhrady, celkové snímatelné náhrady, počítačové systémy, rekonstrukce chrupu, ortodontické přístroje, stomatologické dlahy

Popis: Studentům poskytuje základní a speciální vědomosti o indikacích a kontraindikacích, konstrukci a zhotovení všech typů stomatologických protéz. Důraz je kladen na provázání teoretických a praktických poznatků.

Protetická technologie (Prosthetic Technology, PRT)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: BOZP, PO, hlavní a pomocné protetické materiály, nástroje a přístroje, materiály pro ortodoncii, pro dentální implantologii, počítačové technologie, organizace provozu v zubních laboratořích

Popis: Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený soubor jak teoretických vědomostí a znalostí, tak i praktických dovedností v technologických postupech zpracování pomocných a hlavních protetických materiálů, seznámit je s jejich složením, s používáním přístrojové techniky, nástrojů a dalších pomůcek v laboratořích a s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovování stomatologických protéz (Manufacture of Dental Prostheses, ZSP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: BOZP, PO, protetické fixní náhrady, inlej, onlej, overlej, fazetované a celolité korunky, můstky, dočasné náhrady, snímatelné náhrady celkové i částečné, hybridní náhrady, immediátní náhrady, fóliová technika, celokeramika, metalokeramika, lisovací a licí technika, opravy náhrad, zásuvné spoje, CAD/CAM systém

Popis: Tento předmět je stěžejním předmětem po celou dobu studia oboru DZT, je nezbytný pro získání dovedností každého zubního technika. Studentům poskytuje důležité znalosti potřebné pro zhotovení protetických náhrad. Naučí se zhotovovat všechny základní typy stomatologických výrobků, postupně od nejjednodušších ke složitějším. Za celé tři roky studia si osvojí správné technologické postupy a své manuální dovednosti prohlubují. 1. ročník je zaměřen na výuku základních dovedností. Ve 2. ročníku se studenti věnují snímatelné protetice. Ve 3. ročníku si studenti zhotovují fixní náhrady a naučí se pracovat s nejmodernější technikou, s počítačovými systémy CAD/CAM.

Ottodontické pomůcky (Ortodontic Devices, ORP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: Ortodoncie, fixní a snímatelné ortodontické přístroje, anomálie, prevence, léčení, patrová deska, labiální oblouk, Adamsova spona, šípová spona, monoblok, sypací technika

Popis: Tento předmět studenty vede k získání základních znalostí a dovedností pro zhotovení prvků nejpoužívanějších snímatelných a fixních ortodontických přístrojů, řešících tuto problematiku na úsecích léčení a prevence anomálií.

Odborná praxe (Professional Praktice, ODP)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: BOZP, PO, stomatologická laboratoř, fixní náhrady, snímatelné náhrady,

Popis: Odborná praxe může probíhat skupinově i individuálně v přirozených podmínkách stomatologických pracovišť v přímém kontaktu se zdravotnickým personálem a pacienty. Studenti pracují pod odborným vedením. Mohou konzultovat, jejich práce je vyhodnocována. Získané vědomosti a dovednosti mají možnost aplikovat v praxi. Obsah praxe je přizpůsoben znalostem studentů konkrétního ročníku a také zaměření pracoviště.

Povinně volitelné předměty

Konverzace v anglickém jazyce (Conversation in English Language, KAJ)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: Anglický jazyk, konverzace, komunikace, informační a komunikační technologie, resumé, odborné texty

Popis: V tomto předmětu si studenti doplní a prohloubí znalosti v anglickém jazyce. Rozšíří si a procvičí komunikaci na dané téma s použitím související slovní zásoby, dokáží komunikovat v běžných životních situacích.

Konverzace v německém jazyce (Conversation in German Language, KNJ)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: Německý jazyk, konverzace, komunikace, informační a komunikační technologie, resumé, odborné texty

Popis: Cílem předmětu je osvojení komunikačních dovedností v ústním projevu. Studenti si prohloubí a rozšíří znalosti německého jazyka. Dokáží reagovat na situace každodenního života.

Nové technologie ve stomatologické protetice (New Technologies in Dental Prosthetics, NTS)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: Estetika, defekty, nové technologie, CAD/CAM systémy, implantologie, stomatochirurgie, keramické materiály

Popis: Zde se studenti seznámí s nejnovějšími trendy pro zhotovení stomatologické protetiky. Prohloubí si znalosti stomatologické protetiky, materiálů a přístrojového zařízení užívaných pro jejich zhotovení.

Špičkové laboratoře

Špičkové laboratoře

Studenti oboru Diplomovaný zubní technik se mohou těšit od školního roku 2015/2016 na nové laboratoře a odborné učebny, které budou vybaveny nejmodernější technikou. Modernizaci, která přijde na více než 8 miliónů korun, umožní především finanční dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, reg.číslo: CZ.1.14/2.4.00/34.03206 ve výši 7,2 miliónů korun.

Hlavním cílem je kompletní rekonstrukce obou výukových zubních laboratoří, aby umožňovaly výuku podle nejmodernějších trendů používaných v praxi. Laboratoře vybavíme špičkovým přístrojovým zařízením a novým funkčním nábytkem. Studenti se tedy od tohoto šk. roku učí v prostředí, které odpovídá novým trendům ve vývoji zubní protetiky a techniky.

V rámci projektu je od září 2015 k dispozici na naší voš nová počítačová učebna pro zubní techniky, kde bude nainstalována technologie CAD/CAM, která slouží ke zhotovení zubních náhrad. Další součástí projektu je zařízení Eclipse. Jde o novou technologii, která je založena na použití UV materiálu při zhotovování snímatelných náhrad.

K celkovému zkvalitnění výuky přispěje vybavení výukových laboratoří audiovizuální technikou, především interaktivními tabulemi, dataprojektory, vizualizéry a dalším zařízením, bez kterého se dnes moderní způsob vzdělávání nemůže obejít.

Níže si můžete prohlédnout záznam rekonstrukce výukových laboratoří včetně instalace nového přístrojového vybavení a výpočetní techniky:

Školení studentů

Školení studentů

Studenti oboru Diplomovaný zubní technik absolvují během svého tříletého studia v rámci předmětu Zhotovování stomatologických protéz několik školení, která plně navazují na učební plán tohoto předmětu nebo jej rozšiřují o nové poznatky v oblasti nových materiálů a technologií ve stomatologické protetice.

Pravidelně absolvují následující akce:

Pragodent
-mezinárodní dentální veletrh

Soutěž Ústecký dent

Přehled školení studentů oboru Diplomovaný zubní technik:

 

Akce

Akce

Videa

Videa

Kontakty

Kontakty

Broumská Jana, Mgr., vedoucí oboru DZT, tel.: 737991377, email: broumska@vosplzen.cz

Marková Radislava, Bc., odborná učitelka oboru DZT, tel.: 377534450, email: markova@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Management sportovních aktivit

Vzdělávací program 64-31-N/..
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Parametry vzdělávacího programu

Forma studia: denní

Charakteristika vzdělávacího programu: Charakteristika_MSA.pdf (191kB)

Podmínky přijetí ke studiu: Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou. Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků (Sbírka zákonů 211/2010, příloha č. 2, odstavec 28).

Učební plán studia: UP_MSA.pdf (295kB)
Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Profil absolventa vzdělávacího programu: Profil_MSA.pdf (190kB)

Školné: viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Vzorové otázky přijímacího pohovoru zde

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent je vzdělán tak, aby disponoval širším, průřezovým vzděláním a odbornými vědomostmi, dovednostmi a návyky důležitými pro uplatnění na trhu práce a pro další vzdělávání. Má předpoklady pro samostatné zvládnutí podnikání a řídící práce ve sportovním subjektu a vedení malého a středně velkého kolektivu nebo jednotlivce. Ovládá základy ekonomiky sportovního subjektu, je schopen organizovat sportovní business po stránce lidských, finančních, materiálních a dalších zdrojů pro prosazení záměrů sportovního subjektu i pro spolupráci při realizaci konkrétních aktivit v různých sportovních sférách. Je připraven a motivován pro další osobní profesní růst. Absolvent je cíleně připravován tak, aby kvalitou své práce a svými postoji přispíval ke zvyšování prestiže profesionální činnosti v oblastech spojených s aktivitami sportovního charakteru.

Absolvent se může dále vzdělávat v oblasti pracovníků sportovního managementu v různých odborných kurzech pro trenéry, cvičitele, vedoucí fitness, animátory sportovních aktivit apod. Absolvent může pokračovat v dalším studiu na vysoké škole. Na vybraných vysokých školách za zvýhodněných podmínek.

Stručná anotace předmětů

Stručná anotace předmětů

Povinné předměty

Anglický jazyk (English Language, AJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: gramatika, slovní zásoba, konverzace, práce s učebnicí, video, audio

Popis: Výuka anglického jazyka v prvních třech semestrech denního studia je postavena na kombinaci gramatiky a slovní zásoby s hlavním zaměřením na komunikaci. Jde zejména o opakování učiva středoškolské úrovně.

Anglický jazyk odborný (English Language in Sport, AJO)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: odborná slovní zásoba, konverzace, diskuze, práce s textem

Popis: Odborná výuka anglického/německého jazyka v posledních třech semestrech studia je věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na čtení textů, rozboru slovní zásoby a diskuzi.

Úvod do psychologie (Fundamentals Psychology, UPS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: osobnost, verbální neverbální komunikace

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a s podstatou a smyslem psychologie. Výuka je zaměřena na obecnou psychologii a psychologii osobnosti. Předmět se zaměřuje na vybrané složky osobnosti a poskytuje studentům možnosti jejich rozvoje. Ve druhém ročníku na něj navazuje předmět Sociální psychologie.

Sociální psychologie (Applied Psychology in Sports, SPS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: sociální skupina, sociální komunikace, práce se skupinou

Popis: Předmět představuje aktuální, ucelený přehled o základní problematice sociální psychologie. Studující budou seznámeni s problematikou socializace osobnosti, sociálních skupin, sociální komunikace. Budou vedeni k rozvoji dovednosti aplikovat metody sociálně psychologické diagnostiky v praxi. Výuka se zaměřuje na sociální aspekty formování osobnosti v rozličných životních situacích.

Základy práva (Fundamentals of Law, ZP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: teorie práva, právní normy, právní skutečnosti, právní vztahy, právo soukromé, právo veřejné, právo hmotné, právo procesní

Popis: Modul seznamuje s celkovým přehledem postavení práva v moderním právním státě, jeho podstatě a fungování. Studující získají základní teoretické informace o tom, co je to právo a čím jsou charakteristické právní normy, čím jsou vymezovány základní právní systémy, zejména kontinentálně evropský a angloamerický, co je to právní norma a jak se uplatňuje v praxi. Dále se budou moci seznámit s tím, jak se člení české právo, jaká jsou jeho hlavní odvětví a čím jsou charakteristická, i se základy mezinárodního práva a práva Evropské unie. Pozornost bude upřena na to, jak v praxi právo reguluje společenské vztahy a také na jeho aplikaci v oblasti sportovních aktivit.

Komunikace (Communication, KOM)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: verbální komunikace, řečnictví, neverbální komunikace

Popis: Předmět poskytuje studujícím široké poznatky z oblasti komunikace a prostřednictvím praktických cvičení jim umožňuje si ověřit a zvýšit své komunikační kompetence. Zahrnuje obecná témata z oblasti sociální komunikace, na která navazují témata směřující do oblasti firemní komunikace.

Sociologie (Sociology, SOC)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: sociální skupina, sociální komunikace, práce se skupinou

Popis: Modul představuje sociologii jako vědu zabývající se studiem sociálního života v jeho nejrůznějších formách. Sociologie je produktem moderní společnosti a reakcí na stále se zvyšující složitost života jedince i skupin a společnosti jako celku. Obecné celospolečenské procesy souvisí s životem jedinců a skupin.

Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies, IKT)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: IT systémy, technologie

Popis: Student po absolvování předmětu získá znalosti z oblasti hardwaru i softwaru potřebné pro řešení složitějších úkolů na úrovni pokročilého uživatele, zvláště se zaměřením na oblast sportovní a manažerské problematiky. Je schopen samostatně vyhledávat, třídit a zpracovávat data s maximálním využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Výsledky dokáže odpovídajícím způsobem vyhodnotit a prezentovat, včetně prezentace na Internetu. Veškeré podklady je schopen utřídit a archivovat. Získané znalosti studující využije také při tvorbě absolventské práce a její prezentace u absolutoria s využitím komunikačních technologií včetně interaktivní projekce.

Základy somatologie (Fundamentals of Somatology, ZSO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: anatomie, fyziologie, stavba těla

Popis: Předmět se zabývá stavbou a funkcí lidského organizmu za fyziologických podmínek. Poskytuje studujícím základní vědomosti z klinicky aplikované anatomie, fyziologie a histologie. Učí základy medicínského jazyka a nomenklatury, prohlubuje znalosti studentů z biologie člověka a z dalších přírodovědných předmětů. Pochopení základů anatomie a fyziologie umožňuje poznat vývoj a funkci orgánů a řízení lidského organizmu. Modul připravuje absolventy k vnímání základních potřeb organizmu nezbytných pro kvalitní život a prevenci onemocnění.

Základy kineziologie (Fundamentals of Kinesiology, ZKI)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: lidský organismus, fyziologické zákonitosti

Popis: Předmět objasňuje fyzikální principy fungování lidského organismu, vysvětluje základní kineziologické pojmy – fyziologické a mechanické zákonitosti.

První pomoc (First Aid, PPO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: první pomoc, záchranný řetězec, triáž, resuscitace, záchrana, praxe, obvazová technika, kompletní vyšetření

Popis: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický s cílem seznámit studenty se zásadami poskytování první pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu a při stavech bezprostředně ohrožujících život. Výklad se zaměřuje také na všeobecnou prevencí úrazů a zranění – s důrazem na prevencí úrazů při sportovních aktivitách. Součástí výuky je také seznámení se základními pojmy z farmakologie.

Základy kartografie a orientace v terénu (Fundamentals of Cartography and Field Orientation, KOT)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: kartografie, orientace v terénu

Popis: Předmět seznamuje se základními pojmy z obecné kartografie a připravuje studující především na praktickou orientaci v terénu. Výuka je prakticky zaměřena na nácvik plánování a organizace outdoorových sportovních aktivit

Seminář k abslolventské práci (Graduate Work Seminar, SAP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO

Klíčová slova: absolventská práce, metodika práce, citování zdrojů,úprava odborného textu, grafika

Popis: Předmět je zaměřen na seznámení studentů s problematikou zpracování a prezentace závěrečné absolventské práce. Seznamuje studenty s tvorbou odborného textu, vyhledáváním a citováním zdrojů, etickými normami při zpracování závěrečné práce a s formální úpravou podle doporučení školy.

Úvod do managementu (Fundamentals Management, UM)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: základy managementu, managerské funkce, provozní management

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními principy a vývojem managementu a s manažerskými funkcemi (rozhodování, plánování, organizování, vedení lidí, kontrola). Důraz klade na vedení lidí a rozhodovací procesy. Výuka je zaměřena na získání znalostí a dovedností pro řízení na střední a nižší řídící úrovni. Významná část výuky je zaměřena na komunikaci manažerů a na využití informačních systémů v soudobém managementu. Studující se seznámí se základy strategického i provozního managementu. Ve druhém ročníku navazuje na získané znalosti a dovednosti předmět Management sportovních aktivit.

Management sportovních aktivit (Management in Sports, MSAK)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: sportovní subjekt, sportovní organizace, krizové řízení, neziskový sektor

Popis: Předmět seznamuje s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování sportovních subjektů. Zahrnuje aspekty předmětových oblastí managementu z jejich procesního hlediska, seznamuje studující se způsoby řízení a vedení sportovní organizace, které vedou k naplnění jejích cílů. Management je jedním z významných činitelů, které ovlivňují prosperitu každé sportovní organizace, ať už se jedná o sektor komerční či neziskový. Výuka je zaměřena na řízení organizace na všech jejich úrovních. Předmět se zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení sportovní organizace. Součástí předmětu je i výklad aktuálních manažerských témat jakými jsou krizové řízení, management změny, strategické řízení, rizikové řízení, management znalostí a projevy globalizace v managementu.

Personální management (Personnel Management, PM)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: lidské zdroje, vedení skupiny, týmová práce, tvořivost, argumentace, prezentační dovednosti

Popis: Předmět seznamuje se základy a postupy v personální práci, s pojetím řídící práce a zásadami personalistiky. Klade důraz na vedení a motivaci pracovní skupiny a týmovou práci.

Základy ekonomie (Fundamentals of Economy, ZE)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: tržní hospodářství, ekonomika, podnikání, trh práce, živnost, formy podnikání

Popis: Předmět seznamuje se základními ekonomickými pojmy, objasňuje hlavní aspekty fungování ekonomického systému, tržního mechanismu, učí ekonomicky myslet. Na modul navazuje předmět Ekonomika sportovního subjektu.

Ekonomika sprotovního subjektu (Economics of a Sports Subject, ESS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: financování, zdaňování, sportovní zařízení, profesionální sport

Popis: Předmět je zaměřen na ekonomiku a řízení sportovního subjektu. Definuje základní pojmy, specifika ekonomiky sportu, způsoby financování, zdaňování, postavení sportovního klubu ve společnosti a v základních ekonomických vztazích, tvorbu zdrojů a výdaje pro sportovní a tělovýchovná zařízení, profesionální a vrcholový sport.

Základy účetnictví (Fundamentals of Accounting, ZUC)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: účetnictví, účetní doklady, fakturace, peněžní deník,funkce účtování, DPH

Popis: Předmět seznamuje s pojmem účetnictví, jeho významem, funkcí a principy vedení účetnictví. Studující se učí vidět účetnictví jako systém ekonomické činnosti podniku a jeho výsledků.

Úvod do marketingu (Basic of Marketing, UMAR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: základy marketingu,marketingové pojmy, cíle marketingu, nástroje marketingu

Popis: Předmět představuje aktuální, stručný, ale ucelený souhrn základních informací a poznatků o marketingu a bude dále rozvíjen v předmětu marketing pro sportovní organizace. Studenti budou seznámeni s definicemi a obsahem základních pojmů, dále podmínek a cílů marketingu, včetně jeho vývoje. Významnou součástí předmětu je vymezení nástrojů a metod, které marketing využívá při ovlivňování trhu.

Marketing pro sportovní organizace (Marketing for Sports Organizations, MSO)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: sportovní marketing, reklama, sponzoring

Popis: Modul navazuje na předmět Úvod do marketingu, seznamuje studující se základními pojmy sportovního marketingu a marketingem sportovních organizací. Výuka se zaměřuje na sportovní reklamu, sponzoring, ale i specifika marketingového komunikačního mixu ve sportovním prostředí.

Prezentace a public relations (Presentations and Public Relations, PPR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: prezentace, grafika, public relations, image

Popis: Předmět Prezentace a public relations poskytuje studujícím základní informace o zásadách a typech prezentace sportovního subjektu v písemné nebo mluvené formě. Vysvětluje typy, zásady a prostředky public relations. Seznamuje studenty se zásadami zpracování výroční zprávy sportovního subjektu. Předmět učí studující efektivně komunikovat a prezentovat, vytvářet pozitivní image organizace.

Základní gymnastika (Basic Gymnastics, ZG)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO

Klíčová slova: názvosloví, gymnastické polohy, držení těla

Popis: Předmět seznamuje s tělocvičným názvoslovím, gymnastickým názvoslovím a vhodnou terminologií. Výuka vytvoří ucelený přehled základních gymnastických poloh, cvičení a sestav. Dále se zaměřuje na správné držení těla, sloužící ke správnému tělesnému rozvoji. Předmět seznámí s nutností gymnastické přípravy v ostatních sportovních odvětvích. Studující budou informováni o záchraně a dopomoci při nácviku a provádění gymnastických cvičení.

Atletika (Athletics, AT)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO

Klíčová slova: tréninkové způsoby, atletické styly

Popis: Předmět prohlubuje zájem o možnosti sportovního vyžití. Cílem je vymezení klíčových období vývoje atletiky. Snaha specifikovat základní pojmy používané v atletice. Informovat o tréninkových způsobech, metodách a stylech. V neposlední ředě nabídnout možnosti herního zdokonalení pohybových schopností. Předmět je provázán s Kondiční průpravou.

Sportovní hry (Sports Games, SPH)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: hra, rozhodování

Popis: Předmět Sportovní hry vytvoří teoretický i praktický přehled o jednotlivých sportovních hrách. Zapojí studující do řízení a rozhodování her.

Vodní sporty (Water Sports, VS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: plavecké styly, nácvik, záchrana

Popis: Předmět seznamuje s jednotlivými plaveckými styly, jejich nácvikem a použitím. Výuka studující seznámí s prvky záchrany ve vodním prostředí a jejich aplikací v reálném prostředí. Výuka se zabývá také kontrolou personální i materiální stránky plaveckého bazénu. Předmět je vázán na Kondiční průpravu.

Fitness (Fitness, FIT)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: fitness centrum, posilování, aerobní aktivity

Popis: Předmět studující seznámí s problematikou fitness center, posilování a novými trendy z oblasti fitness aktivit. Výuka studentům poskytne ucelený zásobník cviků používaných v oblasti posilování lidského těla. Výuka je zaměřena na všechny složky týkající se fitness jako takového, posilování, znalosti fitness center, aerobních a anaerobních aktivit praktikovaných ve vnitřním nebo venkovním prostředí ve vztahu k fitness.

Hygiena ve sportu (Sports Hygiene, HSP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO

Klíčová slova: stravování, obezita, životospráva, zdraví

Popis: Předmět Hygiena ve sportu studenty přivede k složité problematice subsystému hygieny, která se zabývá otázkou stravování, obezity a životosprávou. Vytvoří základní orientaci v nejčastěji používaných termínech ve vztahu k vlastnímu zdraví.

Regenerace, prevence a doping (Regeneration, Prevention, Doping, RPD)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: stravovací režim, pitný režim, kompenzační cvičení, doping

Popis: Předmět seznamuje s preventivními opatřeními v oblasti sportu ve smyslu regeneračním, zdravotním a preventivním. Výuka je zaměřena na možnosti odstranění únavy v životě sportovce, jeho správného stravovacího a pitného režimu. Velkou oblast tvoří zdravotní prevence při provozování sportovních aktivit, jako jsou kompenzační cvičení, možná zranění a reakce lidského těla na pohyb. Nedílnou součástí je problematika dopingu, rozdělení zakázaných látek a jejich prevence.

Diagnostika zdatnosti a funkční vyšetření (Physical Capability Diagnostic and Function Testing, DZF)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: únava, syndrom přetrénování, tělesná zátěž

Popis: Předmět uvede do problematiky vlivu pohlaví, věku a prostředí na reakci a adaptaci na zátěž. Informuje o vzniku únavy a syndromu přetrénování. Seznámí s reakcemi a adaptacemi organismu na tělesnou zátěž, fyziologickou regulaci během tělesné zátěže, neurofyziologickými změnami a látkovou regulací. Poukáže na zdroje energie pro svalovou práci. Předmět naučí studující používat funkční vyšetření a prevenci případných úrazů a poškození.

Pedagogika a teorie Tv a sportu (Physical Education and Sport Pedagogy and Theory, PTS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: pedagogika, didaktika, vývoj, vzdělání,tréninkové způsoby

Popis: Předmět představí klíčová období vývoje tělesné výchovy a sportu. Objasní náplň pedagogiky a didaktiky. Výuka se zaměřuje objasnění pojmů jako je žák, sportovec, subjekty a objekty výchovy a vzdělávání, etapy ontogenetického vývoje. Studenti budou seznámeni se složením osobnosti trenéra, informováni o tréninkových způsobech, metodách a stylech. Ve druhém a třetím ročníku naváží na předmět: Didaktika Tv a sportu kde převedou získané znalosti do praxe.

Didaktika Tv a sportu (Physical Education and Sports Teaching, DTS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: didaktika, záchrana tonoucího, cvičení, herní činnosti, útočné a obranné kombinace

Popis: Předmět uvede do problematiky didaktiky, techniky plaveckých způsobů, dopomoci unavenému plavci, záchrany tonoucího. Seznamuje studující se základy tělesných cvičení, základní a sportovní gymnastikou, gymnastickým názvoslovím, zásadami sestavování rozcvičení s ohledem na individuálně optimální držení těla. Uvede do problematiky výuky atletiky, pohybových a sportovních her. Představí metodické postupy při nácviku základních herních činností jednotlivce, útočných a obranných kombinací, atletických dovedností. Nastíní vývoj didaktiky tělesné výchovy, poreferovat o výzkumných metodách v TV a sportu. Vytvoří představu o úrovni tělesné zdatnosti a možnostech dalšího rozvoje. Teoreticky seznámí s didaktickými zásadami, vyučovacími způsoby, postupy, metodami a didaktickými řídícími styly využívanými během vzdělávacího procesu.

Základy cestovního ruchu a rekreace (Fundamentals of Tourism and Recreation, ZCR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: management cestovního ruchu,střední management, řízení služeb, rozhodovací proces, kontrolní proces

Popis: Předmět poskytne studujícím teoretické i praktické znalosti v oboru cestovního ruchu a rekreace v ČR a Evropě. Výuka je zaměřena na vývoj, vliv a podmínky cestovního ruchu v lidském životě. Nedílnou součástí předmětu je průvodcovská činnost. V rámci výuky se studující seznámí s marketingovou, manažerskou, ekonomickou i historickou stránkou cestovního ruchu a lidské rekreace.

Kondiční průprava (Physical Preparation, KOP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: kondice, cvičení, cvičební programy, úprava váhy, svalový objem, výživové suplementy, vedení cvičení, cvičitel, názvosloví

Popis: Předmět připraví studující po stránce fyzické. Fyzická příprava je nutnou součástí všech pohybových aktivit a jejich úspěšného provedení. Studující si zdokonalí svojí tělesnou kondici za pomoci obecný i speciálních cvičení, to vše v souladu didaktických zásad. Předmět je součástí studia po celé tři roky, proto si studenti osvojí klasické i nově vzniklé formy kondiční přípravy. Předmět je vázán na Základní gymnastiku, Atletiku, Sportovní hry

Souvislá odborná praxe (Continuous Professional Training, SOP)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: dovednosti, komunikace, projekty, profesní dovednosti, profesionalita

Popis: Cílem modulu je praktické odzkoušení znalostí, které studující získávají během svého studia. V praxi budou moci realizovat a zpracovávat svoje projekty na určitě předměty a dotváří systém profesní přípravy. V rámci praxe studující poznají pracovní systém v dané profesi. Dále pak budou sami rozhodovat a nést zodpovědnost za svoje rozhodnutí a za výsledek svojí práce. Získají zkušenosti v jednání s lidmi a v neposlední řadě získají sociální zkušenosti v průběhu vytváření sociálních kontaktů v rámci pracoviště.

Povinně volitelné předměty

Německý jazyk (German Language, CJN)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: gramatika, slovní zásoba, konverzace, práce s učebnicí, video, audio

Popis: Výuka německého jazyka v prvních třech semestrech denního studia je postavena na kombinaci gramatiky a slovní zásoby s hlavním zaměřením na komunikaci. Jde zejména o opakování učiva středoškolské úrovně.

Ruský jazyk (Russian Language, CJR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: slovní zásoba, konverzace, gramatika, práce s textem, audio poslechy

Popis: Výuka ruského nebo německého jazyka je doplňkovou formou výuky cizích jazyků. Jedná se o základní kurz jazyka, který je uzpůsoben úrovni studentů.

Historie sportu (History of Sports, HS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO

Klíčová slova: názvosloví, historie, olympiáda

Popis: Předmět seznamuje studující s historií tělesné kultury na českém území, v Evropě i ve světě. Předmět uvádí všechna důležitá data, pojmy a názvosloví od prvopočátků až po současnost. V rámci výuky studenti přijmou informace, data a fakta z olympijské historie. Předmět seznámí s vývojem jednotlivých sportovních nářadí a náčiní.

Sport zdravotně znevýhodněných (Sports for Disabled, SZZ)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO

Klíčová slova: zdravotně postižení

Popis: Předmět poskytuje základní informace o sportu zdravotně postižených.  Poukazuje na náročnost pohybových aktivit zdravotně postižené populace. Aktivně působí na smysly studujících a poskytuje jim ucelený přehled o důležitosti sportu pro zdravotně postižené jedince. Získané vědomosti jsou vhodným doplňkem ke znalostem z ostatních pohybově zaměřeným předmětům

Netradiční sporty (Non-Traditional Sports, NSP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO

Klíčová slova: sport, komerční sféra, sportovní aktivity

Popis: Předmět se zaměřuje na popis netradičních aktivit a zaměření se na jejich praktické zvládnutí Poukazuje na pozitivní dopad sportovní aktivity na fyzický a psychický vývoj člověka. Student bude seznámen s významem netradičních sportů v dnešní komerční sféře.

Sportovní soutěže a turnaje (Sport Competitions and Tournaments, SST)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO

Klíčová slova: sportovní akce, turnaj, rozhodčí,

Popis: Předmět seznamuje se sportovními turnaji a soutěžemi a jejich podmínkami v organizaci a vedení. Výuka je zaměřena na přípravu, průběh a činnosti po ukončení sportovních akcí. Předmět se zaměřuje také na roli rozhodčího a soudce. Předmět je zaměřen na výstupní znalosti a dovednosti v pořádání malých i velkých sportovních soutěží a turnajů. Předmět je provázán na Pedagogiku a teorii TV a sportu a Marketing pro sportovní organizace

Hry a zážitkové aktivity v přírodě (Games and Adventure Outdoor Activities, HZP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO

Klíčová slova: pobyt v přírodě, hry, aktivity

Popis: Předmět seznamuje studující s pobytem v přírodě, s možností aktivit ve venkovním prostředí a s hrami v přírodě. Předmět uvádí organizaci, bezpečnost a metodický postup při hrách a aktivitách v přírodě. Předmět seznamuje s volbou her podle prostředí, roční doby, počtu účastníků a jejich vyspělosti. Výuka je vedena k bezpečnosti v přírodě a její ochraně. Předmět uceluje komplexní nabídku her a aktivit v přírodě.

O studiu programu MSA

O studiu programu MSA

Vzdělávací program je koncipován tak, aby zajistil odbornou přípravu absolventa pro pozici manažera první linie (podle NSP) s hlavním zaměřením na podnikání v oblasti sportovních aktivit. Vzdělávací program Management sportovních aktivit reaguje na zvyšující se poptávku po pohybových aktivitách ve společnosti, které musí být profesionálně řízené a poskytované, odborně garantované.

Vzdělávací program je koncipován jako tříleté vyšší odborné studium po ukončeném středním vzdělání s maturitní zkouškou. Učební plán obsahuje povinné a povinně volitelné předměty. Absolventi vzdělávacího programu budou schopni nejen řídit sportovní organizaci, vést pracovní kolektiv a jednotlivce, budou znát principy soukromého podnikání a základy řízení sportovních aktivit včetně základních pravidel jednotlivých sportů.

Oproti studiu na vysokých školách jsou studenti připravováni více prakticky, jsou po absolvování studia ihned schopni využít získané teoretické znalosti v praxi. Cílem odborné praxe je praktické odzkoušení znalostí, které studující získávají během svého studia. V praxi budou moci realizovat a zpracovávat své projekty na určité předměty a dotváří si systém profesní přípravy. V rámci praxe studující poznají pracovní systém v dané profesi. Dále budou sami rozhodovat a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a za výsledek své práce. Získají zkušenosti v jednání s lidmi a v neposlední řadě získají sociální zkušenosti v průběhu vytváření sociálních kontaktů v rámci pracoviště.

Výuka je organizována v 6 výukových obdobích. Každé období trvá 20 týdnů, které se skládá z teoretické výuky, praktické výuky, jednoho týdne časové rezervy a tří týdnů zkouškového období. Praktická výuka je zařazena po teoretické výuce a její náplní je praktické procvičení teoretických znalostí v praxi. Každý předmět je ukončen zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou.

Studium je zakončeno vypracováním absolventské práce a absolutoriem. Absolventi získají titul DiS.

S kým spolupracujeme

S kým spolupracujeme

Nadace sportující mládeže
www.nsm.cz

HC Plzeň 1929
www.hcplzen.cz

Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň
www.bazenslovany.cz

Sokol Plzeň (Sokol 1, Sokolská župa)
www.sokol.cz/zupy-plzenska/

Nadační fond Zápodočeských olzmpioniků
www.nfzo.cz

Akce

Akce

Fotogalerie

Fotogalerie

Videa

Videa

Kontakty

Kontakty

Kumst František, Mgr., vedoucí oboru MSA, tel.: 777857666, email: kumst@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Sociální práce

Vzdělávací program 75-32-N/01
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Parametry vzdělávacího programu

Forma studia: denní, kombinovaná

Charakteristika vzdělávacího programu: Charakteristika_SP.pdf (341 kB)

Podmínky přijetí ke studiu: Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou a zdravotní způsobilost pro tento obor.

Školné: viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Učební plán denní formy studia: UP_SPD.pdf (280 kB)

Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Učební plán kombinované formy studia: UP_SPK.pdf (281 kB)

Profil absolventa vzdělávacího programu: Profil_SP.pdf (321 kB)

Vydané stanovisko k oprávnění absolventů vykonávat regulované povolání "sociální pracovník" k nahlédnutí zde: Opravneni_absolventu_SPD_2020.pdf (396 kB)

Vzorové otázky přijímacího pohovoru zde

Možnosti uplatnění

Budoucí absolventy tohoto oboru připravujeme pro práci tak, aby uměli na vysoké úrovni provádět individuální i skupinovou sociální práci a realizovat přijatá státní sociální opatření, sociální rehabilitaci a resocializaci klientů v různých veřejnoprávních nebo soukromoprávních institucích, zaměřených zejména na poradenskou, sociálně právní a humanitární činnost, na ústavní sociální či zdravotní péči a různé sociální služby obyvatelstvu.

Praktickou výuku zajišťují odborníci na následujících pracovištích: ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče, v institucích zaměřených na poradenskou, sociálně právní a humanitární činnost.

Stručná anotace předmětů

Stručná anotace předmětů

Povinné předměty

Anglický jazyk (English Language, ANJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: gramatika, slovní zásoba, konverzace, video, audio, odborné termíny, diskuze, práce s textem

Popis: Výuka anglického jazyka je v prvních třech semestrech denního studia postavena na kombinaci gramatiky a slovní zásoby s hlavním zaměřením na komunikaci. Jde zejména o opakování učiva středoškolské úrovně. Odborná výuka anglického jazyka v následujících třech semestrech studia je věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během této výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na čtení textů, rozboru slovní zásoby a diskuzi. V kombinované formě studia je výuka po celou dobu studia věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Studenti mají k dispozici zpracované podklady s odbornými tématy, které lze přizpůsobit rozličné jazykové úrovni.

Německý jazyk (German Language, NEJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: gramatika, slovní zásoba, konverzace, video, audio, odborné termíny, diskuze, práce s textem

Popis: Výuka německého jazyka je v prvních třech semestrech denního studia postavena na kombinaci gramatiky a slovní zásoby s hlavním zaměřením na komunikaci. Jde zejména o opakování učiva středoškolské úrovně. Odborná výuka německého jazyka v následujících třech semestrech studia je věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během této výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na čtení textů, rozboru slovní zásoby a diskuzi. V kombinované formě studia je výuka po celou dobu studia věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Studenti mají k dispozici zpracované podklady s odbornými tématy, které lze přizpůsobit rozličné jazykové úrovni.

Filozofie a etika (Philosophy and Ethics, FE)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO

Klíčová slova: filozofie, etika, etická dilemata, sociální práce, etický kodex, lidská práva, evropská filozofie

Popis: Předmět Filozofie uvádí do filozofického myšlení způsobem umožňujícím hlubší proniknutí do povahy vztahu člověka a světa, vztahu člověka k člověku, tedy i do hlubší povahy sociální práce, jejího společenského rozměru a zaměření na člověka. Vede studující k rozeznání etických problémů, které praxe sociální práce přináší, ke schopnosti specifikovat a formulovat odůvodněné cesty k jejich řešení a ke kritické orientaci v etických kodexech a dokumentech z oblasti lidských práv.

Sociologie (Sociology, SOC)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: sociologie, myšlení, společnost, společenské procesy a jevy, sociální interakce, skupiny, sociální normy, kontrola, nerovnost

Popis: Předmět seznamuje studující s hlavními sociologickými teoriemi, kategoriemi, pojmy a procesy. Patří k základním disciplínám studia sociální práce. Sociální interakce, komunikace, sociální skupiny a procesy v nich probíhající, sociální normy a systémy sociální kontroly, problematika sociální nerovnosti a další témata přispějí k lepší orientaci studentů ve složité sociální problematice a umožní jim získat náhled a nástroje na řešení konkrétních situací.

Základy ekonomiky (Elementary Economics, ZE)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: ekonomika, hospodářská politika, podnikání, neziskové organizace, účetnictví, daňová evidence

Popis: Předmět Základy ekonomiky vybavuje základními znalostmi a souvislostmi z problematiky ekonomického života společnosti. Vede k pochopení základních ekonomických pojmů, pomáhá k orientaci v právních podmínkách podnikání, v základech daňové evidence a účetnictví. Komplexně seznamuje s informacemi o existenci, činnostech a významu neziskových organizací.

Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technology, IKT)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: hardware, software, internet, výpočetní technika, informační technologie, data, počítač

Popis: Student/ka absolvováním předmětu získá znalosti z oblasti hardwaru i softwaru potřebné pro řešení složitějších úkolů na úrovni pokročilého uživatele, zvláště se zaměřením na oblast sociální problematiky. Je schopen/na samostatně vyhledávat, třídit a zpracovávat data s maximálním využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Výsledky dokáže odpovídajícím způsobem vyhodnotit a prezentovat, včetně prezentace na Internetu.

Seminář k absolventské práci (Thesis Seminar, SAP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO

Klíčová slova: absolventská práce, odborný text, metody výzkumu, anotace

Popis: Předmět poskytuje studujícím druhého ročníku informace pro psaní absolventské práce. Seznamuje se základními náležitostmi tvorby odborného textu.

Základy korespondence (Elementary Correspondence, ZAK)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: korespondence, ČSN 01 6910, písemnosti, kancelářská technika, kancelářské aplikace

Popis: Předmět Základy korespondence seznamuje s ČSN 01 6910, s věcnou, jazykovou a formální stránkou písemností a vede k získání základních dovedností pro vypracování písemností.

Sociální politika (Social Policy, SPO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: sociální, politika, stát, zabezpečení, pojištění, státní sociální podpora, rodina, vzdělání, byty

Popis: Sociální politika je jedním z pilířů studia oboru Sociální práce. Sociální práce jako praktická aktivita je realizována v konkrétních historických, sociálních, kulturních, materiálních a politických (ideologických) podmínkách té které země a pod stejnými vlivy se rozvíjí i sociální politika. Předmět podává přehled o všech směrech a součástech sociální politiky a vytváří tak výchozí základ pro další předměty, zejména pro ty předměty, které reflektují sociální situaci klientů.

Právní teorie a praxe (Law Theory and Praktice, LTP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: právo, stát, právní řád, justice, advokacie, notářství

Popis: Právo je jednou ze základních součástí standardu vzdělávání v sociální práci. Obsahem předmětu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva a práva EU. Oblast veřejného práva je zaměřena zejména na právo ústavní, správní a trestní. Výklad z oblasti soukromého práva je zaměřen na právo občanské, rodinné a pracovní. Kapitoly z práva EU seznamují se základními zásadami právního systému EU. Zvláštní místo zaujímá problematika práva sociálního zabezpečení.

Psychologie (Psychology, PSY)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: psychologie, psychopatologie, psychika

Popis: Předmět seznamuje se základními psychologickými disciplínami, které jsou nezbytnou součástí studia sociální práce: studujícím jsou zprostředkovány základy obecné psychologie a psychologie osobnosti, základy vývojové psychologie, základy psychologie zdraví i psychopatologie. Největší důraz je kladen na předání poznatků sociální psychologie a na praktickou využitelnost informací v budoucí profesi.

Komunikace (Communication, KOM)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: interakce, komunikace, aktivní naslouchání, modelové situace, asertivita, sociální percepce

Popis: Předmět Komunikace poskytuje studujícím široké poznatky z oblasti komunikace a prostřednictvím praktických cvičení jim umožňuje si ověřit a zvýšit své komunikační dovednosti.

Teorie a metody sociální práce (Theory and Methods of Social Work, TMSP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: metody, sociální práce, sociální pracovník, etika, jednotlivec, skupina, rodina, komunita

Popis: Předmět Teorie a metody sociální práce se řadí mezi stěžejní předměty studia. Je předmětem teoreticko - praktickým. Seznamuje se základními principy, hodnotami, vývojem, teoretickými perspektivami, přístupy, modely a metodami sociální práce s důrazem na aplikaci získaných poznatků do praxe.

Stastika a demografie (Statistics and Demography, STD)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: statistika, metody, ukazatele, demografie, tabulky, grafy

Popis: Předmět seznamuje studující s podstatou vybraných statistických metod a ukazatelů, které lze aplikovat v sociální praxi, s problematikou demografického vývoje a jeho vlivu na sociální a ekonomickou politiku státu.

Základy pedagogiky (Elementary Education Science, ZAP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: pedagogika, výchova, handicap, defekt, postižení, učení, integrace

Popis: Předmět Základy pedagogiky poskytuje studujícím základní informace o obecné a sociální pedagogice, základních výchovných přístupech a problémech. Seznamuje s problematikou speciální pedagogiky z hlediska klasifikace, léčebné péče, výchovy a obecných i specifických potřeb jedinců s handicapem či defektivitou.

Sociální aspekty zdraví (Social Aspects of Health, SAZ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: zdraví, nemoc, prevence, psychosomatika, životní styl

Popis: Předmět se zaměřuje na pochopení člověka jako biopsychosociální jednotky, učí vnímání zdraví a nemoci člověka v kontextu se sociálním prostředím, věnuje se otázkám primární, sekundární i terciární prevence. Výuka je zaměřena na témata z oblasti základů anatomie, fyziologie a patofyziologie, hygieny a epidemiologie, psychiatrie, multifaktoriální a multikauzální problematiky psychosomatické medicíny a vybraných nemocí jednotlivých tělesných soustav, které vedou ke ztíženému sociálnímu uplatnění nebo invalidizaci. Student získá základní znalosti laické první pomoci a je připraven prakticky je aplikovat.

Sociální patologie (Social Patology, SPA)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: sociální jevy, patologie, rizikové chování, sociální práce, deviace, socializace, prevence, represe

Popis: Předmět Sociální patologie patří mezi disciplíny, které tvoří základ odborné přípravy sociálních pracovníků. Týká se sociálních jevů, chování a jednání narušujících a ohrožujících sociální fungování jednotlivců, skupin a celé společnosti a jsou tak předmětem zájmu sociální práce a sociální politiky. Obecná část předmětu je zaměřena na základní pojmy, souvislosti a teorie sociálních deviací, zvláštní část na jednotlivé sociální deviace.

Problematika menšin (Problems of Minority Groups, PRM)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: menšina, majorita, kultura, etnikum, národ, migrace, sociální vyloučení

Popis: Předmět Problematika menšin vede studující k pochopení a respektování kulturní rozmanitosti, k osvojení si přístupů sociální práce s menšinami, a tím připravuje na sociální práci s různými sociokulturními skupinami.

Metody a techniky sociálního výzkumu (Methods and Technics of Social Research, MTSP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: sociologie, výzkum, techniky sběru dat, kvalitativní, kvantitativní

Popis: V předmětu Metody a techniky sociálního výzkumu jsou studující seznamováni se základy sociologického výzkumu. Důraz je kladen na postupy v kvalitativním i kvantitativním výzkumu, na techniky sběru dat, metody zkoumání a interpretaci dat.

Teorie trhu práce (Theory of Labour Market, TTP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: trh práce, sociální politika, politika zaměstnanosti, nezaměstnanost, úřad práce

Popis: Předmět je zaměřen na oblast trhu práce a zákonnitosti jeho fungování, nezaměstnanost a politiku zaměstnanosti.

Odborný seminář k praxi (Special Praktice Seminar, OSP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: seminář, teorie, odborná praxe, reflexe, supervize, kompetence

Popis: Předmět Odborný seminář k praxi propojuje teoretické poznatky studujících s jejich odbornou praxí. Poskytuje přípravu na odbornou praxi, prostor pro okamžité řešení problémů vzniklých na praxi a umožňuje reflexi praxe.

Odborná praxe průběžná (Continuous Professional Practice, ODP)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: odborná praxe, sociální práce, sociální služby, supervize, profesní identita, reflexe

Popis: Odborná praxe je nedílnou a stěžejní součástí studia sociální práce, zprostředkovává studujícím zkušenost s výkonem sociální práce a umožňuje jim získávat profesní identitu. Odborná praxe je doprovázena seminářem k odborné praxi a supervizí. Praxe je zaměřena na oblast služeb a pomoci lidem v obtížných a krizových životních situacích. Je vykonávána v řadě státních, nestátních i církevních institucí. Je realizována v průběhu celého výukového období.

Souvislá odborná praxe (Intensive Professional Praktice, SODP)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: odborná praxe, sociální práce, sociální služby, supervize, profesní identita, reflexe

Popis: Odborná praxe je nedílnou a stěžejní součástí studia sociální práce, zprostředkovává studujícím zkušenost s výkonem sociální práce a umožňuje jim získávat profesní identitu. Odborná praxe je doprovázena seminářem k odborné praxi a supervizí. Praxe je zaměřena na oblast služeb a pomoci lidem v obtížných a krizových životních situacích. Je vykonávána v řadě státních, nestátních i církevních institucí. Souvislá odborná praxe má v rámci denního studia celkový rozsah 600h.

Povinně volitelné předměty

Psychosociální výcvik (Psychosocial Training, PSV)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: psychosociální výcvik, prožitková skupina, sociální dovednosti, sociální interakce, komunikace

Popis: Předmět vede k pochopení významu psychosociálního výcviku, vyzkoušení práce v rámci prožitkové skupiny, poznání sama sebe a motivů vedoucích k volbě profese sociální práce, k prohloubení komunikačních dovedností a k osvojení technik prevence syndromu vyhoření.

Supervize (Supervision, SUP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: sociální práce, supervize, odborná praxe, reflexe, sebereflexe

Popis: Cílem výuky předmětu je porozumět smyslu a principům supervize v sociální práci, zažít proces a fungování supervize prostřednictvím reflexe a sebereflexe odborné praxe, učit se z vlastních zkušeností na základě svých dispozic a potřeb v souladu s profilem absolventa, potřebami oboru a organizací.

Sociální gerontologie (Social Gerontology, SOG)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: sociální gerontologie, stárnutí, stáří, senior, ambulatní péče, pobytová péče, umírání, paliativní péče

Popis: Předmět seznamuje s tématy sociální gerontologie, vysvětluje základní pojmy a specifické problémy spojené se stárnutím a stářím jednotlivce a obyvatelstva a umožňuje hlouběji pochopit život seniorů v současné společnosti. Věnuje se současným trendům péče o seniory, možnostem ambulantní i pobytové péče. Pozornost je též věnována problematice osamělého či týraného seniora, problematice nevyléčitelných nemocí, paliativní péči a umírání. Předmět seznamuje s tématy sociální gerontologie, vysvětluje základní pojmy a specifické problémy spojené se stárnutím a stářím jednotlivce a obyvatelstva a umožňuje hlouběji pochopit život seniorů v současné společnosti. Věnuje se současným trendům péče o seniory, možnostem ambulantní i pobytové péče. Pozornost je též věnována problematice osamělého či týraného seniora, problematice nevyléčitelných nemocí, paliativní péči a umírání.

Personální management (Personnel Management, PEM)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: personální management, personalistika, manažer, lidské zdroje, motivace, nezaměstnanost

Popis: Předmět seznamuje se základy a postupy dílčích personálních činností, s pojetím řídící práce a zásad personální práce.

Praktická cvičení ze sociální politiky (Practical Seminar on Social Policy, PCSP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: sociální politika, sociální zabezpečení, sociální pojištění, zdravotní pojištění, sociální dávky

Popis: Předmět je zaměřen na praktické ovládnutí znalostí systému sociálního zabezpečení. Tím navazuje na znalosti průběžně získávané v souběžném předmětu Sociální politika. Soustředí se na první pilíř sociálního zabezpečení, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Vysvětluje systém odvodů na sociální zabezpečení, význam a strukturu jednotlivých dávek, způsob jejich konstrukce.

Krizová intervence (Crisis Intervention, KRI)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: krize, krizová intervence, modelové situace, náročné životní situace, sociální práce, syndrom vyhoření

Popis: Předmět seznamuje studující s problematikou krize v kontextu sociální práce, s teoretickým zázemím jednotlivých problémových oblastí a nabízí možnosti řešení těchto situací. Seznamuje se subjekty působícími v dané oblasti.

Proč VOŠ v sociální práci

Proč VOŠ v sociální práci

Vykonávat povolání sociálního pracovníka nemůže každý. K výkonu povolání sociálního pracovníka jsou nutné předpoklady. Tyto předpoklady jsou uvedeny v  §110, zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Pro výkon povolání sociálního pracovníka je nezbytné dosáhnout vyšší odborné vzdělání v řadě dovedností,  zejména vyšší úrovně komunikativních, personálních a interpersonálních, dovednosti, schopnost řešit problémové situace a v neposlední řadě získat dovednosti při práci s informacemi.

Spolupráce odborných praxí

Spolupráce odborných praxí


Základní a Mateřská škola Město Touškov
Čemínská 296, Město Touškov
www.skola.touskov.czStředisko rané péče Plzeň
Tomanova 5, Plzeň
www.ranapece.czFakultní nemocnice Plzeň
Alej Svobody 80, Plzeň
www.fnplzen.cz/index.htmObčanské sdružení Naděje, pobočka Plzeň
Železniční 36, Plzeň
www.nadeje.czRegionální společnost pro péči o duševní zdraví EPOCHÉ
Zábělská 43, Plzeň
www.epoche.czDenní stacionář „Jitřenka“
Zábělská 43, Plzeň
muss.plzen-city.cz/sml.htmDomov se zvláštním režimem Bory
Klatovská 145, Plzeň
www.muss.plzen-city.cz/sml.htmDomov se zvláštním režimem Bolevec
Západní 7, Plzeň
muss.plzen-city.cz/sml.htmDomov pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“
Rabštejnská 29, Plzeň
www.muss.plzen-city.cz/sml.htmDomov pro seniory
Kotíkovská 15, Plzeň
www.muss.plzen-city.cz/sml.htmKojenecký ústav s dětským domovem v Plzni
Na chmelnicích 6, Plzeň
www.kojenecky-ustav.czObčanská poradna Plzeň
Koterovská 41, Plzeň
www.opplzen.czObčanské sdružení Totem
Rodinná 39, Plzeň
www.totemplzen.cz/Diecézní charita Plzeň
Cukrovarská 16, Plzeň
www.kadel.cz/dchp/mainsources/default.htmOsobní asistence pro zdravotně těžce postižené lidi
Kaznějovská 43, Plzeň
www.mchp.cz


Domov sv. Františka pro bezdomovce
Wenzigova 5, Plzeň
www.mchp.czDomov pro seniory sv.Jiří
Mohylová 92, Plzeň
www.mchp.czStacionář s respitní péčí pro klienty s Alzheimerovou demencí
Francouzská 40/A, Plzeň
www.mchp.czStacionář pro seniory a klienty s handicapem
Polední 11, Plzeň
www.mchp.czFond ohrožených dětí
Barrandova 8, Plzeň
www.fod.czObčanské sdružení Dům EXODUS
Požárníků 51, Třemošná
www.exodus.czMotýl o.s.
Žlutická 2, Plzeň
www.motyl-plzen.czMagistrát města Plzně
ÚMO 1 - Lochotín, alej Svobody 60, 323 00 PlzeňSalesiánské středisko mládeže PlzeňDiakonie Českobratrské církve evangelické–Denní stacionář Človíček   Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Zbůch V Sídlišti 347 330 22 ZbůchPOINT 14  Husova 14  301 00 PlzeňDomov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza U Vrbky 486, Horní Bříza  Dětský domov DOMINO a Školní jídelna Plzeň Vojanova 22, Plzeň


Akce

Akce

Videa

Videa

Kontakty

Kontakty

Vrátníková Ivana, Mgr., vedoucí oboru SP, tel.: 602164664, email: vratnikova@vosplzen.cz

Janeček Michal, Ing., Mgr., odborný učitel oboru DSP, tel.: 377534450, email: janecek@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Systémový administrátor IT

Vzdělávací program 26-47-N/16
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Parametry vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu: 
Charakteristika_AIT.pdf (198kB)

Forma studia: denní, kombinovaná

Podmínky přijetí ke studiu:
Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou a stanovených zdravotních hledisek (doložení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání definované ve Sbírce zákonů č. 211/2010 příloha č. 2, odstavec 3.a 22.- nepřítomnost prognosticky závažných onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů; prognosticky závažných poruch vidění zorného pole nebo barvocitu u uchazeče).

Školné: viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Učební plány:
Učební plán denní formy studia: UP_AIT.pdf (159kB)
Učební plán kombinované formy studia: UP_AIK.pdf (154kB)
Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Profil absolventa vzdělávacího programu:
Profil_AIT.pdf  (193kB)

Vzorové otázky přijímacího pohovoru zde

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění ve většině firem, které využívají více počítačů. Uplatní se především jako správce počítačové sítě, IT technik a programátor. Absolvent umí pracovat s databázemi, vytvářet a spravovat webové stránky firmy, včetně grafického návrhu. Na základě znalostí a zkušeností nabytých v rámci studia dále může student založit vlastní firmu nebo se stát osobou samostatně výdělečně činnou a nabízet vlastní služby v dané oblasti IT.

Speciální počítačová učebna oboru Systémový administrátor IT je mj. vybavena pokusným serverem, počítačovými stanicemi značky, notebooky, mobilními zařízeními, síťovými prvky – wifiroutery, switche, dále např. NAS server QNAP TS-412, programovatelná stavebnice Lego, a nechybí ani počítač značky Apple.

Stručná anotace předmětů

Stručná anotace předmětů

Povinné předměty

Anglický jazyk (English Language, AJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: Anglický jazyk, cizí jazyk, gramatika, komunikace, informační zdroje, Anglie, Spojené Státy Americké

Popis: Předmět Anglický jazyk 1 připravuje studenty k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům. Hlavní náplní je systematický výcvik v osvojování si jazykových prostředků a jejich uplatňování ve všech řečových dovednostech. Předmět rozvíjí schopnost se vyjadřovat v rámci situací každodenního života a zájmů.

Anglický jazyk odborný (Technical English Language, AJO)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Anglický jazyk, technická angličtina, komunikace, odborné pojmy, computer science

Popis: Předmět připravuje studenty k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci. Především rozvíjí u studentů schopnost vyjadřovat se profesně v rámci studovaného oboru a rozšiřuje poznatky v oblasti informačních technologií.

Analogové a digitální systémy (Analog a Digital Systems, ADS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Elektrický obvod, elektrické veličiny, fyzikální zákony a jevy, elektrický proud, elektrická zařízení, elektrické součástky, logické obvody, číslicové počítače, číselné soustavy, logické funkce, kombinační a sekvenční logické obvody, signál, komparátor

Popis: Předmět sjednocuje znalosti z fyziky a matematiky. Seznamuje se soutavou SI, materiály používanými v elektrotechnice, se základními elektronickými součástkami a jejich chováním v analogových a digitálních obvodech. U digitálních el. obvodů s tím souvisí mj. i převody mezi různými číselnými soustavami, použití Booleovy algebry u logických funkcí zpracovávaných integrovanými obvody. To vše povede studenta k pochopení funkce elektronických obvodů v počítačovém systému i možné diagnostice případné závady počítače a návrhu jeho opravy.

Ekonomika a podnikání (Economy and Business, EP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: Makroekonomie, mikroekonomie, trh, hospodářství, spotřebitel, organizace, rentabilita, podnik, rozpočet

Popis: Student získá základní ekonomické znalosti a je připraven je prakticky aplikovat v podmínkách firemního prostředí v souladu s požadavky praxe v oblasti IT.

Úvod do práva (Introduction of Law, ÚDP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Právo, právní řád ČR, právní normy, společnost, ústavní, mezinárovní, občanské, pracovní, správní, finanční, obchodní a trestní právo

Popis: Předmět se věnuje základním otázkám právní teorie, práva ústavního, občanského, obchodního, pracovního, správního a trestního. Během výuky se studenti seznámí se základy fungování právního státu a s nejdůležitějšími právními předpisy.

Základy programování (Programming Basics, ZP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Algoritmizace, vývojové prostředí, platforma .NET, objektově orientované programování, konzolové aplikace, formulářové aplikace, GUI, podprogramy

Popis: Modul se zaměřuje na základy programování v jazyce C# a jiných podpůrných technologií platformy .NET. Student bude schopen vytvářet jednoduché a následně i složitější algoritmy a aplikace postavené na objektově orientovaném programování (OOP). Výuka programování je zaměřena jak na konzolové, tak na formulářové aplikace, které jsou směřovány k využitelnosti v praxi. Tvorba počítačových her je základním motivačním prvkem tohoto předmětu, který nás provází po celou dobu studia programování.

Webové technologie (Web Technology, WT)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: (X)HTML, javascript, AJAX, objekty, PHP, server, webové stránky, bezpečnost, algoritmizace

Popis: Modul se zaměřuje na pochopení základů webových technologií, s důrazem na jejich praktické využití. Výuka je zaměřena na témata z oblasti základů HTML, dynamického HTML, JavaScriptu, PHP a CSS. Student získá základní znalosti tvorby jednoduché webové aplikace a je připraven prakticky je aplikovat. Výuka vede k pochopení správných zásadvývoje webových aplikací a schopnosti je využívat v širokém kontextu a seznamuje s použitím moderních webových frameworků (jQuery, Bootstrap aj.).

Počítačové systémy (Computer Systems, PS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Počítačové komponenty, počítačová sestava, operační systém, instalace, paměť, procesor, základní deska, harddisk, architektura

Popis: Předmět uvede studenta do problematiky proprietárních a open source (GNU) operačních systémů, student se seznámí s fungováním operačních systémů a počítačových systémů obecně, bude schopen vybrat vhodný OS včetně instalace a konfigurace. Naučí se systém spravovat a provést běžná i pokročilá nastavení. Samozřejmostí je připojení (nastavení) počítače do sítě.

Technické vybavení (Hardware, TV)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Operační systém, displej, projektor, tablet, výkon, paměťová média, testování, komponenty, 3D tiskárna

Popis: Předmět naučí studenty teoreticky i prakticky sestavit počítač. Naučí se znát strukturu zapojení a spolupráce jednotlivých komponent a seznámí se s jejich fungováním. Zabýváme se také výběrem vhodného operačního systému, jeho instalací, konfigurací a používáním. Předmět je dále zaměřen na získání poznatků o klasických připojitelných zařízeních, jako jsou tiskárny, skenery, klávesnice, myši, pevné disky, CD, DVD, Blu-Ray disky, disketové mechaniky, displeje, grafické adaptéry, zvukové karty, flashdisky.

Odborná praxe (Professional Practice, OP)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Správce sítě, programátor, servisní technik IT, webmaster, tester, konzultant IT, projektový management

Popis: Cílem modulu je praktické odzkoušení znalostí, které studenti získávají během svého studia. V praxi budou moci realizovat a zpracovávat svoje projekty na určitě předměty a dotváří systém profesní přípravy. V rámci praxe studenti poznají pracovní systém v dané profesi. Dále pak budou sami rozhodovat a nést zodpovědnost za svoje rozhodnutí a za výsledek svojí práce. Získají zkušenosti v jednání s lidmi a v neposlední řadě získají sociální zkušenosti v průběhu vytváření sociálních kontaktů v rámci pracoviště.

Zpracování dat (Data processing, ZD)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: MS Excel, MS Access, data, filtry, tabulky, souhrny, databáze, relace, dotazy, klíče, sestavy

Popis: Modul uvede studenty do problematiky zpracování dat s využitím tabulkového kalkulátoru MS Excel a databázového systému MS Access. Seznámí studenty s mechanismy zpracování uložených dat pomocí dostupných nástrojů a funkcí, se standardem XML, základními programovacími technikami MS Visual Basic. Student získá znalosti ze zpracování dat a tvorby jednoduchých databází a je připraven prakticky je aplikovat. Výuka vede k pochopení správných zásad zpracování většího množství dat.

Právo v informatice (Computer Law, PVI)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Autorské dílo, autorské právo, informace, patenty, ochranné známky, nekalá soutěž, bezpečnost

Popis: Modul je strukturován do oblasti zákonů související s problematikou práva v informatice, tedy do práva v informatice, autorského práva, problematice autorského díla, ochraně osobních údajů, úřadu na ochranu osobních údajů, o svobodném přístupu k informacím a dalším souvisejícím právním předpisům. Dále je část věnována licencím a počítačovým patentům obecně, internetu a právní problematice s ním související. V neposlední řadě je zaměření i k trestnímu zákoníku a s ním souvisejících trestných činů ohledně informatiky

Síťové technologie (Networking Technologies, ST)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Sítě, LAN, GNU/Linux, MikroTik,router, konfigurace, bezdrátové prvky, kryptografie, VPN, šifrování, Apache, HTTPS, skripty

Popis: Cílem předmětu je uvedení studenta do problematiky počítačových sítí, seznámení se se síťovými protokoly, síťovými prvky a schopnost porozumění technické dokumentaci k těmto prvkům. Další zaměření je na návrh malých a středních počítačových sítí, jejich správu, zapojení směrovačů a nastavení síťových služeb na serverech. Dále jsou probírány a prakticky aplikovány způsoby zabezpečení počítačových sítí.

Návrh a administrace síťových operačních systémů (Project and Administration of Network Operating Systems, NAA)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Linux, vrstvy OS, ovladače, konfigurace, SSH, Python, bash, skriptování, server

Popis: Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky administrace aktivních síťových zařízení, zejména serverových zařízení. Studenti se naučí pracovat se serverovými operačními systémy a seznámí se s fungováním nejfrekventovanějších serverových služeb včetně jejich správy.

Seminář k absolventské práci (Graduate Work Seminar, SAP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Absolventská práce, vedoucí práce (konzultant), oponent, citační norma, odborný text, jazyk, formální stránka, prezentace

Popis: Předmět je zaměřen na seznámení studentů s problematikou zpracování a prezentace závěrečné absolventské práce. Seznamuje studenty s tvorbou odborného textu, vyhledáváním a citováním zdrojů, etickými normami při zpracování závěrečné práce a s formální úpravou podle doporučení školy.

Databázové systémy (Database Systems, DS)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Databáze, SŘBD, MySQL/MariaDB, GNU/Linux, databázový model, ERA model, tabulky, transakce, procedury, dotazy

Popis: Modul je zaměřen na základy práce s relačními databázovými systémy (DS) v praxi, ale na základě dostatečných teoretických znalostí. Aplikace ralizujeme buď v MS Access nebo v systému klient - server, např. aplikace v PHP a databáze v MySQL/MariaDB, s jejímiž principy bude student v průběhu cvičení seznámen.

Kybernetická bezpečnost (Cyber Security, KB)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Bezpečnost v ICT, zdroje informací, bezpečnostní rizika, útok, firewally, prohlížeče, DoS, DDoS, cloud, šifrování, biometrika, hesla, Fortinet, Cisco, Mikrotik, Ubiquiti

Popis: Předmět se zaměřuje na základní principy bezpečnosti v informačních technologiích a jejich aplikaci v praxi. Studenti jsou vedeni porozumění motivaci útočníků, práci bezpečnostních analytiků, vektorům útoků, mezinárodnímu systému klasifikace bezpečnostních incidentů. Motivuje studenty k dalšímu rozvoji svých znalostí, aby mohli čelit rizikům v oblasti IT nejen na uživatelské úrovni, ale také na administrátorské úrovni. Význam je kladen i na morální postoje a respektování pravidel ochrany dat.

Povinně volitelné předměty

Fyzika pro informatiku (Physics for Informatics, FPI)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Fyzika, vlnění, kmitání, elektřina, magnetismus, optika, kapalné krystaly, laser, polarizace, tenké vrstvy

Popis: Student získá a osvojí si základní znalosti týkajících se zejména: Základy klasické mechaniky (kinematika a dynamika hmotného bodu, tuhého tělesa), Základy termodynamiky (stavové a procesní veličiny, termodynamické zákony, entropie), základy statistiky, Kapalné krystaly a jejich využití v IT, Eelektromagnetické vlnění a fyzikální optika, Polarizační filtry a tenké vrstvy – užití v IT, Laser – princip, aplikace a využití

Matematika (Mathematics, MAT)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Lineární algebra, matematická analýza, matice, rovnice, determinant, integrální počet, diferenciální rovnice

Popis: Student získá základní znalosti a je připraven prakticky je aplikovat. Předmět připravuje studenta na osvojení znalostí, týkajících se zejména lineární algebry (matic a determinantů, řešení soustav lineárních rovnic), základů diferenciálního počtu a integrálního počtu, popř. diferenciálních rovnic. Tyto znalosti lze aplikovat na výpočty parametrů informačních systémů v praxi.

Počítačová grafika (Computer Aided Graphics, PG)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Rastrová grafika, vektorová grafika, RGB, CMYK, souborové formáty, foto, video, editory, open source

Popis: Modul uvede studenty do problematiky tvorby a zpracování rastrové a vektorové grafiky prostřednictvím komerčních i nekomerčních grafických programů. Student získá znalosti v oblasti grafických formátů a jejich použití v běžné praxi včetně pořízení, tvorby, úprav obrázků, začlenění textu do obrázků, koláží atd. Předmět se zabývá také multimediální tvorbou a využitím v praxi.

Technika počítačů (Computer Technik, TCHP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Simulace, anologové obvody, logické funkce, přepínače, kombinační a sekvenční logické obvody, dekodéry, multiplexery

Popis: Modul rozšiřuje průběžné poznatky studenta z předmětů Číslicová technika a Základy elektrotechniky. Dále tvoří mezipředmětový vztah s předměty Technické vybavení a Počítačové systémy, kdy podrobně popisuje, jakým způsobem fungují jednoduché automaty i složité výpočetní systémy v praxi. Za pomocí simulačního CAD programu si student vyzkouší realizaci elektronických obvodů, ověří funkčnost použitých součástek a tím prakticky pochopí funkce jednotlivých částí počítače s ověřením jeho technických parametrů.

Úvod do skriptování (Scripting Introduction, ÚDS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Příkazový řádek Windows, CMD, VBscript, PowerShell, WMI, Python, skripty, systémové programování, tooling

Popis: Předmět provede studenty základními rozšiřujícími možnostmi příkazové řádky uživatelské platformy Windows a seznámí studenty s použitím těchto nástrojů v administrátorské praxi. Studenti získají potřebný rozhled pro ovládání operačního systému z příkazové řádky, čímž budou připraveni ovládat specializovanější administrátorské nástroje. Základní úkoly správy většího počtu počítačů budou schopni zvládnout pomocí již připravených systémových nástrojů bez nutnosti instalace jakéhokoliv dalšího softwaru.

Kancelářský software (Office software, KS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Open Office, Libre Office, MS Office

Popis: Předmět seznámí studenty s ovládáním nejužívanějších typů programových kancelářských balíků v praxi na úrovni pokročilého uživatele.

Mikrokontroléry a robotika (Introduction to Robotics, MR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Robotické systémy, senzory a čidla, NXT-G, NC/CNC programování, Raspberry, Arduino,LEGO Mindstorms EV3, MakeBlock Ultimate Robot Kit

Popis: Předmět uvede studenty do problematiky mikropočítačů, mikrokontrolérů a robotických systémů, zpracování dat různých fyzikálních veličin, s jejichž využitím lze robotické systémy systém ovládat. Součástí modulu je návrh a realizace vlastní konstrukce robotického zařízení, včetně tvorby obslužného programu a využití simulačních prostředí.

Digitální video (Digital Video Systems, DV)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Teorie filmu, videozáznam, komprese, záběr, kompozice, střih videa, Pinnacle Studio, Movie Maker, export, zálohování

Popis: Cílem modulu je, aby studenti získali teoretický přehled i praktické dovednosti v oblasti pořízení kvalitního videomateriálu a jeho následného zpracování. Studenti si osvojí správné návyky při práci s tech. zařízením pro pořízení videozáznamů, a získají základní znalosti pro úpravu pořízeného záznamu ve vybraném editoru videa, které využijí při přípravě finálních multimédií.

Programování v aplikacích (Applications Programming, PVA)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: C#, NET Razor Pages/ BLAZOR, API .NET Core, Dependency Injection, Visual Studio

Popis: Studenti se naučí tvorbu moderních webových aplikací pomocí .NET Razor Pages, včetně práce s modely, formuláři a sémantickou syntaxí. Získají dovednosti, které je možné používat z jakéhokoliv operačního systému vč. u mobilních zařízení, tzn. vytváření a správy API služeb v .NET Core, včetně konfigurace kontrolerů, routingu, serializace dat a implementace autentizace a autorizace. Během kurzu se seznámí s principy Dependency Injection a jeho využitím v .NET Core prostředí. Dále se naučí správu projektů v Visual Studiu, debugging, správu balíčků a práci v týmu. Budou se také seznamovat s best practice a dobrými postupy v oboru, jako je architektura aplikací, správa chyb, optimalizace výkonu a zabezpečení dat. Seznámeni se specifiky publikace a následného uplatnění aplikací na digitálních distribučních platformách Google Play, Windows Store a Apple App Store.

Programování v jazyce Python (Python Programming, PVP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Python, cykly, funkce, soubory, řetězce, CLI, GUI, web scraping

Popis: Předmět se zaměřuje na vytvoření solidních základů a návyků jazyka Python, který se dlouhodobě řadí mezi světově nejpoužívanější programovací jazyky. Získané znalosti a dovednosti studentům umožní využít programovací jazyk Python jako pravou ruku při úkolech systémového administrátora s přesahem do dalších frekventovaných IT činností, jako je zpracováni dat, vývoj webových aplikací a automatizace.

Administrace Windows server (Windows Server Administration, AWS)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Active Directory, PowerShell, služby DHCP, DNS, Hyper-V

Popis: Předmět je zaměřen na správu Windows serveru a zahrnuje témata jako jsou instalace a konfigurace, správa uživatelů a skupin, správa služeb a procesů, správa Active Directory. Zahrnuje i důležitou oblast, zabezpečení Windows serveru. Studenti se naučí používat nástroje a utility pro usnadnění správy serveru a diagnostiku problémů.

Praktická typografie (Practical Typography, PTY)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Sazba dokumentu, e-knihy, DTP aplikace, systém LATEX, vkládání objektů, externí styly, automatický obsah

Popis: Modul uvede studenty do problematiky pokročilejší sazby dokumentů (časopisy, letáky, pozvánky atd.) pomocí DTP aplikací. Student si upevní znalosti v hladké, smíšené a odstavcové sazbě a naučí se je prakticky aplikovat ve zmíněných DTP aplikacích. Předmět se zabývá také tvorbou moderních elektronických knih a jejich optimalizací pro konkrétní zařízení.

Volitelné předměty

Konverzace v anglickém jazyce (English Language Conversation, AJK)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Anglický jazyk, odborný cizí jazyk, komunikace, konverzace, reálie cizích zemí, technická angličtina

Popis: Předmět Konverzace v anglickém jazyce připravuje studenty na aktivní účast v komunikaci v různých životních situacích. Hlavní náplní je nácvik řečových a poslechových dovedností prostřednictvím improvizovaných témat založených na mediální prezentaci aktuálního dění ve světě, poznávání reálií a nácvik základní korespondence.

Německý jazyk (German Language, NJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Německý jazyk, komunikace v cizím jazyce, gramatika, Německo, reálie německy mluvících zemí

Popis: Studující si ve výuce německého jazyka osvojí komunikační dovednosti v ústním i písemném projevu, umí zpracovat nové informace a orientuje se v cizojazyčném textu. Studující je veden i k poznání reálií a zvládnutí základní korespondence.

Ochrana a podpora zdraví (Health protection and promotion, OPZ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Hygiena, pracovní prostředí, hluk, znečištění, opěrná soustava, únava, ergonomie, pracoviště, výživa, udržitelnost, chemopreventivní látky, screening

Popis: Základy oboru hygieny a pracovně-lékařské peče; orgány ochrany veřejného zdraví; bezpečnost a ochrana zdraví při práci; zákoník práce a pracovní prostředí; hluk, vibrace, teplo, ionizující záření, neionizující záření, osvětlení, prach a vybrané chemické látky na pracovišti; kouření na pracovišti; jednostranné přetěžování a jeho kompenzace; nároky na ergonomii pracovních pomůcek a pracoviště; stres, workoholismus, kompenzace; protektivní úloha výživy, pohybové aktivity; dlouhodobě udržitelný rozvoj - součást odpovědné firmy a společnosti

Psaní odborného textu (Scientific Text Writing, POT)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Norma ČSN 01 6910, odkazování, odborné termíny a profesionalismy, formální a grafická úprava, písemnosti

Popis: Předmět naučí studenty potřebným dovednostem s programy office a seznámí s pravidly tvorby dokumentů, které dále zužitkují nejen během studia, ale také pro jakoukoliv další korespondenci s úřady či jinými organizacemi. Proto je výuka zprvu zaměřena na obecnou úpravu písemností a dále na formální úpravu odborných prací. Vzhledem k výše uvedenému nechybí ani témata týkající se úřední a obchodní korespondence, uzavírání právních smluv, a dalších písemností používaných zejm. v hospodářském styku.

Základy první pomoci (First Aid Basics, ZPP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: První pomoc, úrazy, poranění, ohrožení života, šok, zástava krvácení, teplo, chlad, intoxikace, tonutí, elektrický proud

Popis: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický s cílem seznámit studenty se zásadami poskytování první pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu a při stavech bezprostředně ohrožujících život.

Základy managementu (Fundamentals of Management, ZM)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Management, plánování, organizování, řízení lidských zdrojů, motivace, komunikace, time management, personalistika

Popis: Modul se zaměřuje na základní popisy principů managementu, jeho význam a konkrétní uplatňování v podniku. Výuka se zaměřuje nejen na teoretická témata, ale také na praktickou část, kde je kladen důraz na rozvíjení dovedností studentů pracovat v týmu.

Počítačové prezentace (Computer Aided Presentation, PPR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Zásady dobré prezentace, PowerPoint, Impress, Prezi, Active Inspire, Smart Notebook, interaktivní prvky, smartboard

Popis: Modul uvede studenty do problematiky počítačových prezentací. Naučí studenty pravidel, při vytváření kvalitních prezentací. Student získá základní znalosti tvorby počítačové prezentace a je připraven prakticky je aplikovat. Výuka vede k pochopení správných zásad tvorby prezentací a schopnosti je využívat v širokém kontextu.

Marketing (Marketing, MAR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Marketing, tržní prostředí, segmentace trhu, marketingový plán, životní cyklus výrobku, cenové strategie, propagace, public relations

Popis: Modul se zaměřuje na popis základních principů marketingu, jeho význam a uplatnění v podniku. Výuka se zaměřuje nejen na teoretická témata, ale také na praktickou část, kde budou studenti zpracovávat marketingový plán společnosti a aplikovat nástroje marketingu v praxi.

Řízení lidských zdrojů a kreativní management (Human Resources Management and Creative Management, ŘKM)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Personální management, jednání s lidmi, týmová práce, zpětná vazba, argumentace, naslouchání, koučování, vyjednávání

Popis: Sebepoznávání a poznávání druhých, schopnost poskytovat zpětnou vazbu. Vedení pracovní skupiny, týmová práce a podpora skupinové tvořivosti. Komunikace a rozvíjení komunikačních dovedností - aktivní naslouchání, přesvědčivá argumentace, prezentační dovednosti. Výklad je zaměřen na význam a uplatnění personálního managementu v praxi, a seznamuje s teoretickými tématy i praktickou částí.

Modelování a 3D tisk (Modeling and 3D printing, M3D)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: NC/CNC systémy, modelovací software, 3D modelování, Blender, XYZware, XYZ Maker Suite

Popis: Předmět se zabývá teoretickou přípravou projektu, softwarovým modelováním a realizací pomocí 3D tiskáren nebo NC/CNC systémů. Student pochopí návaznost jednotlivých částí výrobního řetězce a úlohu počítače v něm. Naučí se ovládat vybraný modelovací software a generovat instrukce pro návazné zpracování 3D tiskárnou nebo jiným výrobním zařízením.

Moderní počítačová učebna

Moderní počítačová učebna

Specializovaná učebna pro vzdělávací program Systémový administrátor IT je koncipována pro 16 studentů a umožňuje individuální přístup vyučujícího při výuce, vzhledem k technickému vybavení je klimatizována, vybavena odpovídajícím nábytkem a určena pro odbornou teoretickou a praktickou výuku profilujících předmětů oboru. V předmětu Základy programování získávají studenti základní znalosti a dovednosti v programování, předmět Webové technologie seznamuje studenty se základní znalostí tvorby jednoduché webové aplikace, v předmětech Technické vybavení a Počítačové systémy se učebna využívá především k praktickým nácvikům instalací a konfigurací počítačů. Předměty Síťové technologie, Návrh a administrace síťových operačních systémů jsou profilující. Studenti v nich získají znalosti a praktické dovednosti pro vytvoření a správu počítačových sítí. Veškeré technické i programové vybavení je kromě výuky využito k průběžnému zkoušení v návaznosti na teoretické znalosti včetně závěrečných zkoušek.

Vybavení IT učebny je určeno pro testování a programování, nácviky konfigurací, konstrukci a programování robotických projektů, modelování situací, práce se senzory, motory a inteligentními jednotkami, vč. pokusného serveru Supermicro PCS S1220Q-M5V SYS, který slouží ke studijním účelům a praktickým cvičením z praxe IT administrátora.

Škola je dále vybavena dalšími dvěmi počítačovými učebnami sloužícími pro výuku předmětů zaměřených na programování, počítačovou grafiku i databáze, a taktéž pro výuku výpočetní techniky u ostatních vzdělávacích programů.

Tato specializovaná učebna vznikla v roce 2013 s původní kapacitou 12 míst (viz následující reportáž ze ZAKu) a je průběžně doplňována o nové vybavení.  

 

S kým spolupracujeme

S kým spolupracujeme

Katedra materiálů a strojírenské metalurgie Západočeské univerzity
www.kmm.zcu.cz

Tandem Plzeň
www.tandem-org.cz

Maxent, s.r.o
www.maxent.cz

Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň
tyrsovazsams.plzen.eu

Pyladies CZ
pyladies.cz/plzen

Maple Webdesign
www.maple-webdesign.cz

ITSD, s.r.o
itsd.cz

Marbes consulting s.r.o.
www.marbes.cz

Akce

Akce

Videa

Videa

Kontakty

Kontakty

Hrdina Karel, Mgr., DiS., vedoucí oboru AIT, tel.: 734311201, email: hrdina@vosplzen.cz

Fictum Jiří, DiS., odborný učitel oboru AIT, tel.: 377534450, email: fictum@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Veřejná správa

Vzdělávací program 68-43-N/05
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol s maturitou ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Parametry vzdělávacího programu

Forma studia: denní, kombinovaná

Charakteristika vzdělávacího programu: Charakteristika_VS.pdf (345 kB)

Profil absolventa vzdělávacího programu: Profil_VS.pdf (191 kB)

Podmínky přijetí ke studiu: Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání maturitní zkouškou a zdravotní způsobilost pro tento obor.

Školné: viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Učební plán denní formy studia: UP_VSD.pdf (294 kB)
Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Učební plán kombinované formy studia: UP_VSK.pdf (295 kB)

Vzorové otázky přijímacího pohovoru zde

Možnosti uplatnění

Tříletý vzdělávací program připraví absolventa pro administrativní pozice v soukromém sektoru, zejména v oblasti advokacie, notářství, justice a v exekučních úřadech nebo pozice na úrovni specialista nebo odborný referent ve státní správě, územních odborných správních úřadech a územně samosprávných celcích.

Absolvent se uplatní na pozicích v oblasti:

 • administrativní pozice v oblasti právních služeb
 • státní správy
 • územně samosprávných celků
 • ozbrojených složek
Stručná anotace předmětů

Stručná anotace předmětů

Povinné předměty všeobecné

Cizí jazyk (Aj, Nj) (Foreign Language 1, ANJ/NEJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Jazyky, angličtina, němčina, komunikace, slovní zásoba, gramatika

Popis: Výuka anglického jazyka je v prvních třech semestrech denního studia postavena na kombinaci gramatiky a slovní zásoby s hlavním zaměřením na komunikaci. Jde zejména o opakování učiva středoškolské úrovně. Odborná výuka anglického jazyka v následujících třech semestrech studia je věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během této výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na čtení textů, rozboru slovní zásoby a diskuzi. V kombinované formě studia je výuka po celou dobu studia věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Studenti mají k dispozici zpracované podklady s odbornými tématy, které lze přizpůsobit rozličné jazykové úrovni.

Cizí jazyk odborný (Aj, Nj) (Foreign Language Special, AJO/NJO)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Jazyk, anglický, německý, veřejná správa, komunikace, slovní zásoba, právo, diskuze

Popis: Odborná výuka anglického/německého jazyka v posledních třech semestrech studia je věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na čtení textů, rozboru slovní zásoby a diskuzi.

Základy psychologie (Introduction to Psychology, ZAP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: Psychologie, osobnost, agrese, agresivita, temperament

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a s podstatou a smyslem psychologie. Výuka je zaměřena na obecnou psychologii a psychologii osobnosti. Předmět se zaměřuje na vybrané složky osobnosti a poskytuje studentům možnosti jejich rozvoje.

Základy sociologie (Introduction of Sociology, ZAS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Sociologie, moderní společnost, lidé, skupiny, populace

Popis: Předmět představuje sociologii jako vědu zabývající se studiem sociálního života v jeho nejrůznějších formách. Sociologie je produktem moderní společnosti a reakcí na stále se zvyšující složitost života jedince i skupin a společnosti jako celku.

Úvod do filozofie (Introduction to Philosophy, UFI)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Filozofie, ontologie, gnoseologie, dějiny, myšlení, antika

Popis: Studium předmětu Úvod do filozofie je postaveno na výkladu dějin filozofie. Nejdůležitější filozofické pojmy a problémy jsou předkládány na základě jejich proměn a chápání v průběhu dějin filozofického myšlení od antiky po postmoderní filozofii.

Politologie (Political Science, POL)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Demokracie, komunismus, socialismus, liberalismus, anarchismus, fašismus, stát a vláda, politické systémy, politické strany a volby, občanská společnost

Popis: Modul seznamuje studující se základními politickými teoriemi (konzervatismus, komunismus, socialismus, liberalismus, anarchismus, fašismus) a základními přístupy politologické analýzy při zkoumání projevů politiky v každodenním životě (stát a vláda, politické systémy, politické strany a volby, občanská společnost).

Právní profese a etika (Law Profession and Ethics, PPE)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Filozofie, etika, profesní etika, lidská práva

Popis: Studium předmětu vede k osvojení morálních principů, práva a etiky, vede k objasnění otázky spravedlnosti a hledání její míry.

Komunikace, etiketa a rétorika (Communication, Etiquette and Rhetoric, KER)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: Komunikace, média, sociální komunikace, společenská etiketa

Popis: Předmět poskytuje studujícím široké poznatky z oblasti komunikace a prostřednictvím praktických cvičení jim umožňuje si ověřit a zvýšit své komunikační kompetence. Zahrnuje obecná témata z oblasti sociální komunikace, vede k pochopení základních společenských norem a osvojení principů a zásad společenské etikety.

Informační a komunikační technologie (Information Technologies, INF)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Informační systémy, informační komunikační technologie

Popis: Studující získá po absolvování předmětu širší znalosti z oblasti IT potřebné pro řešení složitějších úkolů na úrovni pokročilého uživatele. Je schopen samostatně vyhledávat, třídit a zpracovávat data s maximálním využitím moderních informačních a komunikačních technologií.

Ekonomie a účetnictví (Ekonomie and Business Basics, EUC)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Ekonomie, peníze, dotace, podnikání, firmy, živnost, zaměstnání

Popis: Předmět seznamuje se základními ekonomickými pojmy, objasňuje hlavní aspekty fungování ekonomického systému, tržního mechanismu, učí ekonomicky myslet. Předmět také seznamuje se základními principy podnikání a účetnictví. Studující se učí vidět účetnictví jako systém ekonomické činnosti podniku a jeho výsledků.

Základy managementu a marketingu (Fundamentals Management and Marketing, ZMM)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Rozhodování, plánování, organizování, vedení lidí, kontrola

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními principy a vývojem managementu a s manažerskými funkcemi. Studující se seznámí se základy strategického i provozního managementu. Předmět představuje také aktuální, stručný, ale ucelený souhrn základních informací a poznatků o marketingu. Významnou součástí předmětu je vymezení nástrojů a metod, které marketing využívá při ovlivňování trhu.

Seminář k absolventské práci (Graduate Work Seminary, SAP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Absolventská práce, odborný text, citace zdrojů, formální úprava, prezentace

Popis: Předmět je zaměřen na seznámení s problematikou zpracování a prezentace závěrečné absolventské práce. Seznamuje s tvorbou odborného textu, vyhledáváním a citováním zdrojů, etickými normami při zpracování závěrečné práce a s formální úpravou podle doporučení školy.

Povinné předměty odborné

Právní propedeutika (Legal Propedeutika, PPR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Právní skutečnosti, právní jednání, právní úkony, právní události

Popis: Předmět seznamuje studující se základními prvky právních disciplín, právnickou terminologií. Studující seznámí s tvorbou právních norem, jejich právní silou, systémem práva. Seznámení studentů  s právními vztahy, právní odpovědností (soukromoprávní delikty, veřejnoprávní delikty). Studenti se podrobně seznámí s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.

Dějiny veřejné správy (History of Public Administration, DVS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO

Klíčová slova: Státní správa, samospráva, veřejná správa

Popis: Předmět seznamuje studující se vznikem a organizačním vývojem úřadů - orgánů veřejné, zejména státní správy a samosprávy v českých zemích od doby jejich vzniku do roku 1989.

Veřejná správa (Public Administration, VES)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Státní správa, samospráva, veřejná správa

Popis: Předmět pomáhá osvojovat základní principy fungování systému veřejné správy v rámci ČR. Prohlubuje znalosti v základních pojmech: veřejné správě, státní správě a samosprávě. Výuka je zaměřena na pochopení celkového fungování územní samosprávy a jejích jednotlivých orgánů, pochopení kontroly, postavení a kompetencí v rámci legislativních procesů. Zajišťuje základní legislativní znalosti v souvislosti s  místními právními předpisy.

Správní právo (Administrative Law, SPP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Správní řízení, správní právo procesní, správní řád

Popis: V odvětví správního práva budou osvětleny vztahy při realizaci výkonu moci ve státě ve sféře veřejné správy. Stěžejními tématy jsou ta, která se zabývají vymezením působnosti správního práva procesního s důrazem na aplikaci správního řádu, zásady správního řízení, subjekty správního řízení, průběh řízení v I. stupni. Součástí výuky je seznámení se správně právním postavení subjektů veřejné správy. Důraz je též kladen na problematiku správního trestání.

Právní akty ve veřejné správě (Acts in Public Administration, PVS)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: právní akty, veřejná správa, samospráva

Popis: Studující se seznámí se základním rozdělením právních aktů na normativní (obecně závazné) a na individuální správní akty, seznámí se s procesem tvorby právních aktů normativních, se zaměřením na právní akty vydávané orgány územní samosprávy v rámci samostatné působnosti, s působností orgánů státní správy v rámci dozoru nad vydáváním právních aktů v samostatné působnosti orgánů územní samosprávy, s možností nápravy vad těchto aktů

Regionalistika (Regional Science, REG)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Regionalistika, Evropská unie

Popis: Modul seznamuje studující se základy regionalistiky v rámci České republiky potažmo Evropské unie.

Základy práva EU (Introduction to Law of European Union, ZEU)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Evropské právo, soudnictví

Popis: Předmět seznamuje studujícího s historickým vývojem Evropského společenství, Evropské unie, orgány EU, jejím složení a pravomocemi. Charakterizuje EHS, Euroatom a ESUO. Seznamuje studující s prameny evropského práva a s Evropským soudnictvím. Studenti se podrobně seznámí s Lisabonskou smlouvou, Maastrichtskou, Amsterodamskou a smlouvou z Nic.

Základy soukromého práva (Fundamentals of Private Law, ZSP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Soukromé právo, obchodní rejstřík, veřejný rejstřík

Popis: Předmět seznamuje studující s jedním ze základních právních odvětví, se soukromým právem, se zaměřením na právo občanské, rodinné, dědické a pracovní. Studující se seznámí se základními zásadami, na kterých je soukromé právo postaveno, s včleněním těchto základních zásad do právních norem soukromého práva, seznámí se s pojetím fyzické osoby, člověka, v občanském zákoníku, s právnickými osobami, s jejich typy, způsobem jejich založení, vznikem, s obchodním rejstříkem, jako součástí veřejného rejstříku.

Pracovní právo (Labour-law, PRP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Pracovní právo, pracovně právní vztahy

Popis: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Seznamuje absolventy nejen s celkovým přehledem úpravy pracovněprávních vztahů, ale poskytuje informace o možnostech profesní kompetence a formuje vztah k povolání. Vede ke komplexnímu a všestrannému náhledu na funkci pracovního práva.

Finanční právo (Financial Law, FIP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Finanční právo, veřejný příjem, daně

Popis: Předmět má uvést studujícího do oboru Finančního práva a seznámit ho s finančně právními odvětvími, zejména s rozpočtovým, měnovým, bankovním právem. Předmět seznámí také studujícího s problematikou veřejných příjmů zejména s oblastí daní. Pozornost je věnována nejen právní úpravě jednotlivých daní, ale i správě daní, daňové politice, účastníkům daňově právních vztahů, problematice daňového řízení, opravných prostředků v daňovém řízení, poplatkům, clům a smlouvám o zamezení dvojího zdanění.

Trestní právo (Criminal Law, TPR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Správní právo, trestní právo, správní řád, zásady správního řízení, správní trestání, trestný čin, ukládání trestů

Popis: V oblasti práva trestního vyučovaný předmět obsahuje komplexní přehled trestního práva hmotného a trestního práva procesního. Hlavními body trestního práva hmotného je shrnutí problematiky trestného činu, jeho podob a následného ukládání trestů. Problematika je řešena jak v teoretické, kdy jsou vymezovány základní kategorie, tak v praktické rovině poukazováním na konkrétní protiprávní jednání a následné řešení. V trestním právu procesním je zaměřena pozornost na základní principy, pojmy a jednotlivá stádia trestního řízení. Výuka je také zaměřena na znalost speciálních zákonů – zákon o soudnictví mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a zákon o obětech trestných činů.

Justice a právní služby (Justice and Legal Services, JPS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Právní služby, justice, advokacie, notářství

Popis: Předmět seznamuje studující s oblastmi právních služeb, které se přímo či nepřímo účastní na výkonu soudní moci, a v některých případech soudní moc i přímo vykonávají. Studující se seznámí s rozdíly mezi jednotlivými druhy právních služeb - advokacie, notářství, exekuční činnost, s právními základy jejich fungování, jejich samosprávou, podmínkami pro výkon těchto činností, etikou jejich vykonávání, odpovědností, včetně odpovědnosti kárné, s úlohou jednotlivých služeb pro zajištění základního cíle výkonu soudní moci - spravedlivé rozhodování.

Úvod do práva sociálního zabezpečení (Introduction to the Social Security Law, USZ)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Sociální zabezpečení, pojištění, sociální podpora

Popis: Předmět studentům poskytuje informace o jednotlivých pilířích sociálního zabezpečení - sociálním pojištění, státní sociální podpoře a sociální péči a seznámit studenty se základními principy práva sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie, zejména aplikací koordinačních nařízení.

Prevence kriminality (Criminality Prevention, PRK)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Prevence kriminality, kriminologie, trestný čin

Popis: Předmět seznamuje studující se základními principy prevence kriminality s cílem pochopit důvody páchání jednotlivých trestných činů a reagovat vytvořením preventivních programů. Důraz klade na prevenci jednotlivých druhů kriminality. Výuka je zaměřena na vysvětlení základních a aktuálních postupů vytváření preventivních programů a projektů proti kriminalitě.

Insolvenční řízení (Insolvency Proceedings, INR)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Insolvenční řízení, oddlužení, platební neschopnost

Popis: Předmět seznamuje studující s postupy oddlužení při platební neschopnosti a s riziky oddlužení. Seznámení s problematikou a situacemi ke kterým dochází v podnikatelské, ale i osobní sféře, které znamenají neúspěch a pád. Výuka je zaměřena na znalost zákona o insolvenčním řízení tj. možnosti oddlužení a vede ke komplexnímu náhledu, neboť úpadek lze považovat za situaci, kdy PO nebo FO není schopna dostát svým závazkům a může tak vést k nezanedbatelným finančním ztrátám.

Veřejné zakázky (Public Order, VEZ)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Veřejné zakázky, smluvní vztahy

Popis: Předmět seznamuje studenty nejen s celkovým přehledem úpravy zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ale postupně si studující osvojují požadavky zadávání veřejných zakázek formou elektronického tržiště včetně možnosti praktické zkoušky, a proto je předmět koncipován jako teoreticko-praktický. Vede ke komplexnímu a všestrannému náhledu na veřejné zakázky, na jehož základě dojde k naplnění veřejných potřeb s cílem uzavření kvalitního a vyváženého smluvního vztahu.

Veřejné rejstříky (Public Registers, VER)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: Veřejné rejstříky

Popis: Předmět seznamuje studující s veřejnými rejstříky v ČR (EU), jejich úlohou, obsahem, právní úpravou a jednotlivými typy.

Odborná praxe (Professional Training, ODP)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Odborná praxe, profesní příprava, profese

Popis: Cílem modulu je praktická aplikace znalostí, které studující v průběhu studia získávají. Praktická výuka představuje neoddělitelnou součást studia a dotváří systém profesní přípravy. V rámci praxe studující poznají pracovní systém v dané profesi. Naučí se sami rozhodovat a nést zodpovědnost za svoje rozhodnutí a za výsledky své práce. Získají zkušenosti v jednání s lidmi a především sociální zkušenosti v průběhu vytváření sociálních kontaktů v rámci pracoviště. V praxi budou moci také zpracovávat a realizovat své projekty na vybrané předměty, případně praktickou část své absolventské práce.

Povinně volitelné předměty

Cizí jazyk 2 (Aj, Nj, Ru) (Foreign Language 2, ANJ2/ NEJ2)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, komunikace

Popis: Výuka ruského nebo německého jazyka je doplňkovou formou výuky cizích jazyků. Jedná se o základní kurz jazyka, který je uzpůsoben úrovni studentů.

Sportovní aktivita (Sport Activity, SPA)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Sportovní aktivita, kondice, pohybové schopnosti

Popis: Předmět je zaměřen na rozvoj fyzické kondice, pohybových schopností a dovedností.

Bezpečnost a udržitelný rozvoj (Security and Sustainable Development, BUR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Bezpečnost, udržitelný rozvoj, bezpečnostní rizika

Popis: Předmět seznamuje studenty s různými pohledy na bezpečnost a udržitelný rozvoj. Je zaměřen na pochopení základních faktorů, které mají vliv na bezpečnost a udržitelný rozvoj v kontextu s vývojem dnešní postindustriální společnosti s důrazem na bezpečnostní rizika v současném globalizovaném světě.

První pomoc (First Aid, PPO)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: První pomoc, zdravotní stav, úraz, zranění

Popis: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický s cílem seznámit studující se zásadami poskytování první pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu, a při stavech bezprostředně ohrožujících život. Výklad se zaměřuje na všeobecnou prevenci úrazů a zranění, důraz je kladen na praktický nácvik poskytování první pomoci v různých situacích ohrožení zdraví a života.

Krizové řízení (Crisis Management, KRR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Krizové řízení, ohrožení, krizové plánování

Popis: Předmět seznamuje studující s krizovým managementem, sociálními, společenskými a ekonomickými formami ohrožení, zásadami krizového plánování a řízení, nejčastěji používanými metodami analýzy rizik a organizací prevence. Studující získají informace ke zpracování plánů krizové připravenosti, zvládnou pravidla a principy krizové komunikace.

Trestní politika (Criminal Policy, TRP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Trestní politika, trestný čin, justice

Popis: Předmět seznamuje studující s trestní politikou v současné společnosti a vysvětluje pojetí trestního práva v ČR, podstatu, tvorbu a realizaci trestní politiky, včetně norem vymezujících kompetence justice, policie a vězeňských orgánů. Charakterizuje vězeňství v ČR, včetně základních dokumentů klíčových resortů a legislativu v dané problematice.

Migrace a azyl (Migration and Asylum, MIA)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Mifrace, azyl, migrace, obchod s lidmi

Popis: Předmět seznamuje studenty s různými pohledy na problematiku migrace, a to s ohledem na sociální, ekonomické a kulturní aspekty, na nové trendy migrace a také na ochranu lidské důstojnost a životní podmínky migrantů. Důležitá je znalost témat, která se zabývají historií a vývojem evropské integrace, orgány a institucemi EU, organizovaným zločinem, obchodem s lidmi, nelegální migrací a zaměstnáváním, převaděčstvím, problematikou azylu.

Akce

Akce

Videa

Videa

Kontakty

Kontakty

Kalina Vladimír, Mgr., vedoucí oboru VS, tel.: 377534450, e-mail: kalina@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Řekli o nás

Mgr. Lenny Dianová

Ředitelka Základní školy Šťáhlavy

Sportovně animační den pro naši školu na Kozlu, perfektní den, organizovaný oborem Cestovní ruch na vošplzeň.cz

J.P.

Policista, absolvent oboru Bezpečnost obyvatelstva

Po absolvování VOŠ se spolužáky pokračujeme ve studiu na VŠ Příbram, v oboru Bezpečnostně právní studia. Zde jsme využili dohody mezi oběma školami, která umožňuje dostudovat za jeden rok titul Bc. Již za osm týdnů nás tak čekají státnice.

Ondřej Ulbrich, DiS.

Vedoucí střediska Alimex Nezvěstice a.s., absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem teoretické znalosti a první zkušenost s manažerským vedením skupiny lidí, které nyní bohatě využívám.

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

Jiří Hynek, DiS.

Šéftrenér mládeže HC Talent Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Na VOŠ jsem poznal spoustu zajímavých lidí a získal znalosti, které se mi ohromně hodí v mojí současné práci.

Bc. Ilona Šnebergerová 

Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Naše spolupráce trvá již několik let a věřím, že bude trvat i nadále, je totiž bezproblémová.

Ing.Tomáš Kotora

Ředitel Bazénu Slovany a Bazénu Lochotín

Již několik let dochází do naší organizace na praxi studenti oboru Management sportovních aktivit. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a několik z nich u nás zůstalo i po skončení praxe. Jak se studenty tak i s učiteli funguje spolupráce na výbornou.

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala, co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Ing. Daniela Stanková

Sociální pracovnice TyfloCentrum Plzeň

Se studenty VOŠ, kteří vykonávají praxi v TyfloCentru Plzeň, jsme velmi spokojeni. Doprovázejí klienty po městě v rámci průvodcovské služby a pomáhají při volnočasových aktivitách v rámci sociálně aktivizačních služeb. Některé studentky se po absolvování praxe dokonce staly dobrovolnicemi a zúčastnily se např. vícedenního rekondičního pobytu s našimi klienty. Velké díky také patří studentům za jejich každoroční dobrovolnou účast na sbírce Bílá pastelka. Děkujeme.

Libuše Drábková, DiS.

Odbor sociálních služeb, Magistrát města Plzně

Studium oboru sociální práce mi nabídlo kvalitní teoretický rámec, informace o aktuálních přístupech i vhodné zázemí pro všestranný praktický trénink. Tímto znovu děkuji všem vyučujícím za jejich smysluplnou práci, profesionální přístup a vstřícnost.

Lukáš Janerla, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškerá má očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

Zdeněk Trnka junior, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit dosavadní znalosti.  Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi.

Bc. Ondřej Čech

Odborný referent oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Při naší spolupráci si přejeme zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. A vošplzeň.cz to vždy nějak „vymyslí“.

Mgr. Arnošt Rybner

Právník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.

Káča Jannová

Absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

H.K.

Policistka, absolventka oboru Bezpečnost obyvatelstva

Vyšší odbornou školu jsem začala studovat z důvodu možného kariérního postupu u Policie ČR. Díky absolvování studia na Vaší škole jsem byla v letošním roce povýšena.

Adéla Krejčí, DiS. et DiS.

Dentální hygienistka, absolventka oboru Diplomovaný zubní technik

Jsem člověk, kterého neuspokojuje mít tituly jenom proto, že se to nosí. Dala jsem přednost této VOŠce před vysokou školou, protože je tady svoboda a podpora toho, co mě zaujalo. Současně, a to bych podtrhla, je tady ceněna individualita. Mám dojem, že na vysokých školách dnes převažuje stádnost a anonymita. VOŠ mě navedla na moji úspěšnou cestu za skvělou prací ve zdravotnictví.

Bc. Lada Valentová, DiS.

Trenér individuálních a skupinových lekcí

Díky mému vzdělání se dnes mohu věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsem vděčná za praxi na VOŠ, kde jsem získala přehled o systému podpory a rozdělování dotací institucím, které se věnují sportu. Byl to pro mě skvělý impuls zůstat v oboru i po škole, což se zatím daří. Obor Management sportovních aktivit mohu jen doporučit.

Mgr. Barbora Neckářová

Koordinátorka praxí, stáží a dobrovolníků Diakonie Západ

Poděkování za spolupráci se studenty VOŠ: Národní potravinová sbírka je každoroční akce, která probíhá v České republice vždy druhou sobotu v měsíci listopadu, již od roku 2012. Především díky obětavé pomoci dobrovolníků z řad studentů oboru sociální práce se každým rokem daří významně navýšit počet zboží, které nám zákazníci věnují pro dobročinné účely. V roce 2018 dosáhlo množství vybraných darů 2000 kg.

Bc. Patrik Pondělík, DiS.

Fitness trenér, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Z praktických dovedností jsem se naučil vedení kolektivu a práci s jednotlivcem. Bohatě využiji znalosti psychologie a v současnosti i marketingu.

Tomáš Pejchar, DiS.

Trenér dorostu HC Škoda Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Škola mi přinesla řadu znalostí a zkušeností nejen z oboru, rád na dobu studia vzpomínám. Na škole jsem velmi ocenil vstřícnost a přátelský přístup ke studentům.

Lukáš Hrubý, DiS.

Učitel ZŠ, trenér přípravky FC Viktoria Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem užitečné informace pro práci s kolektivem a pár dobrých přátel.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.