Vybavení odborných učeben a knihovny VOŠZMVS, s.r.o. 

Název projektu: Vybavení odborných učeben a knihovny VOŠZMVS, s.r.o.
Prioritní osa:
 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03206

Datum zahájení projektu: 01. 06. 2014
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 02. 2015
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 07. 2015
Datum ukončení projektu: 30. 08. 2015

Celkové předpokládané výdaje projektu:  8 265 702,00 Kč

Cíle projektu

Současné zařízení pro výuku studentů v oboru diplomovaný zubní technik již neodpovídají technologiím aktuálně využívaným ve stomatologických laboratořích. Naši absolventi se po ukončení studia stávají pracovníky v ortodontických laboratořích a pracovištích vybavených nejmodernějšími technologiemi, se kterými však neumějí pracovat, jelikož naše stávající přístroje určené k praktické výuce studentů jsou zastaralé a ve většině laboratoří se již nevyužívají. To snižuje možnosti jejich uplatnění na trhu práce. Bez realizace tohoto projektu budou absolventi hůře vybaveni pro vstup do zaměstnání vzhledem k tomu, že nebudou umět obsluhovat moderní techniku, která je pro podniky v konkurenčním prostředí trhu nutností. Proto je naprosto nezbytné praktickou výuku modernizovat pořízením aktuálních technologií.

Ze stejného důvodu chceme dovybavit naše učebny cizích jazyků interaktivní technikou, která zefektivní praktickou výuku jazyka zaměřenou na aktivní komunikaci v angličtině a němčině, což je vzhledem k narůstající zahraniční klientele žádoucí.

Povinností všech našich studentů je zpracování kvalitní absolventské práce, jejíž obhajoba je podmínkou řádného ukončení studia. Rádi bychom našim studentům tuto povinnost zkvalitnili tím, že vybudujeme při školní knihovně specializovanou učebnu pro výuku předmětu "Tvorba absolventských prací". Spojením knihovny s učebnou studenti získají možnost aktivně pracovat se všemi informačními zdroji v knihovně.

Projekt bude mít dopad zejména na studenty a potenciální zaměstnavatele absolventů zejména v Plzeňském kraji vzhledem k tomu, že více než 50 % studentů je z tohoto regionu.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku na naší škole modernizací stávajícího vybavení pro praktickou výuku studentů ve všech oborech a tím také usnadnit absolventům vstup na trh práce. Tento hlavní cíl rozdělujeme do tří dílčích cílů, kterých dosáhneme nákupem a instalací nových technologií:

  • Projekt, který na naší vyšší odborné škole uskutečňujeme, si klade za prvotní cíl moderně vzdělávat naše studenty v oboru Diplomovaný zubní technik. Za tímto účelem je nutno modernizovat a dovybavit specializované učebny pro uvedený obor tak, aby učebny odpovídali současným trendům a aktuálně využívaným technologiím. Tohoto cíle dosáhneme nákupem 20 souborů movitých věcí;
  • Druhým cílem projektu je zaměření na oblast jazykové připravenosti studentů, nezbytné pro uplatnění v zaměstnání. Cílem je dovybavení vybraných učeben pro výuku anglického a německého jazyka interaktivní technikou, která zkvalitní výuku a pomůže studentům v komunikaci v uvedených jazycích. Cíle bude dosaženo nákupem 4 souborů movitých věcí;
  • Třetím cílem je zřízení specializované učebny v rámci knihovny školy pro výuku předmětu "Tvorba absolventských prací". Tento předmět je určen všem studentům vyšší odborné školy a tím, že učebna bude součástí knihovny, mohou studenti využít i zdroje knihovny. Cíle bude dosaženo nákupem 2 souborů movitých věcí.