Úvodem o škole 

 
Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. se sídlem v Plzni, Ledecké 35 pro Vás ve školním roce 2014/2015 otevřela sedm vzdělávacích programů, které plně respektují potřeby trhu práce a při zachování vzdělání na vysoké úrovni sledují především uplatnění absolventů v praxi. Všechny vzdělávací programy jsou akreditované MŠMT ČR, z toho tři v denní i kombinované formě studia - Diplomovaný oční optik, Bezpečnost obyvatelstva a Sociální práce. Vzdělávací program Diplomovaný zubní technik je možné studovat díky značnému podílu praktické výuky  pouze v denní formě studia, případně za přesně stanovených podmínek v upravené formě studia.
denní formě studia je možné studovat vzdělávací program Management sportovních aktivit, Systémový administrátor IT a od školního roku 2014/15 nově akreditovaný vzdělávací program Cestovní ruch.
Vyšší odborná škola je především zaměřena na profesní vzdělávání, a proto má velmi dobře vybavené odborné učebny pro praktickou výuku očních optiků, zubních techniků a systémových administrátorů IT. Všichni studenti využívají odbornou učebnu výpočetní techniky, která je nově vybavena moderními počítači a projektovou technikou. Škola má vlastní knihovnu odborné a studijní literatury čítající cca 8 000 svazků, která je k dispozici i jako studovna a je vybavena počítači s připojením na internet.
Pro naše absolventy vzdělávacích programů Sociální práce a Bezpečnost obyvatelstva, kteří chtějí dále pokračovat v bakalářském typu studia ve svém oboru, škola uzavřela spolupráci s vysokou školou Institut CEVRO, s.r.o. Praha a Univerzitou Jana Amose Komenského v Praze o podmínkách uznávání části studia absolvovaného na vyšší odborné škole.
Škola se zaměřuje nejen na svou základní činnost, kterou je poskytování vzdělání na úrovni vyššího odborného školství, ale je úspěšná i při zadávání projektů z programu OP VK a ROP. Další významnou činností školy jsou prázdninové kurzy pro seniory.
Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií je moderní škola s tradicí, která se dobře stará o profesní a osobní rozvoj studentů zejména denního studia. Iniciuje a podporuje jejich účast na tématických exkurzích nebo odborných soutěžích a vytváří podmínky pro dobrovolné a charitativní aktivity svých studentů.
O jednotlivých studijních oborech se dozvíte více na stránkách školy a na Facebooku.
 

PhDr. Jana Ajglová
   ředitelka školy