Úvodem o škole 

 

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. se sídlem v Plzni, Ledecké 35 pro Vás ve školním roce 2017/2018 otevře osm vzdělávacích programů, které plně respektují potřeby trhu práce a při zachování vzdělání na vysoké úrovni sledují především uplatnění absolventů v praxi. Všechny vzdělávací programy jsou akreditované MŠMT ČR, z toho čtyři v denní i kombinované formě studia - Diplomovaný oční optik, Bezpečnost obyvatelstva, Sociální práce a Veřejná správa. Vzdělávací program Diplomovaný zubní technik je možné studovat díky značnému podílu praktické výuky  pouze v denní formě studia, případně za přesně stanovených podmínek v upravené formě studia.

denní formě studia je možné studovat vzdělávací program Management sportovních aktivit, Systémový administrátor IT a Cestovní ruch.

Vyšší odborná škola je zaměřena především na profesní vzdělávání. Má velmi dobře vybavené odborné učebny pro praktickou výuku očních optiků, zubních techniků a systémových administrátorů IT. Všichni studenti využívají odbornou učebnu výpočetní techniky, která je nově vybavena moderními počítači a projektovou technikou. Škola má vlastní knihovnu čítající cca 8 000 svazků odborné a studijní literatury, která je k dispozici i jako studovna a je vybavena počítači s připojením na internet.

Pro naše absolventy vzdělávacích programů Sociální práce a Bezpečnost obyvatelstva, kteří chtějí dále pokračovat v bakalářském typu studia ve svém oboru, škola uzavřela spolupráci s vysokou školou Institut CEVRO, s.r.o. Praha a s Vysokou školou evropských a regionálních studií. o.p.s. České Budějovice o podmínkách uznávání části studia absolvovaného na vyšší odborné škole.

Škola se zaměřuje nejen na svou základní činnost, kterou je poskytování vzdělání na úrovni vyššího odborného školství, ale je úspěšná i při zadávání projektů z programu OP VK a ROP.

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií je moderní škola s tradicí, která se dobře stará o profesní a osobní rozvoj studentů zejména denního studia. Iniciuje a podporuje jejich účast na tématických exkurzích nebo odborných soutěžích  a vytváří podmínky pro dobrovolné a charitativní aktivity svých studentů.

O jednotlivých studijních oborech se dozvíte více na stránkách školy a na Facebooku.

PhDr. Jana Ajglová
   ředitelka školy