Vzdělávací programy

Parametry vzdělávacího programu 

Sociální práce

Vzdělávací program 75-32-N/01

Forma studia: denní, kombinovaná

Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol ukončené absolutoriem. Absolvent získá vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy a právo používat označení pro absolventa vyšší odborné školy - diplomovaný specialista (DiS).

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. vydává rovněž EUROPASS t.j. dodatek k diplomu absolventa VOŠ. Europass je jednotný celoevropský doklad o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech a odborné kvalifikaci. Tento doklad usnadňuje pochopení obsahu dosaženého vzdělání a významu diplomu v cizině. Tím se výrazně zvyšuje šance na uplatnění absolventa na trhu práce v zahraničí.

Kombinovaná forma studia je rozložena na tři roky.  Při studiu se používá kombinovaná dálková, prezenční a hlavně e-learningová forma výuky. Bloková výuka probíhá přibližně ve třech víkendových soustředěních (pátek odpoledne až neděle) a jednom týdenním soustředění za období (semestr). První soustředení v zimním období se koná začátkem září, poslední začátkem prosince. Měsíc prosinec je určen k vykonání praxí. Měsíc leden je určen ke složení zkoušek a zápočtů. Letní období (semestr) začíná v únoru a končí začátkem května. Měsíce květen a červen jsou určeny k vykonání praxí, zkoušek a zápočtů. V měsících červenec a srpen výuka neprobíhá.

Podmínky přijetí ke studiu
Úspěšně ukončené úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání (maturita), splnění podmínek přijímacího řízení a pro tento obor stanovených zdravotních hledisek .

Přijímací zkoušky
Motivační pohovor

Roční školné
19.000,-Kč (je každoročně splatné ve dvou splátkách, a to vždy k 1. 9. a 31. 1. daného školního roku)

Možnosti uplatnění
Budoucí absolventy tohoto oboru připravujeme pro práci tak, aby uměli na vysoké úrovni provádět individuální i skupinovou sociální práci a realizovat přijatá státní sociální opatření, sociální rehabilitaci a resocializaci klientů v různých veřejnoprávních nebo soukromoprávních institucích, zaměřených zejména na poradenskou, sociálně právní a humanitární činnost, na ústavní sociální či zdravotní péči a různé sociální služby obyvatelstvu.

Praktickou výuku zajišťují odborníci na následujících pracovištích: ve zdravotnických zařízeních, ústavech sociální péče, v institucích zaměřených na poradenskou, sociálně právní a humanitární činnost.