Bezpečnost obyvatelstva

Vzdělávací program 68-42-N/06
Tříleté vyšší odborné studium absolventů středních škol ukončené absolutoriem.

Parametry vzdělávacího programu

Forma studia: denní, kombinovaná

Charakteristika vzdělávacího programu: Charakteristika_BEO.pdf (193 kB)

Podmínky přijetí ke studiu: Podmínkou k přijetí uchazeče ke studiu je ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a zdravotní způsobilost pro tento obor.

Učební plán denní formy studia: UP_BEO.pdf (289 kB)
Pro přehled jednotlivých předmětů viz Stručná anotace předmětů.

Učební plán kombinované formy studia: UP_BOK.pdf (292 kB)

Profil absolventa vzdělávacího programu: Profil_BEO.pdf (193 kB)

Školné: viz. informace k aktuálnímu školnímu roku.

Vzorové otázky přijímacího pohovoru zde

Možnosti uplatnění

 • příslušník bezpečnostních sborů (Policie ČR, Celní správa ČR, Vězeňská služba ČR, Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace), podle zákona o služebním poměru zařazený do 6. a 7. tarifní třídy
 • strážník nebo pracovník v řídicích a organizátorských funkcích městské a obecní policie
 • zaměstnanec Správy uprchlických zařízení, Probační a mediační služby
 • pracovník útvarů prevence na úrovni statutárních měst, pověřených obcí, krajů
 • odborný referent na úřadech práce, obecních, městských, magistrátních, krajských úřadech, úřadech sociálního zabezpečení, katastrálních úřadech nebo na jiných územních či ústředních orgánech státní správy
 • zaměstnanec organizací veřejného sektoru a neziskových organizací, zaměřených na bezpečnost, ochranu osob, majetku a prevenci
 • řídící pracovník agentur a poradenských firem zabývajících se bezpečnostními službami
 • samostatný podnikatel na úseku zpracování dokumentů, prodeje speciální techniky pro zajištění bezpečnosti obyvatelstva a v dalších příbuzných oborech.

Poznámka: pro přijetí k bezpečnostním sborům, k obecní policii a k některým orgánům územní nebo ústřední státní správy musí absolvent nad rámec svého vzdělání splnit další podmínky, které jsou v jednotlivých oborech státní služby stanoveny příslušnými právními předpisy  (například speciální odborná školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnosti, spolehlivosti, praxe a další).

Absolventi tohoto vzdělávacího programu mají možnost pokračovat ve studiu na soukromé vysoké škole. Bližší informace u vedoucího oboru Bezpečnost obyvatelstva nebo na studijním oddělení (viz kontakty). 

Stručná anotace předmětů

Povinné předměty všeobecné

Anglický jazyk (English for Students, AJ)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Anglický jazyk, cizí jazyk, gramatika, komunikace, informační zdroje, Anglie, Spojené Státy Americké

Popis: Výuka anglického jazyka je v prvních třech semestrech denního studia postavena na kombinaci gramatiky a slovní zásoby s hlavním zaměřením na komunikaci. Jde zejména o opakování učiva středoškolské úrovně. Odborná výuka anglického jazyka v následujících třech semestrech studia je věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Během této výuky se studenti seznámí s okruhy, které se vztahují k jejich povolání a oboru vzdělávání. Výuka je postavena na čtení textů, rozboru slovní zásoby a diskuzi. V kombinované formě studia je výuka po celou dobu studia věnována přípravě k závěrečné zkoušce. Studenti mají k dispozici zpracované podklady s odbornými tématy, které lze přizpůsobit rozličné jazykové úrovni.

Bezpečnost v informačních technologiích (Information Technologies Security, BIT)

Rozsah předmětu: 3. ročník LO

Klíčová slova: Bezpečnost v ICT, zdroje informací, bezpečnostní rizika, útok, firewally, prohlížeče, DoS, DDoS, cloud, šifrování, biometrika, hesla

Popis: Modul se zaměřuje na popis základních principu bezpečnosti v informačních technologiích a jejich aplikování v praxi. Student po absolvování získá potřebné informace k tomu, aby uměl čelit rizikům v oblasti IT nejen na uživatelské úrovni, ale také na technické úrovni.

Anglický jazyk odborný (Technical English Language, AJO)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Anglický jazyk, technická angličtina, komunikace, odborné pojmy, computer science

Popis: Předmět připravuje studenty k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci. Především rozvíjí u studentů schopnost vyjadřovat se profesně v rámci studovaného oboru a rozšiřuje poznatky v oblasti informačních technologií.

Úvod do filozofie a profesní etika (Introduction to Philosophy and Ethics, UFE)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Filozofie, etika, profesní etika, činnosti pracovníků bezpečnostních složek, lidská práva

Popis: Předmět Úvod do filozofie a profesní etika je postaven na výkladu dějin filozofie a problematiky profesní etiky v činnosti pracovníků pořádkových a bezpečnostních sil a dalších složek zajišťujících bezpečnost obyvatelstva. Důraz je kladen na základní směry filozofie, její dělení a nejdůležitější osobnosti. Cílem předmětu je osvojení základního pojmového aparátu filozofie, orientace v problematice filozofického pohledu na svět, společnost a člověka. Tyto vědomosti jsou dále rozvíjeny v rámci profesní etiky.

Úvod do politologie (Introduction to Political Science, UPO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO

Klíčová slova: Demokracie, komunismus, socialismus, liberalismus, anarchismus, fašismus, stát a vláda, politické systémy, politické strany a volby, občanská společnost

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními politickými teoriemi a základními přístupy politologické analýzy při zkoumání projevů politiky v každodenním životě. Teoretické poznatky se aplikují zejména na český politický systém, určitá pozornost je věnována také jiným politickým systémům a aktuálnímu dění v mezinárodní politice.

Sociologie (Sociology, SOC)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: Sociologie, moderní společnost,

Popis: Předmět představuje sociologii jako vědu zabývající se studiem sociálního života v jeho nejrůznějších formách. Sociologie je produktem moderní společnosti a reakcí na stále se zvyšující složitost života jedince i skupin a společnosti jako celku. Obecné celospolečenské procesy souvisí s životem jedinců a skupin.

Úvod do psychologie (Introduction to Psychology, UPS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Psychologie, policiejní psychologie, penitenciární psychologie, osobnost, agrese, agresivita

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními pojmy a s podstatou a smyslem psychologie. Výuka je zaměřena na obecnou psychologii a psychologii osobnosti a poskytuje studentům možnosti jejich rozvoje.

Sociální psychologie (Social Psychology, SPS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Sociální psychologie, socializace, sociální skupiny, sociální komunikace, diagnostika

Popis: Předmět představuje přehled o základní problematice sociální psychologie, problematiku socializace osobnosti, sociálních skupin, sociální komunikace, rozvoj dovednosti aplikovat metody sociálně psychologické diagnostiky v praxi. Výuka se zaměřuje na sociální aspekty formování osobnosti v rozličných životních situacích se zaměřením na obor.

Komunikace a média, společenská etiketa (Communication and Media, Social Etiquette, KME)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: Komunikace, média, sociální komunikace, společenská etiketa

Popis: Předmět poskytuje studujícím široké poznatky z oblasti komunikace a prostřednictvím praktických cvičení jim umožňuje si ověřit a zvýšit své komunikační kompetence. Zahrnuje obecná témata z oblasti sociální komunikace, vede k také pochopení základních etických pojmů a osvojení principů a zásad společenské etikety

Informační systémy (Information Technologies, INF)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: Informační systémy, informační komunikační technologie

Popis: Studující získá po absolvování předmětu širší znalosti z oblasti IT potřebné pro řešení složitějších úkolů na úrovni pokročilého uživatele. Je schopen samostatně vyhledávat, třídit a zpracovávat data s maximálním využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Výsledky dokáže odpovídajícím způsobem vyhodnotit a prezentovat, včetně prezentace na internetu.

Základy ekonomie a podnikání (Ekonomie and Business Basics, ZEP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Ukonomie, podnikání, ekonomický systém, tržní mechanismusm účetnictví

Popis: Předmět seznamuje se základními ekonomickými pojmy, objasňuje hlavní aspekty fungování ekonomického systému, tržního mechanismu, učí ekonomicky myslet. Předmět také seznamuje se základními principy podnikání a účetnictví. Studující se učí vidět účetnictví jako systém ekonomické činnosti podniku a jeho výsledků.

Základy managementu a marketingu (Fundamentals Management and Marketing, ZMM)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Management, marketing, rozhodování, plánování, organizování, vedení lidí, kontrola

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními principy a vývojem managementu a s manažerskými funkcemi . Studující se seznámí se základy strategického i provozního managementu. Předmět představuje také aktuální, stručný, ale ucelený souhrn základních informací a poznatků o marketingu. Významnou součástí předmětu je vymezení nástrojů a metod, které marketing využívá při ovlivňování trhu.

První pomoc (First Aid, PPO)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO

Klíčová slova: První pomoc, zdravotní stav, nemoci, úrazy, zdraví, život

Popis: Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický s cílem seznámit studující se zásadami poskytování první pomoci při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu, a při stavech bezprostředně ohrožujících život. Výklad se zaměřuje na všeobecnou prevenci úrazů a zranění, důraz je kladen na praktický nácvik poskytování první pomoci v různých situacích ohrožení zdraví a života.

Osobní a profesní sebeobrana (Personal and Professional Self-Defense, OPS)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Profesní sebeobrana, osobní sebeobrana, služební zákroky, donucovací techniky

Popis: Předmět seznamuje studující s teoretickými východisky a zásadami použití sebeobrany, s nutnou obranou a krajní nouzí podle trestního zákoníku, s právními aspekty problematiky použití sebeobrany. Nedílnou součástí předmětu je seznámení studujících s profesní sebeobranou a služebními zákroky a s donucovacími technikami. Předmět připravuje studující prakticky na řešení mimořádné situace profesního i osobního života. Základ představuje zvládnutí základních technik pádů a sebeobranných prvků.

Seminář k absolventské práci (Graduate Work Seminary, SAP)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Absolventská práce, odborný text, citace zdrojů, formální úprava, prezentace

Popis: Předmět je zaměřen na seznámení s problematikou zpracování a prezentace závěrečné absolventské práce. Seznamuje s tvorbou odborného textu, vyhledáváním a citováním zdrojů, etickými normami při zpracování závěrečné práce a s formální úpravou podle doporučení školy.

Povinně předměty odborné

Trestní politika, justice a vězeňství (Criminal Policy, Justice and Prison System, TPV)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Trestní politika. justice, vězeňství, penologie, kriminalita, výkon trestu odnětí svobody

Popis: Předmět seznamuje studující s trestní politikou v současné společnosti a vysvětluje pojetí trestního práva v ČR, podstatu, tvorbu a realizaci trestní politiky, justice a vězeňství. Charakterizuje vězeňství v ČR, včetně základních dokumentů klíčových resortů a legislativu v dané problematice. Seznamuje studující s úlohou trestní politiky s její podstatou a tvorbou, zejména v návaznosti na závažné formy kriminality. Seznamuje se současnou penologií a právní úpravou výkonu vazby a trestu odnětí svobody, včetně obecných principů zacházení s odsouzenými osobami.

Základy práva (Introduction to Law, ZAP)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Právo, právní norma, systém práva,

Popis: Předmět seznamuje studující se základními prvky právních disciplín, právnickou terminologií. Studující seznámí s tvorbou právních norem, jejich právní silou, systémem práva. Seznámení studentů  s právními vztahy (právní skutečnosti, právní jednání, právní úkony, právní události apod.), právní odpovědností

Správní a trestní právo (Administrative and Criminal Law, STP)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Správní právo, trestní právo, správní řád, zásady správního řízení, správní trestání, trestný čin, ukládání trestů

Popis: Předmět seznamuje studenty s oblastní správního a trestního práva. V odvětví správního práva budou osvětleny vztahy při realizaci výkonu moci ve státě ve sféře veřejné správy. Stěžejními tématy jsou témata, která se zabývají vymezení působnosti správního práva procesního s důrazem na aplikaci správního řádu, zásady správního řízení, subjekty správního řízení, průběh řízení v I. stupni. Důraz je též kladen na problematiku správního trestání. V oblasti práva trestního vyučovaný předmět obsahuje komplexní přehled trestního práva hmotného a trestního práva procesního a navazuje na kriminalistiku a kriminologii. Hlavními body trestního práva hmotného je shrnutí problematiky trestného činu, jeho podob a následného ukládání trestů.

Základy soukromého práva (Fundamentals of Private Law, ZSP)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Soukromé právo, občanský zákoník, občanský soudní řád

Popis: Předmět seznamuje studující se základními prvky soukromého práva a souvisejících právních předpisů. Studující se seznámí s jednotlivými částmi občanského zákoníku a aplikací soukromého práva v praxi. Seznámí se s postupem při uplatňování svých práv vyplývajících z občanského zákona v souladu s občanským soudním řádem.

Bezpečnost a mezinárodní spolupráce (Security and International Cooperation, BMS)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Bezpečnostní hrozba a riziko, bezpečnostní spolupráce, bezpečnostní společenství, strategie, válka, mír, neutralita.

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními faktory, které mají vliv jak na domácí, tak na mezinárodní bezpečnost. Od okamžiku vstupu České republiky do Evropské unie je stěžejním tématem v oblasti bezpečnosti a mezinárodní spolupráce zajištění vnitřní bezpečnosti Evropské unie. Důležitá je znalost nejdůležitějších právních a politologických aspektů s orientací na mezinárodní vztahy. Stěžejními jsou témata, která se zabývají historií a vývojem evropské integrace, orgány a institucemi EU, včetně strategických dokumentů oblasti vnitřní bezpečnosti a zásadních dokumentů policejní a mezinárodní justiční spolupráce.

Migrace a azyl (Migration and Asylum, MIZ)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Migrace, azyl, lidská důstojnost, evropská integrace, instituce EU, zločin

Popis: Předmět seznamuje studenty s různými pohledy na problematiku migrace, a to s ohledem na sociální, ekonomické a kulturní aspekty, na nové trendy migrace a také na ochranu lidské důstojnost a životní podmínky migrantů. Důležitá je znalost témat, která se zabývají historií a vývojem evropské integrace, orgány a institucemi EU, organizovaným zločinem, obchodem s lidmi, nelegální migrací a zaměstnáváním, převaděčstvím, problematikou azylu.

Soukromé bezpečnostní služby (Private Security Services, SBS)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Bezpečnostní služby, ochrana majetku, ochrana osob, bezpečnostní analýza a prognóza

Popis: Předmět seznamuje studující s významem a právním postavením soukromých bezpečnostních služeb v systému ochrany osob a statků materiální i nemateriální povahy v České republice. Výuka je tedy zaměřena na získání znalostí a dovedností potřebných při řízení činností soukromých bezpečnostních služeb na střední a nižší řídící úrovni.

Bezpečnostní ochrana, teorie a praxe (Security Protection, Theory and Practice, BOO)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Bezpečnost, ochrana, centralizovaná ochrana, tísňové hlášení, bezpečnostní analýza, bezpečnostní prognóza, projekt EZS

Popis: Předmět seznamuje studující s platnou právní úpravou a možnostmi ochrany osob a jejich majetku v České republice. Výuka je zaměřena na seznámení studujících s jednotlivými prvky mechanických zábranných systémů obvodové, plášťové i předmětové ochrany, dále s technickými prostředky používanými při přepravě peněz a cenností. Výuka je zaměřena na získání znalostí a dovedností potřebných při řízení soukromých bezpečnostních služeb na střední a nižší řídící úrovni.

Veřejná správa (Fundamentals of Public Administration, VES)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Veřejná správa, státní správa, samospráva, ostatní veřejná správa, veřejná moc, veřejná správa

Popis: Předmět pomáhá orientovat se v systému veřejné správy a seznamuje studující s úlohou veřejné správy v současné společnosti a vysvětluje její pojetí v ČR v kontextu EU. Prohlubuje znalosti evropské a české veřejné správy, včetně prezentace nejdůležitějších terminologií a vztahů, základních dokumentů klíčových resortů a legislativy. Výuka je zaměřena na získání znalostí základů správního práva a organizace veřejné správy v ČR, včetně ústavních a právních základů výkonu veřejné správy, její kontroly, postavení a kompetencí měst a obcí zejména v návaznosti na úkoly v samostatné a přenesené působnosti.

Extremismus, terorismus a organizovaný zločin (Extremism, Terrorism and Organized Crime,  ETZ)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Extremismus, organizovaný zločin, extremistická hnutí, terorismus, zločinecké skupiny

Popis: Předmět seznamuje studenty se základními informacemi z oblasti extrémismu nejen v ČR, ale i v sousedních státech. Zejména se jedná o problematiku extrémistických hnutí, která výrazně potlačují lidská práva a jejich oběti bývají často osoby z vyloučených lokalit nebo osoby jiných národností. Důraz je kladen na rozpoznání pravicově a levicově orientovaných extrémistů a jejich cílů a motivů páchání protiprávního jednání.

Dopravně bezpečnostní činnosti (Road Safety Activities, DBC)

Rozsah předmětu: 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: dopravně bezpečnostní činnosti, prevence, bezpečnostní podmínky v dopravě, bezpečnost silničního provozu, dopravní nehoda

Popis: Předmět seznamuje studující se základními principy a vývojem dopravně bezpečnostní činnosti, prevence dopravní nehodovosti. Předmět má za cíl seznámit studenty se současným stavem dopravně bezpečnostní činností a preventivním aktivitami v České republice a s faktory, které ovlivňují optimální bezpečnostní podmínky pro všechny účastníky silničního provozu. Cílem je získat znalosti o možnostech minimalizovat dopravní nehodovost a rovněž rozsah následků.

Kriminalistika (Criminalistics, KRI)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Kriminalistika, technika, taktika, stopa, ohledání místa činu, identifikace, vyšetřování

Popis: Výuka je zaměřena na vysvětlení základních a aktuálních metodik vyšetřování trestných činů se zaměřením na jejich využitelnost v policejní a vyšetřovací praxi. Předmět seznamuje studující se základními úkony v trestním řízení s cílem odhalit, zadokumentovat a objasnit trestnou činnost. Důraz klade na kriminalistické techniky a taktiky.

Systém prevence kriminality (System of Criminality Prevention, SPK)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO, 3. ročník LO, Absolutorium

Klíčová slova: Kriminalita, prevence, projekty, trestná činnost, pachatel, typologie

Popis: Předmět seznamuje studující se základními principy prevence kriminality s cílem pochopit důvody páchání jednotlivých trestných činů a reagovat vytvořením preventivních programů. Důraz klade na prevenci jednotlivých druhů kriminality. Výuka je zaměřena na vysvětlení základních a aktuálních postupů vytváření preventivních programů a projektů proti kriminalitě.

Integrovaný záchranný systém (Integrated Rescue System, IZS)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: IZS, 5. Havarijní plán, požírní ochrana, civilní obrana

Popis: Předmět seznamuje studenty se složkami integrovaného záchranného systému, které se významnou měrou podílí na zabezpečení vnitřní bezpečnosti, dále jejich působností, vzájemnými vazbami, zásadami koordinace složek při společném zásahu. Studenty dále seznámí se zásadami a způsoby krizové komunikace, formami ochrany obyvatelstva. Důležitá je znalost vybraných termínů týkající se požární ochrany a varování a vyrozumění obyvatelstva a způsob poskytování tísňových informací.

Krizový management, krizové plánování a řízení (Mamagement Crisis, Crisis Planning and Management, KMPR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Krizový management, hrozba, bezpečnostní systém, krizový plán, krizová dokumentace

Popis: Předmět seznamuje studující s krizovým managementem, sociálními, společenskými a ekonomickými formami ohrožení, zásadami krizového plánování a řízení, nejčastěji používanými metodami analýzy rizik a organizací prevence. Studující získají informace ke zpracování plánů krizové připravenosti, zvládnou pravidla a principy krizové komunikace. Naučí se řešit krizové modelové situace, budu znát charakteristiky jednotlivých krizových situací a krizových stavů, včetně mimořádných událostí, jejich klasifikaci, druhy a typy možných následků krizových situací a jejich řešení při zajištění bezpečnostního systému České republiky.

Odborná praxe (Professional Training,  OP)

Rozsah předmětu: 1. ročník LO, 2. ročník ZO, 2. ročník LO, 3. ročník ZO

Klíčová slova: Odborná praxe, instituce, komunikace

Popis: V rámci praxe studující poznají pracovní systém v dané profesi. Naučí se sami rozhodovat a nést zodpovědnost za svoje rozhodnutí a za výsledky své práce. Získají zkušenosti v jednání s lidmi a především sociální zkušenosti v průběhu vytváření sociálních kontaktů v rámci pracoviště. V praxi budou moci také zpracovávat a realizovat své projekty na vybrané předměty, případně praktickou část své absolventské práce.

Povinně volitelné předměty

Sportovní aktivita (Sport Activity, SA)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Sport, aktivita, motorika, strečing, pohyb, míčové hry

Popis: Předmět je zaměřen na rozvoj fyzické kondice, pohybových schopností a dovedností. Studující si také osvojí zákonitosti a pravidla jednotlivých sportovních aktivit. V rámci sportovních aktivit jsou připravováni na fyzické přijímací řízení k bezpečnostním sborům.

Kriminologie (Criminology, KR)

Rozsah předmětu: 1. ročník ZO, 1. ročník LO

Klíčová slova: Kriminalistika, technika, taktika, stopa, ohledání místa činu, identifikace, vyšetřování

Popis: Předmět seznamuje studující s kriminologií a jejími úkoly a funkcemi. Studující pochopí kriminalitu a její členění z různých úhlů pohledu.

Bezpečnost a udržitelný rozvoj (Security and Sustainable Developement, BUR)

Rozsah předmětu: 2. ročník ZO, 2. ročník LO

Klíčová slova: Rozvoj, bezpečí, globalizace, rozvoj

Popis: Předmět seznamuje studenty s různými pohledy na bezpečnost a udržitelný rozvoj. Je zaměřen na pochopení základních faktorů, které mají vliv na bezpečnost a udržitelný rozvoj v kontextu s vývojem dnešní postindustriální společnosti s důrazem na bezpečnostní rizika v současném globalizovaném světě.

Služební kynologie (Staff Kynology, SK)

Rozsah předmětu: 3. ročník ZO, 3. ročník LO

Klíčová slova: Kynologie, výcvik, psi, pachové práce, vyhledávání, záchrana

Popis: Předmět seznamuje studující se základními principy a vývojem služební kynologie u ozbrojených sborů. Výuka je zaměřena na získání znalostí a dovedností při základním výcviku a výchově psa vzhledem k jeho povahovým vlastnostem. Významná část výuky je zaměřena na znalosti při použití psa na místě činu a při speciálních pachových pracích, jako je např. vyhledání drog a psychotropních látek, výbušnin a nástražných výbušných systémů, akcelerantů, tabáku, zbraní, nábojnic, vyhledání živých i neživých osob a seznámení s dalšími novými specializacemi na úseku služební kynologie.

Akce

Akce ve školním roce 2022/2023

Akce ve školním roce 2022/2023

14.9.-16.9.2022: ITEP 2022. Pod vedením PhDr. Vlčka v rámci Veletrhu Cestovního ruchu ITEP 2022 studenti oboru BEO prezentovali ve vlastním stánku ukázkami nácviku sebeobrany obor BEO. Dále v rámci spolupráce s Plzeňským krajem, zajišťovali i pořadatelskou službu na vybraných akcích.

26.9.2022 a 28.2.2023: Exkurze v plzeňské věznici. V rámci exkurze v plzeňské věznici na Klatovské třídě si studenti BEO měli možnost v doprovodu Ing. Černého prohlédnout naší největší věznici. Dozvěděli se zde nejen zajímavosti z historie věznice, ale prohlédli si také její vnitřní prostory.

28.9.-30.9.2022: Seznamovací kurz oboru v Rožmitále. Seznamovacího kurzu v Rožmitále pod Třemšínem se v doprovodu PhDr. Vlčka účastnili studenti oboru BEO. V rámci kurzu byla prováděna výuka kriminalistiky, spojovací techniky, výuka 1. pomoci, střelecká i speciální tělesná příprava, ve které si studenti zkusili přijímací řízení k bezpečnostním sborům.

10.10.2022: Operační středisko Policie ČR v Plzni. V rámci výuky byla realizována exkurze třídy BEO1 na IOS PČR Plzeň. V jejím rámci byli studenti seznámeni s chodem a úkoly tohoto organizačního článku PČR, kariérním postupem policistů po nástupu do služebního poměru.

25.10.2022: Laser game. Studenti oboru se v doprovodu Mgr. Černého v rámci nácviku na ostré střelby účastnili týmové hry v rámci Laser Game. Zde si měli možnost nacvičit zásady manipulace se zbraní.

3.11.2022: Cvičení s IZS Čížkov. V rámci součinnostního cvičení se studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva zúčastnili v roli figurantů prověřovacího cvičení složek IZS. V rámci cvičení se simulovala dopravní nehoda, při které hasiči, policisté a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje na našich studentech nacvičovali, zda dokážou zvládnout případnou reálnou nehodu podobného rozsahu.

14.-17.11.2022:  Branný kurz – Brdy. V rámci Branných kurzů si studenti oboru mezi sebou zasoutěžili při branných činnostech jako je přespolní běh, práce s mapou a buzolou, šplh na laně, hod granátem a střelba na cíl.

12.2. –18.2.2023: Zimní kurz – Krkonoše. Studenti oboru se pod vedením PhDr. Vlčka účastnili zimního kurzu koncipovaného jako dobrovolná a volitelná část praxe oboru Bezpečnost obyvatelstva v rámci zvyšování fyzické kondice a obeznámení studentů s náročnými horskými podmínkami, krizovými situacemi a stavy, včetně řešení mimořádných událostí v náročném horském terénu v návaznosti na zajišťování bezpečnosti obyvatelstva. Při výstupu na Sněžku, výcviku v běhu na lyžích a dalších aktivitách si osvojili základy komunikace ve skupině, vedení skupiny v neznámém terénu pomocí radiového spojení, zabezpečení skupiny a získali náhled na činnosti jednotlivých složek IZS v horských podmínkách.

27.2.2023:  Košutka HZS ČR. V rámci exkurze se studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva zúčastnili ukázek činnosti na HZS ČR. Studenti si měli možnost prohlédnout hasičskou stanici, dozvědět se informace o službě hasičů a prohlédnout si nejmodernější prostředky používané HZS.

13.3.2023:  Obecní policie - Útulek pro zvířata v nouzi. V rámci exkurze se studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva seznámili s nelehkou pracovní náplní strážníků v Útulku pro zvířata v nouzi.

27.3.2023: Záchranná služba Plzeň. V rámci exkurze se studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva seznámili s prací plzeňských záchranářů.

28.3.2023: Ústav soudního lékařství Plzeň. V rámci výuky se studenti BEO zúčastnili v budově Ústavu soudního lékařství v Plzni zdravotní pitvy. Během výkladu zjistili, že existují 2 druhy možného nařízení pitvy, a to zdravotní a soudní. Zdravotní nařizuje lékař, ke zjištění příčiny přirozeného úmrtí a soudní, kterou nařizuje policejní orgán v případě zjištění nebo podezření na násilnou smrt, způsobenou trestným činem. Studentům byly na místě rovněž demonstrovány na různých jednotlivých částech těla a vnitřních orgánech rozdíly, podle kterých lze toto rozpoznat. Provedení pitvy spadá pod jeden z důležitých úkonů v rámci státní správy – zdravotnictví, Policie ČR, státní zastupitelství a soudů.

4.4.2023: Exkurze Křimického muzea. V rámci exkurze se studenti seznámili s historií osvobození a parašutismu v západních Čechách.

12.4.2023 a 17.4.2023: Dopravní Policie ČR v Plzni. V rámci výuky byla realizována exkurze na dopravní policii Plzeň. V jejím rámci byli studenti seznámeni s chodem a úkoly tohoto organizačního článku PČR a nejmodernější technikou.

13.4.2023: Městská policie Plzeň. Studenti se seznámili s činností městské policie Plzeň, strukturou a činnostmi strážníků zejména v rámci chodu operačního střediska linky 155 a chodu služebny Plzeň střed.

23. -26.5.2023: Kurz speciálních služebních aktivit.Další část odborné praxe oboru probíhala v bývalém vojenském újezdu Brdy, kdy tento výcvik měl za cíl naučit studenty topografii, práci s mapou, buzolou, propátrávání terénu pěšky, přenocování v terénu. Cílem bylo získat i náhled na základní fungování v krizových situacích, vedení a zabezpečení skupiny, umět využívat dostupné vodní a potravinové zdroje. Nedílnou součástí kurzu bylo i zvyšování psychické a fyzické odolnosti v mimořádných situacích.

12.6.-16.6.2023: Letní odborná praxe - Tatry. V rámci odborné praxe pořádané školou, absolvovali studenti výcvik se zaměřením na zvyšování psychické a fyzické odolnosti v rámci přípravy na budoucí povolání v bezpečnostních složkách.

 

Akce ve školním roce 2021/2022

Akce ve školním roce 2021/2022

 • Seznamovací kurz oboru v Rožmitále, 8.9. - 10.9.2021. Seznamovacího kurzu v Rožmitále pod Třemšínem se v doprovodu PhDr. Vlčka účastnili studenti oboru BEO1. V rámci kurzu byla prováděna výuka kriminalistiky, spojovací techniky, výuka 1. pomoci, střelecká i speciální tělesná příprava, ve které si studenti zkusili přijímací řízení k bezpečnostním sborům.
 • Přeštice HZS ČR, 11.9.2021. V rámci exkurze se studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva v doprovodu Ing. Roháče zúčastnili ukázek činnosti na HZS Přeštice. Studenti si měli možnost prohlédnout hasičskou stanici, dozvědět se informace o službě hasičů a prohlédnout si nejmodernější prostředky používané HZS.

 • MÚ Rokycany + Obecní policie, 23.9.2021. V rámci exkurze se studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva v doprovodu Mgr. Chaloupky zúčastnili exkurze na Odboru bezpečnosti a krizového řízení MÚ Rokycany. Zároveň proběhla návštěva Městské policie Rokycany, při které byli studenti seznámeni s náplní práce strážníků.

 • Paintball Arena Plzeň, 19.10.2021. Studenti se v doprovodu Mgr. Černého v rámci nácviku na ostré střelby, které budou prováděny v letním období, účastnili týmové hry Paintbal. Zde si měli možnost nacvičit zásady manipulace se zbraní.
 • Zimní kurz – Krkonoše, 23.1. –29.1.2022. Studenti se pod vedením PhDr. Vlčka účastnili zimního kurzu koncipovaného jako dobrovolná a volitelná část praxe oboru Bezpečnost obyvatelstva v rámci zvyšování fyzické kondice a obeznámení studentů s náročnými horskými podmínkami, krizovými situacemi a stavy, včetně řešení mimořádných událostí v náročném horském terénu v návaznosti na zajišťování bezpečnosti obyvatelstva. Při výstupu na Sněžku, výcviku v běhu na lyžích a dalších aktivitách si osvojili základy komunikace ve skupině, vedení skupiny v neznámém terénu pomocí radiového spojení, zabezpečení skupiny a získali náhled na činnosti jednotlivých složek IZS v horských podmínkách.

 • Laser game, 15.3.2022. Studenti oboru se v doprovodu Mgr. Černého v rámci nácviku na ostré střelby účastnili týmové hry v rámci Laser Game. Zde si měli možnost nacvičit zásady manipulace se zbraní.

 • Přeštice HZS, 4.4.2022. V rámci již druhé exkurze se studenti v doprovodu Ing. Roháče zúčastnili ukázek činnosti na HZS Přeštice. Studenti si již měli možnost sami vyzkoušet nejmodernější prostředky k záchraně a hašení.

 • Cvičení s IZS Plasy, 6.4.2022. V rámci součinnostního cvičení se  studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva zúčastnili v roli figurantů prověřovacího cvičení složek IZS. V rámci cvičení se simulovala dopravní nehoda, při které hasiči, policisté a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje na našich studentech nacvičovali, zda dokážou zvládnout případnou reálnou nehodu podobného rozsahu.

 • Hasiči Zbiroh, 7.4.2022. Ukázka vozidla CZS 15 - TRITON. V rámci výuky navštívili naše studenty příslušníci HZS v rámci ukázek nové techniky.

 • Operační středisko Policie ČR v Plzni, 13.4.2022. V rámci výuky byla realizována exkurze na IOS PČR Plzeň. V jejím rámci byli studenti seznámeni s chodem a úkoly tohoto organizačního článku PČR, kariérním postupem policistů po nástupu do služebního poměru.

 • Kurz speciálních služebních aktivit, 25. - 30. 4.2022. V rámci Bezpečnostní přípravy proběhla praktická několikadenní výuka v bývalém vojenském újezdu Brdy, kdy tento výcvik měl za cíl najít a vyzkoušet možné způsoby a postupy vedoucí k zadržení pachatele ukrývajícího se v členitém terénu, jeho eskortování na určené místo, popř. nalezení pohřešované osoby.

 • Střelecká příprava Leiko Plzeň, 2.5.2022. V rámci střeleckého kurzu se studenti BEO v doprovodu PhDr. Vlčka seznámili s provozem činnosti střelnice Plzeň Leiko, včetně nácviku manipulace se zbraní. Jako bonus poté proběhla střelba do terče se zbraněmi, které využívají zejména bezpečnostní sbory ČR a Armáda ČR.

 • Letní odborná praxe – Tatry, 17.6.-23.6.2022. V rámci odborné praxe pořádané školou, absolvovali studenti výcvik se zaměřením na zvyšování psychické a fyzické odolnosti v rámci přípravy na budoucí povolání v bezpečnostních složkách.

 • Kurz speciálních služebních aktivit,27.6.-29.6.2022 a 13.-15.7.2022. Další část odborné praxe oboru  probíhala v ČR v bývalém vojenském újezdu Brdy, kdy tento výcvik měl za cíl naučit studenty topografii, práci s mapou, buzolou, propátrávání terénu pěšky, přenocování v terénu. Cílem bylo získat i náhled na základní fungování v krizových situacích, vedení a zabezpečení skupiny, umět využívat dostupné vodní a potravinové zdroje. Nedílnou součástí kurzu bylo i zvyšování psychické a fyzické odolnosti v mimořádných situacích.

Akce v zimním a letním období 2019/2020

Akce v zimním a letním období 2019/2020

 • Veletrh cestovního ruchu Plzeň. Ve dnech 17.-19.9.2019 pod vedením PhDr. Vlčka v rámci Veletrhu Cestovního ruchu ITEP 2019 studenti prezentovali ve vlastním stánku ukázkami nácviku sebeobrany obor BEO. Dále v rámci spolupráce s Plzeňským krajem, zajišťovali i pořadatelskou službu na vybraných akcích.

 • Seznamovací kurz. Seznamovacího kurzu v Rožmitále pod Třemšínem ve dnech 26.-28.9.2019  se v doprovodu PhDr. Vlčka účastnili studenti oboru BEO1. V rámci kurzu byla prováděna výuka kriminalistiky, spojovací techniky, výuka 1. pomoci, střelecká i speciální tělesná příprava, ve které si studenti zkusili přijímací řízení k bezpečnostním sborům.

 • Přednáška státní zástupkyně. Dne 21.10.2019 měli možnost studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva absolvovat v učebně naší školy přednášku plzeňské státní zástupkyně JUDr. Zelené na téma soustava státního zastupitelství a náplň práce státního zástupce.

 • Projektový den první pomoci. Dne 23.10.2019 v doprovodu Mgr. Layerové, proškolili studenti druhého ročníku oboru Bezpečnost obyvatelstva žáky Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni v postupech neodkladné resuscitace a poskytování první pomoci a dalších akutních stavech. Školení proběhlo v rámci předmětu První pomoc.

 • Exkurze BEO2 – Policejní cely v Plzni. Dne 22. a 29.10.2019 se studenti BEO2 v doprovodu PhDr. Vlčka seznámili s prostředím policejních cel. Exkurze byla zaměřena na pochopení procesního postavení osob, které jsou v celách omezovány na osobní svobodě. Závěrem proběhla diskuze s policisty.

 • Laser game. Dne 22.10.2019 v rámci bezpečnostní přípravy absolvovali studenti BEO1 pod vedením Mgr. Černého výcvik střelby v tmavém bludišti zahaleném v mlžném oparu ve světle stroposkopů.

 • Exkurze Český rozhlas. Studenti BEO1 v doprovodu Mgr. Zoubkové dne 22.10.2019 měli možnost seznámit se  s prostředím zákulisí a strukturou rádia, navštívili nahrávací studio, byli přítomni živému vysílání a sami na sobě si ověřili požadavky na moderátora rádií.

 • Substituční centrum Plzeň. Dne 1.11.2019 se studenti BEO2 v doprovodu Mgr. Vrátníkové seznámili s prostředím substitučního centra v Plzni, jeho fungováním a zejména jakým způsobem pomáhá lidem závislým na opiátech.

 • Exkurze hasičský záchranný sbor Plzeň Košutka. Dne 5.11. a 26.11.2019 se studenti oboru BEO1 a BEO2 v doprovodu Bc. Kučery zúčastnili exkurze na HZS Plzeň Košutka. Studenti si měli možnost prohlédnout hasičskou stanici, dozvědět se informace o službě hasičů a prohlédnout si nejmodernější prostředky používané HZS v Plzni.

 • Jednání Krajského soudu Plzeň. Dne 5.11.2019 v  v doprovodu Mgr. Zoubkové studenti BEO1 a BEO2 navštívili projednání trestní věci vraždy na Krajském soudu v Plzni.

 • Expedice Pálava. Ve dnech 8.-10.11.2019 se v doprovodu PhDr. Vlčka zúčastnili studenti oboru BEO3 expedice na Pálavu, pořádanou oborem CER. Mimo degustace byla provozována i pěší turistika po pálavské krajině, včetně návštěvy místních památek, například výlet do muzea kávy či procházka na rozhlednu u Vinařství U Kapličky v Zaječí.

 • Exkurze věznice Plzeň Bory. Dne 13.11.2019 v rámci exkurze v plzeňské věznici na Klatovské třídě si studenti BEO1 měli možnost v doprovodu Ing. Černého prohlédnout naší největší věznici. Dozvěděli se zde nejen zajímavosti z historie věznice, ale prohlédli si také její vnitřní prostory a zabezpečení objektu.

 • Exkurze ve Vědecké knihovně Plzeň. Dne 18. 11. 2019 se studenti BEO3 v doprovodu PhDr. Aleše Zoubka, Ph.D. seznámili s prostorami Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Exkurze byla zaměřena na vyhledání a studium odborné literatury vzhledem k zaměření předmětu, prohloubení zájmu studentů o problematiku bezpečnosti a prověření ovládání on-line katalogu knihovny. Účelem této exkurze bylo nejen seznámení studentů se systémem knihovny, ale i získání studijních materiálů k výuce.

 • Exkurze hasičský záchranný sbor Plzeň. Dne 24.11.2019 se studenti oboru BEO3 v doprovodu Mgr. Procházky zúčastnili exkurze na HZS v Rokycanech. Studentky se měly možnost seznámit s chodem stanice. Nedílnou součástí byl i odborný výklad rokycanských hasičů a prohlídka techniky.

 • Návštěva kynologického oddělení Policie ČR v Plzni. Dne 25.11.2019 navštívili studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva oddělení služební kynologie Policie ČR v Plzni. Zde jsou zařazeni psovodi specialisté, kteří provádějí na daném území výkon služby se služebními psy specialisty na detekci omamných a psychotropních látek, detekci výbušnin, detekci akcelerantů, detekci zbraní a jejich částí, detekci lidských částí a ostatků. Pro náš obor byla nejzajímavější metoda pachové identifikace, která studentům prakticky doplnila výuku předmětu Kriminalistika.

 • Ústav soudního lékařství Plzeň, Lidická 2. Dne 7.12.2019 se v doprovodu Mgr. Černého studenti BEO2 zúčastnili v budově Ústavu soudního lékařství v Plzni zdravotní pitvy. Během výkladu zjistili, že existují 2 druhy možného nařízení pitvy, a to zdravotní a soudní. Zdravotní nařizuje lékař, ke zjištění příčiny přirozeného úmrtí a soudní, kterou nařizuje policejní orgán v případě zjištění nebo podezření na násilnou smrt, způsobenou trestným činem. Studentům byly na místě rovněž demonstrovány na různých jednotlivých částech těla a vnitřních orgánech rozdíly, podle kterých lze toto rozpoznat. Provedení pitvy spadá pod jeden z důležitých úkonů v rámci státní správy – zdravotnictví, Policie ČR, státní zastupitelství a soudů. Dne 11.12.2019 se v doprovodu Mgr. Procházky studenti BEO3 účastnili stejné exkurze.

 • Zimní kurz – Krkonoše. Studenti oboru BEO1,2,3, se ve dnech 12. - 17.1.2020 pod vedením PhDr. Vlčka účastnili zimního kurzu koncipovaného jako dobrovolná a volitelná část praxe oboru Bezpečnost obyvatelstva v rámci zvyšování fyzické kondice a obeznámení studentů s náročnými horskými podmínkami, krizovými situacemi a stavy, včetně řešení mimořádných událostí v náročném horském terénu v návaznosti na zajišťování bezpečnosti obyvatelstva. Při výstupu na Sněžku, výcviku v běhu na lyžích a dalších aktivitách si osvojili základy komunikace ve skupině, vedení skupiny v neznámém terénu pomocí radiového spojení, zabezpečení skupiny a získali náhled na činnosti jednotlivých složek IZS v horských podmínkách, včetně fungování Horské služby, pochopení práce strážce KRNAPU, složek policie a armády.

 • Krajský soud Plzeň. Dne 12. 02. 2020 studenti BEO3 navštívili Krajský soud v Plzni, kde se účastnili projednávání  případu vraždy. Měli možnost vidět výslech svědka a výpověď obžalovaného.

 • Dopravní policie Rokycany a dálniční oddělení Svojkovice. Dne 17. 02. 2020 studenti BEO3 navštívili Dopravní policii v Rokycanech. Měli možnost si prohlédnout služebnu, zjistit, co je náplní práce dopraví policie. Zde také viděli policejní vozidla, které využívá dopravní policie včetně jejich vybavení. Dále se studenti přesunuli na dálniční oddělení ve Svojkovicích. Oddělení dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na dálnicích. V rámci exkurze měli možnost nahlédnout do operačního střediska. Zde jim bylo vysvětleno, jaké úkoly mají policisté na dálničním oddělení.

Akce v letním období 2018/2019

Akce v letním období 2018/2019

 • Kurz speciálních tělesných aktivit: Lesní prostor Brdy. Praktický výcvik probíhal v termínu 24.-26.6.2019 v bývalém vojenském újezdu Brdy, kdy tento výcvik měl za cíl najít a vyzkoušet možné způsoby a postupy vedoucí k zadržení pachatele ukrývajícího se v členitém terénu, jeho eskortování na určené místo, popř. nalezení pohřešované osoby. Naučit studenty topografii, práci s mapou, buzolou, propátrávání terénu pěšky, přenocování v terénu. Cílem bylo získat i náhled na základní fungování v krizových situacích, vedení a zabezpečení skupiny, umět využívat dostupné vodní a potravinové zdroje.

 •  Odborná praxe - střelba z ručních palných zbraní

 

Akce v zimním období 2018/2019
Akce v letním období 2017/2018

Akce v letním období 2017/2018

 • Exkurze BEO1 – výslechová místnost pro dětské svědky a oběti trestných činů. Dne 7. března 2018 se studenti SPD 1 a BEO 1 zúčastnili prohlídky výslechové místnosti pro dětské svědky a dětské oběti trestných činů v Plzni. Exkurzi vedl Mgr. Mašek, vedoucí oddělení sociálních věcí Plzeňského kraje, který stál u zrodu tohoto unikátního zařízení. Seznámil studenty s účelem a vybavením výslechové místnosti a současně představil roli sociálních pracovníků a příslušníků policie v této oblasti.

 • Přednáška  BEO – Bezpečnostní hrozby ve světě. V rámci přednášky armádního generála ve výslužbě ing. Jiřího Šedivého, který je vedoucí katedry bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut, se studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva měli možnost seznámit s ožehavými tématy bezpečnosti a terorismu na blízkém východě a zároveň získat náhled na problematiku muslimských náboženských směrů, které jsou příčinou složité bezpečnostní situace v regionu a hrozbou nejen pro Českou republiku. Přednáška proběhla dne 19. 3. 2018 v prostorách naší voš.

 • Exkurze BEO2,3 – Městská policie Plzeň. Studenti se dne 28. 3. 2018 v doprovodu Bc. Beránka seznámili s činností městské policie Plzeň, strukturou a činnostmi strážníků zejména v rámci chodu operačního střediska linky 155 a chodu služebny Plzeň střed.

 • Exkurze BEO1 – Střelnice Lobzy. Dne 3.4.2018 v doprovodu Mgr. Černého  proběhl nácvik střelby z dlouhých střelných zbraní na Armádní střelnici ČR v Plzni Lobzích. Studenti si mohli vyzkoušet střelbu ze sportovních zbraní na soutěžní střelnici za asistence vedoucího střelnice plk. Mgr. Pavla Bittnera.

 • Přednáška bezpečnostních složek Letiště V. Havla. 4. dubna 2018 proběhla na naší škole přednáška zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních složek z pražského letiště. Studenti se seznámili s policejní  a bezpečnostní ochranou Letiště Václava Havla. Praktické ukázky byly zaměřeny na postupy příslušníků cizinecké policie v rámci odbavování, ochrany letiště a bezpečnostní kontrolu dalších civilních složek. Důraz byl kladen na společný postup bezpečnostních složek působících na letišti, zejména proti novým trendům a hrozbám mezinárodního terorismu. Studentům byla nabídnuta odborná praxe a možné zaměstnání.

 • Exkurze BEO1,2 – Odorologické pracoviště Policie ČR. Dne 19.4.2018 navštívili v doprovodu PhDr. Vlčka studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva oddělení služební kynologie Policie ČR v Plzni. Zde jsou zařazeni psovodi specialisté, kteří provádějí na daném území výkon služby se služebními psy specialisty na detekci omamných a psychotropních látek, detekci výbušnin, detekci akcelerantů, detekci zbraní a jejich částí, detekci lidských částí a ostatků. Pro náš obor byla nejzajímavější metoda pachové identifikace, která studentům prakticky doplnila výuku předmětu Kriminalistika.

 • Exkurze BEO1– Městská policie Plzeň. Dne 19.4.2018 navštívili v doprovodu Mgr. Šturma studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva velitelství městské policie v Plzni. Zde se seznámili zejména s výkonem služební přípravy a chodem velitelství, včetně operačního střediska.

 • Součinnostní výcvik s PČR. Dne 25.4.2018 se studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva  zúčastnili součinnostního výcviku policistů pořádkové jednotky Policie ČR a SRN se zaměřením na téma výtržností ve vlaku. Studenti měli možnost jako figuranti zažít v praxi samotný zásah různých policejních složek, včetně spolupráce IZS. Pro náš obor byla nejzajímavější předváděná metodika "zaplavení vlaku" násilným vniknutím.

 • Střelecká příprava BEO1. Střelnice Plzeň Leiko. V rámci výcviku DNE 30. 4. 2018 se studenti BEO1 v doprovodu PhDr. Vlčka seznámili s provozem činnosti střelnice, včetně nácviku manipulace se zbraní. Jako bonus poté proběhla střelba do terče se zbraněmi, které využívají zejména bezpečnostní sbory ČR a Armáda ČR.

 • Letní odborná praxe skupiny BEO1. Rožmitál pod Třemšínem 7.-9.5.2018. V první části školní letní odborné praxe studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva absolvovali v měsíci květnu fyzickou přípravu nezbytnou pro přijetí k bezpečnostním sborům a výcvik používání donucovacích prostředků a zbraně. Procvičovali také vstupy do objektů, zastavování vozidel a řízení dopravy, ohledání místa trestného činu, včetně vyhledávání a zajišťování kriminalistických stop.

 • Letní odborná praxe skupiny BEO2. Ve dnech 10.-18.5.2018 absolvovali studenti BEO2 Letní odbornou praxi v Tatrách. Výcvik měl studentům přinést seznámení s lokalitou, která je stále více vybírána turisty z ČR vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě. Důraz byl kladen na zvyšování psychické a fyzické odolnosti v rámci přípravy na budoucí povolání v bezpečnostních složkách.

 • Letní odborná praxe skupiny BEO1 - Kurz speciálních tělesných aktivit. : Lesní prostor Brdy, 31.5.-2.6.2018. Další část praxe skupiny BEO1 probíhala již v ČR v bývalém vojenském újezdu Brdy, kdy tento výcvik měl za cíl najít a vyzkoušet možné způsoby a postupy vedoucí k zadržení pachatele ukrývajícího se v členitém terénu, jeho eskortování na určené místo, popř. nalezení pohřešované osoby. Naučit studenty topografii, práci s mapou, buzolou, propátrávání terénu pěšky, přenocování v terénu. Cílem bylo získat i náhled na základní fungování v krizových situacích, vedení a zabezpečení skupiny, umět využívat dostupné vodní a potravinové zdroje. Nedílnou součástí kurzu bylo i zvyšování psychické a fyzické odolnosti v mimořádných situacích.

Akce v zimním období 2017/2018

Akce v zimním období 2017/2018

 • Seznamovací kurz, Rožmitál pod Třemšínem,Termín: 7. - 9. 9. 2017. Seznamovacího kurzu v Rožmitále pod Třemšínem se v doprovodu PhDr. Vlčka účastnili studenti oboru BEO1. V rámci kurzu byla prováděna výuka 1. pomoci, střelecká i speciální tělesná příprava, ve které si studenti zkusili přijímací řízení k bezpečnostním sborům.

 • Veletrh cestovního ruchu, Plzeň. Termín: 21.-23.9.2017. Pod vedením PhDr. Vlčka v rámci Veletrhu Cestovního ruchu ITEP 2017 studenti oboru BEO1 a BEO3 prezentovali ve vlastním stánku ukázkami nácviku sebeobrany obor BEO. Dále v rámci spolupráce s Plzeňským krajem, zajišťovali i pořadatelskou službu na vybraných akcích.

 • Výcvik pořádkových jednotek policie a IZS, Polygon HZS ČR ve Zbirohu.Termín: 26.9.2017. Studenti BEO1,2,3 se v doprovodu PhDr. Vlčka zúčastnili součinnostního výcviku policistů pořádkové jednotky se zaměřením na pouliční násilí. Studenti měli možnost jako figuranti zažít v praxi vyjednávání antikonfliktního týmu i samotný zásah různých policejních složek, včetně spolupráce IZS.

 • ÚMO Plzeň 5 - Křimice. Termín: 25.10.2017. V rámci výuky předmětu Veřejná správa byla v doprovodu Bc. Procházky se třídou BEO3 provedena dne 25.10.2017 exkurze na ÚMO Plzeň 5 Křimice. Exkurzí prováděl Mgr. Plochý, který je zaměstnancem úřadu a je pověřen výkonem činností tajemníka. Studenti se seznámili s organizačním řádem úřadu se zaměřením na pracovní činnosti jednotlivých odborů, a to jak v samostatné, tak přenesené působnosti. Dále byli seznámeni s činností a zaměřením orgánů MO, zastupitelstva MO a povinně zveřejňovanými údaji úřadem nejen v rámci úřední desky. Aktuálně byli studenti dále seznámeni i s činností ÚMO během voleb do Poslanecké sněmovny.

 • Den s Policí ČR. Plzeň. Zimní stadion. Dne 3.11.2017 se studenti oboru BEO v doprovodu PhDr. Vlčka zúčastnili akce ‘‘Den s policií ČR‘‘. Studenti měli možnost vidět ukázky práce jednotlivých policejních složek a prohlédnout si nejmodernější vybavení Policie ČR.

 • Projekt ULICE a panelová diskuze. Plzeň, Bývalá budova žst, Plzeň Jižní Předměstí. Dne 7.-9.11.2017 se studenti BEO1 a BEO2 zúčastnili v doprovodu Mgr. Vrátníkové projektu ULICE. První den se zúčastnili divadelního představení nacvičeného drogově závislými, kdy si měli možnost poslechnout i jejich životní příběhy a klást otázky. Druhý den byla na programu panelová diskuze k vyhlášce o zákazu prostituce v Plzni.

 • Exkurze hasičský záchranný sbor Plzeň. HZS Košutka. Dne 16.11.2017 se studenti oboru BEO1 v doprovodu Bc. Kučery zúčastnili exkurze na HZS Plzeň Košutka. Studenti si měli možnost prohlédnout hasičskou stanici, dozvědět se informace o službě hasičů a prohlédnout si nejmodernější prostředky používané HZS v Plzni.

 • Krajské ředitelství PČR Plzeňského kraje. Plzeň. Krajské ředitelství Policie ČR. Dne 18.11.2017 v doprovodu JUDr. Hany Šindelářové, se třída BEO3 zúčastnila exkurze na odboru kriminalistické techniky Krajského ředitelství Policie ČR Plzeňského kraje. Zde byli studenti seznámeni s fungováním a celkovým chodem tohoto útvaru. Dále měli možnost nahlédnout do místní zbrojnice, kterou si zaměstnanci sami zřizují.

 • Český rozhlas Plzeň. Dne 22.11.2017 v doprovodu Bc. Beníška, zavítali studenti BEO 2 společně s druhým ročníkem Veřejné správy do Českého rozhlasu v Plzni. Zde se studenti dostali do běžně neveřejných prostorů a měli možnost nahlédnout například do nahrávacích studií Českého rozhlasu.

 • Charitativní akce „Krabice od bot“. Dne 7.12. 2017 se studenti BEO1 zúčastnili akce “Krabice od bot”, která se konala na adrese Škroupova 13, Plzeň. Jednalo se zde o balení a třídění vánočních dárků, které byly poté odvezeny dětem z finančně nezaopatřených rodin.

 • Projektový den první pomoci. Dne 22.11.2017 studenti BEO1 v doprovodu Mgr. Layerové navštívili Střední odborné učiliště elektrotechnické v Plzni, kde v rámci projektového dne učili studenty střední školy poskytovat první pomoc. Zde byli studenti BEO1 rozděleni do 4 stanovišť. Každé stanoviště obsahovalo jiný druh poskytování první pomoci (krvácení, resuscitace dospělého jedince, resuscitace novorozence či mládeže). V rámci akce byly prováděny našimi studenty také ukázky sebeobrany.

 • Ústav soudního lékařství Plzeň. Dne 12.12.2017 se v doprovodu Bc. Procházky studenti BEO3 zúčastnili v budově Ústavu soudního lékařství v Plzni zdravotní pitvy. Během výkladu zjistili, že existují 2 druhy možného nařízení pitvy, a to zdravotní a soudní. Zdravotní nařizuje lékař, ke zjištění příčiny přirozeného úmrtí a soudní, kterou nařizuje policejní orgán v případě zjištění nebo podezření na násilnou smrt, způsobenou trestným činem. Studentům byly na místě rovněž demonstrovány na různých jednotlivých částech těla a vnitřních orgánech rozdíly, podle kterých lze toto rozpoznat. Provedení pitvy spadá pod jeden z důležitých úkonů v rámci státní správy – zdravotnictví, Policie ČR, státní zastupitelství a  soudů.

 • Exkurze věznice Plzeň Bory. Dne 13.12.2017 v rámci exkurze v plzeňské věznici na Klatovské třídě si studenti BEO1 měli možnost v doprovodu Ing. Černého prohlédnout naší největší věznici. Dozvěděli se zde nejen zajímavosti z historie věznice, ale prohlédli si také její vnitřní prostory.

 • Exkurze MÚ Křimice. Dne 4.12.2017 v doprovodu Mgr. Plochého navštívila třída BEO1 Městský úřad Křimice, kde měli možnost spatřit každodenní chod úřadu. Dále se dozvěděli, jaké akce město připravuje a jaké novinky město čekají v roce 2018. Studenti si také vyzkoušeli, jak probíhá prezentace přímo ve společenské místnosti na tamním úřadě.

 • Exkurze Hitrádio FM Plus. Dne 13.12.2017 se studenti oboru BEO1 v rámci předmětu Komunikace a média v doprovodu Mgr. Václavové zúčastnili výuky v Hitrádiu FM Plus. Studenti se zde dozvěděli o historii rádia, či jak vznikají reklamy. V živém vysílání sice nebyli, ale seznámili se s moderátory Davidem a Kubou, kteří jim ukázali, jak jsou sehraní, a jak to v rádiu funguje.

 • Zimní kurz – Krkonoše. Pec pod Sněžkou. Termín: 21. - 26.1.2018. Studenti oboru BEO1 se pod vedením PhDr. Vlčka účastnili zimního kurzu koncipovaného jako dobrovolná a volitelná část praxe oboru Bezpečnost obyvatelstva v rámci zvyšování fyzické kondice a obeznámení studentů s náročnými horskými podmínkami, krizovými situacemi a stavy, včetně řešení mimořádných událostí v náročném horském terénu v návaznosti na zajišťování bezpečnost obyvatelstva. Při výstupu na Sněžku, výcviku v běhu na lyžích a dalších aktivitách si osvojili základy komunikace ve skupině, vedení skupiny v neznámém terénu, zabezpečení skupiny a získali náhled na činnosti jednotlivých složek IZS v horských podmínkách, včetně fungování Horské služby, pochopení práce strážce KRNAPU, složek policie a armády. V rámci kurzu byla provedena exkurze s výkladem a ukázkami na Horské službě v Peci pod Sněžkou.

Akce v letním období 2017

Akce v letním období 2017

 • Přednáška  – Bezpečnostní hrozby ve světě. Dne 6.2.2017 rámci přednášky Tomáše Pojara, který je bezpečnostní analytik a prorektor soukromé vysoké školy CEVRO Institut, se studenti oboru BEO měli možnost seznámit s ožehavými tématy bezpečnosti na blízkém východě a zároveň získat náhled na problematiku muslimských náboženských směrů, které jsou příčinou složité bezpečnostní situace v regionu. Tomáš Pojar od roku 1995 působil v nevládní humanitární organizaci. V roce 2005 začal pracovat na ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2010 až 2014 byl velvyslancem v Izraeli.

 • Exkurze BEO2 – Policejní cely v Plzni. Dne 7.2.2017studenti BEO2 se v doprovodu PhDr. Vlčka seznámili s prostředím policejních cel Krajského ředitelství Policie ČR v Plzni. Exkurze byla zaměřena na pochopení procesního postavení osob, které jsou v celách omezovány na osobní svobodě. Závěrem proběhla diskuze s policisty.

 • Exkurze BEO1– Plzeňský deník. Dne 8.2.2017 v rámci předmětu Komunikace a média studenti BEO1 v doprovodu Mgr. Václavové navštívili Plzeňský deník. Redakcí prováděl p. Evžen Zavadil. Ten studenty formou besedy podrobně seznámil se vznikem tištěných novin, úkoly redaktora, požadavky na jeho práci, inzercí, obchodním oddělením a samotným tiskem včetně distribuce deníku.  Studenti měli možnost nahlédnout do zákulisí redakce a také přímo do kanceláře redaktorů, kteří v době jejich návštěvy právě dotvářeli noviny na další den.

 • Operace Anthropoid, Praha 17.2.2017. Studenti oboru BEO1 se pod vedením PhDr. Vlčka zúčastnili projektového dne pod názvem „po stopách operace Anthropoid“. V rámci exkurze navštívili Armádní vojenské muzeum Žižkov, zejména expozici věnovanou 2. světové válce a II. čs. vojenskému odboji. Studenti se detailně seznámili s účasti Čechů a Slováků ve vojenských operacích na všech frontách tohoto dosud nejkrvavějšího válečného konfliktu, v domácím odboji a v dalších akcích, které měly za cíl obnovení čs. státní samostatnosti. Dále navštívili kryptu kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde se 18. června 1942 odehrál poslední boj mezi příslušníky SS a gestapa a sedmi československými parašutisty, kteří provedli atentát na říšského protektora R. Heydricha.

 • Exkurze – ÚMO Plzeň 5 Plzeň, Plzeň Křimice, 8.3.2017. V rámci výuky předmětu Veřejná správa v doprovodu Bc. Procházky, byla se třídou BEO3 provedena exkurze na ÚMO Plzeň 5 - Křimice. Exkurzí prováděl Mgr. Plochý, který je zaměstnancem úřadu a je pověřen výkonem činností tajemníka. Studenti se seznámili s organizačním řádem úřadu se zaměřením na pracovní činnosti jednotlivých odborů, a to jak v samostatné, tak přenesené působnosti. Dále byli seznámeni s činností a zaměřením orgánů MO, zastupitelstva MO a povinně zveřejňovanými údaji úřadem nejen v rámci úřední desky. Zajímavé byly informace ve vztahu na činnost a podporu úřadu v návaznosti na místní spolkovou činnost občanů.

 • Exkurze – Krajské ředitelství PČR  Plzeňského kraje – operační středisko. Dne 9.3.2017 studenti se v doprovodu JUDr. Kondrysové seznámili s pracovištěm operačního odboru Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Toto pracoviště přijímá oznámení občanů na linku 158 a následně reaguje vysláním policejních sil a prostředků na konkrétní situace.

 • Exkurze ASŘD. Automatizovaný systém řízení dopravy Plzeň, 13.3.2017. V rámci exkurze se studenti BEO2 v doprovodu Ing. Machuldy seznámili s provozem centrálního mozku plzeňských křižovatek, který dokáže reagovat na hustotu provozu a plynule upravovat přepínání jednotlivých signálních programů. Systém pomáhá hasičům a záchranářům, kdy umožňuje naprogramování trasy jejich rychlého průjezdu. Uložená data můžou navíc policisté využít i při řešení dopravních nehod.

 • Exkurze - Věznice Plzeň Bory, 30.3.2017. Studenti se v doprovodu Ing. Černého seznámili s vnější a vnitřní ostrahou největší české věznice. V rámci prohlídky navštívili oddělení kázeňských trestů pro odsouzené a podzemní prostory věznice, kde byla provedena přednáška o historii i současnosti výkonu trestu odnětí svobody v této věznici.

 • Exkurze - Městská policie Plzeň. Velitelství MP Plzeň, stanoviště dozorčí služby, místnosti služební přípravy, 3.4.2017. Studenti se v doprovodu Mgr. Šturma seznámili s činností městské policie Plzeň, strukturou a činnostmi strážníků zejména v rámci výcviku sebeobrany, tělesné přípravy a výcviku pořádkového družstva „těžkooděnců“.

 • Exkurze - KŘ Policie ČR - Odbor kriminalistické techniky a expertiz. Studenti BEO3 se dene 5.4.2017 v doprovodu JUDr. Šindelářové zúčastnili exkurze na Odboru kriminalistické techniky a expertiz, kde měli možnost shlédnout jednotlivá odvětví specializovaných pracovišť. Na každém pracovišti působí experti pro dané odvětví oboru kriminalistika. Jedná se např. o pracoviště kriminalistické daktyloskopické expertizy, trasologické expertizy, balistické expertizy, genetické expertizy aj.

 • Exkurze  - Obvodní oddělení Policie ČR. Za doprovodu Mgr. Sládka byla se studenty BEO2 dne 5.4.2017 realizována exkurze na OOP PČR Plzeň 4 ve Hřbitovní ulici č. 1. Studenti byli v jejím rámci seznámeni s organizací chodu základního útvaru PČR, byla provedena ukázka aplikování mechanických zábranných systémů (cela, bezpečnostní dveře, komorový a komerční trezor, mříže, posuvná brána atd.), elektrických zabezpečovacích systémů (zabezpečení objektu a skladu zbraní) a kamerového systému při zabezpečení chráněného objektu. Opomenuta nebyla ani režimová opatření v podobě základních směrnic a interních normativních aktů (ukázka provozního řádu objektu atd.).

 • Exkurze - Rekrutační pracoviště AČR, Krajské vojenské velitelství Plzeň. Dne 20. dubna 2017 se studenti oboru BEO1 v doprovodu PhDr. Vlčka zúčastnili prezentace pro VOŠ Plzeň v rámci Rekrutačního pracoviště AČR Plzeň, kde jim byly ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím prezentovány možnosti dalšího studia na vojenských školách a další uplatnění ve služebním poměru vojáka z povolání. V neposlední řadě byla na žádost našich studentů prezentována i možnost jejich zapojení do jednotek Aktivních záloh AČR a účasti na dobrovolných vojenských cvičeních.

 • Instruktážně metodické zaměstnání  BEO1. Okres Plzeň sever, ORP Nýřany, katastr obce Nýřany – Požární stanice a přilehlý hasební obvod. Dne 18.4.2017 – 19.4.2017 v doprovodu Bc. Kučery se v rámci předmětu Integrovaný záchranný systém studenti oboru BEO1 zúčastnili instruktážně metodického zaměstnání společně s jednotkami IZS PK se zaměřením na záchranné, likvidační a obnovovací práce po rozsáhlé povodni. Studenti si měli možnost sami na sobě vyzkoušet roli evakuovaných osob a zároveň sledovat roli jednotlivých záchranných složek.

 • Instruktážně metodické zaměstnání  BEO3. Dne 19.4.2017 v rámci předmětu Extremizmus, terorismus a organizovaný zločin v doprovodu Bc. Döryho, navštívili studenti BEO3 Oddělení Hospodářské kriminality MŘ Plzeň. Studenti se seznámili se základní činností OHK, absolvovali prohlídku několika kanceláří vyšetřovatelů a dalších služebních prostor oddělení. Důraz byl kladen na prohlídku výslechové místnosti, kde si vyzkoušeli pozice vyslýchaných a možnosti sledování výslechu z druhé místnosti (za zrcadlem). Získali cenné informace od vyšetřovatelky  ke zkušenostem a problémům při vyšetřování trestné činnosti v oblasti životního prostředí, v návaznosti na environmentální extremismus. Dále jim byly okrajově nastíněné některé významnější případy oddělení z minulosti.

 • Exkurze na Krajském úřadu Plzeňského kraje v Plzni. Dne 26. 4. 2017 se studenti BEO3 v doprovodu Bc. Procházky zúčastnili exkurze na Krajském úřadu Plzeňského kraje v Plzni, Škroupově ul. 18. V jednacím sálu zastupitelstva kraje se studenti posadili do lavic krajských zastupitelů a mohli tak nasát pravou atmosféru prostor, kde dochází k zasedání krajského zastupitelstva. Exkurzí provázel vedoucí odboru právního a legislativního Mgr. Daniel Hajšman, který studenty seznámil s celkovým organizačním uspořádáním úřadu a problematikou volených zástupců kraje v návaznosti na veřejnou správu, hlavně na výkon samosprávy kraje v samostatné působnosti a na výkon státní správy v přenesené působnosti. Dále byli studenti seznámeni s několika statistickými údaji jako např. hustotou zalidnění, přírodními podmínkami, strategickými průmyslovými zónami apod. Byl promítnut informační film o Plzeňském kraji a došlo i k představení tzv. NEJ míst v našem kraji.

 • Exkurze BEO1 – Střelecká příprava. V rámci exkurze dne 2.5.2017 se studenti BEO1 v doprovodu PhDr. Vlčka seznámili s provozem činnosti střelnice, včetně nácviku manipulace se zbraní. Jako bonus poté proběhla střelba do terče se zbraněmi, které využívají zejména bezpečnostní sbory ČR a Armáda ČR.

 • Letní odborná praxe –  třída BEO2, Rožmitál pod Třemšínem, 8.-11.5.2017. Letní odborná praxe byla koncipována jako dobrovolná a volitelná část školní odborné praxe oboru Bezpečnost obyvatelstva v rámci zvyšování fyzické kondice a obeznámení studentů s náročným přijímacím řízením k bezpečnostním sborům a Armádě ČR v návaznosti na teoretickou část výuky zajišťování bezpečnosti obyvatelstva. Náplní letní školní odborné praxe byly speciální tělesné aktivity, metodika vyšetřování trestné činnosti, kolektivní a individuální komunikace, práce ve skupině, kolektivní a individuální práce, zvládaní stresových situací, samostatnost, rozhodnost, zapojení zábavy do procesu výuky. Osvojení praktických dovedností a návyků pro výkon budoucího povolání.

 • Letní odborná praxe pro obor Bezpečnost obyvatelstva - třída BEO1. Kurz speciálních tělesných aktivit. Ve dnech 20. - 23. června 2017 se studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva pod vedením PhDr. Vlčka zúčastnili speciálního kurzu v lesním prostoru Brdy pod pracovním názvem „Kurz přežití“. Kurzu předcházela dne 2. května 2017 teoretická příprava ve škole, včetně ostrých střeleb z krátkých palných zbraní na střelnici Plzeň Leiko. Výcvik měl za cíl najít a vyzkoušet možné způsoby a postupy vedoucí k zadržení pachatele ukrývajícího se v členitém terénu, jeho eskortování na určené místo, popř. nalezení pohřešované osoby. Naučit studenty topografii, práci s mapou, buzolou, propátrávání terénu pěšky, přenocování v terénu. Cílem bylo získat i náhled na základní fungování skupiny (družstva) v krizových situacích, vedení a zabezpečení skupiny (družstva), umět využívat dostupné vodní a potravinové zdroje. Nedílnou součástí kurzu bylo i zvyšování psychické a fyzické odolnosti v mimořádných situacích v návaznosti na teoretickou část výuky zajišťování bezpečnosti obyvatelstva.

 

Podzimní akce 2016

Podzimní akce 2016

 • Seznamovací kurz. Seznamovacího kurzu v Rožmitále pod Třemšínem se v doprovodu PhDr. Vlčka účastnili studenti oboru BEO1 ve dnech 8.-10.9.2016. V rámci kurzu byla prováděna střelecká i speciální tělesná příprava, ve které si studenti zkusili přijímací řízení k bezpečnostním sborům.

 • Veletrh cestovního ruchu ITEP 2016 14.-17.9.2016. Pod vedením PhDr. Vlčka v rámci Veletrhu Cestovního ruchu ITEP 2016 studenti oboru BEO1 a BEO3 prezentovali ve vlastním stánku ukázkami nácviku sebeobrany obor BEO. Dále, v rámci spolupráce s Plzeňským krajem, zajišťovali i pořadatelskou službu na vybraných akcích. Celý článek s fotogalerií u oboru Cestovní ruch.

 • Mezinárodní cvičení pořádkových jednotek policie a IZS, Polygon HZS ČR ve Zbirohu. Studenti BEO1,2,3 se dne 27.9.2016 v doprovodu PhDr. Vlčka zúčastnili součinnostního výcviku policistů pořádkové jednotky se zaměřením na pouliční násilí. Studenti měli možnost jako figuranti zažít v praxi vyjednávání antikonfliktního týmu i samotný zásah různých policejních složek, včetně spolupráce IZS.

 • Exkurze v parkovacích domech v rámci města Plzně. V rámci exkurze se studenti BEO3 dne 17.10.2016 v doprovodu Ing. Machuldy seznámili se systémy parkování v odlišných parkovacích objektech – nadzemní a podzemní velkokapacitní parkovací objekty. Prakticky viděli práci obsluhy s informačními systémy (vnitřní a vnější informace – běžný a havarijní stav) a možnosti navádění řidičů na jednotlivé parkovací domy. Studenti byli seznámeni se zajištěním bezpečnosti provozu vozidel a chodců v rámci nadzemních a podzemních velkokapacitních garáží, s možnostmi kamerového systému v rámci parkovacích objektů – zajištění vozidla, nehody, zahoření předmětu, pohybu závadových osob. Obsluha  předvedla svoji činnost  při  havarijním stavu (požár, únik nebezpečných látek a zabezpečení  proti vjezdu nepovolených vozidel).

 • Exkurze Letiště Václava Havla. V rámci exkurze se studenti BEO2 dne 17.10.2016 v doprovodu JUDr. Kondrysové seznámili s policejní ochranou Letiště Václava Havla. Exkurze byla zaměřena zejména na postupy příslušníků cizinecké policie v rámci odbavování a ochrany letiště. Důraz exkurze byl kladen na společný postup bezpečnostních sborů působících na letišti proti novým trendům a hrozbám mezinárodního terorismu.

 • Obvodní oddělení Policie ČR. Za doprovodu Mgr. Sládka byla se studenty BEO3 dne 15.11.2016 realizována exkurze na OOP PČR Plzeň 4 ve Hřbitovní ulici č. 1. Studenti byli v jejím rámci seznámeni s organizací chodu základního útvaru PČR, byla provedena ukázka aplikování mechanických zábranných systémů (cela, bezpečnostní dveře, komorový a komerční trezor, mříže, posuvná brána  atd.), elektrických zabezpečovacích systémů (zabezpečení objektu a skladu zbraní) a kamerového systému při zabezpečení chráněného objektu. Opomenuta nebyla ani režimová opatření v podobě základních směrnic a interních normativních aktů (ukázka provozního řádu objektu atd.).

 • Exkurze - Magistrát města Plzně. V rámci výuky předmětu Veřejná správa v doprovodu Bc. Procházky, byla se třídou BEO3 dne 16.11.2016 provedena exkurze na Magistrátu města Plzně v budově radnice. Exkurze se konala v historické zasedací místnosti zastupitelstva města. Úvodem byli studenti seznámeni s historií města a další výklad byl již zaměřen na seznámení s orgány a organizacemi města, se statutem a statutárním městem a v návaznosti na to, s fungováním jednotlivých úřadů městských obvodů. Dále byli studenti seznámeni s hlavní organizační strukturou magistrátu se zaměřením na umístění a pracovní činnosti jednotlivých odborů, a to jak v samostatné, tak přenesené působnosti.

 • Exkurze Hitrádio FM Plus. Studenti BEO1 v doprovodu Mgr. Václavové dne 16.11.2016 měli možnost seznámit se  s prostředím zákulisí a strukturou rádia, navštívili nahrávací studio, byli přítomni živému vysílání a sami na sobě si ověřili požadavky na moderátora rádií.

 • Expedice Pálava. Ve dnech 18.-20.11.2016 se v doprovodu PhDr.Vlčka zúčastnili studenti oboru BEO1 expedice na Pálavu pořádanou oborem CER. Mimo degustace byla provozována i pěší turistika po pálavské krajině, včetně návštěvy místních památek.

 • Střelnice Plzeň-Lobzy. Dne 21.11.2016  studenti BEO1 v doprovodu Ing. Černého navštívili armádní střelnici Dukla Plzeň v Plzni Lobzích. Studenti si měli možnost zastřílet ze závodních vzduchových dlouhých zbraní na vzdálenost 10 metrů. Dále jim bylo poskytnutá odborná přednáška o střeleckém sportu s následnou exkurzí po střelnici, která patří mezi 6 nejlepších na světě s olympijskými parametry.

 • Rekrutační pracoviště AČR. Dne 22. listopadu 2016 se studenti oboru BEO3 zúčastnili dne otevřených dveří Rekrutačního pracoviště AČR Plzeň, kde jim byly ve spolupráci s Univerzitou obrany a Krajským vojenským velitelstvím prezentovány možnosti dalšího studia na vojenských školách a další uplatnění ve služebním poměru vojáka z povolání. V neposlední řadě byla na žádost našich studentů prezentována i možnost jejich zapojení do jednotek Aktivních záloh AČR a účasti na dobrovolných vojenských cvičeních. Celá akce bude v letním semestru uskutečněna i na naší škole.

 • Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Studenti BEO2 se dne 30.11.2016 v doprovodu PhDr. Aleše Zoubka, Ph.D. seznámili s prostorami Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Plzni. Exkurze byla zaměřena na vyhledání a studium odborné literatury vzhledem k zaměření předmětu. Panelová diskuze k tématu studijního předmětu. Prohloubení zájmu studentů o problematiku bezpečnosti a prověření ovládání on-line katalogu knihovny.

 • Exkurze – Terapeutické komunity. V rámci prevence kriminality se ve dnech 29.-30.11.2016 v doprovodu Mgr. Černého a Mgr. Vrátníkové zúčastnili studenti oboru BEO1 a BEO2 „Dne s Ulicí, aneb o sociální patologii jinak“ divadelního představení a besedy s drogově závislými klienty terapeutických komunit v Divadle Dialog.

Kurz přežití 2016

Kurz přežití 2016

Studenti oborů Bezpečnost obyvatelstva a Cestovní ruch se společně během prvního červnového týdne zúčastnili speciálního kurzu pod pracovním názvem „Kurz přežití“.

Výcvik měl za cíl najít a vyzkoušet možné způsoby a postupy vedoucí k zadržení pachatele ukrývajícího se v členitém terénu, jeho eskortování na určené místo, popř. nalezení pohřešované osoby. Naučit studenty topografii, práci s mapou, buzolou, propátrávání terénu pěšky, přenocování v terénu. Cílem bylo získat i náhled na základní fungování skupiny v krizových situacích, vedení a zabezpečení skupiny, umět využívat dostupné vodní a potravinové zdroje. Nedílnou součástí kurzu bylo i zvyšování psychické a fyzické odolnosti v mimořádných situacích.

Zimní kurz BEO1 - Krkonoše 2016

Zimní kurz BEO1 - Krkonoše 2016

Studenti se zúčastnili několikadenního pobytu 10.-15.1.2016 v Peci pod Sněžkou pod vedením PhDr. Vlčka v rámci zimního kurzu koncipovaného jako dobrovolná a volitelná část praxe oborů Bezpečnost obyvatelstva a Cestovní ruch. Hlavním cílem bylo zvyšování fyzické kondice a obeznámení studentů s náročnými horskými podmínkami v návaznosti na zajišťování bezpečnosti obyvatelstva, seznámiení s krizovými situacemi a stavy, včetně mimořádných událostí, v náročném horském terénu. Studenti si osvojili základy komunikace ve skupině, vedení skupiny v neznámém terénu, zabezpečení skupiny a získali náhled na činnosti jednotlivých složek IZS v horských podmínkách, včetně fungování Horské služby a pochopení práce strážce KRNAPu.

Exkurze - Věznice Bory, Střelnice Plzeň Leiko a Plzeň Lobzy, MP Plzeň 2016

Exkurze - Věznice Bory, Střelnice Plzeň Leiko a Plzeň Lobzy, MP Plzeň 2016

 • Dne 6.11.2015 se studenti v doprovodu Ing. Černého seznámili s vnější a vnitřní ostrahou největší české věznice. V rámci prohlídky navštívili oddělení kázeňských trestů pro odsouzené a podzemní prostory věznice, kde byla provedena přednáška o historii i současnosti výkonu trestu odnětí svobody v této věznici.
 • V rámci exkurze se 26.11.2015 studenti BEO1 v doprovodu PhDr. Vlčka seznámili s provozem činnosti střelnice, včetně ukázky manipulace se zbraní. Jako bonus poté proběhla střelba do terče.
 • Dne 1.12.2015  studenti BEO1 v doprovodu Ing. Černého navštívili armádní střelnici Dukla Plzeň v Plzni Lobzích. Studenti si měli možnost zastřílet ze závodních vzduchových dlouhých zbraní na vzdálenost 10 metrů. Dále jim bylo poskytnutá odborná přednáška o střeleckém sportu od mjr. Mgr. Bittnera s následnou exkurzí po střelnici, která patří mezi 6 nejlepších na světě s olympijskými parametry.
 • Dne 5.1.2016 se studenti v doprovodu Mgr. Beránka seznámili s činností strážníků městské policie Plzeň, strukturou a činnostmi strážníků zejména v silniční dopravě. Navštívili velitelství MP, pracoviště odtahů vozidel a stanoviště dozorčí služby

Celní úřad pro Plz. kraj, Obv. odd. Policie ČR, ÚMO5 Plzeň 2015

Celní úřad pro Plz. kraj, Obv. odd. Policie ČR, ÚMO5 Plzeň 2015

 • V rámci exkurze dne 12. 10. 2015 v doprovodu JUDr. Kondrysové, byli studenti přijati ředitelem Celního úřadu pro Plzeňský kraj. V rámci exkurze proběhla prezentace současných úkolů Celní správy ČR v oblasti správy cel a některých daní. Dále navštívili výstavní expozici HISTORIE CELNICTVÍ, která představuje minulost celnictví od středověku po současnost prostřednictvím uniforem, zbraní, štítů, ukázek pašovaného zboží. Současně se na výstavě seznámili s úlohou mýta a cla, vývojem celnictví a jeho organizace, úkoly finanční stáže a celní správy.

 • V rámci exkurze se 13.10.2015 studenti BEO1 a BEO3 v doprovodu Ing. Černého seznámili s činností policistů na základním útvaru Policie ČR OOP Slovany, kde měli možnost nahlédnout do činnosti policistů v rámci hlídkové i dozorčí služby, včetně zpracování úkonů v trestním a přestupkovém řízení.

 • V rámci výuky předmětu Veřejná správa v doprovodu Bc. Procházky, byla se třídou BEO3 provedena exkurze na ÚMO Plzeň 5 - Křimice. Exkurzí  prováděl Mgr. Plochý, který je zaměstnancem úřadu a je pověřen výkonem činností tajemníka. Studenti se seznámili s organizačním řádem úřadu se zaměřením na pracovní činnosti jednotlivých odborů, a to jak v samostatné, tak přenesené působnosti. Dále byli seznámeni s činností a zaměřením orgánů MO, zastupitelstva MO a povinně zveřejňovanými údaji úřadem nejen v rámci úřední desky. Zajímavé byly informace ve vztahu na činnost a podporu úřadu v návaznosti na místní spolkovou činnost občanů.
Exkurze – Krajské řed. PČR Plzeň, Nácvik s pořádk. jednotkami PČR 2015

Exkurze – Krajské řed. PČR Plzeň, Nácvik s pořádk. jednotkami PČR 2015

 • Dne 22.9.2015 studenti BEO2 se v doprovodu PhDr. Vlčka seznámili s prostředím policejních cel Krajského ředitelství Policie ČR v Plzni. Exkurze byla zaměřena na pochopení procesního postavení osob, které jsou v celách omezovány na osobní svobodě. Závěrem proběhla diskuze s policisty.
 • Studenti BEO1,2,3 a SPD2 se 24.9.2015 v doprovodu PhDr. Vlčka zúčastnili součinnostního výcviku policistů pořádkové jednotky se zaměřením na pouliční násilí. Studenti měli možnost jako figuranti zažít v praxi vyjednávání antikonfliktního týmu i samotný zásah různých policejních složek.
Reportáž na ZAKu, Akce projektu „Vím proč, vím jak“, Dopravní akce na ZŠ 2015

Reportáž na ZAKu, Akce projektu „Vím proč, vím jak“, Dopravní akce na ZŠ 2015

 • Ve spolupráci s TV ZAK byla  při výuce předmětu Mediální komunikace třídy BEO 1 vytvořena reportáž. Studenti si vyzkoušeli práci redaktora a naučili se, jak vystupovat při natáčení TV reportáže. Televize ZAK nasadila tuto reportáž do vysílání na přelomu února a března. Shlédnout ji můžete zde

 • Dne 9. 4. 2015 uskutečnili studenti prvního ročníku oboru Bezpečnost obyvatelstva, v rámci předmětu První pomoc, výukovou akci pro žáky 31. ZŠ Plzeň. Připravili si praktické ukázky základů první pomoci - resuscitaci dospělého včetně použití automatického externího defibrilátoru, dále zástavu krvácení a ošetření ran a zlomenin, a také ukázky sebeobrany a kynologického výcviku. Akci připravili velmi pečlivě a měla u žáků velký úspěch. Celá akce proběhla na dvě etapy, od 9 do 10 hodin pro žáky osmých tříd, od 10 do 11 hodin pro žáky devátých tříd, v tělocvičně 31. ZŠ, Elišky Krásnohorské 10, Plzeň. Akci uváděla Lucie Imrichová, po zahájení byla připravena ukázka kynologického výcviku včetně stopování předmětu a zadržení pachatele – Karolína Furová. V tělocvičně školy připravili studenti tři výuková stanoviště: První pomoc – resuscitace včetně AED; První pomoc – zástava krvácení, obvazová technika, ošetření zlomenin; Sebeobrana. I tato akce byla zdokumentována zde.

 • Dne 29. 4. 2015 od 8:00 do 12:00 hodin uskutečnili studenti třetího ročníku oboru Bezpečnost obyvatelstva, v rámci předmětu Dopravně bezpečnostní činnosti, výukovou akci pro žáky 4. a 5. tříd 7. ZŠ, Brněnská 36, Plzeň. Pod odborným vedením Ing. Machuldy si připravili výuku dopravní bezpečnosti, dále praktické ukázky sebeobrany a základy první pomoci – neodkladnou resuscitaci a zástavu krvácení a ošetření ran. Akce byla velmi úspěšná, děti aktivně spolupracovaly a učení je opravdu bavilo.

Exkurze Věznice Plzeň-Bory 2014

Exkurze Věznice Plzeň-Bory 2014

Místo: Věznice Plzeň Bory

Termín: 4.12.2014

Stručný popis: Studenti se v doprovodu Ing. Černého seznámili s vnější a vnitřní ostrahou největší české věznice. V rámci prohlídky navštívili oddělení kázeňských trestů pro odsouzené a podzemní prostory věznice, kde byla provedena přednáška o historii i současnosti výkonu trestu odnětí svobody v této věznici.

Exkurze na Centrální požární stanici HZS Plzeňského kraje 2014

Exkurze na Centrální požární stanici HZS Plzeňského kraje 2014

Místo: Plzeň – Košutka, Centrální požární stanice HZS PK

Termín: 10. 11. 2014

Stručný popis: Studenti oboru BEO v doprovodu Bc. Kučery a JUDr. Kondrysové navštívili Centrální požární stanici Hasičského záchranného sboru Plzeňského Kraje v Plzni na Košutce. Studenti se seznámili s prostředím výkonu služby hasičů a s mobilní požární technikou, která je využívána pro řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Všichni účastníci měli možnost detailního nahlédnutí do systému výkonu služby, včetně seznámení se s procedurou od přijetí mimořádné události po výjezd speciální techniky z požární stanice. Studentům bylo vysvětleno, co musí každý příslušník Hasičského záchranného sboru ČR ve své službě zajišťovat. Součástí exkurze byla rovněž prohlídka speciálního pracoviště chemické služby a pracoviště výcvikového polygonu chemické služby. 

Exkurze v Českém rozhlase a Hitrádiu FM Plus 2014

Exkurze v Českém rozhlase a Hitrádiu FM Plus 2014

Místo: Plzeň, náměstí míru – Český rozhlas, Plzeň, Z. Wintra - Hitrádio FM Plus

Termín: 5.11.2014 a 3.12.2014

Stručný popis: Studenti BEO1 se v doprovodu Mgr. Václavové seznámili s prostředím Českého rozhlasu a  rádia FM +. V rámci exkurze proběhla prohlídka studií včetně zákulisí, nahrávacího studia a  přednášky o historii vysílání v ČR. Studenti měli možnost vidět živé vysílání, klást otázky a zjistit, jaké jsou požadavky na moderátora, artikulaci, dabing, tvorbu a vysílání reklamy, organizace rádií, tvoření a vysílání zpráv, včetně přímé účasti ve vysílání.

Exkurze v parkovacích domech m. Plzně 2014

Exkurze v parkovacích domech m. Plzně 2014

Místo: Parkovací dům „ Rychtářka“ a „Nové divadlo“

Termín: 29.10.2014

Stručný popis: V rámci exkurze se studenti BEO3 v doprovodu Ing. Machuldy seznámili se systémy parkování v odlišných parkovacích objektech – nadzemní a podzemní velkokapacitní parkovací objekty. Prakticky viděli práci obsluhy s informačními systémy (vnitřní a vnější informace – běžný a havarijní stav) a možnosti navádění řidičů na jednotlivé parkovací domy. Studenti byli seznámeni se zajištěním bezpečnosti provozu vozidel a chodců v rámci nadzemních a podzemních velkokapacitních garáží, s možnostmi kamerového systému v rámci parkovacích objektů – zajištění vozidla, nehody, zahoření předmětu, pohybu závadových osob. Obsluha  předvedla svoji činnost  při  havarijním stavu (požár, únik nebezpečných látek a zabezpečení  proti vjezdu nepovolených vozidel).

Střelnice Plzeň-Lobzy 2014

Střelnice Plzeň-Lobzy 2014

Místo: Střelnice Plzeň-Lobzy

Termín: 21.10.2014

Stručný popis: V rámci exkurze se studenti BEO1 v doprovodu Ing. Černého seznámili s provozem činnosti střelnice, včetně ukázky manipulace se zbraní. Jako bonus poté proběhla střelba do terče.

Exkurze – Krajské ředitelství PČR Plzeňského kraje 2014

Exkurze – Krajské ředitelství PČR Plzeňského kraje 2014

Místo: operační odbor IOS PČR Krajské ředitelství Policie ČR Plzeňského kraje

Termín: 6.10.2014

Stručný popis:.

Studenti se v doprovodu JUDr. Kondrysové seznámili s pracovištěm operačního odboru Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Toto pracoviště přijímá oznámení občanů na linku 158 a následně reaguje vysláním policejních sil a prostředků na konkrétní situace.

Exkurze - Obvodní oddělení Policie ČR 2014

Exkurze - Obvodní oddělení Policie ČR 2014

V rámci exkurze se 2.10.2014 studenti BEO1 a BEO3 v doprovodu Ing. Černého seznámili s činností policistů na základním útvaru Policie ČR OOP Slovany, kde měli možnost nahlédnout do činnosti policistů v rámci hlídkové i dozorčí služby, včetně zpracování úkonů v trestním a přestupkovém řízení.

Exkurze - prohlídka zimního stadionu v Plzni 2014

Exkurze - prohlídka zimního stadionu v Plzni 2014

Místo: Zimní stadion Plzeň

Termín: 24.9.2014

Stručný popis: Studenti BEO1 se v doprovodu Mgr. Václavové seznámili s prostředím zimního stadionu v Plzni. Exkurze byla zaměřena na vedení komunikace při exkurzi, spojené s prohlídkou výše uvedeného prostředí.

Akce projektu „Vím proč, vím jak“ 2014

Akce projektu „Vím proč, vím jak“ 2014

Dne 21. 3. 2014 uskutečnily studentky druhého ročníku oboru Bezpečnost obyvatelstva (Brandtová Eliška, Čapková Dagmar, Forejtová Adéla, Hořicová Jana, Jílková Lenka, Kolínská Ivana, Kutheilová Věra, Lokšenincová Adéla, Polívková Jana, Pospíšilová Petra a Šmídová Zuzana) výukovou akci pro studenty Gymnázia v Milevsku. Připravily si praktické ukázky základů první pomoci – resuscitaci dospělého a dítěte, použití AED, protidrogovou prevenci a ukázky sebeobrany. Akci připravily a zorganizovaly zcela samostatně.

Aktuální trendy drogové trestné činnosti v ČR 2014

Aktuální trendy drogové trestné činnosti v ČR 2014

Dne 25. 3. 2014 se uskutečnila přednáška Aktuální trendy drogové trestné činnosti v ČR, kterou vedl vrchní rada plk. Mgr. Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály Policie ČR. Studenti oborů Bezpečnost obyvatelstva a Sociální práce byli seznámeni s aktuální problematikou drogové scény ČR a v Evropě.

Pravda o drogách 2014

Pravda o drogách 2014

Ve dnech 18. 3. 2014 a 10. 4. 2014 se uskutečnily besedy pro studenty všech oborů VOŠ „ Pravda o drogách“. Besedy vedl Bc. Lukáš Bechyně, výkonný ředitel a lektor sdružení "Řekni NE drogám - řekni ANO životu". Studenti byli seznámeni s působením návykových látek v lidském těle a následky jejich zneužívání.  Akce se setkala s velkým ohlasem z řad studentů a škola navázala spolupráci se sdružením v rámci odborné praxe studentů oboru Bezpečnost obyvatelstva.

Exkurze na obvodním odd. PČR v Plzni 2013

Exkurze na obvodním odd. PČR v Plzni 2013

Studenti BEO 3 uskutečnili návštěvu za vedení Bc. Beránka na obvodním oddělení služebny Plzeň-Slovany (seznámení s režimem hlídek včetně administrace). Dále si prohlédli techniku včetně vybavení odchytového a radarového vozidla a další automobilové techniky MPP.

Cvičení pořádkové služby PČR 2013

Cvičení pořádkové služby PČR 2013

Studijní skupiny BEO 2 a BEO 3 pod vedením Mgr. Webera a ing. Průcha se účastnili cvičení pořádkové služby PČR oboru bezpečnosti krajského ředitelství PČR. Pan magistr Weber také s těmito skupinami uskutečnil exkurzi na oboru bezpečnosti a prevence na MMP. dále.

Návštěva SBS a operačního střediska KRDOPK a HZS ZZS M2C 2013
Branné dny 2013

Branné dny 2013

Studenti oboru BEO (BEO 1, 2, 3) pomáhali na stanovišti Městské policie Plzeň při pořádání branných dní v měsících květnu, červnu a září 2013 v areálu DHZS Plzeň-Bolevec. Žáci ZŠ měli možnost si vyzkoušet své znalosti, dovednosti i otestování své fyzické kondice  na stanovištích hasičů, zdravotníků a městské policie.

Seminář z předmětu Management a marketing 2013

Seminář z předmětu Management a marketing 2013

Dnešního dne, tj. 10. dubna 2013, proběhl seminář z předmětu Management a marketing formou prezentací. Někteří studenti na hodině prezentovali své seminární práce. Jako první představila svoji práci Romana Husníková s tématem „Strategický management“, kde hlavní částí bylo vysvětlení jednotlivých fází strategického managementu a jeho vývoj.

Další v pořadí byla Petra Bláhová, která zpracovala téma „Krizový management“. Snažila se o vysvětlení jednotlivých hlavních pojmů a postupů při řešení krizových situací.

Poté přišla na řadu jedna z nejlepších prezentací a to téma „Benchmarking“, jenž zpracoval Marek Švarc. Prezentaci si pro nás připravil i v elektronické podobě, což vidíme jako velký plus. Marek se zaměřil na vnik a jednotlivé etapy Benchmarkingu.

Nakonec představila svoji práci Michaela Burdová s tématem „Komunikační dovednosti manažera“. Obsahem práce bylo vysvětlení účelu komunikace a jejího dělení. Zároveň uvedla a předvedla názorné příklady.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem prezentujícím za jejich snahu a odvahu a posluchačům za báječnou atmosféru.

Sabina Zoubelová,
Pavel Soukup a
Fořtová Marina.

I já, jako externí vyučující, děkuji třídě BEO 2 za perfektně zvadnutá témata a výbornou přípravu.

Zapsal Mgr. et Bc. Jaroslav BENEŠ MBA

Prezentace společnosti Securitas 2013

Prezentace společnosti Securitas 2013

V rámci hodiny Soukromé bezpečnostní služby se 13. 3. 2013 uskutečnila zajímavá přednáška a poutavá prezentace pana Michala Majera – oblastního manažera Divize Guarding, oblast Západní Čechy, kterého opětovně pozval Mgr. Jaroslav Beneš MBA.

Studentům Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu a veřejnoprávních studií s.r.o., třídy - BEO 2 pan Majer sofistikovaně vylíčil základní fungování společnosti SECURITAS, její zaměření a fungování. Velmi poutavou formou studenty a studentky seznámil s hodnotami, které tato významná mezinárodní společnost zastává, včetně personalistiky, kariérního řádu a možnosti uplatnění.

Přednáška měla mezi studenty úžasný úspěch a pan Majer jako bonus studenům VOŠ Plzeň dal kontakt, kde je možno získat informace o pracovních příležitostech u firmy SECURITAS ČR a to jak v rámci trvalého pracovního poměru, tak brigádnické výpomoci, hlavně v době letních měsíců.

(lucie.kellerova@securitas.cz, tel. 378603531, 606619399)

Přínosnost přednášky, rétoriku a profesionální image pana Michala Majera, ocenili studenti potleskem.

Poděkování panu Majerovi a jeho spolupracovnici paní Kellerové patří též od Mgr. Jaroslava Beneše MBA a vedení školy.

Plzeňský den s IZS 2012

Plzeňský den s IZS 2012

Amfiteátr Plzeň Plaza přivítal dne 19. září 2012 příslušníky integrovaného záchranného systému s ukázkami výcviku hasičů, policie, celníků a záchranné služby. K vidění byly i stánky s preventivními programy a propagačními materiály Magistrátu města Plzeň, SOŠ ochrany osob a majetku, i naší školy (ve stánku Městské policie Plzeň). Bylo tady k vidění spoustu zajímavých akcí (viz fotografie) a naši studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva taktéž pomáhali kolegům na stanovišti týmu BESIP a ÚAMK. Fotografie můžete zhlédnout zde

Exkurze v plzeňské borské věznici 2012

Exkurze v plzeňské borské věznici 2012

Dne 23. března 2012 se studenti se svými vyučujícími oboru Bezpečnost obyvatelstva byli podívat do plzeňské borské věznice, která patří mezi nejznámější a nejpřísněji střežené věznice v České republice. Měli jsme možnost se seznámit a na vlastní kůži poznat úvodní nezbytné procedury a opatření nutné při návštěvě tohoto areálu.

Úvodem jsme se seznámili s historií této stavby od počátku výstavby po prvotní uvedení do provozu s umístěním prvních odsouzených za tehdejšího Rakouska-Uherska. Přímo v areálu věznice je poměrně nová místnost, kde je zmapován život za těmito vysokými zdmi od počátku až po současnost včetně ukázek dobových uniforem, modelu celého areálu s umístěním strážných věží, modelů vězeňských cel a taktéž několik nástěnek s množstvím fotografií pocházejících z různých období zachycujících tehdejší i současný život odsouzených, ale i zaměstnanců věznice.

Dále jsme měli možnost vidět návštěvní místnost a prostory učňovského střediska poskytující pro zájemce možnost vzdělání v několika výučních oborech, kdy nechyběla ani počítačová učebna pro získání vědomostí v oblasti základní počítačové gramotnosti. Poté jsme si prohlédli ústřední kupoli, ze které paprskovitě vybíhají jednotlivá vězeňská křídla.

Zvenku je krásně vidět i vězeňská kaple, ve které je umístěna tělocvična. Samozřejmostí je instalace moderního technického vybavení používaného pro ostrahu a ochranu celého areálu, včetně elektronické evidence umístěných mužů, žen a mladistvých stíhaných vazebně a umístěných po odsouzení. Exkurze byla pro nás velkým přínosem a tak bychom chtěli poděkovat vedení věznice a našim průvodcům za umožnění této návštěvy.

Přednáška z oblasti bezpečnostních služeb 2012

Přednáška z oblasti bezpečnostních služeb 2012

Dne 1. 3. 2012 navštívil školu pan Herald Wiesent, majitel a ředitel soukromé  bezpečnostní služby SDW se sídlem v SRN, město VohennstrauS. (www.sdw-wiesent.de). Přednáška měla úspěch a na závěr rozdal pan Wiesent studentům drobné dárky.
Branný den s Městskou policií Plzeň 2011

Branný den s Městskou policií Plzeň 2011

Studenti oboru Bezpečnost obyvatelstva se aktivně podíleli na realizaci branně-vědomostní soutěži pro žáky základních škol v rámci Branného dne s Městskou policií Plzeň dne 25.května 2011. Na podrobnosti a fotogalerii této akce se můžete podívat na portálu Městské policie Plzeň.

Akce projektu „Vím proč, vím jak“ 2011

Akce projektu „Vím proč, vím jak“ 2011

Program pro žáky 2. stupně ZŠ – Chovám se bezpečně a umím pomoci

Termín konání: 24.3. 2011, 8:00 – 9:30 hodin
Místo konání: 31. ZŠ Plzeň, Elišky Krásnohorské 10; tělocvična školy
Studenti: Obor Bezpečnost obyvatelstva 2. + 1. ročník VOŠ Dr. I. Mauritzové, s.r.o.

V tělocvičně školy připravili naši studenti pro žáky pět výukových stanovišť:

 • První pomoc – resuscitace (praktický nácvik žáků na resuscitačním modelu)
 • První pomoc – zástava krvácení, obvazová technika, ošetření zlomenin
 • Sebeobrana – základní pojmy, ukázky modelových situací možných napadení a jejich řešení, prevence a ochrana před napadením
 • Bezpečnost v dopravě
 • Bezpečnost při sportu – prevence úrazů

Fotogalerie

Letní odborná praxe. Kurz přežití 2017

Letní odborná praxe. Kurz přežití 2017

Armádní střelnice Plzeň-Lobzy

Armádní střelnice Plzeň-Lobzy

Den s Policií ČR a záchranáři

Den s Policií ČR a záchranáři

SHK - výcvikové středisko pro AČR a PČR

SHK - výcvikové středisko pro AČR a PČR

Ukázka zásahu Městské policie

Ukázka zásahu Městské policie

Věznice Plzeň-Bory - exkurze

Věznice Plzeň-Bory - exkurze

Videa

Prezentační oborové video

Prezentační oborové video

Komentovaná prezentace oboru Bezpečnost obyvatelstva 2022

Komentovaná prezentace oboru Bezpečnost obyvatelstva 2022

Prezentační video z praktické výuky 2022

Prezentační video z praktické výuky 2022

Letní výcvikový kurz Vysoké Tatry

Letní výcvikový kurz Vysoké Tatry

Školení studentů: Resuscitace dospělého

Školení studentů: Resuscitace dospělého

Nácvik s pořádkovou jednotkou Policie ČR

Nácvik s pořádkovou jednotkou Policie ČR

Akce projektu „Vím proč, vím jak“

Akce projektu „Vím proč, vím jak“

Reportáž ZAK - Mediální komunikace na VOŠ

Reportáž ZAK - Mediální komunikace na VOŠ

Náborové video Policie ČR pro studenty závěrečných ročníků

Náborové video Policie ČR pro studenty závěrečných ročníků

PolicieCR_small

Kontakty

Vlček Josef, PhDr., vedoucí oboru BEO tel.: 733530071, email: vlcek@vosplzen.cz

Hodková Věra, studijní oddělení, tel.: 373034102, email: hodkova@vosplzen.cz

Řekli o nás

Martin Procházka, DiS.

Správce IT na KHS Plzeň a ve firmě Gühring s.r.o, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola mi dala, co jsem čekal, přístup pedagogů 100%, nabral jsem zkušenosti z praxe, které jsem potřeboval.

Petr Kosař, DiS.

Manažer prodeje firmy Daruma, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Skvělí spolužáci a skvělí lidé v pedagogickém sboru. Když jsem něco potřeboval, vždy se mi věnovali. Vzdělání rozhodně stálo za to, naučil jsem se, co jsem potřeboval. Na rozdíl od lidí na VŠ, když jsem ze školy odcházel, měl jsem praxi a díky ní i zajištěnou práci.

Petr Bystřický, DiS.

IT konzultant, absolvent oboru Systémový administrátor IT

Škola splnila veškerá má očekávání. Špičkový učitelé a srdečný přistup doplňující pořádnou dávkou praktické výuky. Bez nadsázky jedna z nejlepších škol široko daleko.

Mgr. Arnošt Rybner

Právník

V naší organizaci byli již při studiu zaměstnáni 2 studenti tohoto oboru, kteří se podíleli na správě IT sítě a měli jsme s nimi ty nejlepší zkušenosti. Obor AIT považuji za velmi užitečný, praktický a z hlediska trhu práce za perspektivní.

Mgr. Barbora Neckářová

Koordinátorka praxí, stáží a dobrovolníků Diakonie Západ

Poděkování za spolupráci se studenty VOŠ: Národní potravinová sbírka je každoroční akce, která probíhá v České republice vždy druhou sobotu v měsíci listopadu, již od roku 2012. Především díky obětavé pomoci dobrovolníků z řad studentů oboru sociální práce se každým rokem daří významně navýšit počet zboží, které nám zákazníci věnují pro dobročinné účely. V roce 2018 dosáhlo množství vybraných darů 2000 kg.

Bc. Ondřej Čech

Odborný referent oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Při naší spolupráci si přejeme zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. A vošplzeň.cz to vždy nějak „vymyslí“.

Bc. Lada Valentová, DiS.

Trenér individuálních a skupinových lekcí

Díky mému vzdělání se dnes mohu věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsem vděčná za praxi na VOŠ, kde jsem získala přehled o systému podpory a rozdělování dotací institucím, které se věnují sportu. Byl to pro mě skvělý impuls zůstat v oboru i po škole, což se zatím daří. Obor Management sportovních aktivit mohu jen doporučit.

Lukáš Janerla, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Na škole jsem získal teoretické znalosti od lidí, kteří pracují v oboru již řadu let, a následně jsem měl možnost tyto znalosti vyzkoušet ve školní laboratoři i během odborné praxe v běžném provozu.

Zdeněk Trnka junior, DiS.

Oční optik, absolvent oboru Diplomovaný oční optik

Během mých studií na oboru diplomovaný oční optik jsem se naučil mnoho zajímavých poznatků v laboratořích, které jsou pro mne přínosem v mém zaměstnání.

Adéla Krejčí, DiS. et DiS.

Dentální hygienistka, absolventka oboru Diplomovaný zubní technik

Jsem člověk, kterého neuspokojuje mít tituly jenom proto, že se to nosí. Dala jsem přednost této VOŠce před vysokou školou, protože je tady svoboda a podpora toho, co mě zaujalo. Současně, a to bych podtrhla, je tady ceněna individualita. Mám dojem, že na vysokých školách dnes převažuje stádnost a anonymita. VOŠ mě navedla na moji úspěšnou cestu za skvělou prací ve zdravotnictví.

Jiří Hynek, DiS.

Šéftrenér mládeže HC Talent Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Na VOŠ jsem poznal spoustu zajímavých lidí a získal znalosti, které se mi ohromně hodí v mojí současné práci.

Květa Zábranská

OSVČ, absolventka oboru Sociání práce

Obor Sociální práce jsem začala studovat ve 28 letech, denní formu. Musím uznat, že to byla má nejlepší školní léta. Praxe, výuka i učitelé -skvělé. Nejvíce oceňuji organizaci praxí. Prošla jsem řadu organizací a měla možnost ujasnit si, v které oblasti je mi nejlépe. Také zahraniční pobyty v Holandsku a Polsku, kde jsme navštívili různé organizace sociálních služeb - k nezaplacení. Pokud se někdo rozhoduje pro studium, mohu jen doporučit.

Lukáš Hrubý, DiS.

Učitel ZŠ, trenér přípravky FC Viktoria Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem užitečné informace pro práci s kolektivem a pár dobrých přátel.

Tomáš Pejchar, DiS.

Trenér dorostu HC Škoda Plzeň, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Škola mi přinesla řadu znalostí a zkušeností nejen z oboru, rád na dobu studia vzpomínám. Na škole jsem velmi ocenil vstřícnost a přátelský přístup ke studentům.

Ing. Daniela Stanková

Sociální pracovnice TyfloCentrum Plzeň

Se studenty VOŠ, kteří vykonávají praxi v TyfloCentru Plzeň, jsme velmi spokojeni. Doprovázejí klienty po městě v rámci průvodcovské služby a pomáhají při volnočasových aktivitách v rámci sociálně aktivizačních služeb. Některé studentky se po absolvování praxe dokonce staly dobrovolnicemi a zúčastnily se např. vícedenního rekondičního pobytu s našimi klienty. Velké díky také patří studentům za jejich každoroční dobrovolnou účast na sbírce Bílá pastelka. Děkujeme.

J.P.

Policista, absolvent oboru Bezpečnost obyvatelstva

Po absolvování VOŠ se spolužáky pokračujeme ve studiu na VŠ Příbram, v oboru Bezpečnostně právní studia. Zde jsme využili dohody mezi oběma školami, která umožňuje dostudovat za jeden rok titul Bc. Již za osm týdnů nás tak čekají státnice.

Bc. Ondřej Skuhravý, DiS.

Zakladatel firmy ITSD, s.r.o., absolvent oboru Systémový administrátor IT

Studijní obor Systémový administrátor IT jsem se rozhodl absolvovat, protože jsem již delší dobu pracoval na pozici IT administrátora a chtěl jsem si tak prohloubit dosavadní znalosti.  Absolvování studia nakonec nemalou měrou přispělo k mému rozhodnutí založit vlastní IT firmu. Studijní obor považuji za vhodný pro stávající i začínající IT adminy, protože poskytuje vyvážený poměr mezi jednotlivými IT oblastmi.

Ing.Tomáš Kotora

Ředitel Bazénu Slovany a Bazénu Lochotín

Již několik let dochází do naší organizace na praxi studenti oboru Management sportovních aktivit. Máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti a několik z nich u nás zůstalo i po skončení praxe. Jak se studenty tak i s učiteli funguje spolupráce na výbornou.

Káča Jannová

Absolventka oboru Sociální práce

Na VOŠ se mi líbil přístup učitelů, kteří s námi jednali jako s dospělými. Někteří na nás byli přísní, ale snažili se nám pomáhat. Škola zajišťuje dobré praxe a studenti tak mají možnost si vyzkoušet práci s různými cílovými skupinami. Ta moje se od počátku nezměnila: sociálně vyloučení, osoby bez přístřeší a uživatelé OPL. Odnesla jsem si spoustu informací, zkušeností a také kontaktů. Toho si cením a děkuji.

H.K.

Policistka, absolventka oboru Bezpečnost obyvatelstva

Vyšší odbornou školu jsem začala studovat z důvodu možného kariérního postupu u Policie ČR. Díky absolvování studia na Vaší škole jsem byla v letošním roce povýšena.

Bc. Patrik Pondělík, DiS.

Fitness trenér, absolvent oboru Management sportovních aktivit

Z praktických dovedností jsem se naučil vedení kolektivu a práci s jednotlivcem. Bohatě využiji znalosti psychologie a v současnosti i marketingu.

Ondřej Kristejn

Pracovník ve firmě Ubiquiti, student oboru Systémový administrátor IT

Skvělý obor, super učitelé, dobrý přístup pedagogů i školy, a také dobré vybavení!

Libuše Drábková, DiS.

Odbor sociálních služeb, Magistrát města Plzně

Studium oboru sociální práce mi nabídlo kvalitní teoretický rámec, informace o aktuálních přístupech i vhodné zázemí pro všestranný praktický trénink. Tímto znovu děkuji všem vyučujícím za jejich smysluplnou práci, profesionální přístup a vstřícnost.

Bc. Ilona Šnebergerová 

Vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu v Plzni

Naše spolupráce trvá již několik let a věřím, že bude trvat i nadále, je totiž bezproblémová.

Mgr. Lenny Dianová

Ředitelka Základní školy Šťáhlavy

Sportovně animační den pro naši školu na Kozlu, perfektní den, organizovaný oborem Cestovní ruch na vošplzeň.cz

Ondřej Ulbrich, DiS.

Vedoucí střediska Alimex Nezvěstice a.s., absolvent oboru Management sportovních aktivit

Získal jsem teoretické znalosti a první zkušenost s manažerským vedením skupiny lidí, které nyní bohatě využívám.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.