Modernizace a vybavení specializovaných učeben IT a vybavení
specializovaných učeben cizích jazyků výukovým zařízením a výukovými pomůckami 

Název projektu: Modernizace a vybavení specializovaných učeben IT a vybavení specializovaných učeben cizích jazyků výukovým zařízením a výukovými pomůckami
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002763
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2017
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2018
Celkové předpokládané výdaje projektu:  7 740 676,39 Kč

Obsah a cíle projektu

Obsahem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencí ve vazbě na budoucí uplatnění studentů VOŠ ZMVS na trhu práce. Tohoto cíle projekt dosáhne prostřednictvím pořízení výukových pomůcek a moderního vybavení vybraných učeben IT a specializovaných učeben cizích jazyků, díky kterému dojde ke zkvalitnění výuky vzdělávacích programů Diplomovaný oční optik (denní i kombinovaná forma), Diplomovaný zubní technik a Systémový administrátor IT. Projekt zajistí i bezbariérovost VOŠ ZMVS.

Cílem projektu je zvýšení kvality výuky na VOŠ ZMVS prostřednictvím zlepšení výukových podmínek pro zajištění praktických, odborných a jazykových znalostí absolventů oborů DOO, DZT a AIT dle aktuálních požadavků zaměstnavatelů a dle měnících se požadavků trhu práce na absolventy oborů DOO, DZT a AIT.

Díky realizaci projektu bude možno aktualizovat výuku a praktickou výuku provádět na moderním HW a SW vybavením, které umožní výuce srovnat krok a v některých oblastech i předehnat technologický stav používaný v současných standardních podmínkách odborných provozů, pro které jsou absolventi oborů DOO, DZT a AIT na VOŠ ZMVS připravováni. Cílem realizace projektu je odstranění vznikající disbalance a diskompatibility mezi vybavením výuky a reálnou praxí. Díky realizaci projektu bude zajištěna modernost přípravy absolventů a bude zvýšena schopnost a rychlost adaptace absolventů po ukončení studia na odborné pracovní pozici. Díky realizaci projektu bude nadále zajištěna vynikající uplatnitelnost absolventů oborů DOO, DZT a AIT, která je vysoce nad průměrem jiných oborů VOŠ i celorepublikovým průměrem VOŠ absolventů.

Aby mohlo být těchto cílů dosaženo, je nutné dosáhnout i zlepšení jazykového vybavení absolventů oborů DOO, DZT a AIT. Tomu brání nevyhovující technologické vybavení specializovaných učeben cizích jazyků. Proto je cílem projektu vytvořit a vybavit dvě moderní multimediální učebny cizích jazyků, kde bude možné lépe realizovat interaktivní výuku cizího jazyka, simulovat cizojazyčné podmínky reálné praxe a lépe připravovat absolventy na cizojazyčnou komunikaci v odborné praxi. Cílem je zajištění vyšší efektivity a kvality jazykové přípravy.

Posledním hlavním cílem projektu je zajištění bezbariérového přístupu ke studiu na VOŠ ZMVS. Tohoto cíle bude dosaženo stavebními úpravami budovy VOŠ ZMVS, dále pořízením zařízení pro přepravu vozíčkářů po schodech, tzv. "schodolezu", a provedením bezbariérových terénních úprav v areálu školy.

Očekávané změny

Očekávané změny v důsledku realizace projektu jsou následující:

Dojde ke zvýšení kvality výuky odborných předmětů v rámci vzdělávacích programů AIT, DOO a DZT.

Dojde ke sladění výukových podmínek a podmínek současných provozů, pro které jsou absolventi oborů AIT, DOO a DZT připravováni.

Bude zajištěno vysoké uplatnění absolventů oborů AIT, DOO a DZT na trhu práce.

Profil, znalosti a dovednosti absolventů oborů AIT, DOO a DZT budou odpovídat potřebám a požadavkům současných zaměstnavatelů.

Zlepší se image oborů DOO, DZT a AIT a zvýší se atraktivita těchto oborů v očích potencionálních zájemců o studium těchto oborů.

Z VOŠ ZMVS se stane bezbariérová škola, která bude umožňovat studium i zdravotně znevýhodněným studentům (pohybujícím se na invalidním vozíku).