O škole

Historie Vyšší odborné školy  

 

2018 - zkrácený název školy - vošplzeň.cz
2017

- rozsáhlá kontrola ČŠI

- akreditace vzdělávacího programu Diplomovaná dentální hygienistka - denní a kombinovaná forma studia

- zpracování a podání žádosti IROP - "Modernizace a vybavení specializovaných učeben IT a vybavení specializovaných učeben cizích jazyků výukovým zařízením a výukovými pomůckami"

- kurzy: Zubní instrumentářka, Výcvik komunikačních dovedností pro praxi

2016

- zahájena výuka oboru Veřejná správa v denní i kombinované formě studia

- kurzy: Zubní instrumentářka, Výcivk komunikačních dovedností pro praxi

2015

- akreditace vzdělávacího programu Veřejná správa - denní a kombinovaná forma studia

- rekonstrukce laboratoří pro obor Diplomovaný zubní technik v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad projekt - Vybavení odborných učeben a knihovny VOŠZMVS, s.r.o.

- kurzy: Zubní instrumentářka, Výcvik komunikačních dovedností pro praxi

2014

-  zahájena výuka oboru Cestovní ruch

-  nová akreditace vzdělávacího programu Bezpečnost obyvatelstva v denní a kombinované formě studia

-  zpracování a podání žádosti v rámci 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad projekt - "Vybavení odborných učeben a knihovny VOŠZMVS, s.r.o."

-  kurzy: Zubní instrumentářka, Výcvik komunikačních dovedností pro praxi

-  Letní škola pro seniory

2013

-  akreditace vzdělávacího programu Cestovní ruch

-  vybudovány dvě odborné učebny v rámci 19. výzvy ROP NUTS II Jihozápad projekt – Zřízení a vybavení specializovaných učeben

-  zahájení kurzu – Zubní instrumentářka

-  kurzy: Komunikační dovednosti v praxi, Písemná a elektronická komunikace, Zvládání stresových situací, Český jazyk pro úředníky veřejné správy

-  Letní škola pro seniory – pokračování cyklu přednášek a seminářů

2012  -  akreditace vzdělávacího programu Systémový administrátor IT, od září 2012 zahájení výuky v denní formě studia

-  zpracovány a podány žádosti v rámci 19. výzvy ROP NUTS II Jihozápad projekt – Zřízení a vybavení specializovaných učeben

-  akreditace kurzu – Zdravotnické minimum pro pedagogické pracovníky

-  akreditace rekvalifikačního kurzu – Člen (instruktor) první pomoci

-  akreditace kurzu – Písemná a elektronická komunikace

-  akreditace kurzu – Zubní instrumentářka

-  zahájení kurzu – Zdravotně sociální pracovník

-  Letní škola pro seniory – pokračování cyklu přednášek a seminářů ve spolupráci se ZČU Plzeň

-  zapojení do projektu Lions klubu „Lví očko“

2011 -  změna názvu školy - Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. 

-  změna jednatele školy

-  projekt "Vím proč, vím jak" - výchovně vzdělávací projekt, který připravili studenti školy pod vedením pedagogů jako dobrovolnickou činnost pro děti MŠ - Hrou ke zdravému chrupu a pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ - Chovám se bezpečně a umím pomoci. Projekt byl podpořen Magistrátem města Plzně

-  projekt - Letní škola pro seniory - cyklus přednášek a seminářů. Projekt podpořil Úřad městského obvodu Plzeň 1

-  akreditace kurzu - Zdravotně sociální pracovník

-  zpracovány a podány projekty z výzvy Operačního programu Vzdělávání pro kokurenceschopnost: Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe;  Výcvik komunikačních dovedností pro praxi             

2010

-  škola vyučuje všechny akreditované obory, z toho tři v denní i dálkové formě studia (Sociální práce, Diplomovaný oční optik, Bezpečnost obyvatelstva), dva v denní formě studia (Management sportovních aktivit, Diplomovaný zubní technik) a poslední ročník dálkové formy oboru Diplomovaný zdravotnický záchranář

-  od září 2010 navštěvuje školu přes 400 studentů

 

2009

-  zahájena výuka oborů Diplomovaný oční optik a Bezpečnost obyvatelstva v denní i   dálkové formě studia

-  zahájení výuky nového oboru Diplomovaný oční optik předchází vybudování odborné učebny pro tento obor

-  studentka oboru Diplomovaný zubní technik obsadila 5. místo na Soutěži zubních techniků (výstava Pragodent 2009)

2008

-  zahájena výuka oboru Management sportovních aktivit v denní formě studia

-  Akreditační komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou schváleny v denní i dálkové formě studia obory Diplomovaný oční optik, Bezpečnost obyvatelstva a výuka v oboru Management sportovních aktivit rozšířena i na dálkovou formu

2007

-  poslední absolutoria oboru Diplomovaný asistent hygienické služby

-  student oboru Diplomovaný zubní technik získává 1. místo v celostátní soutěži zubních techniků – studentů (výstava Pragodent 2007)

2006

-  změna názvu – Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.

-  studentka oboru Diplomovaný zubní technik získává 4. místo v celostátní soutěži zubních techniků – studentů (výstava Pragodent 2006)

-  škola je pověřena zpracováním vzdělávacího programu Diplomovaný zubní technik a Dr. Mauritzová se stává managerem tohoto projektu,

-  vybudovány dvě jazykové učebny

2005

-  školu navštěvuje 300 studentů tříletého vyššího odborného studia v oborech: Diplomovaný zdravotnický záchranář, Diplomovaný zubní technik a Diplomovaný asistent hygienické služby

-  zahájena výuka oboru Sociální práce – denní i dálková forma studia

-  student oboru Diplomovaný zubní technik získává 1. místo v celostátní soutěži zubních techniků – studentů (výstava Pragodent 2005)

2004

-  poslední absolutoria oboru Diplomovaný fyzioterapeut a Diplomovaný ergoterapeut

2003

-  studium ukončil pětistý absolvent

2002

-  změna názvu – Soukromá vyšší zdravotnická škola Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.

-  zahájení výuky v dalším objektu v Komenského ulici

-  druhá zubní laboratoř přestěhována po povodni na Roudné do Ledecké ulice

2000

-  zprovozněna druhá zubní laboratoř v Plzni na Roudné

1999

-  zprovozněna odborná učebna výpočetní techniky

-  otevřena knihovna s 8.000 svazky (v současnosti 11.000 svazků)

1998

-  výuka rozšířena do všech čtyř pavilonů bývalé mateřské školy v Ledecké ulici

-  otevřen studijní obor Diplomovaný asistent hygienické služby

1997

-  změna názvu – Škola Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.

-  Diplomovaný zubní technik se stává tříletým studijním oborem

1996

-  první absolventi s titulem Diplomovaný specialista

-  škola vybrána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro realizaci vyššího odborného studia

-  získání dalších dvou pavilonů bývalé mateřské školky v Ledecké ulici

-  zprovoznění první zubní laboratoře v Ledecké ulici

-  změna názvu – Soukromá střední zdravotnická škola a vyšší zdravotnická škola Dr. Ilony Mauritzové

-  první školní rok vyšší zdravotnické školy

-  otevřen studijní obor Diplomovaný zdravotnický záchranář

1995

-  otevřeny studijní obory Diplomovaný fyzioterapeut a Diplomovaný ergoterapeut

1994

-  získání jednoho pavilonu areálu bývalé mateřské školky v Ledecké ulici

-  zahájeno pomaturitní dvouleté studium Diplomovaný zubní technik

1993

-  první prostory – 460 m2 v budově Plzeňské teplárny v Toužimské ulici

-  první školní rok střední zdravotnické školy (30 studentů)

-  prvním oborem tříleté pomaturitní studium Fyzioterapeut

1992

 

-  založena Škola Dr. Ilony Mauritzové

-  17. prosince zařazení do sítě škol spravovaných Ministerstvem zdravotnictví jako střední zdravotnická škola