Home

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. získala, na základě schválené žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dotaci na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu „Výcvik komunikačních dovedností pro praxi“.

 Souhrnné informace o projektu:

 
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo operačního programu: 7.3
Název prioritní osy: Další vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.3.2
Název oblasti podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Číslo výzvy: 03
Název výzvy: Plzeňský kraj - Výzva č. 3 pro GP - oblast podpory 3.2
Název projektu anglicky: Training communication skills for practise
Název projektu: Výcvik komunikačních dovedností pro praxi
 
 
Projekt:
 
Datum zahájení projektu: 01.03.2012
Datum ukončení projektu: 31.08.2013
Doba trvání projektu v měsících: 18
 
 
Přidělená hodnota podpory: 1.002.886,72 Kč
 
 
Cílem předkládaného projektu je tvorba nového kurzu "Výcvik komunikačních dovedností pro praxi" a jeho pilotní ověření na skupině dospělých - účastníků dalšího vzdělávání. V projektu vycházíme ze zájmu řady zaměstnavatelů Plzeňského kraje, kteří nabídku takto zaměřeného kurzu v Plzeňském regionu postrádají. Zájem zaměstnavatelů dokládáme v příloze projektu.
Cílovou skupinou projektu tedy bude 30 účastníků dalšího vzdělávání v rámci pilotáže kurzu, kteří bydlištěm a místem výkonu práce pocházejí z Plzeňského kraje.
Délka projektu byla stanovena na 18 měsíců, v prvním roce vytvoří metodik veškeré materiály potřebné pro výuku kurzu - vytvořeny budou metodiky a pracovní sešity - bude tak zajištěna udržitelnost projektu. V druhé části projektu bude kurz pilotně ověřen.
Realizační tým jsme sestavili z našich zkušených zaměstnanců, kteří mají znalosti i zkušenosti tak, aby byli schopni plnit povinnosti vyplývající z jejich popisu práce.
Samotná realizace projektu se uskutečnila ode dne 1. března 2012 do 31. srpna 2013. Došlo tak proti původně uvažovanému termínu k posunu o 2 měsíce. V první fázi od března 2012 do února 2013 byly postupně vytvořeny sešitové metodiky (3 díly) a jeden pracovní sešit. Na tvorbě metodik se podílely metodici projektu. Byl vytvořen celkový výstupní produkt v rámci klíčové aktivity 01 projektu v tomto složení:
 
Metodika kurzu - I. o rozsahu    57  stran  (projektováno 60 stran)
Metodika vedení kurzu - II. o rozsahu  40  stran  (projektováno 40 stran)
Metodika praktické výuky - III.  o rozsahu  50  stran  (projektováno 50 stran)
Pracovní sešit  o rozsahu  71  stran  (projektováno 50 stran).
 
V rámci klíčové aktivity 02 pak tým zkušených lektorů z praxe vytvořil celkový rozvrh kurzu do jednotlivých výukových dnů a témat.
V období od 1.3.2013 do 2.6.2013 pak proběhl pilotní kurz dle stanoveného harmonogramu o rozsahu 100 výukových hodin. Pilotní kurz byl v rámci závěrečného soustředění doplněn o praktická cvičení a zakončen byl předáním osvědčení úspěšně podpořeným absolventům v celkovém počtu 27 osob ze 30 osob podpořených.
V průběhu realizace projektu byly naplňovány podmínky publicity projektu na základě požadavků uvedených v metodických materiálech řídícího orgánu projektu.
 
Zpráva o realizaci projektu je k dispozici ZDE