Home

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o., získala na základě schválené žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotaci na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“.
 
Projekt bude realizován v období leden roku 2012 až prosinec roku 2013.

Souhrnné informace o projektu:

 

Název operačního programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo operačního programu:
7.2
Název prioritní osy:
Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory:
7.2.1
Název oblasti podpory:
Vyšší odborné vzdělávání
Číslo výzvy:
IPo - Oblast 2.1 (výzva 32_1.kolo)
Registrační číslo:
CZ 1.07/2.1.00/32.0032  
 
 
 
 

Název projektu:
 
Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe
 
Stručný obsah projektu:
Cílem předkládaného projektu je v souladu se záměrem výzvy rozšířit a inovovat studium v akreditovaných distančních oborech Diplomovaný oční optik, Sociální práce a Bezpečnost obyvatelstva na naší škole. V projektu vycházíme z šetření mezi studenty a z analýzy vzdělávání na naší škole. Tohoto cíle chceme dosáhnout zavedením e-learningové formy výuky, proškolením 30 našich pedagogů na tvorbu distančních kurzů v e-learningové formě. Proškolení pedagogové následně vytvoří 24 studijních opor pro výuku, která bude v druhé fázi projektu pilotně ověřena.
Cílovou skupinou projektu bude 176 studentů dálkového studia ve výše uvedených oborech a 30 pedagogů školy.
Projekt bude probíhat po dobu dvou let, harmonogram byl připraven tak, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím v průběhu jeho realizace. Členové týmu jsou nejzkušenější zaměstnanci naší školy.