Home

ZŘÍZENÍ A VYBAVENÍ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN 

Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.,  zahájila realizaci nového projektu pro rozvoj vyššího odborného školství. Projekt je z 85 % podporován z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, a to na základě „Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad“.

Detaily o projektu

Název projektu

ZŘÍZENÍ A VYBAVENÍ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN

Prioritní osa:    2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory:  2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.14/2.4.00/19.02588

Rozvojový projekt, který bychom chtěli na naší vyšší odborné škole uskutečnit, si klade za cíl moderně vzdělávat naše studenty oboru Diplomovaný oční optik, kteří se po absolvování naší školy stanou budoucími pracovníky očních optik. Značná část výuky probíhá ve školní optické laboratoři, která je vybavena novými moderními přístroji a zařízeními (jako např. ruční brusky, vrtačky, fokometry, leštička, zábrusový automat s příslušenstvím, vodíková a plynová letovačka).  Abychom udrželi krok s neustálým vývojem moderních technologií v oboru oční optiky, což se taktéž odráží na stále se zvyšujících nárocích na odborné vzdělání absolventů oboru, připravujeme reakreditace vzdělávacího programu Diplomovaný oční optik, v rámci kterého získá student přehled v oblasti komplexního vyšetření zraku v návaznosti na předměty Brýlová optika a Nauka o zraku. Vzájemné propojení učiva těchto předmětů pomůže vytvořit studentovi ucelený přehled jednotlivých učebních kapitol, navíc podpořených praktickou výukou ve spolupráci s dalšími odbornými předměty jako Optické laboratoře a Technologie.   V souvislosti se rozšířením studijního oboru o nový předmět Základy refrakce by bylo z profesního hlediska našich budoucích studentů pořídit novou specializovanou učebnu, jejíž součástí by byla nová specializovaná zařízení:

- optometrická vyšetřovací jednotka zahrnující ojedinělou sestavu očního aberometru s příslušenstvím.
- ekologického zábrusové  centrum, na kterém student  vytvoří  optimální korekční pomůcku vhodnou právě pro vyšetřenou osobu (vytvoření optimální korekční pomůcky bude provedeno na základě údajů zjištěních při vyšetření stavu zraku klienta pomocí v předchozím odstavci uvedené optometrické vyšetřovací )

Po absolvování vyšší odborné školy tak student odchází vybaven jak  teoretickými vědomostmi, tak i praktickými znalostmi obohacenými o zkušenosti získané při praktických cvičeních v odborné specializované učebně při práci s klienty.  

Studenti získají praktickou zkušenost s vyšetřovacími postupy klienta pomocí nejmodernějšího technického vybavení pro komplexní optometrické vyšetření zraku. Toto zařízení by bylo bezplatně k dispozici taktéž občanům, zejména lidem v důchodovém věku a taktéž i dětem při přesné diagnostice zrakové vady u pacientů s možnostmi optimalizace vidění v noci a za zhoršených světelných podmínek. Toto vyšetření by studenti prováděli občanům zdarma v rámci své praktické přípravy, vždy pod přímým dozorem vyučujícího. Podobné vyšetřovací a diagnostické jednotky jsou v běžných provozovnách očních optik v zemích EU zcela běžné a jejich přítomnost v provozech očních optik v České republice je pouze otázkou času. Proto pokládáme za důležité vyučovat naše studenty jako budoucí pracovníky v oblasti oční optiky za účelem získání nejnovějších informací v tomto oboru, což samozřejmě vede ke zkvalitnění služeb pro zákazníky s cílem uspokojení jejich specifických potřeb v oblasti zraku. Realizace projektu spočívá ve zřízení praktické specializované učebny sestávající ze 2 funkčních, na sobě nezávislých částí – 1. Část vyšetřovací, 2. Část výrobní. Výrobní část představuje  „doplněk“ stěžejní části vyšetřovací, kdy na základě výsledků vyšetření  zraku budou klientovi vyrobeny brýle na moderním zábrusovým zařízení.

Druhá část projektu se týká nově akreditovaného oboru Systémový administrátor IT.  Základním cílem je důraz na praktické dovednosti absolventa v tomto, z hlediska trhu práce, žádaném oboru, kdy poptávka po odbornících z oblasti IT v současné době – i v době budoucí, v souvislosti s neustálým rozvojem IT technologií, převyšuje nabídku. Během celého studia je kladen důraz zejména na praktickou připravenost absolventů v praxi, proto je třeba pořídit pro výuku nezbytné vybavení, které by splňovalo současné nároky studia tohoto oboru.

Realizace projektu:

 Pro kvalitní průběh výuky je třeba zajistit moderní teoretickou učebnu s interaktivní tabulí vhodnou zejména ke konání přednášek v rámci odborných předmětů.  Semináře a cvičení se budou konat ve specializované praktické učebně vybavené nezbytným přístrojovým a technickým vybavením včetně potřebného příslušenství. K realizaci tohoto oboru je taktéž nutné zabezpečení optimální síťové komunikace a vytvoření přístupů studentů ke službám hlavního serveru včetně možnosti uložení studentských dat na diskové pole. Jelikož stávající vybavení je více než 5 let staré, je nutné k zabezpečení chodu síťového provozu a zajištění nezbytných služeb pořízení hlavního serveru. Samozřejmostí je i zajištění připojení k Internetu.

Realizace projektu proto spočívá v zajištění technického vybavení pro výuku oboru, zejména praktické počítačové učebny a hlavním serverem, ale také je třeba pro všechny studenty zajistit teoretickou učebnu určenou pro přednášky o kapacitě odpovídající počtu studentů v jedné učební skupině (24 studentů) .

Pro zajištění standardního provozu komunikace a přenosu dat je zvolena počítačová síť na bázi  technologie Gigabit Ethernet 1Gb/s včetně vysokorychlostního připojení internetu po optické lince vedoucí do pavilonu B do místa napojení na optickou síť poskytovatele. Optické vlákno je přivedeno (ukončeno) do optické brány, z níž je možné realizovat firemní LAN. Systémový firewall na bráně realizovaný serverem s operačním systémem Linux umožňuje přístup pouze validním uživatelům VOŠ k povoleným službám. Hlavní server (uložený ve skříni rack) zabezpečující správu studentské sítě specializované učebny, (včetně diskového pole pro uložení dat a jištění UPS zařízením) je napojen na router oddělující studentskou síť oboru IT od ostatních uživatelů školy.

Odborná učebna o max. kapacitě 12 studentů je určená pro praktickou výuku. Odborná učebna bude zároveň plnit funkci multifunkční laboratoře pro praktickou výuku s využitím mobilních přístrojů, komunikace, možnosti sdílení, instalace a konfigurace, podporou a vytváření podkladů pro e-learning. Veškeré technické i programové vybavení bude kromě výuky využito k průběžnému zkoušení v návaznosti na teoretické znalosti včetně závěrečných zkoušek.